Covenant Month 2023 (Kalanga)

MWEDZI WETJIBVUMILANO
MAHHUBA: 1-31 Mikono 2023
N’HOLO WAKANANGIWA:
HE WEMUSIDZILO NEBGWILIZA MAMO
(NJIMBO 85:6)

Click or tap on the day number of your choice to jump down the page to the notes for that day:

TUGWA Nedzi 25 dzaZwita mugole la 1747 John Wesley wakakuludzila kwazo banhu banoyi maMethodist kuti bamusidzile Tjibvumilano tjabo neNdzimu. Tshipi iye yeTjibvumilano yakatangisa ngina kumunlayo yakanginisigwa kuTshipi yekuFrench yeSpitalfields nsi wa 11 Ndhla mugole la1755. Kubva munayigogo lubaka kowhoswika nasi, banhu banodan’wa beyi maMethodist banebiga Mikono mwedzi wekutanga wegole logaloga selubaka gwemusidzila zwibvumilano kakale bengina muzwibvumilano zwitshwa neNdzimu wabo. Ngina mutjibvumilano tjitshwa gole litangisa itjinhu tjinokudzika mugwendo gwemeya kumaMethodist ngobe banoyenda naHe bewhisisa kuti banhu babili abangayende bose kuswika babvumilana kuthama bejalo (Amosi 3:3).

Bemilidzigwa nen’holo wegole la2023 unoti, (He weLumusidzilo neBgwiliza Mamo – Njimbo 85 vesi 6), lukwagwana igogu gwakabayakanyiwa kudze gukubhatshe gukwezwe tjihalahala tjehaka lumusidzilo nebgwilizigwa mamo, nelubaka gun’ompela gukubhatshe kuti uthokomele kakale bugalo gugo wakananga banlondolodzi weTjibvumilano. Patinoguhingisa, atiwheni tisundika kuti tihake tjiso tjeNdzimu muntembezelo nemuzwinyima zodliwa titangisa gole dzwa. Lukwagwana gwabayakanyiwa nezila inokubhatsha kuti ukumbulisise uzwidle nekweWhi leNdzimu nekuti uhhodzegwe hangana nebulemo gumbeli kuko gungakuwila. Hapa hhodzewa kuli pehhugwi kwedu, nelebeswa topupuruka tikaba pehhugwi kwezwinotidzibila zwewakayipa zose. Tihingisa ludzi gwehhodzewa ikoko atitokunda babengi bedu koga, koga tobabhatisa nehoni zwakwako. Hhodzewa kunofanana nekwaka kuli pehhugwi kwaJesu kutjiyapo nanasi. Hhodzewa ikoko koomusidzila moto umukati kwedu.

Ndizo ndozwitebamisa nditula lukwagwana gweMwedzi weTjibvumilano kubatebedzeli baKhristu bose kwazo begubungano leMethodist Church in Zimbabwe, banoba bekumbula butshwa nekwezwipila kudze bamusidzigwe bapamhe babgwilizigwe mamo abo, nen’handulo yabo kuNgoni dzeNdzimu dzimuna Khristu Jesu takananga kuna “HE WEMUSIDZILO NEBGWILIZA MAMO.

Ndzimu bape mhahha banhu banodan’wa beyi maMethodist.

Revd. Dr. E. Mashonganyika (Acting Mission Director)

MBOKO

BeResearch and Publicationsbanoboka kwazo tshipi nethama kuti kutubulike hanganyisa zwakakwanilana zwebayakanyiwa netshambidzigwa kwezwinyogwa zwetshipi kunoba lukwagwana igogu guli zwimwe zwemihingo yakhona. Ikoku kobuya sempanga welebeswa wezwinotikala mumaMethodist wekuba “banhu banobala” kakale uwhoyo nlenje bakawunsiyigwa nabatategulu bebugalimoyo gweMethodism John Wesley nekukwe. Koga, nhu angabala tjimwe tjinhu nentha yekuti tjakakwagwa. Ne amwe matama tikati, ‘Kusina tjaka Kwagwa, Akuna tjinga Bagwa’. Nayikoko, tohaka pindisa tjiboko tjedu kuNtangi weN’hingo Ndiyi Revd. B. Chinhara unoba aliMission Director wetshipi nebayakanyila tshipi tjinyogwa itjetji. Lukwagwana gwatolikigwa kuTjiKalanga nebanotobela:

Dr. C. Tenga, Mrs L. Dube, Mrs H. Ndhlovu-Ncube, Mrs B.G. Dube, Mrs R. Siziba, Mrs V. Tapela, Mr D. Tenga, Mr B. Ntaisi, Ms. G. Bhala.

Gwakapepetewa na: Mrs Hlalani Ndhlovu-Ncube.

Toyendela mbeli tiboka butungamili gose gwetshipi, gunotungamigwa neNdiyi Nkulu Rev. G.T. Mawire, Ntungamili Nkulu wakamilila gubungano Connexional Lay President Tate G. Hanyane, Nkwalili Nkulu Rev. Dr. M. Mujinga, Mission Director Rev. Dr. K. Paradza, Badiyi Bakulu beMitunhu neBatungamili bakamilila gubungano mumitunhu, Badiyi Bakulu beMasekethi netjengetedza nhaka yebala itjila. BeResearch and PublicationsbeMitunhu nebeMasekethi lambani muli meho nezebe dzedu kwamunohingila ngobe kulitjinhu tjinokudzika. Bemakhomithi edzindimi dzedu dzamuno galani mubona kuti zwinyogwa zwetshipi zwawabilila wose nghalimoyo wegubungano leMethodist zwili mululimi gugwe gwaanowhisisa hine. Un’hingo nkunkutu wamunothama. Kubupelo nekene kusikuti tjiboko tjitukununu, toboka beConnexional Bookshopbanothama kuti nhaka iyeyi yebala iswikile ntha dzose dzemakubungano eMethodist muno nakuhhe kwehango ilimuludandi kene yatshambidzigwa ikaba whadlwana. Itjikumbilo tjedu kwazo kuti umwe newumwe atenge gugwe lukwalo gunotithama kuti tikwanise tjengetedza moto upfuta.

Ndzimu bape mhahha banhu banodan’wa beyi maMethodist.

Revd. O. Chagudhuma (Research and Publications Coordinator)

^ back to top of page ^

HHUBA LEKUTANGA. N’HOLO: HE WELUMUSIDZILO NEBGWILIZA MAMO. KUNOBAGWA: NJIMBO 85:6

Njimbo 85 vesi 6 yakakwagwa maJuta etjambobva kuBhabhiloni kwabakabe balibalanda ko. Nkwali welumbo wakabe ebona sekunoti Ndzimu wakabahala ekabathamila ngoni banhu babe, hape kulingwa ndulamo dzeNdzimu pabaka bgwiliza maJuta kuhango yabo, nkwali unohhulika nentembezelo wekumbila musidzigwa masimba emeya mukati kwabo. Kumbila kwakajali kwakafanila kube lila kwemu mimoyo yedu naswibo bukulu mulubaka igogu kuna zwinhu zwinohlisa zwinotikala pakati kwedu.

Tohaka musidzigwa nekuti COVID-19 yakatjilihanya bugalimoyo gwedu kwakayeta kuti, ‘Tibhuzwe kuti Ndzimu baponi nelubaka kugwadza zwingapa?’ Takabhuzwa Ndzimu tikabuya tikabhuzwa bugalimoyo gwedu kubali. Lumusidzilo gohakika kudze tizibe kutshwa nekwezwinhu zwinokudzika mubugalimoyo gwetji Kristu tjedu.

Tohaka musidzigwa ngobe banhu banotenda banolahisiwa bugalimoyo gwabo nebanhu behango kakale nebunji gwebadiyi banebvumabo kuti Bhayibhili lina palinosalila padiya lebeswa. Tenda kwabo mupelela nemuyengemala kwebhayibhili hakutjipo. Bhayibhili lakabe lakalulwama kakale lihinga kwemakulu manjinji emakole akapinda lewan’wa loohaka kuti libayakanyiwe kutshwa nentha yemikumbulo yebanhu. Ndzimu basingathame e maphoso kakale basingahanduke banogala balimulebeswa lewhi labo. Tihaka tjimbidza wolobela, tatakabhatilila muhango yatinobona pana kuti tibe tatakabhatilila kuNdzimu, banotisimisa nekene hango yakatikombeledza izunguzika.

Musidzigwa kohakika nelubaka banhu benamata zwakabumbiwa pana namata wakazwibumba. Ndzimu basingabon’we nemeho banobonegwa pehhugwi kwezwinhu zwabakabumba kakale hakunanhu angaba netjinobhatika tjinothama kuti asizibe Ndzimu. Kupatjena kuti tenda muna kusakalulwama kotungamidzila kumazwibhato asakalulwama. Hapa tingobhuda muzila yelebeswa inotungamigwa naJesu, tozwinginisa mulunamato gwezwibumbgwa, mamo asakanaka netebuka kwelopa iko patinodanigwa kuti tipile zwipo kumidzimu yewakayipa.

Tohaka musidzigwa mutshipi yeNdzimu bukulu ngwenu mawhi aJohn Wesley kwaanonga anohhadzisika, sawhoku kwaakaleba eti, “Anditohla kuti gubungano linoyi Methodist lowopela koga kuti lobayapo koga lisina masimba”. Thestamente Whulukugwi inoleba nekwelubaka gwaTate kukoti swika kwaJesu kwekutanga kungadan’wa kuyi lubaka gweNkololo. Kubva payenda kudzimu kwaKhristu kunoti pabuya kukwe kwebubili kobe lubaka gweMeya Yakayengemala. Sangwenu timulubaka gweMeya Yakayengemala koga isingapiwe bugalo gwayo mutshipi yeNdzimu.

Ndiyani engalambidza musidzigwa mulubaka tungamigwa kwedzitshipi kunabupitipiti zwingapa kakale kwakayipa kusakasiyana nayikoku kunotikala muhango? Lubengo nenyeyana nayikobo kulihhele nehayika kweludo gwebuzwalani. Kunamihingo yenyama inotikala kwazo mudzitshipi kene nemubadiyi. Nlomo iwo zwawo unohingisiwa palumbidza Ndzimu ndiwo zwawo unodusa matama anopanda moyo. Ndzimu abangame bekalingilila kusina tjabanothama tshipi yabo yabakatenga nelopa labo itjinyigwa kakale ilebegwa zwakayipa. Banotidana tose kuti tisuke zwiyambalo zwedu mulopa lemwizana kudze tibuyisane nabo.

Hapa kuna meya yehango mutshipi, inolakidzila hapa mubona bagalimoyo bembala, bezwihanhisa nezwibhata sekunothama behango. Muna izwezo zwibaka, tshipi inowana batebedzeli bayo bewila mutjiwono tjikulusa, bepa babengi betjileyano nkoba wesola tshipi.

Hapa batjinyi basingathokomele kakale benyula mugehena basina hanya, ilubaka gwebagalimoyo gwekuti badanilile kuNdzimu bekumbila simba lemeya. Hakutotjidzabo kuti umusidzile bamwe ubahandula hapa dlidzana kuko neNdzimu kusakatambunuka. Ndizo, bugalo gwakalulwamila gwetangisila handula nemusidzila ndiwe. Tala nzila uzwikombeledzela munhanga, ukopfigama ulipakati kwayo utembezele kwazokwazo kuNdzimu kudze batangise musidzila munhanga iyeyo. Ilelo ilebeswa lisilelulelu kulibvuma koga awusadza ukazwiwana utjila panhupan’ompela neNdzimu hakungatikale tjose kuti utubule handula bamwe.

Kohakika kuti iswi nekwedu tizibe buhe gweNdzimu kutanga tigubvumile kuti gulawule bupenyu gwedu. Ndizo, kolakidzila mubumo gwedu, mumikumbulo yedu nemuzwiyeto kukoba nezwilakidzilo zwinokunha bamwe. Akuto kunha mimoyo kakale akutotjidza kuti udiye zila yetembezela iwe usingatembezele kene udiye bamwe nekwezwinyima zodliwa iwe usingazwinyime zodliwa. Kumbila musidzigwa kuko. NaPhawuli wakati hatohaka iye ndulamo koga unohaka ndulamo yeNdzimu inohha negalabgwe kuNdzimu. Ndizo, tokokewa kuti tizwipile kuNdzimu kudze tibumbiwe butshwa nekweda kwabo. Mbumbi ngaatibumbe nezila yaanoda kakale tisitongo wumbudza kuti atibumbe tjini.

Lutshinga gunopalama mukati gwekuludzilo iyeyi yekuti timusidzigwe, ndegwehaka lakidza kuti Ndzimu batinoti banolapa nakale banolapa kwelebeswa. Kolakidziwa tjini ikoku? Hapa belapa tjikulakidza ke uhingisa simba letjileyano sekwakayeta Jesu, kudze bamwe bazibe nelebeswa kuti unolebesa kakale bagalabgwe muna tjawunosumikila. Hapa betjidza, lakidza! Hapa bengahandula butjilo, sayikoko ngatikubone kutikala. Totebela ikoko kwatino galabgwe mukuli kakale nekwatingalakidza, akusakajalo tizwidla zwisina tjimwe zwinothama hhoba nekweNdzimu watisingabimbe naye kene galabgwe muwunli.

Muna 1Samuyeli 17, He Sowulu bakabe balintungamili webunga lengwa lebaIzirayeli palakaligwa nebunga lemaFilisitiya. Nlumetate wakabe eyiGoliyathi ebva kukampa yemaFilisitiya wakati baIziriyeli bahhise umwe wabo waangagwa naye. Kwemahhuba elimakumi mana bunga lebaIzirayeli lakalilelusiwa lilingigwa pasi kwazo. Davida wakatumwa neNdzimu behingisa zina latate babe Jese kuti amusidzile kampa yebaIzirayeli. Bakuluyi naHe Sowulu bakakumbula kuti Davida wakabe ebagwisa ndizo bakawuntuka beka wunlingila pasi. Bakatola musidzila segwisa. Lubaka gumwe negumwe hape tshipi yeNdzimu igwisiwa kene ihinga isina masimba, Ndzimu baka bemilidza balume nebakadzi, bayisana nebasikana kuti bahhise lumusidzilo. Hapa tisinga tende kuNdzimu watinoti tokudza, topaladziwa nentha yelingila pasi masimba abo kakale tozwitayidza muna ikoku. Ndzimu banogala baliNdzimu banotubula koga mulubaka baIzirayeli egwisana naGoliyathi, lebeswa lakabe lisingazibgwe ngobe bakabe besingatole Ndzimu senhu unotubula. Kwakatola Davida wakabe atenda kuNdzimu webaIzirayeli kuti amilike alakidze malebeswa emasimba ihawo. Ndizo, mbhuzo unoti: Unotenda nelebeswa kuNdzimu wawunonamata kene unolingila pasi masimba abanawo netubula kwabo musidzila tshipi inofa?

Hapa titembezelela lumusidzilo, Ndzimu bangahandula nezila yabo kusi nezila yedu. Tshipi yeMethodist muZimbabwe ingatembezelela lumusidzilo koga n’handulo ingaswikila kuyimwe tshipi. Tshipi yeMethodist muZimbabwe inotubula boka Ndzimu nekwemitembezelo yahandugwa iwhisisa kuti tshipi yeNdzimu umbili un’ompela isingakulinge segwisana kene?

Tjinomanikanya nelumusidzilo whuti gungatangisigwa pehhugwi kwebanhu batisingade. Kumbula kuti Ndzimu banohingisa banolingigwa pasi kuti bahayise zwinhu zwinanyala masimba. He Sowulu nebunga leIzirayeli bakabe besingakumbulile kuti Davida angakunda. Tolingila pasi bakahhodzewa beNdzimu ngobe belingika bakasiyana nekwatinobe takalingilila.

NTEMBEZELO “Tate bakudzimu toboka tjipo tjegole dzwa. Matipa umwe nkoba webayakanya zila dzedu. Mutitjidze netangisa musidzila mubutjilo gwewumwe newumwe nemumbili waKhristu. Kunhani mimoyo yedu kakale mubgwilize mamo ebutjilo gwedu muzina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMIWA Nasi ihhuba letshipi yeTjibvumilano semisiwa kwemahhuba nekwatakawolobela mutjiKhristu tjedu. Takamila ngina muTjibvumilano neNdzimu. Tokumbila musidzigwa kudze naswi tizwipile nekwedu kunazwinohakika pamusidzigwa.

^ back to top of page ^

HHUBA LEBUBILI. N’HOLO: DIYA MWANA UWO. KUNOBAGWA: BAKOLOSE 3:18

(Tobigila hhuba lebubili tembezelela bana mupasi lose. Tothama tjibvumilano neNdzimu tjakalingisana nebana bedu. Bakasiwa hhiho naSatani kuti bakolomogwe nebunji. Tolila mbeli kweNdzimu tikumbila ngoni dzeNdzimu.) Usiwhe zogwadza kene hlila bana babo kene bana bebana ngobe hango yabanokulila muyili ayitji iyo yaka ilipo kutanga. Tebela zwehango kwapalalila semoto wemuhango. Mamo emazwibhato akanaka anelahigwa mumakabha emalala ezwakazwitikala ntolo. Deyelela, sawha kwebunhili, nehanganyilana mumakubungano etjinya ndiko kunotogwa sezwinhu zwakawolobegwa. Mathivi anolakidza zwinjinji muna zwedzingwa nezwehangana pabulalo gwepanhobo. Mazwibhato kwabetjinhu tjinepela mutjaba tjedu. Lukudzo gwatakafanila wanisa bazwadzi nebamwe bakajalo golingwa semazwibhato akapinda.

Ndzimu bakabumba bana kakale bekabadanila muna igogu lubaka tjose gwabali muguli. Butjilo gwabo aguzobepo nesaziba kene nemboli. Mubakulise bana kudze bazibe masimba abanoyenda muwali sebana beNdzimu nekuti bamubuhe gwebaphuristi. Mubadiye mumasimba edama labo. Mubadiye kuti bayende lubaka gose mulutendo kakale beziba kuti Ndzimu ndibo banolawula. Mubadiye kuti butjilo gwetjiKhristu agutofa gwabe tjinhu tjantolo.

Mubape masimba eziba kuti bangahandula hango kusi kuti ibo bahandugwe nehango. Akutohakika kuti bayendidzane nezwakasungiwa zwehango. Musibadiye hla nenyalamoyo nentha yemamo ehango koga kuti balinge mbeli ngobe kuna tjabangathama nekwako.

Wose nhu wakabayapo akalalama mulubaka gwakafanila kuyenda nembayakanyo yebiga kweNdzimu. Ndzimu bakaba beziba kuti Daniyeli angamilana nedanga lehumba. Bakaba beziba kuti Davida engamilana naGoliyathi. Bakaba beziba kuti Esita angamilana naHamani. Bakaba beziba kuti Pita angamilana nedziyidzigwa dama labo. Banoziba kakale kuti mwana uwo angamilana nagupi bulemo zwago gwaangahangana nago mubutjilo gugwe. Bakababumbila igo ntja! Bulemo gumubana bedu ndegwekuti ibo ndibo banobhakhwa nezwimo zwabanolingisana nazo ndizo bana bulemo gwesazwiziba kuti ndibo boyani.

Musihlile bana benyu koga mukudziwe nekuti Ndzimu bakamuhala kuti mube bazwadzi betjizwagwa tjakalingisana nebulemo gukulusasa mubupenyu gwedu. Milika umilane nebulemo. Ndzimu abaton’wanga n’holo Wabo bedzibayila kuti banothama tjini nekwehango iyeyi yakahangahangana.

Bana bunga labanomilidza linootata hhalima likathama kuti bazibgwe pasi lose. Tembezela kuti mwana uwo abe umwe webunga ilelo. Usibvumile hla kuko kukakukhwibila bukulu gweNdzimu gwabakasa mubali. Ndoziba kuti kolema kubakumbula balitjimwe tjinhu kuhhe kwekuba bali bana bedu bakanaka batukununu, kakale tohaka badzibilila muna tjipi zwatjo tjinhu tjingabalemela koga bakazwaligwa lubaka gunonga igogo gwabanotjila muguli.

NTEMBEZELO “Tate bakudzimu, tebulilani Meya Yakayengemala yenyu pehhugwi kwebana bedu kudze bapenye setjedza mutjizwagwa tjinameyambi netjina bupitipiti. Bakazwaligwa lubaka gwakajali sayigogu ndizo thamani kuti babe tjilakidzilo tjakanaka muhango. Mubafukidze mubadzibilile nelopa laJesu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Ndigupi bulemo gwakalingisana nebana banasi? Tingabatjidza tjini zwakwako kudze bakunde? Ndidzipi zila dzingahingisiwa nebana banasi dzinomilidzila pehhugwi fulegi yetjileyano tjaJesu Khristu?

^ back to top of page ^

HHUBA LEBUTATU. N’HOLO: KUMBULISISA UZWIDLA. KUNOBAGWA: NJIMBO 94:19

Tangosala nenlota wakatshwa wegole gulukugwi linoba latjiswika kubupelo. Towamutjila gole dzwa muzina laJesu Khristu, tiziba kwazosa kuti lahhulo langobe nkumbulo, lanasi limalebeswa kukoti lamangwana likoba lemunkumbulo. Tohwelela haka linga muna zwakapinda zwatakathama. Kusineni, kubanhu banjinji kobva gala wakasa nkumbulo wose muna zwakakona tubulika, zwaka kukubadza nemuzwimwe zwisakanda zwibuyanana. Ikoku kodana hla nekumbulisisa nekwe lemangwana.

Kumbulisisa nekwezwinhu zwakapinda kuna bugalo gwako gwelebeswa mubupenyu gugo, koga koda kuti kuthamiwe nezila yakafanila. Kwakafanila kuti utubule diyika nezwawakaleya hule, koga usibvumile kuti zwikutshambidzilile pasi. Kakale ulingisise kuti usizwimanikanye uzwisola kwazo kwazo kunodza kukayeta mahhuba awo akati zwititi.

Usihwelele ukumbula kwazo nezwaka tjipinda mubutjilo gugo koga kumbulisisa nezwawuno bayakanyigwa lesigwa neNdzimu mubupenyu gugo. Alakana butjilo guhhele nezwipo zwemhahha zweNdzimu. Zwatinokumbula nezwatinoleba ndizo zwatinobe izo. Yeta kuti zwakapinda azwitjipo mukuli ndizo unehhula ganda litshwa.

Nelubaka igo zwago ulinge kuti usigale ukagutshikana nako, uzwibutjilila mumbhudililo yezwawaka tubula mugole lakapinda. Izwezo zwakafanila hinga mukuli sekuludzilo yekuti uhake hingila kunjinji mumahhuba anohha nehinga kwazokwazo mugole ileli. Izwezo zwilakidzilo zwengoni dzeNdzimu dzisingapele dzinohinga mubutjilo gugo.

Hapa uholesesa zwawakapinda muzwili mugole lakapinda utembezela unofanila ngina mugole dzwa nemasimba upelekedzewa naKhristu, utungamigwa neMeya Yakayengemala. Bvumila tebedzela zwakathamiwa naKhristu nekuti akutungamile. Bvumila kuti nkumbulo uwo uwhisise whi leMeya Yakayengemala nekuti ukuwane mukuli tola matshambo akafanila ewhilila ludo Gugwe muzwimo zose.

Hapa uhingisa nkumbulo uwhoyu wekumbulisisa usina kwawakalelekela, unobona kuti nekene kunazwakatikala mulubaka gwakapinda ungalingisana nelemangwana usingahle, unalebeswa nelunyalalo. Ihawa mamo anokula koga hapa ugala pedlo neNdzimu, utebedzela kuda kwabo. Ndizo, kwawuno wana nyaladziwa kunolezi hanha mumoyo uwo. Kumbulisisa uzwidla bo koyendilana nezwisendama mukuda kweNdzimu, nezwigadza ntome kwewhi leNdzimu. Ikoku kokubhatsha kuti ube nenkumbulo unobaka nekwezwino hakika muna lemangwana mubupenyu gugo gweMeya. Kumbula kuti akuna tjawungahandula tjenhu wenyama uliwoga koga mano anohaka lukiwa kuti kuhandugwe nhu wemeya kudze ahandule nhu wenyama. Ndingamilidzila tjini ntembezelo, ndingakumbulisisa tjini ndizwidla nekwedama, kakale ndingazwipila tjini lubaka gwangu gunjinji kuNdzimu mugole linohha? Iyeyi ndiyo imwe yemibhuzo yawungagala pasi ukalingisisa ukaholesesa pawumile muna zwemeya.

NTEMBEZELO “Imwi, magala mutidzibila lubaka gose, Ndzimu batino baka kubali, tobgwata kumuli hapa telemegwa- toziba kuti tingabimba namwi. Toboka Tate bakudzimu gole latjiswika kubupelo kakale toboka tjimwe tjibaka tjamatipa kuti timuhingile mugole dzwa muzina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Bimbisa mbeli kweNdzimu sangwenu kuti netjobatobela nekene kwatini. Longolosa zwinhu zwawunohaka thamila Ndzimu mugole ileli. Thama tjibvumilano neNdzimu.

^ back to top of page ^

HHUBA LEBUNA. N’HOLO: TOBOKA NDZIMU NEBAKWINYA BATINABO. KUNOBAGWA: 2 SAMUYELI 1:17-27

Tjibaka tjegole itjetji tjatinohaka simisa bukwinya gwedu gwatagala tinago nebayakanya bukwinya butshwa nayibabo batinohanganyiwa nabo neNdzimu kudze bafumise butjilo gwedu. Kuna bulebeswa kuti nhu nekukwe unobumbiwa netebedzela zwiyeto zwakayipa nezwiyeto zwakanaka zwinothamiwa nebakwinya babe. Bakwinya bakayipa banobulaya mazwibhato enhu akanaka koga bakwinya bakalulwama banotjidza bayakanya butjilo gugwe. Nkwinya unhu wawunoyemula galisana naye zwibuyanana mubutjilo gugo gose kakale unhu wawunohaka banaye pedlopedlo nawe nekene wefa. Nkwinya unhu wawunohandukila kuwunli kusina kuzwibhuzwa kabili kuti unotini hapa ulipakati kwebuyendasi nemanikano kakale unhu unozwipa kukuli nezwibaka wakahanha kene wawigwa nemhahha.

Nkwinya unhu wawunohaka kuti akupe mano hapa wakamanikana kakale uno wamutjila tjiboko tjitjo hapa bulemo gwalulwamisika. Unokobelana naye zwinohaka bhakhwa zwisumbikiwa, koga nkwinya hate alinhu unowhohakisisa mumoyo uwo ehaka sumbiko dzawusambudza idzo. Unosendama kuwunli hapa moyo uwo ugwadza uhaka paluka nentha yebuyendasi, koga nkwinya hate alinhu unokusundidzila ukapelela mumagwadzo nentha yetebelela zwisingabake. Nkwinya welebeswa ndewunopfigama nawe mukatembezela hapa ulimubuyendasi butjilo gukulemela koga ekokangan’wa nekwako hapa zwinhu zwatjikululwamila. Ungalila wakasendama mupfudzi lenkwinya uwo hapa wakahema ukapamha ukaseka wakahalabvuka naye hapa wakahanha. Bakwinya banohhala mihodzi pamatama hapa ugwadziwa bekamwemwetela nawe hapa kose kwakunakila. Bakwinya belebeswa banotjenama bebona mamo akanaka awunolalama kakale bengakuda nekene ulakidza bunyolonyolo gugo. Banoseka moyana uwo koga basingaku gwadzigwe moyo, kakale banozwida nawe hapa ubhudilila mutjimwe netjimwe tjawuno haka thama, koga abatobhatiwa nehoni hapa ukon’wa. Nkwinya unogutshikana hapa ubahanhisa, koga hatokusola hapa uvuna moyo uwe. Nkwinya unoleba lebeswa nekene lebeswa likugwadzisa kwazo; nawebo ungababudza kwelebeswa usingahle bagwadzisa.

Bakwinya belebeswa banozwipa tjoselele mukulondolodza bukwinya nekene gunabumboli yesababhatika zwibuyanana. Banotjidza nkwinya kusina lipiwa kene tjabanowana hule. Banolebeleka manake nekuko pakati kwebamwe basibakwinya banoleba zwakayipa nekuko.

Ini tjakanaka tjawakathamila tjidza butjilo gwenkwinya uwo? Wakatongo wanisa nkwinya uwo lubhatsho gupehhugwi akatjidzika kuti abenhu webutuka kakale kuti atubule kula mumamo awe, kene ndiwe wakaba nenlandu wedelusila nkwinya uwo pasi? Wakatongobhata zwakayipa nkwinya uwo iye ebimba newe, kene wakama nonkwinya uwo ukawunsimisa ukawumpa masimba? Nkwinya unofanila ba netjakanaka tjaanopamhidzila mubutjilo gugo kudze ukule. Unohaka tjonyewa nethumo lakapiza hapa watindibadziwa nebulemo gwehango iyeyi. Tshipi inokuswa imwe tshipi, ndizo nkwinya welebeswa unoba mabvilo ezwibhata kunolemekedzeka, ezwida, emilidzika newehanduko. Taka fanila siyana nebanhu bana tjabanotola mutili nentha yekuti banotihhisila buyendasi kakale betizwinila kuti tizwipile tjoselele kuna Khristu. Mulubaka gwebugwele gweCOVID-19 takadiyika tikaziba kuti bakwinya belebeswa ndibapi kene? Ibabo bakama naswi betitjidza nelubaka tigwala tikadza tikanaya. Yenga nhu ugele yega nentha yebugwele, kwake kulitjinhu tjikulukulu tjinopinda yenga nhu usingagwale. Bugwele igogu gwaka tilakidza kuti kunjinji kwatinga thamila bamwe banhu kuhhe kokubayemulila butjilo gwakanaka koga. Bugwele gwaka tidiya zila dzatinga hingisa zwitjidza tihingisa bufumi guhomanana gwatinago, nebanhu batinotjidza kuti bazwiwhe besinakwelete kutili. Sayikoko Khristu wakapa esingakale, bakwinya belebeswa banopa nemeya ‘webhadala kunothamiwa nhu waswika’. Unofanila wamutjila lubhatsho kutila kuti nawebo ubenako bhatsha bamwe banhu kujalo kuyendila mbeli.

Nkwinya uwo waka kukuludzila kuti utembezele gole lakapela kene? Waka kutungamilila kuna Khristu nelubaka ulipakati kwebulemo kene? Makatembezela mose, makazwinyima zodliwa mose; makabala mukawhisisa bhayibhili mose, makayenda mose muzila dzakananga kubuyengemali kene? Tola mano nasi hapa kuli kuti unolamba ulimubukwinya igogo nelingisisa kuti unhu unolezi zwakanaka kene zwakayipa mubutjilo gugo hapa mungayendila mbeli muwhanana mugwendo gwenyu gwetjiKhristu.

NTEMBEZELO 2 Samuyeli 1:17 -27 ‘Nsununguli neNkwinya’, munditjidze mundiwhile ngoni, kudze ndibenkwinya wakabimbika. Ndoboka kuti mohaka kuti mube nkwinya wangu wakanaka tjose. Akujalo.

N’HINGO WETHAMA Tjikulukulu kukuli nditjipi; kuba nenkwinya kene ubenkwinya? Unowoyendila mbeli uwhanana nebakwinya bawaka unabo mugole lakapela kene? Hapa ubvuma kene ulamba tjenesa n’handulo iyo.

^ back to top of page ^

HHUBA LEBUHANU. N’HOLO: NDZIMU WAKALEBELEKA NEBANHU BAKASIYANA. KUNOBAGWA: JOHANE 10:27

Kuna amwe maKhristu anozwibudza kuti Ndzimu banolebeleka koga muBhayibhili. Bonokangan’wa kuti Ndzimu bakalebeleka, Bhayibhili likatobela. Bamwe banoti Ndzimu abatjalebeleka banogalabgwe kuti Bakalebeleka nebanhu muBhayibhili koga kwangwenu abatjalabeleka. Hapa tilingisisa zwilakidzo zwakatjenesewa muBhayibhili, banhu beku Izirayeli bakapiwa milayo gumi ngobe Moses waka awha whi leNdzimu. Mariya wakaziba kuti wakazwisenga Nsununguli ngobe wake awha whi leNdzimu. Gidiyoni wakawangula banhu beIzirayeli mumaboko ema Midiyenayitsi nentha yekuti waka awha whi leNdzimu.

Baporofiti banonga Samuyeli bakaba baporofiti nentha yekuti baka bawhilila whi leNdzimu. Abhurahamu waka siya Harani ngobe waka awha whi leNdzimu. He Jehoshafati waka yenda kungwa etungamidza mbeli bunga lake lilumbidza linamata Ndzimu mbeli kwemasole nentha yewhilila whi leNdzimu. Ndizo ke mbhuzo hate uli kuti Ndzimu batjalebeleka nebanhu kene. Mbhuzo unoti unowhilila kene? Malaki 3 vesi 6 inoti “NdiNdzimu basingahanduke.” Hapa kuli kuti baka belebeka nebanhu ntolo nanasi batjalebeleka nabo. Jesu Khristu ndiyezwe wahhulo, wanhasi nekusingapele.

Jesu wakakoomhedza mumakubungano ose ali kunotondeka emuEzhiya eti ibabo bana zebe dzinowhilila ngabadzihingise pawhilila. Tina zebe dzinowhilila kene? Muna BaHebheru Danho lekutanga tobudziwa kuti Ndzimu bakalebeleka nabobatategulu bedu nebaporofiti ntolo nezila dzakasiyana. Koga mumahhuba angwenu nemuludzi gwedu Banohingisa Khristu. Ndzimu bakalebeleka newhi gobvu linowhakala kuna Adamu naEva, kunaMozisi behingisa denje linopfuta kukoti kunaSowulu alimuzila inoyenda kuDamaseku. Dama leNdzimu lakalebgwa kakale kuhingisiwa nhumwa (nghilosi) dzeNdzimu. Ndizo banopamha lebeleka naswi mumawoloto nemimibono yedu.

Ndzimu bakabimbisa tebulila Meya Yakayengemala yabo mubanhu kutila kuti bahhuhha babone mibono nebanhuntana bawolote mawoloto. Meya ipehhugwi kwebanhu koga ate bali banhu bose banoyi wamutjila bekayihingisa. Wamutjila zwilakidzo koyendilana nezwinangwa zwedu. Ndzimu banolebelekela naswi kakale mudama lakakwagwa nemudama linolebgwa, (Rhema) nebasumikili nebadiyi. Ndzimu banohingisa banhu kuleba dama letjiporofita. Ndebo Mbuya yeBuhe gweNdzimu inosumikigwa muPasi lose sebusupi gwezwitjaba zose. Ndebo Mbuya inosumikigwa ikawabilila banhu bose kuhingisiwa zila dze andamisela dzindebo kubanhu dzetjaba. Ndzimu banolebeleka behingisa zwelubvo nezwebambiwa, hanha dzedu neMeya Yakayengemala. Ndzimu banoolebeleka naswi kanjinji hapa tazwidiya thokomela tikowhilila whi labo. Bulemo gwatinago whuti tomilila whilila Ndzimu netshipi koga tili kutshipi ibo behaka lebelesana naswi mahhuba wose.

Ngatiletjeni dzibila masimba eNdzimu nebukulu gwabo. Ndzimu abatodzibigwa nebugalo kene nelubaka. Ngatizwipileni haka Ndzimu nemasimba ose ngobe bakatibimbisa kuti hapa tibahaka tobawana. Butjilo gugo ngagube gwentembezelo ukumbulisisa uzwidla nekwewhi ubilayila tjose kuti uwhe Ndzimu belebeleka. Banogalisana nelebeswa nebanozwipila mukuba nebukamu nabo.

NTEMBEZELO “Ndzimu Tate mutjalebeleka naswi muludzi gwedu. Munditjidze ndiwhe whi lenyu ndibuye ndilitebedzele. Amuzonyalala koga tjipinganyidzo tjangu wuhaya masimba ekuti ndimuwhilile. Tate milidzilani masimba angu kudze nditubule muwhilila.”

N’HINGO WETHAMA N’hingo wanasi ndewelinga zila dzose dzinohingisiwa neNdzimu pakulebeleka naswi. Mudziholesese kakale mudzibone kuti kene dzitjahinga.

^ back to top of page ^

HHUBA LEBUTANHATU. N’HOLO: NDZIMU BAKULU KUPINDA KOSE. KUNOBAGWA: ISAYA 55:8 -9

Ndzimu bakati bebamba kudzimu nehango, bakaba besipo kudzimu kakale besipo muhango ngobe kose bubili gwako kwakabe kusipo. Baka bamba kose kubva mumasimba nemasimba ihawo ake alikuhhe kwezwinhu zwabakabamba. Ndzimu bake beliyapo kutanga. Sehapa balinkwali wezwinhu zose koleba kuti banolalama nezila yatisingawhisise nayo iswi nekwenyama. Kutili koleba kuti Ndzimu bakuhhe, bakalingilila kose kunotikala muhango nekudzimu, belinkulu pana kose. Bhayibhili loti kuhango ndiko kunolembelekela makumbo eNdzimu enyaluluka. Ikoku kotendeka kuti hango yose ipasi kwemasimba eNdzimu.

Ndzimu banamasimba pehhugwi kwezwinhu zose zwabakabamba kubali gwanyiwa naswi. Bakati betipa masimba pehhugwi kwezwibumbgwa zose baka bewadusa mubugalo gwenhundu yabo isingapele. Ndzimu bakatikobela gaswa leMasimba abo kunoba kuli iwo masimba atinawo pehhugwi kwehango yose. Banhu banothama phoso nekumbula kuti ngobe takapiwa masimba pehhugwi kwehango, Ndzimu abatjina gobe lelawula kuti hango yakafanila bhakhwa nayipi zila. Ndzimu ndibo boga banamasimba asingapele pehhugwi kwezwinhu zose. Ndzimu bakapamha bakatikobela gaswa lenjele dzabo. Banolamba bena butjenjebvu gunopinda whisisa kwedu. Iswi takakobegwa njele dzihomanana dzeNdzimu, kudze tibe nebutjilo gunalebeswa guno hhadzisa lebeswa labo. Takafanila bvuma kuti ndibo mabvilo ezwinhu zose. Ngatilemekedzeni Ndzimu, nkwali nempeleledzi webutendi gwedu. Ngatibe nebugalimoyo gunokudza Ndzimu banotipa zwinhu zose. Kose kwatinako ndibo bakatipa, kose kwatinoyemula ndibo banotipa. Ndizo atizofanila haka amwe matshime angatiwanisa zwimwe zwinhu nentha yekuti Ndzimu banopinda bose bamwe bomwali bemanyepwa bangazwibudza kuti banako kose kwatinohaka.

NTEMBEZELO “Ndzimu Tate musani MUNDILI zwipo zwakamandipa. Bunyambi nebutendi mubutjilo gwangu gutjenesiwe kudze ndilakidzile bubuya nelunako mubugalo gwangu gwakafanila muhango.”

N’HINGO WETHAMA Kumbulisisa uzwidla nekwekale tjakahingisiwa neNdzimu kwabaka bekukobela mbumbiko yemabvilo yabo. Luka mano anohingika kudze utjengetedze zwiyeto zwakanaka mubutjilo gugo kakale uhakulile udusa meyambi yakadzwagwa newakayipa ehaka dzima lunako gweNdzimu gumukuli.

^ back to top of page ^

HHUBA LEKUNOTONDEKA. N’HOLO: NDZIMU BANANDANDALE. KUNOBAGWA: ISAYA 42:8

Namata whupa tjipo tjezwibvuma kuhhele. Hape Ndzimu beti abatoopa nlumbidzo yabo kuzwifananidzo zwakabehhiwa, banoleba kuti Ibo habangalizanyisiwe nezwinobehhiwa nebanhu. MaFilisitiya pabakamisa tjibaki tjetjibvumilano tjaka tjakamilila buyapo gweNdzimu tjakateyana netjifaniso tjaDiragoni, bakawana Diragoni awila pasi akapwanyika mbeli kwetjibaki. Mimoyo yakawoma ikapamhama munamata nemupfigamila zwifaniso kopalula meya dzedu tjoselele, kutikubadza misi yose.

Nhu unako kuti angahandula zwinhu zweNdzimu zwikaba zwinhu zwizwe zwaanobe azwithamila nekukwe. Hapa tilemekedza mari kupinda lemekedza Ndzimu, banoba Ibo banotipa simba loyeta fumwa, tobe tithama zwifaniso zwinotolela Ndzimu bugalo. Hapa tiwhilila nezebe dzedu njimbo dzino hanhisa nyama kwelubaka gulefu, tobe tipa nlumbidzo zwibumbgwa zwebanhu, tipamha tikotamila nkololo wehhalima. Nkololo uwhoyu unoyeta kuti titshambidzilile pasi meya dzedu tikudza bola kwenyama yedu.

Koga iswi hapa timilidzila pehhugwi tjinhu tjakabumbiwa titjithama tjikapinda mbumbi watjo toba tipa lukudzo kuwumwe kakale tobe tiwan’wa tinatjibi tjenamata zwibumbgwa. Bhayibhili lofananidza panduka kwenhu kunoswikisa palamba lebeswa linolebgwa nekwenamata zwibumbgwa muna 1Samuyeli 25 vesi23. Lubaka gose BaFilistiya pabaka bemilidza Diragoni mbeli kwetjibaki tjetjibvumilano, bakaba beyendila mbeli lakidza kwabo lambila munamata zwibumbgwa. BaIzirayeli nayibobo bakasimisa tjose tjinamato tjabo tjakananga pfigamila Ndzimu yega. Ndzimu bakabumba nhu bethamila kuti abalumbidze Ibo, ndizo hapa bepindisila nlumbidzo iyeyo kuwumwe, tilumbidza bomwali bamwe bedzimwe hango, tobe teleyana netjinangwa tjebumbiwa. Hapa tilokhu tilambila mumazwibhato anokudza iswi kothama tikabva pedlo neNdzimu. Lambila kofana netjibi tjenamata zwibumbgwa. Iswi takapiwa kumwe kwemeya yakanaka yeNdzimu.Takapamha tikapiwa simba pehhugwi kwehango yose negaswa lebutjenjebvu gweNdzimu. Kudze tilondolodze zwipo izwezo takafanila gala takabhatilila kuna wakatipa zwipo zwakhona banoba bali Ibo Ndzimu. Tikapalalanyiwa neNdzimu tobe bahayi mumeya dzedu, tolahikigwa nesimba nebutjenjebvu gwatakapiwa nentha yelamba mweni wesimba lelalamisa.

Takafanila lamba takabhatilila kuNdzimu banoba Ibo baka bayakanya mano etjidziwa kwedu kudze tihanganyiwe neNdzimu nemukuda kwabo. Hapa tahanganyiwa neNdzimu takafanila tjenjela patinobakudza tibalumbidza, nekuti baNdzimu unandandale.

NTEMBEZELO “Ndzimu, mundibhatse ndibhatilile kumuli kakale. Ndohaka tjila nekula mumuli kudze ndisibe nehhala yemeya yenyu iyapo mundili, kakale ndipamhidzigwe butjenjebvu nesimba. Munditjidze nditubule pedza lubaka gwangu gunjinji ndina imwi muzina laJesu, ndotembezela. Akujalo.”

N’HINGO UNOTHAMIWA Ngati bumbeni zila yehola zose zwinhu zwatinokudza mubutjilo gwedu kakale tizwiholesese nelebeswa kuti tizibe kuti zwingabe pana pazwinotola bugalo gweNdzimu nepatino zwikudza kupinda Ndzimu kene? Tohingisa lubaka gwedu tithamani? Tingahala thama mihingo inohanhisa iswi nekwedu hapa kuli kuti tawana tjibaka tjohala lumbidza Ndzimu nethama yedu mihingo inotihanhisa kene?

^ back to top of page ^

HHUBA LEHHANAKADZI. N’HOLO WENDEBO: KULA MUBUTJENJEBVU. KUNOBAGWA: LUKA 2:52; DANIYELI 5:17

Tatjibona tikaziba kuti Ndzimu bakatipa gaswa lebumo gwabo. Bakafemela meya yabo mutili, bakatipa butjenjebvu kakale bakatipa masimba bekabvumila kuti tibe nesimba pehhugwi kwezwinhu zose zwiyapo muhango. Hapa tilingisisa zwipo zwatakapiwa nentha yebumbiwa kwatakabumbgwa nako neNdzimu, takafanila gala tibaboka gose lubaka.

Zose zwinhu zwatinazo zobva kuNdzimu kakale zwingapamhidza zwikatibhudililisa hapa iswi tizwisendama mukuda kweNdzimu. Zwinhu zwakayengemala zwatakawana zwibva kuNdzimu, hha kwedu muna iyeyi hango zwakapedziwa nematjinyo edu, koga mbayakanyo yetjidziwa itjiyapo kudze itibgwilizile mamo. Butjilo gwetembezela tjoselele nekumbulisisa uzwidla nekweNdzimu goobumba bunhu gwedu. Ndizo, butjenjebvu gopamhidzilika hapa iswi tipamhidza yenda munkwala waHe.

Tobala nekwebutjilo gwaInoki gunotibudza nekuti wakabe eyenda tjini neNdzimu kukadza kukaswika paakatogwa kayenda kudzimu ekasabon’wa kakale. Hapa titjila nebutjenjebvu gweNdzimu, tootjila butjilo gusingapele. Tootubula wana zwipo zwemhahha zwakawanda mubutjilo zwinopinda kwatakatangisa nako. Tina mhahha dzataka bayakanyigwa idzo munayeyi hango nekuhango inohha. Daniyeli nebakwinya babe bakabe beli bahhuhha bakatjenjela kwazokwazo, koga kwabaka benako kwazo imeya yeNdzimu mukati kwabo, ndizo baka bakahhadziwa butjenjebvu gweNdzimu.

Totubula wana nkumbulo weNdzimu hapa tizwipila kakale tiyenda munkwala wekuda kwabo kudze tisikon’we yenda muzila yewana zwipo zwaHe zwakanaka tjose. Kumbila butjenjebvu kuNdzimu kwakasungiligwa mutjimwe tjimo. Kumbula zila Solomoni yakatanga yenda nayo akazwipila kuNdzimu akahhadzisa bakiwa kwethempeli sekwaaka alayigwa naTate babe Davida.Waka namata kupatjena akazwipila kuNdzimu, Ndzimu ibo besanhu bekahha kuti bawumbhuzwe kuti ini tjaanoyemula thamigwa neNdzimu.

In tjataka yeta tjinolakidza Ndzimu kuti tingahingisa tjipo tjebutjenjebvu nezila inoyendelana nekwakalingiligwa pehhugwi kwemwana weNdzimu? Butjenjebvu agungabuye pehhugwi kwedu kudze kuswike iswi tatubula wamutjila tikayeta zwinohakika pehhugwi kwenhu unoyi unotembezela nenamata kwelebeswa. Kumwe kakale takafanila tobela zila inomilidzila butjilo gwebamwe banhu. Solomoni hazo kumbila fumwa, koga waka kumbila butjenjebvu kudze atungamile tjaba tjaHe ngobe waka eziba kuti butjenjebvu gopinda fumwa. Ndzimu banotipa zwipo habangabona kuti iswi tetubula hingisa zwipo izwezo nezila yakafanila. Takafanila ba nematatabuko owabilila bamwe nezila yakafanila kakale tisingazwikumbulile toga, igogo ludo gotisundila kuNdzimu, gukathama kuti batipe butjenjebvu gwatinohaka.

Bhayibhili lotjemela kwazo nekwemazwibhato anolayidza bulengwe ngobe anobgwiliza hule, nhu ekakon’wa yendila mbeli muna zwaanobe eyemula. Ikoku kothama nebanogala pedlo naye bekakon’wabo bhudilila. Kunopesana nayikoku kulebeswa. Hapa nhu akatjenjela unofananidziwa nenti nkulunkulu unowofukidza bakawanda nenhabi dzawo. Butjenjebvu gwaSolomoni gwakathama kuti akumbiwe nebezi babvakule banjinji behaka whobona bezwidiya nekwebutjenjebvu igogo. Tikaba batjenjebvu munazweNdzimu nelebeswa, tingahingisa butjenjebvu igogo kuti tikoke tiwane banhu banjinji banohha kuna Khristu.

Kale tjeluzibo nelunako kwatakapiwa nentha yaKhristu koba lele lekuti tiwane buhe gweNdzimu. Iswi totubula bumba bamwe tiba milidzila butjilo gwabo nezila yakanaka tjose. Butjenjebvu gopiwa bana moyonlefu, banogwadzigwa yengemala kwelubaka lulefu, banokumbulila bamwe nentha yekuti untolo nkulusa senga butjenjebvu gweNdzimu. Nhu akatanga zwipila bala nekumbulisisa ezwidla nekwebhayibhili kakale etembezela nemasimba, kose ikoku izwiyeto zwakanaka zwinokokela wamutjidziwa butjenjebvu gweNdzimu. Hapa tikabumbiwa newhi kakale tizwipila kulili kuti litilayisidze, akuna tjingatikon’wesa wamutjila butjenjebvu gweNdzimu, iko kunoba bulengwe kunayibabo basineni netjila betebela milayo yewhi. Koga kuli butjilo kunayibabo banoziba Kristu ngobe ziba Kristu whuziba butjenjebvu gwelebeswa.

NTEMBEZELO “He! munditjidze kuti ndimuzibe kwazo kunopinda ikoku, ndihube hhadziwa butjenjebvu gwenyu ngobe kulibulengwe kuna banopalala, koga kuli tjipo tjinokudzika tjehaka banatjo mubutjilo gunolamba guhanduhanduka. Butjenjebvu gwenyu gusingahanduke gunondilondolodza gukandibhatsha kuti ndihhise banhu banjinji kuluzibo gwaKhristu.”

N’HINGO WETHAMA Uzwipile mubala dama nemuntembezelo nemukumbila kunobva pasi kwemoyo nhu wakatebama kudze uhhadziwe nebutjenjebvu gweNdzimu misi yose, hapa uhaka bhatshiwa newahhila bamwe banhu mulebeswa.

^ back to top of page ^

HHUBA LEHHANALUME. N’HOLO: WHILA NGONI KOTITHAMA TIKAPILA KUN’HINGO WENDZIMU. KUNOBAGWA: LUKA 8:1-3

Whila ngoni kwakabe kuli mukatikati kwemoyo waJesu. Kumwe nekumwe kwaakayenda waka ewhila ngoni kunobe iko kwaka kuwunsundila kuti atjidze banhu banogwala nesunungula baka sungiwa. Ali muyimwe n’umba yetshipi musinagogu umwe nsi, Jesu wakabala mulukwalo gweNlayo kuli zila yehhadzisa n’hingo uwhoyu. Khristu wakati Iye waka hhodzegwa kuti ahhise jidzo kuna bakazwitoboka nekuti ahandule nkwala webutjilo gwebanhu baanobe ehangana nabo. Hakuna nhu wakahha kuna Jesu akazwipila akabgwilila ali iyezwe.

Buhe gwekudzimu gohaka banotubula pila nedzimari. Kusibanhu zwabo banongopila zwabanazo kuti n’hingo weNdzimu uyende, koga kulibanhu banozwitoboka bekazwipila ibo nekwabo kuti bahingisiwe neNdzimu Akuna tjinhu tjinamasimba semoyo uhhele mawhilangoni kubamwe Kotiyeta tikapila zwipo kwazosa kusina tjatakalingilila wana mukuli.

Mugumwe lubaka lebulula kunamasimba kwazo hapa kwahandula umwe nhu, handuka ikoko kokoka bamwe bahingi bakabe banjinji muminda yaHe. Hapa tiwamutjila Khristu tikahangana nesimba Lile takalingiligwa kuti tizwipile nelebeswa hhisa bamwe kuna Khristu. Kwaka lingiligwa kuti tibebanhu banopa kupinda zwatinazo, tipa kakale tipila lubaka gwedu mun’hingo weNdzimu.

Tshipi yakamiligwa nebanhu banonga boMariya Magadalena, Jowana naSuzana baka yenda tjimwe tjinhambo mbeli bakahinga bakazwipila kudze kusibe nekungahayika mun’hingo waHe. Mugumwe lubaka Bhayibhili lotibudza kuti hapa tihangana nebano tayiligwa, kuludzilo ndeyekuti takafanila tambunudza maboko edu tipe luboko gunotjidza kusi nemawhi koga.

Ndizo tshipi nekwayo inomilila banhu bano lingisana nepa bano tayiligwa. Kwakalingiligwa kuti tihhadzise meya kose nezwinobe zwitayila kunabanohaya banohha kuyili kuti bawane ntuzi. Mulubaka gwengwa kene manikano dzebupenyu, tshipi dzogozwa hhuligwa bakajalo kuti bawane tihhilo. Tisilinde hhula mikoba kene nemimoyo yedu hhakwabe nepalala kwabepo, takafanila ba nemawhilangoni gose lubaka mubutjilo gwebanwe tibe banotjidza hhuba nehhuba.

Hate Ibo bana fumwa bakafanila pa zwipo, koga Ibabo bana mawhila ngoni mumimoyo yabo ndibo banolingiligwa kuti babe neluboko gunopa. Bakanyi kwedu atiyeleni budzikili gwemawhilangoni edu amumimoyo yedu nezwibaka zwatakatambunudza maboko edu tipa tibhata luboko gwewumwe wedu Zwiyela kwedu kotilakidza kuti Jesu nemawhilangoni awe ungapani mutili. Hapa tisinga tjidze bamwe, tisiligilile wamutjidziwa lubhatso naswibo. Hapa titi tibaKhristu, takafanila bon’wa tilakidza mawhilangoni nezila yaakaba ethama Iye He. Ndzimu banohaka boKhoneliyasi betjibaka tjedu, banhu banowhozwituna bekazwipila nekuhhele mun’hingo weNdzimu. Moyo unoyemula uhuba ndiwo unohakiwa neNdzimu. Unowhohingisa moyo whoyu nekuhanha kuti uyendise buhe gwekudzimu ehhadzisa zwatinoyemula kuto tisazwileba, whoku kotikala hapa tizwipila kunaKhristu.

NTEMBEZELO “Ndzimu ndopa kose kwandili nekwandinako kuti ndibe tjidla tjinomuhingila ndihingisiwa naMwi kuti ndidululile butjilo kubamwe. Buhe gwekudzimu ngaguyendile mbeli tjoselele nentha yezwipila kwandinothama muhhuba lanasi ndikudza buhe gwenyu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Holesesa zila dzinoboneka nedzisingaboneke dzawatjihinga nadzo ukudza buhe gweNdzimu usingahake kuti udze ubvumigwe nebanhu koga uhaka gudzo leNdzimu loga.

^ back to top of page ^

HHUBA LEGUMI. N’HOLO: BUTJENJEBVU GOHHA NENTOLO UNKULU. KUNOBAGWA: 1NLONDEDZELO 12:23-32 GENESISI 49: 14-15 DUTIRONOMI 33:18-19

Ikoku kwaka kuli mhahha yaJakobe pehhugwi kwaIsaka mwana uwe, kudze asenge mitolo kakale abenlume unofudza. Isaka wakazwagwa ali nlanda, ezwaligwa kuti ahingile bamwe. Jakobe wakabona kuti unotubula senga mitolo mibili, ntolo uwe newebamwe. Nentha yekuti bakololo baIsaka baka banamasimba esengelana mitolo, baka bana butjenjebvu gwegadza milayo yeNdzimu mumimoyo yabo, tjiyitiko tjinohakiwa neNdzimu mutili. Hapa titubula senga mitolo yebamwe nebiga kose kwaka sumbikika kweNdzimu banotigalabgwe

Butjenjebvu aguna bugovu gozwisa pasi, gohinga gwaka bhatana nebamwe Nhu unoda hinga yega unohaya luzibo nebutjenjebvu kunobva mukubhatana nebamwe. Ndzimu nekwabo baka tilakidza kuti zwipila kohakika ngobe bakatipa nkololo wabo Jesu Khristu. Ndizo zwipo zwedu kohaka kuti tizwikobelane nebamwe. Titoboke kuti tina zwipo zwakasiyana kakale zwipo izwezwi azwipo munhu un’ompela. Ndizo Ndzimu bepa nhu tjipo kuti kuwumwe bepa tjipo tjakasiyana. Kuti zwipo zwedu zwibhudilile kohakika kuti thinge panhupan’ompela tihanganya zwipo zwedu kudze kube netjinobhuda tjakanaka. Umwe angatjenjela, umwe akaba nebunhu gwepa, umwe akaba nemasimba ehinga. Tjimwe netjimwe tjipo atji leziwe mun’umba yeNdzimu tjongina muhuli yatjakafanila hhalila kufanana nenzano wehhadzisa phazili nezwipemhu zwinobumba mfananidzo wakapelela. Hapa tatjihanganyisa zwipemhu panhupan’ompela totubula wana mbhudililo. Ntolo unkulu whuhanganya luzibo gwatakapiwa neNdzimu kuti tibhudilile mutjinangwa tjehhisa banhu kuna Khristu.

Zebhuluni naIsaka baka hanganyiwa mumhahha yebutendi gwaMozisi kudze balakidze hingidzana nebhatshana sebafowabo. Isaka waka eli mwana webuhanu kukoti Zebhuluni ekoba mwana webutanhatu bubili gwabo bezwagwa naLiya. Bubili gwabo baka bali banhu banogala baka hanha kakale behanhila HE. Lutjayo gweludzi gwaZebhuluni gwaka guli kepe. Bana baZebhuluni baka bali batengesi benhundu. Lutjayo gwebana baIsaka gwaka guli tende. Bana baIsaka baka bemisa matende ezwidiyilamo dama leNdzimu.

Mwana umwe waka anatjipo tjemhahha yefumwa yezwinhu, kukoti umwe anatjipo tjemhahha yemeya. Hingidzana nebhatana kwabo sebazwalani kwaka hhisa mhahha dzeNDZIMU njinji napehhugwi kwebabakidzani babo. Kuhhe kwezwidiya Dama leNdzimu balimutende bana baIsaka baka bana luzibo gwehinga kwehhuba nemwedzi bekatubula petunula tjinolebgwa neNdzimu mulubaka gose.

Bana baIsaka baka bena kose luzibo nebutjenjebvu gweziba Dama leNdzimu. Baka beporofita malebeswa. Baka beziba tondeka kuna makungwa manjinji, bekozibisa bafowabo bana baZebhuluni kuti bangawa wana poni. Baka betubula hakisisa nekwefumwa dzaka sumbikiwa munsetje. Bana baZebhuluni baka bekovukula munsetje. Ndizo tobona kuti banhu bakahinga bose bakabhatana betungamigwa neluzibo gwemeya nebutjenjebvu kudze bawane fumwa inobhatika kwakanaka kwazo. Ikoku kwakakuli tjaba tjibuyanana tjina butungamili gwemeya negwehango.

NTEMBEZELO “He mundijitisile hhodzewa kwaIsaka pehhugwi kwangu kudze ndizibe tjandinothama. Ndokumbila kuti mundihingise mubuhe gwenyu kuti nditubule yendisila tjinangwa tjen’hingo wenyu mbeli ndibhatshe bahhodzewa benyu banohinga muminda yenyu nezina laJesu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Holesesa tjipo tjawakapiwa neNdzimu ubone panotayila mun’hingo weNdzimu pawungatjihingisa wakabhatana nebamwe uhhadzisa tjinangwa tjehhisa banhu kuna Khristu.

^ back to top of page ^

HHUBA LEGUMI NEKUN’OMPELA. N’HOLO: USILETJE SAGADZIKANA KUGWISANE NEBHUDILILA. KUNOBAGWA: EKSODUSI 16:1

Gose lubaka patinobudza bamwe nekwezwimo zwedu kohaka kuti tizwibhuzwe kuti tjatisunda babudza tijalo ini. Akuna tjakayipa neleba lungano gugo sekwaguli. Hapa zwinhu zwakayipa, hate kuli tjiwono kuleba kuti zwinhu zwakayipa, nekene upa kuludzilo yehine hapa uleba nekwemabaka embhudililo pabanhu bamubulemo. Kumbula kuli kuti wakaba uli umwe webana bekuIzirayeli kukoti bamwe babo bekotanga sola kwazosa nentha yehhala. Ungazwibona wetangisa ba nehhalabo kwazosa nekene wawuyitshambidzilila pasi. Ikoku kolakidza kuti banhu ibanhu banosundiwa nemazwibhato ebamwe ndizo mazwibhato edu anolamba ebumbiwa nezwimo zwatinozwiwana tilimuzwili pakati kwebamwe.

Bhayibhili loti, “Muhhuba legumi nekuhanu lemwedzi webubili bamilika kuIgipite, beIzirayeli bose bakamilika kubva kuElimu bekaswika kuTjilambanyika tjeSini, ilo lipakati kweElimu neSinayi”. Mutjilambanyika itjetjo bose bakan’un’una kuna Mozisi naAroni. BekuIzirayeli bakati kubali, “Kadzene mamatiletja tikafila mumaboko eNdzimu tili kuIgipite! Ikweno tatiligele takakombeledzewa nehali dzenyama kakale tidla zodliwa zwatinohaka, koga imwi matidusako mukatisa mutjilambanyika kuti tjaba tjose itjetji tjiwhoofa nehhala” (Eksodusi 16:1-3 NIV). Ndokumbula kuti kwakawhakala sedeyelela kuleba kuti, “Kadzene tatafila mumamboko eNdzimu tili kuIgipite!” Kadzene baka bakazwipila fa bali kuIgipite, nentha yeni baka besakzwipila fa balimutjilambanyika? Ngobe fa whufa kene uliponi. Koga ibabo banolalama bamulubimbo gwehaka bona lemangwana lihine. Ndigo bulemo gwebanhu hapa beleba bepamhidza zwisakafanila mubulemo gwabangabe balimuguli.

Kunopamhidza lema kwazo whuti dama limwe nelimwe linobhuda munlomo uwo lingaba tjiporofiti tjingahhadzisika kuti itjo tjawaleba tjibe igo butjilo gugo. Totjila butjilo gwezwatinokumbula nezwatinoleba nemilomo yedu. Butjilo nefa kumumasimba elulimi gwedu (Zwilebo 18:21). Ndizo tenda kohha newha, wha kohha nedama leNdzimu. Kuyimwe ntha, zwilebo zwinopamhidza kusiyiko zotidelusila pasi zwitipaladza. Ndizo, hapa uhaka bhudilila mubutjilo gugo uzwipile gwadziwa nesagadzikana nelubaka utjayeta zwinokuwanisa mbhudililo kubupelo. Jesu Khristu uyapo mudombo lebulemo gwawunohangana nago nemumabaka awunozwiwana ulipasipasi.

Baka batumwa bakabudza Jayirosi kuti mwana watjipinda muhango ndizo akutjahakika kuti Jesu abuye. Koga Jesu wakati kuna Jayirosi ngaagalebgwe muna tjaadanila Jesu ngobe unootjiwaniwa. Ndizo hama dzewhi hati galeni bgwe mulubimbo gwekuti unaswi lubaka gose.

NTEMBEZELO “Tate bedu bakuDzimu ndokumbila mundibhatshe ndigalebgwe kumuli nehapa ndili muma manikano ebutjilo. Ndingaba netjenama nebuyendasi mubulemo gwandinga banago ndokumbila kuti Tate, ndizwidiye tilika kose muna Jesu Khristu mbahtshi webutjilo gwedu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Nasi tohaka kuti tipe Lebululo nekuhhele kunolakidza kuti moyonlefu, negwisana nemanikana kwati nohangana nako mubutjilo kotjidza. Ndizo, bose baka kunda wakayipa bakakunda nentha yeLebulula nelopa laJesu.

^ back to top of page ^

HHUBA LEGUMI NEKUBILI. N’HOLO: NAMATA KUNOMANIKANYA AMWE MAKHRISTU. KUNOBAGWA: MAKO 14:3-5

Muna Genesisi 22 tobudziwa kuti Abhurahamu azokoka nkadzikulu uwe Sara kuti bayende kudombo banotembezela nsi kwaka eyenda kunopila nkololo uwe Isaka. Pabakaswika kudombo hazotongobvumila balanda babe kuti batanhe naye dombo. Abhurahamu waka eziba kuti nhambo yenamata yaaka atjifanila pila kuNdzimu yaka yomanikanya Sara kose nebalanda babe. Bose banhu banazwipo mutshipi yeNdzimu abatohemewa nebanhu bakuhhe kwetshipi koga mulubaka gunjinji banohemewa nebamutshipi.

Kunabanhu banongohemesewa nezwinhu zwisineni nabo. Nowana nlumetate kene nkadzimayi akahema kwazo nentha yetjinhu tjisineni naye. Kowhisiseka hapa nhu engahema nentha yekuti kuna tjawathama kuwunli tjisingandilane naye, koga kuna banjinji banohema nentha yekuti kuna banhu bathama zwakanaka. Ndandale tjiwono tjinonga fuku muMblili waKhristu.

Ndizo, banhu banjinji mumahhuba anasi abatoba nehanya hapa unamata Mwali usakazwipila nemoyo uwo wose. Ikoko kuti nongodziya mutshipi banhu abatolebeleka kene kumbula nekuko. Koga nelubaka utangisa pisa muzwinhu zwaHe, banhu banotangisa hema. Banotangisa nen’un’una kuntha dzakasitila bekopedzisila bogwa nawe patjena kufanana nayibabo bakahema nentha yekuti nkadzimayi atebulila mafuta anonhuwilila akahhodza makumbo aJesu nawo. Sekwagwa kwako, “Ali muBhethani, enyaluluka patafula munzi wewumwe Simoni wakabe anabuleperu, kwakaswika nkadzimayi akasenga kumbu tjemafuta ekawadila mun’holo waJesu.

Bamwe bayibabo baka belipo bakatangisa lebeleka kuwumwe newumwe bakahema beti, “Nentha yeni kuzanisiwa mafuta anodura zwingapa? Ayengatengesewa kukawanika mari inokwana n’holo wegole lose nemari yakhona ikapiwa banodzila.” Bakawuntjemela nematama anogwadza (Mako 14:3-5 NIV). Usihle gwadzisa banhu hapa unaMwali muMeya nemuLebeswa. Bulemo guyapo ndegwekuti banamati bose banogalila hule hapa bedziyidziwa nentha yehingisa zwipo zweyendesela n’hingo waMwali mbeli. Hapa uziba kuti Jesu ndiyani kukuli kakale wakakutila ini, nooyendila mbeli ukanamata Iye nezila dzose dzawunobona dzithama. Akuna nlandu kuti yani nayani banogwadziwa nako ngobe kose kwabanoleba kene thama umbhayilo wenamata kuko. Ntebedzeli waKhristu hate alipehhugwi kwendiyi uwe. Jesu nekukwe wakawamutjigwa kene nelubaka elalama alimuhango? Hapa namata kuko kusingagwadzise banhu bakakukombeledza, kungaleba kuti namata kuko akwanhu kwaba kwenhambo yapehhugwi. Unganamata ukazana saDavida, kene ungatembezela saDaniyeli kene ukatana nti saZakhewu kene ukathama tjimwe tjinhu tjinokunha moyo kwazo, koga hapa unamata Ndzimu. Lebeswa, ungaba ulinhu usina tjilumbi kwazo muna ibabo bapedlo nawe, koga namata kwelebeswa ate kuli makwikwi ewana tjilumbi. Josefa paakababudza woloto lile, bafowabo bakahema koga muhhuba lebubili ekababudza limwe. Thama koga kose He kwabanokulaya iko ubahingile kutjimasikati.

(Ndotungamidza mihingo yaDr F Mawunganidze’s muDaily Metro Bulletinkunoba kumwe kwetjidiyo itjetji kwakwanokogwa).

NTEMBEZELO “Mundidiye Tate bakuDzimu kuti hapa yenda kwelema, lema koba kweyenda. Ndoohingisa tjipo tjangu munamata kudze n’hingo wenyu uyendile mbeli kakale ndokuthama ikoku kusineni nekui banhu bantini nako. Ndotula kuti ndosima naJesu hapa tihangana nedziyidzigwa thama kwakalulwama.”

N’HINGO WETHAMA Zuwo pehhugwi kwekuti wakadziyidziwa tjini muTshipi udziyidzigwa hingisa tjipo tjawakapiwa neNdzimu. Wakakunda tjini? Kuludzila bamwe kuti basime nelubaka bedziyidziwa.

^ back to top of page ^

HHUBA LEGUMI NEKUTATU. N’HOLO: TULILA MITOLO IYO KUNA KHRISTU. KUNOBAGWA: MATEWU 11: 28

Tingatubula yenda kuna lemangwana ledu takasenga mitolo inolema kene? Mawhi amulukwalo gwalebgwa pehhugwi anogadzikanya moyo kwazo koga epamha ena kunjinji kwaanoleba kwaanohaka kutili kupinda kumudzimwe whalo dzose dzeThestamente Litshwa. Banhu banjinji kwazo banosimisiwa kakale bekuludzigwa nemawhi ihawa, kusi kwangwenu koga, koga kubva nantolo. Banjinji bakati banyala nebulemo gunohanganiwa nago muna igogu gwendo gwehango, bekawana simba dzwa kubva mumawhi ihawa. Iwe waka bvuma kokewa sekunolebgwa ipapa kene?

Banhu banjinji banoyendila mbeli nesenga mitolo mikulusa nekene besina masimba oyisenga tjoselele. Mubupelo banonyala moyo kunokokela manikana kwenkumbulo kunjisa. Banjinji basinga tjile zwibuyanana bana mibili minyolonyolo nentha yegala bekumbula dzila kwabo gose lubaka. Koga mumeho eNdzimu akuna tjimo tjisingapele.

Tulila bulemo nemitolo iyo kunaJesu Khristu kakale wana lunyalalo mumoyo gunowanika muwunli yega, ikoku ipfuma mubutjilo inopinda kose nhu kwaangahaka. Tjinogwadza whuti banhu habatotjimbidza hapa bakafanila siyana nezwinobalemela. Banopfigama betembezela kuNdzimu bewumbudza zwino bagwadza koga hapa bebvapo banomidula mitolo yabo yabakafanilo siya kuwunli besengana nayo kakale beyendila mbeli nedzila. Bamwe banozeza tulila Jesu mitolo yabo; banoko lila ben’un’una nekweni; kakale banhu banoobawhila ngoni tjini? Kuna bamwe banhu basingakhone tjila kusina nhu unoba whila ngoni.Tulila mitolo mbeli kweNdzimu kotola lubaka hakutongotikala tjinyolotjo. Pamwe wabe nelubaka gulefu wakasenga mitolo yatjidza ikaba iyo butjilo gugo. Nebona sekunoti awutjatubula lalama kusina gumwe kuhhe kwemitolo iyo. Mitolo iyeyo yakafanilo thubukaniwa nayo kuhomanana nekuhomanana kudze kuswike lubaka gwawuno siyana nayo tjoselele. Koga wakafanila bona kuti lundhawo gwasiyiwa nemitolo iyo gwahhadziwa neMeya yaKhristu inogala mutili. Ipapo ndipo pawunotanga wana lunyalalo mumoyo gunowanisiwa koga naJesu Nkololo weLunyalalo (Matewu 11:25-30).

NTEMBEZELO “Meya yaJesu Khristu, ndokumbila muhhadze butjilo gwangu gose kudze ndisunungugwe mumitolo yangu yose yehango. Munditjidzeni ndibve mukutenda kuhomanana ndiwane kutenda kupehhugwi kudze gose lubaka gwandinotembezela kumuli ndimutulila mitolo yangu, ndisikoyimilidza kakale ndizwitilika ndiyendila mbeli noyisenga.”

N’HINGO WETHAMA Zuwani nekuti nentha yeni kulema kuti titulile mitolo yedu nelebeswa kuna Jesu ngobe gose lubaka gwatinotula mitolo totjimbidza yitola kuwunli tiyisenga kakale.

^ back to top of page ^

HHUBA LEGUMI NEKUNA. N’HOLO: IMI NDINEWE KAKALE NDOGALA NDAKAKULISA KUMWE NEKUMWE KWAWUNOYENDA. KUNOBAGWA: GENESISI 28:15

Nasi ilubaka gunokudziwa kwazo gwetangisa gwendo gugo gunokuswikisa muna lemangwana. Ndiyipapo pawunotangisa bvuma kudzika kwelimwe nelimwe hhuba mubutjilo gugo pawungatjitangisa tubula baka lemangwana lilo lakanaka. Kwakafanila kuti ube nezwinangwa zwawunohingila pehhugwi kwazo. Koga, kudze uswikeko, bayakanyila kwakafanila kohakika, ngobe ungapedzisila uzanisa masimba netjihalahala koga usina tjawunobhuda natjo tjinobhatika. Hapa mbayakanyo iyo isingabhudilile, wabayakanyila kon’wa.

Hapa uhaka lalama butjilo gwakanaka, tjinangwa tjitjo ngatjitungamidze ikoko. Tjakafanila yeta kuti uyemule wabilila zwipehhugwi zwinonga zwinolemela matatabuko awunawo. N’hali dzebalume nedzebakadzi dzakahinga mihingo inoboneka ilipehhugwi kwematatabuko etubula kwabo, dzakalamba kuti kuyi kuna tjinhu tjisingatubulike dzikagalabgwe kuti zose zwinhu zotubulika naMwali. Usihle kene utjizeze tangisa tjimwe tjinhu tjitshwa kene tjinolema. Payeta ikoko ndipo pawunowana kuhanha nehhadzisika, njele nekula kwemumeya.

Ungatjenama kuti tjinangwa tjakahalika kujalo tjingabe tjiwaniwa poni. Gaswa len’handulo loti tjingawanika mun’hingo kene mubutjenjebvu gwen’hingo uwo. Hapa butjilo gugo guna tjinangwa unoogala ulika wana zila ndzwa nedzihine dzinothama mihingo yemahhuba ose nezila ihhele kuhanha kene kuludzilo. Nlandu uwo nkulu muna ikoku, ndeweyeta kuda kweNdzimu muna iko kose kwawunoyeta. Ndzimu baka kuhala bekakutungamidza kuti ube milili wabo. Thama kuda kwabo ipapo kokusundila mukugutshikana nemu kuhanha kukulusa.

Kuna basingazibe tjimwe kungalingika sebugalimoyo gusingatikale. Kusineni, itjinhu tjina butjenjebvu gupehhugwisa nebaka kwakapindilila tjawungayeta mukulalama kuko. Gwendo gumbeli kuko goyendika nezila inotjenamisa tjose. Kumbula nekwebanhu baka bena bugwele gwemapelembudzi bana mulukwalo gwaMambo weBubili Danho Lekunotendeka (7). Bakabhuzwana tjimo tjabo bakabvumilana thama kusakawolobeka.

NTEMBEZELO “Meya Yakayengemala, mundipeni kuda nebutjenjebvu gwethama kuda kwenyu kwazosa kudze mube nami kumwe nekumwe kwandinoyenda kakale munditungamilila zila. Mundidiye ndikwanise bvuma kuti zwinhu zose zotikala nemasimba eNdzimu.”

N’HINGO WETHAMA Zuwani nekuti tjilebo itjetji tjilebeswa kene tjimanyepwa- “Mwali banogala naswi lubaka gose koga iswi tingabe tisigele nabo”.

^ back to top of page ^

HHUBA LEGUMI NEKUHANU. N’HOLO: KUMBULA KUTI IWE NDIWE YANI. KUNOBAGWA: 1PITA 2:9

Ungaba uli umwe wemaKhristu asinalebeswa nebugalimoyo gwabo kakale ehangana nelubaka gwesola kene gwebuyendasi? Muzwibaka izwezo unowana ulikika kuti kadzene waletja kuba ntebedzeli wetjiKhristu kene letja dlidzana nebamwe batebedzeli.

Undibvumile ndikukumbudze muhhuba lanasi kuti kunantha mbili dzisingadlizane dzebutjilo gugo munaKhristu: Kuna ntha yeNdzimu nentha iyo. Muhanduka kuko uzwagwa kutshwa ndiMwali bakakudana kuti uhhe kubali ugale nabo mukuwhisisana. Wakabvuma ukabantebedzeli wetjiKhristu. Ikoku koga kwakakwanilana kuti utubule ma wakasima mubugalimoyo gugo upamhe ulalame butjilo gwemeya unatjilopa usingahle. Iwe watjiba umwe weNtjidzi unotjila. Wakakuwana nelopa lile ekabvuma kutola sewumwe webabe. Ndizo hapa wetangisa sola kene manikana munkumbulo Ndzimu hapa abangatilikiwe nlandu nayiko. Lebeswa ndelekuti iwe nekuko awutjina dlidzana kupamoyo nabo sekwaka kuli iko pakutanga.

Kumbula gose lubaka nhaka iyo yakakola nebutjilo Ndzimu gwabaka kudanila igo. Akuna tjingatola bugalo gwedlidzana kwakatambunuka naTate bedu bekudzimu. Pasi ileli lingakuwanisa zwinhu zwakanaka tjose zwinokukwezwa zwinolingika sezwinopinda Khristu zwabangakuwanisa izo. Koga lingisisa zwibuyanana nenkumbulo uwo wose kwetjibakana ukumbule kuti iwe ndiwe yani. “Wakahaliwa”; uwumwe “webebuhe gwebaphurisita” kakale “wakabigigwa bugalo ntome”. Hingisa masimba ose awunawo kuti ube nelebeswa ledan’wa ikoku kunokudzika zwingapa. Nekene ungawana kulema mugumwe lubaka kuti ulambe wakabimbika bhatilila kuNdzimu. Unalebeswa lekuti abatofa bakuletja kene lini!

NTEMBEZELO “He bana ngoni, ndoboka daniwa kwangu kwenhambo ipehhugwi zwingapa. Mundipeni, neMeya Yakayengemala yenyu, masimba emukati kudze ndilalame nezila yakafanila. Anditoletjedzela mamo angu kubva nasi nezina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Kwala pasi zwingahhisiwa nemamo awo sewumwe wakahaligwa kuba nhengo yen’ha weNdzimu.

^ back to top of page ^

HHUBA LEGUMI NETANHATU. N’HOLO : KUMBULA USANHU UKALEBELEKA. KUNOBAGWA: ZWILEBO 15: 28; BAKOLOSE 4: 5-6.

Lebeleka usakumbulisisa akuzofanila kuti kube kulelusa mamo kene kugwadzisa iko nekwako, koga towana kuthama kujalo. Banhu banjinji bahangana netjimo tjinogwadza tjekuti banolebeleka mikumbulo yabo besayikumbululisa kene kuti banoleba matama anogwadzisa bekobva betjimbidza zwisola nekwawo. Koga dama latjilebgwa kale alinga tjabgwiliziwe hule.

Bhayibhili lotibudza kuti hango yakabambiwa nedama leNdzimu. Ndzimu bakalebeleka zwinhu zwikabayapo. Bakabamba hango yakanaka kwazo. Takabumbiwa nemfananidzo weNdzimu ndizo gose lubaka hapa tilebeleka tobumba hango yakanaka kene ihhele sawhisisana. Ndebo dzedu ngadzibe dzelulimi gunozipa dzihhele nebunhu. Umwe nlume wakatjenjela wakatongoti kuna zwinhu zwina zwisinga bgwilizike hule: dama latjilebgwa, nsebe waposewa ubva mudandiri, bupenyu gwatjilalamiwa nemabaka aletjedzegwa epinda.

Unowha bamwe banhu beti, “Imi ndinhu wakatambunuka tjose, ndoleba tjandinokumbula”. Kungaba lebeswa kuti ungabhudila patjena hapa ulebeleka nekwebamwe, koga hate kuli kuti ludo gumubupenyu gugo pamwe gwakaleya? Mpositoli Jakobe unotitjemela eti takafanila “libilidza whilila koga tinonoke handula” (Jakobe 2:19). Bunyambi gwewhilila gotungamhidziwa kakale gutjinhu tjinokudziwa pabuza ndebeleko dzedu.

Umwe newumwe nhu wakafanela kuti abe neMpepeti Nkulu wenlomo uwe. N’hingo weMpepeti Nkulu muPhephandebo whubala kose kwatshambidzigwa eyenda etambunudza pakafanila, phephandebo lisanhu likayendisiwa kubanhu. N’hingo uwe ndewedusa zwinhu zwisakalulwamila tjaba. Toogala mukunyalala nemuwhanana hapa tose tingatambunudza matama atinoleba kwazo hapa takagwadzika mumoyo.

Whilila zwakanaka kothama kuti nhu alebe matama anabutjenjebvu. Uwhoyonhu unameya inodlidzana neMeya Yakayengemala unomilana nezwiliko kudze atjenjele kupinda bamwe banhu. Tubula handula zwibuyanana nekulibilidza lubaka gose itjilakidzilo tjebutjenjebvu nesakula kwemeya. Kolakidzila bumo gwenhu gunogwisana nesagadzikana.

Uzwidiye kakale siyana netonga bamwe banhu nemawala nelabukila hala mikumbulo pazwinhu zwawusina lebeswa nazo. Tola lubaka utembezelela zila yawunobona nayo zwinhu. Hapa umanikidziwa netjimo tjiyapo tjinohaka thamiwa tjinyolotjo, pila nkumbulo uwo kuNdzimu. Ndiko kwawunokwanisa bona bulemo unabutjenjebvu gwemukati. Lunyalalo gwemoyo negadzikana kopamhidza, kukuthama kuti utubule lebeleka neyeta zwinhu zwibuyanana nezila inobaka (Zwilebo 15:23-33).

NTEMBEZELO “Munditjidzeni He kuti nditubule tembezela ndisinganyale, kutila kuti ndibe nebutjenjebvu gwelebeleka. Toboka lubhatso gweMeya Yakayengemala. Kubva nasi ndolebeleka kose kwakalulwama nezina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Tangisa thama nlayisidzo yaakawolobeka inohaka kuti ubale uswike kugumi usanhu ukalebeleka. Kungaba kulilebeswa kuti palalana kunjinji kuyapo mutshipi yenyu nemudzimhuli kozwagwa nematama atinoleba iswi tisakumbulisisa?

^ back to top of page ^

HHUBA LEGUMI NEKUNOTONDEKA. N’HOLO: HAWUNGAKUTHAME ULIWOGA. KUNOBAGWA: JOHANI 15:4

Tjinhu tjinogwadza kwazo kuti ulintebedzeli waKhristu ukowana kulikuti kose kwawathama nenyala dzidzo dzose akuna tjakwakuletila. Ungaba wawuhinga wakabimbika tjose koga kubupelo usina tjawunowana. Hapa wakatongo hangana nayigogu bulemo unooziba zwinonyadza moyo zwingayeta kuti uletje namata. Hapa kuli kuti upakati kwayigogu bulemo ngwenuwali ndigo lubaka gwekuti ume utangise hakisisa mumoyo.

Kuna mibhuzo mihomanana yawunga zwibhuzwa nekwentha dzawunobe wakon’wa. Wakatobela mikumbulo iyo ulimuhhalima kene wakahaka kuda kweNdzimu nelebeswa usanhu ukatangisa? Wakazwipa lubaka gwetembezela nelebeswa ubhuzwisisa Ndzimu kuti lebeswa, ndiko kwabaka lingilila kubva kukuli kene kwakango kwanilanabo mumikumbulo iyo? Hapa wakawolobela dlidzana neNdzimu kwemahhuba wose, uwala yose mikumbulo nembayakanyo iyo kuNdzimu kuti babe ibo banokubvumila nekutungamila, unotangisa whisisa kuti Meya Yakayengemala inokutungamila tjini ikulayisidza nezila yawakafanila tebedzela. Gose lubaka gwawunozwisa pasi ulingilila kuNdzimu nekuda kwabo, ndiko kwawunoba nelebeswa leziba tjinoyi kuda kweNdzimu mubutjilo gugo. Ndiko ke kunothama kuti usingotihhilila thama mihingo nehingisa mikumbulo yawunozwikumbulila isina buMwali mukati.

Whilila ndilo lebeswa linolakidzila zwipila mubupenyu. Hanha kwewumwe newumwe nhu kwakanayila pasendama bupenyu gugwe munhanga yekuda kweNdzimu. Hapa uhingila muwhilila Ndzimu uhaka gudzo lezina labo loga, kose kwawunolika thama kombadziwa mbhudililo. Koga nekene mikumbulo iyo yakanaka tjini ilebeswa kuti kon’wa kungatikala. Kumbula lubaka gose kuti Iye N’hhambi welebeswa wakatitjemela eti,” Kusina Imi, akuna tjawungathama” (Johani 15:5; Johani 15: 1-8).

NTEMBEZELO “Pandinozwiwana ndisina masimba, ndigo lubaka He gwandinohaka kwazo kuti mundisedzedze pedlo nemwi kwazo. Mundithamile mazwibhatigwa neyedza thama zwinhu ndili ndoga ndihingisa masimba angu. Ndonamata nezina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Una mikumbulo inotini yegole ileli? Unohaka bala? Unohaka yenda unokumba? Kulisa n’hingo uwo webhizinesi? N’hingo untshwa? Yose iyeyi mikumbulo wakayisa kuNdzimu kene?

^ back to top of page ^

HHUBA LEGUMI NEHHANAKADZI. N’HOLO: YENDILANI MBELI MUHINGA NELUNYALALO. KUNOBAGWA: HAGAYI 2:4

Banhu bano wana benga basingake bakatola amwe matshambo beyendila mbeli. Nyala nentha yemihingo nemanikano yemisi nemisi kotangisa basengesa zwakalema kubamanikanya. Hayika kwethokomegwa newamutjigwa pamihingo banhu yabanothama zwinolema bekadza bekanyala kobathama bekanyala mimoyo kunoti baletje. Nekene kwakanaka, kulihine kakale kwakafanila kuti mihingo yebanhu iwamutjigwe, hayika kwewamutjigwa kwayo hakuzofanila kuti kuhingisiwe sezila yeletjedza n’hingo.

N’hingo nkulu mubutjilo gugo wuhanhisa Ndzimu mun’hingo uwo nehaka mbvumo yabo gose lubaka. Hapa ikoku kuli iyo zila yawunopedza nayo mihingo iyo yemisi yose, unoba ulin’hingi waHe welebeswa kakale unowana kuludzilo nelubaka. Kusineni ungazwiwana wakahema usinamasimba kungapani, usikangan’we kuti Ndzimu banawe muzwinhu zose zwawunothama. Ungabe uli mubulemo gunokumanikanya nkumbulo kwazo, kumbula tjilakidzo tjakatugwa naJesu Khristu. Waka kunda lubaka gose gwaakahangana nebulemo gwenjudzi dzose etshambidzigwa ekapedzisila nefa patjileyano.

Hapa ukaswikigwa nemeya yekuti uletje, tjebukila kuNsununguli nezwawunohaka. Unotibhatsha pa tili mubuyendasi takanyalamoyo. Wakatibimbisa kuti unoba naswi gose lubaka. Unoziba tjose kuti wakamanikana kungapani ngobe nayiyebo wakalikiwa akapinda muna zwakajalobo sawe pamwe kakale zwinopinda zwizo! Musimba nemumasimba awe unokunda manikana kose. Gala pedlo naHe ugalabgwe kubali unowana kuludzilika kunothama kuti uhinge nelunyalalo nekene ungaba nezwinjinji zwinokukakatila hule. Kubupelo nowana kuhanha ngobe wabhudilila.

NTEMBEZELO “Ndosa lubimbo gwango gose kumuli He neMbumbi wangu, kutila kuti ndikunde zose zwinondikwebela hule nezwinondimanikanya zwibva mubamwe banhu. Mundibhatshe Meya Yakayengemala ndikwanise lingilila kuNdzimu kudze bandibvumile kose kwandinothama muzina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Watjinyebisa zwipila kuko nentha yesathokomegwa uwamutjigwa kene? Ndiyani unokupa mbhayilo; ibanhu kene uNdzimu? Zuwani nezwinothama kuti batebedzeli baKhristu balambe tola zwigalo mutshipi? Hapa beka bvuma kothamiwa neni kuti basihinge bakazwipila sekwabanohinga mumihingo yabo yabakazwidiyila iyo kene mumabhizinesi abo.

^ back to top of page ^

HHUBA LEGUMI NEHHANALUME. N’HOLO: SIMBA LENTEMBEZELO. KUNOBAGWA: MIHINGO 16:24 -26

Mutjidiyo tjedu tjanasi tohangana naPhawulo naSayilasi bakebe bali basungwa nentha yelebegwa manyepwa nebabengi betjileyano baka bewana kulikuti banohlihlidzigwa mubugalo gwabo. Hapa tihingila Ndzimu nelebeswa tohangana nezwinjinji zwinopesana naswi zwinohaka kuti titembezele kwazo kusingapele. Bakati basiwa mujele mikoba ikahhaligwa ikakhiyiwa bekasungiwa nemaketane. Tjimo tjabaka balimutjili tjakatjisingalakidze kuti bangatubula bhuda mutjili.

Ibabo baka babasa mujele bakabe benalebeswa lekuti bakhiya mikoba yose kutila kuti basiyendisile Ndebo Mbuya mbeli nekwebuhe gwekudzimu gweNdzimu gwabaka bewana gubahlisa. Tjimwe tjinhu tjabake besingazibe kwangwenu whuti mwana weNdzimu ungatubula wunsunga nemaketane koga awungatubule sunga mwana weNdzimu unonamata. Hapa nlomo nemoyo kusaka sungiwa nemaketane kobe nedlidzana nehanganyilana neNdzimu nekene ulimujele.

Phawulo naSayilasi bakati diya kuti hakuna tjimo tjingadzibila namatiwa kweNdzimu. Bana beNdzimu banamasimba ngobe banotubula namata Ndzimu bali mubibi lemoto wapamhidziwa pisa kukaswika kunotondeka. Bana beNdzimu banamasimba bangadana nekulibilidza Esita pabanoswikigwa naHamani wabanohla.

Bhayibhili lotibudza kuti, pakati kwebusiku bake BETEMBEZELA bemba NJIMBO dzeNdzimu bamwe basungwa bakawhilila. Linga lubaka, pakati kwebusiku, ngobe gose lubaka itjibaka tjenamata Ndzimu. Pakati kwebusiku jenamiso lakatikala ngobe walilo yejele yakazunguzika, mikoba ikahhulika nemaketane akawa. Hama munaHe kunasimba muntembezelo. Butjilo gugo gungabe gwakasungiwa nemaketane kungabe kulihayika kwedzimari, kwebutjilo bubuya, kwenlume kene nkadzi uwo, kwebana nekwen’hingo nekwesabimbika kwebawunodlidzana nabo, milika utembezele. Ntembezelo wakafanila ba butjilo gwemwana weNdzimu.

Hapa ukahhula meho awo emeya ukabona kuti kuna kunohhalila butjilo gugo, tola matshambo umilana nako nentembezelo kudze upalame ubhude mukuli. Unoziba kuti bapostoli ibaba Phawulo naSayilasi bakabe bezibgwa nayibabo banopesana nabo sebalume bakahandulila hango? Thumo labake behingisa untembezelo. Ntembezelo unozunguza masimba ehhalima ukadzibayidza mubuhe gwewakayipa. Kubupelo kwehhuba nsungi nemhuli iye bakawamutjila Khristu saHe neNsununguli wabo. Maketane awo angatungamidzila umwenhu kuti ahanduke awamutjile He maketane ekoba lebululo.

NTEMBEZELO “Meya Yakayengemala munditjidze ndibe ntembezeli kakale ndiyete ntembezelo butjilo gwangu gwemisi yose. Ndokumbila kuti nasi mundithamile tjamakathamila banhu bantolo, bakabe betembezela imwi muhandula mitembezelo yabo. Ndohaka kuti ntembezelo wangu ube netjilakidzilo tjemasimba entembezelo mubutjilo gwangu muzina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Nasi tobe tikobelana Lebululo dzepatakati tatembezela Ndzimu bekahandula. Tohaka kuti tizuwe kakale nekwezwinhu zwinodzibila kuti imwe mitembezelo yedu ihandugwe.

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MABILI. N’HOLO: TJATAKAWHA NETJATAKABONA. KUNOBAGWA: MIHINGO 4:20

1Johani 1vesi 3 inotangisa nekuti, “Tomukwalila nekwaKhristu watakawha nekukwe kukati hule tika wumbona tikawumbhata tikayenda naye. Tosumikila kumuli zwatakawha, tikabona tikapamha tikalezwana nazo. Hapa tisumikila nekwaKhristu koyenda nekuti wakazwilakidzila tjini kutili. Bamwe banosumikila nekwabakawha nebamwe nekwaKhristu koga bamwe banosumikila zwinhu zwaKhristu wabakabona. Khristu wamunowha esumikigwa mudzitshipi naKhristu wamunowha nekene befanana bakasiyana.

Tjinhu tjinoleya tjakayipa tjinothamiwa newakayipa ndetjeyedza timisa kuti sumikila zwinhu zwataka bona kene zwatakawha. Kolema nyaladza nhu unalebeswa netjaakabona. Bapositoli bakabe nelubaka gweyenda naJesu kwemakole matatu bakaba bebona kuti Jesu wakabe asi nhu koga. Bakabe bebona kuti wakabe enasimba lehandula linotjenamisa. Wose nhu waka ehangana naye waka ehandugwa.

Pita wakabe alinteyi wewhobe koga Jesu kwaakaswika kwabaka balalila teya whobe koga basingabhate tjimwe, wakaswika akathama jenamiso bekabhata whobe njisa kunotjenamisa dzinopalula mambule. Ebona ikoku, Pita wakazwibona alintjinyi kunolakidziwa nematama akabhuda kuwunli eti, “He bvani kundili nekuti ndinlume unotjinya”. Kumbulani kuti Pita wakatongo yendiwa naye kudombo lehandula mamo kan’ompela naJakobe naJohani (balume bemhuli yemukati kwenhanga). Bali pehhugwi kwedombo, Mozisi naElija bakaboneka kubali segole lakabatshibikila. Bakazuwa nenyeluka kwaJesu kwaka wohhadzisila alikuJerusalema. Pita wakabona kwakatoboka kuti kubakiwe bugalo gutatu gwaMozisi, gwaElija negwaJesu. Tjiyetiko itjetji tjakatjisakawolobeka. Kwakati kwapinda lubaka gweyenda kudzimu kwaJesu baka betebelegwa bedziyidziwa nema Sanihhedirini besungigwa sumikila muzina laJesu. Bakabe besingake bakaletja sumikila nekwaKhristu nekene butjilo gwabo gwake guhlihlidzigwa nelufu. Kubali kwakabe kusina bgwilila hule ngobe baka babona zwinhu zose zwakathamiwa naKhristu.

Bahhuhha nehazwadzi tina lebululo dzakasiyana dzatinga leba nekwathamiwa naKhristu mubutjilo gwedu. Neyenda tose kakale tibona kose kwakakuthamiwa neNdzimu, unameyambi unehaka ngwenu kuti tisiye butjilo gwegala naKhristu. Makafanila ziba kuti wakayipa unohhila whokwiba nepaladza. Kumbulani kuti Sanibhalati naThobhiya baka kokela Nehhemaya kumadzete eOno iye akabhatikana nen’hingo uwe wakanaka behaka kuti nkumbulo uwe udzongeke. Usibvumile kene usizwinginise mukumanikana kwenkumbulo nentha yetebela mikumbulo yewakayipa. Wakayipa unyepi kakale ungwi watjimanikanyiwa nekundiwa nentha yekuti ngwa yakapelela kutjileyano. Wakayipa unogwa ngwa yaakakundiwa kale. Ayilambeni takalingilila kunaKhristu nekuti ndiye nkwali unobona nentjenesi wetenda kwedu.

NTEMBEZELO “Tate bedu bakudzimu ngakumu hanhise kuti nemibo ndihangane nehandugwa naJesu mubutjilo gwemakole angu. Ndohaka lebulula patjena kuti Khristu ndakawha nekukwe ndikahangana naye apamha awumbona. Ndotembezela muzina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Titjahangana netebelegwa tidziyidziwa nentha yesumikila nekwaJesu mumisi yangwenu kene? Tosenga mitolo tiyendila mbeli kene tosiya sumikila hapa tidziyidziwa? Dziyidziwa kobva kuna bakuhhe kene kuna bamukati kwedzitshipi dzedu.

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MABILI ANAKUN’OMPELA. N’HOLO: HAKA TJISO TJENDZIMU. KUNOBAGWA: 2 MAMBO 20:1-5

Mambo Ezekhiya bakawamutjila dama leNDZIMU liti iko ngababayakanye n’umba yabo zwibuyanana nekuti babepedlo nefa. Bhayibhili lotibudza kuti bakahanduka bekalinga kuguma bekatembezela kunaHe (2 Mambo 20 vesi 2).

Hapa tihangana nebulemo, iswi banotjila mumahhuba angwenu tongina mumakuma eFesibhuku, ndiko kwatinotumila bulemo gweduko kudze gubagwe nenhu wose azibe nekunotikala mubutjilo gugo. Bamwe pabanohangana nebulemo, banolabuka betjintja kwabakakwala muzwimo zwemuWatsapu kudze babudze nhu wose zwabanohangana nazo nayigogo lubaka. Bamwe ndebanonokwala muThwita bebudza bakwinya babo ipapo.

Hate kuli kuti ndoti zila idzedzi dzelebelesana dzakayipa. HAYI! Ndobhuzwa kuti kwakanaka kene kuti unike palenje mumakanda ihawa bulemo gwawunohangana nago. Ungawana n’handulo dzinobva kubanhu bebugalimoyo gwakasiyana nedzinobva kubamwe basingagalebgwe.

Kungatini kuti tizwidiye tjimwe tjinhu kubva panaMambo Ezekhiya. Wakati ehangana nebulemo, azotongoyenda ehaka whigwa ngoni nebanhu bamubugalo gwakasiyana basina kakale nematatabuko ewumbhatsha koga wakahandula buso gugwe ekalinga kuguma ekatembezela kunaHE, He bekawun’handula tjinyolotjo. Waka eziba kuti Ndzimu ndibo boga n’handulo nelubaka nhu alimubulemo.

Lubimbo gwedu hate gulimuFesibhuku, Watsapu kene imwe ntha imuludandi. Jidzo ledu alitobva kubanhu nentha yekuti umwensi tohangana nebulemo gusingake gukalelusiwa nenhu. Lubimbo gwedu gumunaJesu Khristu. Jesu unkwinya kuna ibabo basina bakwinya. Untuzi kuna ibabo basina mizi, utate kuna ibabo basina botate, unlapi webanogwala, unsunguli webakasungiwa kakale un’handuli wayibabo banamibhuzo nekwebutjilo gwabo.

Lubaka nemasimba anohingisiwa nhu eposita bulemo gugwe mu- inthanethi kene mubudza bamwe banhu imasimba angahingisiwa nhu ebuda NDZIMU nentembezelo. Ukutole kose ukuse kuNdzimu nentembezelo uziba kuti akuna tjingabikiwa nentembezelo tjikasahandugwa.

NTEMBEZELO Njimbo 121 vesi 1 na2 “Ndoomilidzila meho angu alinga kumatombo, lubhatsho gwangu gobva poni kene? Lubhatsho gwangu gobva kunaHE, wakabamba kudzimu nehango.” Mundidiyeni He kudze nditulile kumuli kene lipi jogwe lebutjilo gwangu landingasenga muzina laJesu Khristu. Akujalo.

N’HINGO WETHAMA Tulila mitolo iyo yose kunaJesu nekuti unaludo newe. Tingatulila mitolo yedu kuna He tjini? Zuwani nebunhu gwetumila bulemo gwedu muzila dzelezwana kwebanhu dzakasiyana.

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MABILI NEKUBILI. N’HOLO: TJILAKIDZILO TJAMARIYA TJEPA. KUNOBAGWA: JOHANI 12:1-11

Ndzimu bakabona pa kuli iyo zila yekuti babgwilizile nhu kubali. Bakapa hango Nkololo wabo wakazwagwa alin’ompela sezila yekuti bawililane nemhuli yabaka lahikilana nayo kunghadi yeEdeni nentha yetjibi. Mhuli yaKhristu imhuli yakabambigwa mupa. Bakada ndizo bakapa. Tohangana naJesu mubugalo gwedlila gwebanhu bose kuBhethani mun’umba yaMaritha naMariya. Zwiyeto zwaMariya zwakamilila tjilakidzilo tjehingila Jesu muzwizwagwa zose. Ndiyipi sumbiko iyapo mukupa kwakajali?

a) Pa kwakajali kwakakubva muMeya yakatebama. Mariya unolebgwa nekukwe muBhayibhili muntha nhatu alimumakumbo aJesu. Luka 10 vesi 39 inoti Mariya wakagala mumakumbo aJesu akawhilila zwinoleba Jesu. Johani 11 vesi 32 inoti, Mariya waka ali mumakumbo aJesu elakidza sununguka. Mulukwalo gwatabala umumakumbo aJesu elakidza zwipila kukwe. Akuna nhu unoohingila Ndzimu esina meya yakatebama nelebeswa. Kusineni nekuti tinamhahha dzewana fumwa dzingapani, atigaleni takatebama.

b) Ikoku pa kwakathamiwa kubva pamoyo unowhisisa nelebeswa. Wakahhodza He ebayakanyila bulukiwa kwabo. Waka eziba tjini kuti tjiyeto itjetji whubayakanyila bulukiwa kwaHe? Waka alinkadzimayi unolalama muWhi. Sumbiko yebona kwemeya kwaMariya kobva pagala alimumakumbo aJesu akawhilila Whi lile. Totangisa yendidzana nenkumbulo waJesu tikoziba palalanyana kuti tjini, poni kakale nayipi zila yatinga wun’hingila nayo. Mumihingo yedu minjinji ngatiwane lubaka gwewhilila Whi leNdzimu. Banopa nelebeswa nemimoyo yabo yose ndiyibabo bana Whi leNdzimu mumimoyo yabo.

c) Pa kwakabe kulitjiyeto tjelubaka gwakafanila. Kwaka kwakalingiligwa kuti mafuta anonhuwilila abigigwe igogu lubaka. Kadzene aka awabigila gumwe lubaka gusi igogu, tjibaka itjetjo tjaka tjopinda asatjiwana. Nensi wemuka kwaJesu neTshipi kuna bakadzimayi bakati netebela mipanga yelubvo bakamukila kukumbu, koga bakanowana gomba lisina nhu mulili. Pa kohaka kuti tibhude mumipanga yewolobedzo tingine muzumbunulo. Bupenyu guhhele zwinhu zwimwe zwatisina lebeswa nazo, zwinotikala mangwana hatitozwiziba. Saku titjina lubaka ayithameni zwakalulwama. Takafanila hinga kutji masikati ngobe busiku gobuya akuna nhu angahinga busiku. Pa itjibaka tjekuti unamate Ndzimu

d) Pa kwaka sogwa kwazosa Nekene Jesu bengabvumilana neswi bayapo bamwe basinga bvumilane naswi. Banogwisa bepeyisana neswi nemikumbulo kwazosa nebanobva muna ibabo banotebela zila dzehango. Kubali n’hingo wetjiKhristu ungaba zanisa lubaka. Banopeyisana nemikumbulo neswi bangabayapo koga iswi tohaka masimba ekuti tihingile Jesu.

e) Pa kwakabe kuli kukulusa Wakapila nako kose, wakatebulila kose kuMbumbi. Da ate kulida kuswikila wapila nako kose. Mun’hingo wetobela Jesu kunalubaka gwebigidzila kuna lubaka gwepila kose gudzo nenlemekedzo ipiwa nkololo iye wakamila kuti tidane naye tibuye tizwipile kuwunli. Pa kwelebeswa ndihapa uwha ugwadzika nelubaka tjipo tjitjo tjiyenda kusingahandukiwe.

f) Pa kwakabe kwakanaka nentha yekuti n’umba yose yakanhuwilila nentha yemafuta akhona. Nayibabo baka besola bakafemegwa nemeya mbuyanana inozipilila. Hingila banhu baJesu nebeNdzimu kwelebeswa kunamasimba obhata nedululila butjilo mhahha, kupetela nebutjilo gwayibabo banosola, kusineni nekuti banosola kungapani.

Banhu bose bezwizwagwa zwakasiyana banowunkumbula nkadzimayi uwhoyu. Pa itjibaka tjezwisiyila nhaka yekumbugwa nayo. Kwakaba kuliwolobedzo yehhodza zwidumbu. Munlondesedzo iyapo, akuna waka esola hapa mafuta ahhodzewa zwidumbu koga sola kwakabayapo kwahhodzewa bapenyu. BaFilipi 1 vesi 21 inoti, ‘Butjilo ndiKhristu lufu ifuma. Pasina Khristu akuna lufu.’ Hapa tipa kwafiwa kotihanhisa, koga hapa tipa kubapenyu tosogwa. Topa kumihingo inothamigwa bakafa nekuzwamba zwedu, kose ikoku kuli zwilakidzilo zwezwimo zwakafa nekuti azwina Khristu mukati koga akuna unotisola. Usibvumile tsheduka nekene tani zwako nelubaka uhinga mihingo yaHe. Mutjibaka tjinobuya nelebeswa unookowha.

NTEMBEZELO “Tate bedu bakuDzimu, makatilayidza tjilakidzilo tjekuti pa kobviwani. Makatipa Nkololo wenyu wakazwagwa alin’ompela. Munditjidze ndibumbe zila yelalama kwangu yepila nezina laJesu Khristu. Akujalo.

N’HINGO WETHAMA Kokuhanhisa pa kuko nekwegubungano lawunongina nalo Tshipi kene? Ibulemo bani gunohangana nemaKhristu mukupa. Kakale nokumbula kuti ini tjingathamiwa.

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MABILI NEKUTATU. N’HOLO: MUMAHHUBA EHHADZISIKA KWELUBAKA. KUNOBAGWA: MATEWU 2:1-10

Pakatikala kuti He bekusingapele babuye batjile kan’ompela nebanhu, lubaka gweNdzimu gwakahhadzisika. Kwaka tikala nelubaka gwakafanila gwenhubelelo kakale mubugalo gwakahalika. Kuna tjimwe tjinhu tjebupelo kakale tjili tjinohhadzisa butjilo gwenyama gwaKhristu, kubva ipapo kuyendila mbeli, hango ayanhu ikatongofana neyayigogo lubaka gwakapinda nentha yekuti yakahangana nebuyengemali nendulamo dzemalebeswa dzisakadzongeka.

Kwangwenu Nhu hatongowha ebhakhwa nehoni kunogwadzisa moyo, koga unobona nhambo nlefu inotjenamisa imbeli kukwe yaangawabilila hapa butjilo gugwe gukwezwewa naJesu Khristu. Imwe mbhudililo inopinda dzimwe dzose yetjila kwenyama kwaJesu ndeyebuyengemali, lalama kwaka yengemadziwa kungatjiba butjilo gunolalamika nenhu wose. Mutjizwagwa tjose towana bagalimoyo banozwihhalilila kuhhe kwebutjilo gwemahhuba ose guhhele sawhisisika kudze bazwibigile lubaka gwekumbulisisa bezwidla nekwemalebeswa ezwemeya. Kusina tjinosoleka, towana befumisa tjaba tjabo bethama zwinotjenamisa mubutjilo gwezwizwagwa zose.

Koga, Mbehhi wekuNazaretha wakalalama butjilo gwezwipila ezwilandulila kuNdzimu alipakati kwebanhu nezwimo zwaka zwisakagadzikana. Lubaka gose gwawunozwiwana wakasedzela kwazo kuNdzimu ukwanisa ngina mubuyapo gwabo, unotubula kunda gose bulemo nayigogo gunoyi agutokundika, unotubula kunda zwiliko zose zwinokuwila ukolalama butjilo gwemahhuba ose gunolemekedzeka usingahle tjimwe. Hapa Khristu bakuswikila mubugalo gugo, handuko inotjenamisa inotikala mutjimo tjawuli mutjili. Butjilo gugo gohanduka gukasafanana negwantolo nentha yekuti mubutjilo gugo buyapo gweNdzimu gunoba gwahhadzisika kakale gwatjibe butjilo gunolalamika pehhugwi kuko. Mwana weBethilihhema unoba atjizwagwa alinkundi mubutjilo gugo.

NTEMBEZELO “Tate bedu bakuDzimu mundidiyeni kuti nditubule wamutjila zwandakaleya thama kakale ndibone kuti butjilo gwendulamo gotubulika muhango. Kubupelo nditubule lalama butjilo guhhele nendulamo mumahhuba ose ebutjilo gwangu.”

N’HINGO WETHAMA Nentha yeni bamwe banhu bedan’wa kuyi bakayengemala kupinda bamwe? Kungaba kuli thaluso yakabalulwamila kene? Kosiyana neni kuti Ndulamo nekuti Yengemala?

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MABILI NEKUNA. N’HOLO: NTEMBEZELO: FEMA KWEMEYA. KUNOBAGWA: NJIMBO 102:1-5

Batebedzeli baKhristu banjinji banozwisola nentha yekuti abatotubula pedza lubaka gulefu betembezela iko tshipi yekutanga yaka ilitshipi yentembezelo. Banobona kakale nekwetjimo tjehhala ihhele mudzitshipi dzabo koga hapa beyedza milidzila tembezela kwabo, banowana mikumbulo yabo idzibayila, meya yabo isigedzikene kakale nezwabakalingilila thama betubula zwihomanana zwazo. Kusineni, ntembezelo itjinhu tjebambiwa kwemeya yenhu.

Mukulalama kwenhu kuna tjihalahala tjisingake tjikawhisisika hapa Ndzimu basipo mutjili. Hapa ukumbulisisa uzwidla nekwen’hingo nejenamiso lebutjilo gugo awutofa wawana n’handulo inokugutsha hapa Ndzimu basipo muna ikoko. Ntembezelo whufema kwemeya. Kungatikala ukasawhisisa tjimwe nekwemikumbulo minjinji yebugalimoyo pehhugwi kwentembezelo, koga lubaka gose gwawunokumbula nekweNdzimu, unowha ubilayila kwazo mukati, tjinhu tjawusingakhone thalusa kene londesedza. Koga ikoko ndiko kunolakidza nkumbulo unohakisisa nemoyo unahhala unoswikilila kuNdzimu nentembezelo.

Nekene kuna mitembezelo yakakwagwa pasi nezila dzetembezela dzakamisigwa tebedzegwa kudze dzikubhatshe wabilila buyapo gweNdzimu, whulila kwenhu umubulemo unameya inozwisola, kakale unoswika pakutulila Ndzimu manikano iye nezila inosunda moyo weNdzimu. Lubaka gose mikumbulo iyo payinolinga kubali unoba utembezela. Ndizo, usinyale moyo kakale usilahikigwe nelubimbo hapa mitembezelo iyo inga isingagutshe kene isingahinge. Nkumbulo wose nekweNdzimu untembezelo unokuhanganya naTate banowhila ngoni banohaka kuwanisa butjilo. Mubutjilo igogu Khristu unoba ali iye mweni, kukoti ntembezelo ukoba fema. Ukuthame kube kulelu kusilelekele kubugalimoyo kwazo. Tangisa nenlumbidzo nenamata ukotobela neNtembezelo weZwilebulula ukosunga kose kwawunowha kusimunkwala nemeya yetebelela. Ubgwilile hule kunlumbido nenamata nelebulula kunaKhristu seNtjidzi uwo. Utembezele ntembezelo wezwilandula newezwipila utebegwa nezwawanongedza zwawunohaka tembezelela pehhugwi kwazo. Namata kakale ukopeta nentembezelo weBoka

NTEMBEZELO “Kumuli Meya Yakayengemala yeNdzimu, “Handitogala ndiziba kuti ndakafanela tembezela tjini kakale nditembezelela pehhugwi kweni. Ndomulumbidza nepindisila mitembezelo yangu isalebelekewa kunaTate. Dululilani pehhugwi kwangu kuludzilo yegala nditembezela nekusingapele.”

N’HINGO WETHAMA Iwe nekuko netshipi yawunongina mozwibona mutembezela kunogutsha kene? Hapa kusakajalo ini kunodzibila ntembezelo?

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MABILI NEKUHANU. N’HOLO: BUYENGEMALI GWEMALEBESWA. KUNOBAGWA: NJIMBO 44: 18-27

Banhu banjinji banankumbulo usi iwo wekuti buyengemali itjinhu tjisingake tjikawabiligwa nenhu wenyama. Kubali koba kuleba kuti buyengemali igumwe butjilo gwakapetegwa nejila lenlemekedzo, kunoba kuthama banhu bakayengemala bekasaba banhu bangalalama mutjaba tjemahhuba angwenu. Ndizo, kudze udan’we uyi n’yengemali, ate kutolewa sethamila matjena. Tjilebo tjakawolobeka tjinothalusa buyengemali ndetjinobona mitembezelo yakafanila kuti ibe ili milefusa inotendelela neyinonyadza; kulangiwa kusingawhigwe ngoni kumakidzigwa nhu mazwibhato ihawo kudze ebayakanyigwe kudzimu. Lubaka gose igogu unoba usina n’hingo muhango!

Koga kudze ntebedzeli waKhristu awabilile bugalimoyo, kotola tebedzela newhilila kwenhambo yapehhugwi kumilayo yebugalimoyo inohinga kuna ibabo koga banalubaka nebanobilayila yihingisa. Kuba n’yengemali welebeswa koleba hhulila Meya Yakayengemala kubupenyu gugo, uwumbvumila kuti azwilakidzile alalame nekuhhele mukuli. Kopetela kumbila Khristu unotipa butjilo kuti ahhe mubutjilo gwedu abe iye unolawula kose. Hapa ukaziba nebuyapo gugwe mubutjilo gugo, unotangisa wha wakasununguka ulobgwa nemhepo. Hapa ulebulula zwiwono zwizo, Unokupa lusununguko nematatabuko ewamutjila kutshwa lukudzo gwebutjilo

Buyengemali gwelebeswa whuzwipila nemoyo uwo wose kukuda kweNdzimu. Ikoku kakale koleba pila moyo uwo, meya nembili uwo kuti kose kuwhilile kutebedzele Khristu. Buyengemali gwakatjena gungawhiwha koga hapa unalebeswa lekuti Ndzimu bakuthamila mazwibhatigwa zwiwono zwizo zose zwawakathama hule kakale webatebela nemoyo wakatjena, unotungamigwa neMeya Yakayengemala unogala mukati kuko. Ndizo ke buyengemali goba tjinhu tjawunatjo tjakamilidzika kupinda zose- koga iwe usingakubone ikoku.

Bulemo gunohangana netjizwagwa tjemahhuba angwenu whuti tolalama mutjibi kakale atitoyemula bhuda mutjili. Hapa bamwe bepa busupi nekwebutjilo gwabo gwakayengemala iswi totangisa banongedza mazina nentha yekuti tokumbula kuti wose nhu unonga iswi. Pana kuti tihake ziba kuti banokuthama tjini kuti bayengemale iswi tobagwisa. Ndulamo neBuyengemali imamo akubupelo kwetjizwagwa tjemahhuba angwenu.

NTEMBEZELO “Ndzimu bakayengemala, mundibvumileni butendi gunondithama ndikayengemala nelebeswa kakale kunoboneka. Ndoziba mukatikati kweMeya yangu lalama butjilo gwakayengemala kotubulika nezina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Kwalani pasi mamo mahomanana amunokumbula kuti anothalusa butjilo gwakayengemala. Nentha yeni kulema mutjizwagwa tjemahhuba angwenu kuti kube nebanolalama butjilo gwakayengemala?

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MABILI NEKUTANHATU. N’HOLO: MBUMBI NKULU. KUNOBAGWA: JOHANI 21:15-22.

Kwakalulwama nasi kuti ukumbulisise uzwidla nekwezila dzaHe dzinotjenamisa, nemaboko awe anabunyambi gweyeta zwinhu wakahandula bupenyu gwaPita! Kwekutanga Pita waka enabufumi gupatjena. Waka alinlumetate wakabumbika, unaluzibo tjose gwehingila mugungwa senteyi wewhobe. Waka etubula milidzila bamwe bateyi bewhobe bentunhu weKhapenawuni. Koga, mukwele tjeMbumbi wakazwidiya kuti masimba emukati kwemoyo ndiwo anokudzika kupinda masimba ehinga; Hapa wakon’wa kubva mumoyo awuna amwe masimba angakubhatsha kuti uhinge. Pita wakazwidiya kakale kuti luzibo gwaaka ekumbula kuti unago gwaka guli gwemuntha in’ompela koga. Waka esingatubule bayakanya butjilo gugwe gwakapwanyika nezila inofanana neyebayakanya mambule wapaluka nelubaka ebhata whobe.

Kwakakuhaka unabunyambi gwebayakanya Butjilo kuti awumbayakanyile gugwe. Mamo awe etungamila nezwida kwazo aka ehaka kuti ahandugwe kutanga iye ekoba nlanda unohingila bamwe kufanana nengudza bamwe makumbo abo. Paakabe alintungamili unotjenjedza bamwe, waka atjifanila kuti abe ntebedzeli wakazwipila. Sebhizalume linotungamila kwaka kwatjifanila kuti avuniwe kutanga. Ilebeswa kuti nekene waka anamasimba manjisa ehinga, Pita waka anabunyolonyolo gwenhu wemukati. Khristu pabakalebeleka nekwegwadziwa, nekayikanyiwa nefa, Pita wakabgwilila hule kunga kwaba iye umumagwadzo. Hule kwebhata whobe kunotjenamisa ndiko kwaanokumbula nekwematjinyo awe kuli iko etangisa kumbila He kuti babve kuna iye. Hule kwayikoku, paaka ehaka yenda pehhugwi kwevula, butendi gugwe gwakasubvunuka pawunli ekotjidziwa naHe onyula. Kugede leGetsemane kan’ompela nebamwe batebedzeli wakatihha, iko kwakapeta kose netuna elandula Jesu.

Ndizo, usihle, iwe ntjinyi wen’hayi! Ndzimu bakayeta mabaka manjinji akanaka bethamila Pita. Hule kwelebulula ludo gugwe gweda He Jesu, unogamutjidziwa nlayisidzo unoti, “Unditebele!” Ezeza, koga ewhilila unotangisa yenda munkwala wentebedzeli welebeswa. Pita wakawhilila nlayisidzo dzeyendila mbeli ehhadzisa n’hingo weNdzimu ethamila gugwe butjilo. Kwatjisalila iwe nemi. Bhayibhili lotibudza kuti, banyolonyolo ngabati, “Ndinamasimba”. Masimba edu anowanika kuna Jesu Khristu. Ngatibuyeni kuwunli sekwatili iko, He wedu ndibo banotihandula tikaba batebedzeli belebeswa bakazwipila kun’hingo wetjileyano tjeKhalivari.

NTEMBEZELO “Ndoboka He banangoni, Makandibhata luboko. Ndotebela neda nentembezelo nditungamigwa neMeya Yakayengemala yenyu. Ndozwipila muhingila butjilo gwangu gose muzina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HIMGO WETHAMA Unolamba n’hingo weMbumbi Nkulu mubutjilo gugo? Unamihingo yethama nemitolo bani mubutjilo gweTshipi? Unakuwha muMeya iyo kuti unohingila Ndzimu nemoyo uwo wose?

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MABILI NEKUNOTONDEKA. N’HOLO: KULA MUMAGWADZO. KUNOBAGWA: ZAKARIYA 13:1-9.

Moto unopisa masimbe ndiwo zwawo unopisa utjenesa golide. Masimbe negolide kotshiwa muvu kose, koga golide lina kumwebo kusinga wanikwe mumasimbe iko kunothama likakudziwa kupinda masimbe. Banhubo bakafanila pinda mubibi lemoto lelikiwa bakasiyana umwe kuwumwe. Ibabo banobimba kunaHe nemimoyo yabo yose banotjenesewa bekasimisiwa. Banowamutjila ngoni dzekuti bakhone thama zwinohakika kuti bazwiyete zwabakigwa pehhugwi kwebutjilo gwemawhilo abo.

Kusineni, banhu ibabo basingabimbi kuna Mwali, banodliwa nehungu nepandukilana. Bagalimoyo banotubula palama mumoto uwhoyu nenlemekedzo banosimisiwa nelikiwa ikoku kwabanopinda mukuli, mazwibhato abo anobumbiwa kuyendilana nekuda kweNdzimu, ndizo kubupelo banokunda.

Kugumwe luboko ibabo banosola nekweNdzimu, banohangana nesawhisisa kwenkumbulo nemanikana kwemumoyo kakale banotungamidzigwa kupaladziwa kwakapelela. Likiwa kunobva kuNdzimu hakunga tikubadze hapa kulikuti hatitoba nemoyo wakayipa, nehungu nehaya lebeswa. Zila yawunobhata nayo dzimboli nelikiwa kwawunohangana nako inokudzika kwazo. Bayapo banosola Ndzimu bekombuka mubali. Bayapo kakale banosedzela kuNdzimu kudze bawamutjidziwe bapamhe bahingise kale tjitje tjihhele tjenyaladzo nengoni.

Hapa titangaposela mitjoko yehema, yemanikana kwenkumbulo neyehungu kuNdzimu togwadzisa yedu mimoyo. Hapa tipisika kuti titembezele, tiwamutjile ludo gugwe, magwadzo anoleluka, mabanga anopola kakale toba tihakulila hanha newamutjigwa. Ipapo negolide lotanga tebuka libva mubibi lemoto linohlisa. Kuna ibabo banoda Mwali kakale begalabgwe kuwunli, mabaka ihawa ezwiliko nelikiwa amabaka otjenesewa nekula kunoba kunowanika mukula kwemeya. Takafanila kutola sehanha hapa tipinda muzwiliko nelikiwa ngoba kubupelo mazwibhato egolide anobumbiwa mutili. Bunji gwezwiliko nelikiwa zwimuMbili waKristu. Josefa azosimisiwa nebanhu bekuhhe koga wakasimisiwa nebafowabo belopa.

NTEMBEZELO “Akuti likiwa kwandinopalama mukuli kundisedzedze kuMuli, Nyawusi weKudzimu, kudze ndilakidze mfananidzo waKhristu mubutjilo gwangu. Bumbani mundili sima kwakafanila palama mubibi langu lemoto ndiziba zwakwako kuti imi ndiGolide litjatjenesewa muzina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Yedza thokomela mabaka okula mumagwadzo ezwiliko nelikiwa. Kothamiwa neni kuti maKhristu an’un’une hapa epalama mubibi lemoto mubutjilo gwabo? Pupula hapa lilobibi lemoto lakakuwanisa mazwibhato akatjenesewa segolide.

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MABILI NEHHANAKADZI. N’HOLO: MHAHHA INOBVA PAMOYO UNOZIBA BOKA. KUNOBAGWA: NJIMBO 50:14-23.

Hango iyeyi ihhele nebanhu banogala ben’un’una gose lubaka. Mugumwe lubaka zwabanon’un’unila azwinansindo kongoba n’un’una kunozwagwa nesagutshikana. Bumboli gwehwelela un’un’una whuti kungaba iko zila yetjila kuko. Nelubaka nozwiwana wakangan’wa kuti kuna zwinhu zwinjinji zwawakafanila boka pana zwinhu zwawungan’un’unila.

Hapa wagala wen’un’una kale kupinda boka, unotjila butjilo gupasisa takalinga kale tjebutjilo gugo. Hakuto tubulika kuti ubenemoyo unoziba boka iwe usina meya inoziba wamutjila. Meya yakajalo inoyeta kuti wililana nebamwe kube kulelulelu kakale kube nethuso; kopamhidza whisisa kuko butjilo kukathama kuti ibabo banogala nawe nebanohinga newe bagale bakahanha nayibobo. Usibvumile kuti kube nehhuba linopinda lawusina lakidza kuko boka.

Hhulila meho awo kose kwakanaka kwaka kukombeledza ulumbidze Mwali nekwawunobona kene kwawunohangana nako. Mazwibhato akajali atofumisa butjilo gugo koga anopamhidzila hanha negutshikana. Anohhisila kakale mbeli kuko fumwa yeNdzimu, nentha yekuti nlumbidzo neboka imhanda dzinotokonya n’umba yeNdzimu yabanobigidzila muna iyo bufumi gwabo.

Kolema, ee, kuti nelubaka gunofanana utubule wana nhu unoti ehanhila Mwali egala ewunlumbidza kakale emboka abe alinhu unogwala akamanikana munkumbulo kwazo. Zwinohanganiwa nenhu zobvuma kuti mulubaka gunjinji hapa utangisa boka Mwali nezwipo zwengoni dzabo unokuwamutjidza idzo, Banoba batjitangisa kubayakanyila tjipo tjemhhaha tjitjo tjinotebela. Hapa upedza lubaka gulefu ubayakanyila zila yelumbidza neboka, noba watjibanhu watjiwana zila yakasumbikika yebutjilo gunabunyambi kakale gwakafemegwa.

Banhu bakahanha banotjila lubaka gulefu kupinda banogala bakahema kakale ben’un’una. Phawulo muna BaFilipi 4 vesi 4 unoti, “Hanha munaHe, ndopamha ndijalo nditi Hanha”. He abatofa bakubodza moyo. Wana hanha kuko muwunli pana muzwinhu zwetjibakana izo zwinokubodza moyo zwakwako.

NTEMBEZELO “Lumbidza He, moyo wangu; kose kwenhu wangu wemukati, lumbidza Zina lile lakayengemala. Meya yakayengemela undibhatshe kuti nditubule gala ndakahanha muzwibaka zwakanaka kose nemuzwibaka zwakayipa muzina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Nasi lumbidza uboka He nezwinhu zwinjinji zwabaka kuthamila izo pana kuti ube ulila kakale ugomela nekusagutshikana. Ndizwipi zwinhu zwemhahha zwawawamutjidziwa? He bakuthamilani mubutjilo gugo tjawusanhu ukawumbokela itjo, kakale nentha yeni kulema kuti banhu bazibe boka?

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MABILI NEHHANALUME. N’HOLO: LAKIDZA LUDO – KUSI HEMA. KUNOBAGWA: 1 PITA 3:1-12.

Hapa umwenhu engakuwhisa zogwadza kene ukadziyidzikana, tjiyeto tjenhu tjinogozwa tikala ndetjebgwilizila. Kun’ompela kunolema kunohakiwa kuti ukuthame mutjiKhristu whuthamila bamwe mazwibhatigwa nebakangan’wila. Bunhu gwenhu whubigidzila kene sungilana moyo kudze kuswike pakunokula kuti kube lubengo gwakapelela kene kuswike bukamu kwagunothubukana pakati. Muzwibaka zwinjinji bunhu goswika pagunokondama tjose. Nelubaka ugwadziwa nentha yehaya bhakhwa nezila inandulamo, kene nentha yegwadzisiwa kusakafanela, akuta kulelu kuti uhandulile kugumwe luhaya. Tjiyeto tjawunothama tjakawolobeka ndetjehaka zwidzibilila nezwilondolodza.

Thamila mazwibhatigwa ate kulitjinhu tjingakuswikila munkumbulo hapa wakasungila umwe moyo kene hapa uhaka zwidzibilila mugwadzisiwa kwawunopamhiwa nenhu wakatongo kugwadzisa kusakafanela hule. Mhedziso yemikumbulo yakajali whukakabadzana kunothama bukamu gwebanhu babili haba gukatelela. Tebedzela nlayisidzo yaKhristu Jesu nethamilana mazwibhatigwa hate kulitjinhu tjilelulelu. Koga hapa ludo gweNdzimu gubonakala mubutjilo gugo itjiyeto tjinotubulika lubaka gose.

Hapa ukumbula kuti kunjisa kunokumbigwa kukuli, lingisisa kwelubakana zwinhu zwakanaka zwawunowamutjila nentha yethamigwa mazwibhatigwa naJesu. Ludo gugwe nekuko gunjisa kwekuti wakadza ekatola bugalo gugo patjilayanyo – kusineni nematjinyo awo manjisa awunohwelela thama. Nentha yayikoku akutohaka kuti ulambe thamila bamwe mazwibhatigwa. Hapa ulamba thamila bamwe mazwibhatigwa nopisa hambuko lawunotjuluka pehhugwi kwalo kudze utjidziwe. Bona kuti kubva pano kuyendela mbeli unoletjedza kose kunokuwhisa zogwadza kakale thamila bamwe mazwibhatigwa koba butjilo gugo. Umwenhu wakatongoti hapa uthamila mazwibhatigwa, unozwisunungula mubusungwa nentha yekuti sathamila bamwe mazwibhatigwa kokugwadzisa kwazo kupinda uwhoyonhu wakakutjinyila.

NTEMBEZELO “Meya Yakayengemala yeNdzimu, ndokumbila mundibhatshe kuti nditubule thamila bamwe mazwibhatigwa nekuti ndikangan’we kudze ndisunungule meya yangu. Ndoziba kuti lubengo gozwala lubengo ndizo kubva ngwenuwale kuyenda mbeli ndohala da kupinda hema muzina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Kotubulika kene kuti uthamile bamwe mazwibhatigwa kakale ukangan’wa? Ngono kobvani kuti thamila bamwe mazwibhatigwa nekangan’wa? Netha yeni tilinga bukulu gwematjinyo pana haka thamila mazwibhatigwa? Ini tjatinowana hapa tisingathamile bamwe mazwibhatigwa?

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MATATU. N’HOLO: ZUMBUNULO YELUDO GWENDZIMU. KUNOBAGWA: MATEWU 12:38-42

Banhu banjinji batjina nsolo nekwelutendo gwetjiKhristu. Hapa nhu wabapedlo nefa esalapiwa nekulibilidza kene nezila inotjenamisa, koba kuleba kuti banhu abatogutshikana nebubepo gweNdzimu. Kukaba nedzingwa, nenkwankwa nehhala kosogwa Ndzimu. Banotilikiwa nlandu muna ikoko sekwakayipa kunotikala mutjilambanyika, muhango kene mumhepo. Kanjinji towha banhu beleba sedada kusina bunhu beti, “Kwatini kuti Ndzimu badzibilile ikoko?”Kudze ubenelebeswa nekwebunhu gweNdzimu gweludo negwelebeswa nethokomela kukwe, ibaba banhu banohaka busupi gunoboneka kakale gunobhatika. Banohaka bona luboko gwakahunyana gutambunuka, nhu wetjilema eba makumbo anoyenda, meho enhu usingabone ehhulika – ndizo kwabanotenda kuNdzimu. Hate kuli kuti Ndzimu abatotubula kuyeta ikoku koga sola kwedu ndiko kunotiliga kwazo. Pasi lose lakatikombeledza litjikumbudzo tjimile tjebusupi gwemasimba eNdzimu othama jenamiso. Hapa kwaka kusi nentha yeludo nemasimba eNdzimu, toba tisakatongo bona handuka kwetjibaka tjegole tjimwe netjimwe tjinohha nenaka nekwezwa kwatjo. Kusina Ndzimu koba kusina miti, maluba, vula, hhuba kene kupi naka zwako kwelubvo. Bala nhubelelo yebambiwa kwenhu ndizo kuti uwhisise ngoni nesimba leNdzimu. Ndiye wakatungamidza nhu nezwipo zweluzibo nebutjenjebvu. NdiMwali banokupa bugalimoyo gunokutjilisa pakati kwelubaka gwelikiwa nezwiliko. Ndibo banolapa zwimukati kwemoyo kudze bakubhatshe mulubaka gwebuyendasi. Banopa bigidzila, moyonlefu, whisisa neludo. Koga kupehhugwi kwayikoku bakakupa Tjipo tjinopinda zwimwe zose Jesu Khristu (bona 2 BaKorinte 9:15).

Ludo gwabo gwakaboneka pehhugwi kweNkololo wabo, Ntjidzi neNsununguli wedu – Jesu Khristu. Itjilakidzo tjikulu kungapani tjejenemiso nhu tjaangaba akakumbila kuNdzimu? Muyimwe ntha muBhayibhili baJuta bakakumbila tjilakidzilo tjinobva kuna Jesu kudze bagalebgwe muwunli koga Jesu akalamba bapa itjo. Lamba kukwe kwaka kuli pakuti kwakabe kunatjilakidzo tjiyapo kale tjaJona weNiniva wakagala muntumbu wewhobe kwemahhuba matatu nebusiku gutatu. Hapa tikon’wa tenda muzwilakidzo zwakajali zwipakati kwedu kobva kuti hakuna tjilakidzo tjatingatenda mutjili.

NTEMBEZELO “Tate bedu bakudzimu, ludo gwenyu ijenamiso nekuti makada hango kwazosa mukayipa Nkololo wenyu wakazwagwa alin’ompela. Makada hango yenyu nekene yaka imutjinyila, Nkololo wenyu akayifila iswi titjibatjinyi. Mutidiye ludo gwenyu gwelebeswa muzina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Linga butjilo gugo gutshwa ubone luboko gweNdzimu muguli. Bala kose kwemhahha kwawaka wamutjidziwa, unootjenamisiwa nebona kuti zopinda bulemo gwawunohangana nago.

^ back to top of page ^

HHUBA LEMAKUMI MATATU NEKUN’OMPELA. N’HOLO: NDZIMU BANOLAMBA BAKABIMBIKA. KUNOBAGWA: BAROMA 3:1-8.

Ayipeteni mwedzi uwhoyu nelebeswa linotjenamisa kakale linopodza moyo. Ndzimu banolamba bakabimbika nentha yekuti BaNdzimu wakabimbika. Bimbika kwabo akuneni nemikumbulo yedu nekukwe koga kobva pabunhu nemazwibhato abo. Banolamba bakabimbika muna zose zwabanobimbisa nezwabano koomhedza yetila banhu. Kwatjiba kutilike kuti neswibo tilambe tili mubukamu gwakafanila kene gusakafanila nabo. Hapa titjinya banotimilila betitila moyonlefu bakalinda nsi watinohanduka nawo.

Hapa kuli kuti wawubimba nenhu ekokuthamila zwisakanaka, nowha ugwadziwa mumoyo kwazosa. Pamwe unotangisa yenda uleba ubudza tjaba kuti awutofa wabimba kene nayanizwe kakale. Nayigogo lubaka unoba uleba ulebesa bala limwe nelimwe lawunodusa nenlomo uwo, koga akungatikale kuti kugale kwakajalo tjoselele, nentha yekuti butjilo gwedu gose gwakabakigwa mulubimbo. Butjilo gweben’ha uwo, bakwinya babo, makubungano ebamunohinga nabo nedlidzana nebamwe banhu koga, kakale nezwetungamigwa kwehango nayizobo zohaka bimbika. Kusina bimbika tjaba tjose tjingapalala.

Nentha yekuti bunhu gwenhu gotebha kakale awungabimbe nenhu, gwadzisa moyo itjinhu tjakawolobeka mubanhu. Sabimbika ikoku hate kuli kuti kogala kutikala neda, gumwe lubaka koba kusinga leyeke, koga nentha yebunhu gwedu guhhele tjinya, itjinhu tjatakafanila wamutjila. Tjinhu tjin’ompela tjisingahanduke muhango inohanduka ndiMwali! Banogala befanana gose lubaka. Zwabanobimbisa, sendilana kwazo neWhi leNdzimu zwilebeswa kakale azwitoletja buya. Banhu babelebulula nekwebimbika kwabo kwalini nalini. Nekene Ndzimu basingayete sebayakanya neyemula kwebanhu gose lubaka, banolakidza nezila dzabo dzisingafane nedzenhu kuti bakabimbika kakale banalebeswa. Ndzimu zwabanobayakanya zobhudilila mubutjilo gwayibabo banolamba bakabimbika kubali.

Ndizo, zwakalingiligwa neNdzimu kukuli whubimbika kuko kusingabalise. Hapa uswikigwa nesola nebuyendasi kene uwana sekuti wosenhu wakugwadzisa moyo, bhatilila kuNdzimu nebimbika kwabo. Sola kowhopalala ukotubula hanha kuNdzimu nebimbika kwabo kakale.

Ndotuna nezina laJesu Khristu kuti bose ibabo banobimba naHe banofanana neDombo leZiyoni ilo lisingazunguzike. Banobona naka kwaHe muhango yebanotjila.

NTEMBEZELO “He wangu neNdzimu wangu. Handingawhisise zwinhu zose, koga ndobimba Nemwi kubva pasi kwemoyo muZina laJesu Khristu. Akujalo.”

N’HINGO WETHAMA Kwala pasi zwilakidzilo zwihomanana zwinolakidza bimbika kweNdzimu kukuli nebamwe banhu banobagwa muBhayibhili. Ngina mumitembezelo yeboka upedze mwedzi ulumbidza nenamata. Ungalika kakale lalila

^ back to top of page ^