Covenant Month 2023 (Ndebele)

THE METHODIST CHURCH IN ZIMBABWE
INYANGA YESIVUMELWANO 1-31 ZIBANDLELA 2023
INDIKIMBA: INKOSI YEMVUSELELO LOKUBUYISELA (AMAHUBO 85:6)

Click or tap on the day number of your choice to jump down the page to the notes for that day:

AMAZWI OKWANDULELA

Mhlaka 25 Mpalakazi 1747 uJohn Wesley waqonqosela kakhulu ama Methodist ukuvuselela isivumelwano sabo loNkulunkulu. Inkonzo yakhe yeSivumelwano eyakuqala wayenzela ebandleni eSpitafields French church mhlaka 11 Ncwabakazi 1755. Kusukela khonalapho kuze kube namuhla, ama Methodist bathabatha inyanga yakuqala yomnyaka njengesikhathi sokuvuselela isivumelwano sabo lokungena esivumelwaneni esitsha loNkulunkulu. Ukungena esivumelwaneni ekuqaleni komnyaka kumqoka kumaMethodists kuhambo lwabo lomoya, leNkosi ngoba bekwenza lokhu beqedisisa ukuthi ababili ngeke bahambe bonke ngaphandle kokuba bevumelene (Amosi 3: 3).

Ngokunikezwa amandla yisihloko somnyaka ka 2023 esithi (Inkosi yemvuselelo lokubuyisela- Ihubo 85: 6) lolugwadlwana lwalungiselwa ukuba yisikhali sokuncedisa ukunikeza idlabuzane lokufisa imvuselelo lokubuyiselwa endaweni, njalo lokuncedisa ukufumana indawo yethu ekubeni ngabathembekileyo ukugcina lesisivumelwano. Silusebenzisa, sizizwa sifuna ukudinga ubuso bukaNkulunkulu ngokuthandaza lokuzila ukudla siqalisa umnyaka. Lolugwalo njalo lwenziwe ngendlela esincedisa ukucabangisisa ngokujulileyo elizwini likaNkulunkulu besesigcotshwelwa ukumelana lenkathazo ezingabe zikhona phambi kwethu. Uma ugcobo luphezu kwethu, ngeqiniso sizaphapha phezu kwemijibila kaSathane. Ngalolohlobo logcobo, kasisoze sinqobe izitha zethu kuphela, kodwa lokuziyangisa. Lologcobo olwalukuJesu lukhona lakithi lalamhlanje. Luzakuvuselela umlilo wethu wangaphakathi.

Ngiyalunikeza lolugwalo lwenyanga yeSivumelwano kubo bonke amaKristu, ikakhulu umphakathi webandla leMethodist, abacabangisisa kakutsha ngokuzinikela kwabo ukuba bavuselelwe lokubuyiselwa endaweni kanye lokuzinikela kwabo emuseni kaNkulunkulu kuJesu bekhangelele “KUTHIXO WEMVUSELELO LOKUBUYISELA”.

UNkulunkulu makabusise abantu okuthiwa ngamaMethodists

Revd. Dr. E. Mashonganyika (Acting Mission Director)

AMAZWI OKUBONGA

I-Research and Publication iyabonga kakhulu kubandla ngokuqoqa ukuba kubhalwe izingwalo, okuyikuthi lolugwadlwana luyingxenye yomsebenzi abawunikiweyo. Lokhu kuza ngemva kokuba amaMethodists besaziwa njengabantu ‘ababalayo’, lolusiko baluthabathe kumsunguli weMethodism uqobo lwakhe- uJohn Wesley. Kodwake, umuntu engabala kuphela lokho okulotshiweyo. Ngezinye indlela, ‘Kungela okubhaliweyo, akula ukubala’. Ngokunjaloke, sifuna ukubonga uRevd B. Chinhara (former Mission Director) ngokuhlela lolugwadlwana elungisela ibandla. Lwafakwa ke esiNdebeleni ngu

Rev. L. Rukarwa Rev. N. Ndlovu Mr. Albert N. Mnkandla Mrs. Lizie Tshuma Mrs. Kutloisiso Lemu Mrs. Nyamayabo Makoni Ms. Silibaziso Tshuma

Siyaqhubeka sibonga ubukhokheli bebandla, buthungamelwa nguMongameli uRevd G. T Mawire, ubaba G. Hanyane, kanye lonobhala omkhulu uDokotela M. Mujinga kanye loRevd Dr. K. Paradza, amaBishop eziqinti kanye labameli bamalunga ebandla, abafundisi bonke ngokugcina lumsebenzi. Sibonga abe Research and Publications eziqintini zonke ngokuhala bethiye indlebe zabo kanye lokukhangela okwenziwayo, baqakathekile kakhulu kithi. Amakomiti enlimi zethu ezehlukeneyo bazama ngamandla wonke ukuba ubani lobani aluthole lolugwadlwana ngolimi lwakhe ngakho benza umsebenzi omkhulu kakhulu emphakathini. Okokucinake, kasibalibali abe Connexional Bookshop ababona kufanele ukuthi leligugu lifike kundawo zonke, kuleli laphetsheya. Kuyisicelo sethu ukuba omunye lomunye athenge ugwalo lwakhe ukuze ale elomvutho, lokugcina umuntu wangaphakathi esthisekela umsebenzi weNkosi.

UNkulunkulu abusise amaMethodists

Revd. O. Chagudhuma (Research and Publications Coordinator)

USUKU LWAKUQALA INJONGO: INKOSI YEMVUSELELO LOKUBUYISELA Umbhalo: Amahubo 85 vs 6

Amahubo 85:6 abhalwa ngesikhathi uIsrael esanda kuvela ekuthunjweni eBhabhilona. Umhubi wayesizwa uNkulunkulu elothando lomusa ebantwini bakhe. Enanzelela ukulunga kweNkosi ekubabuyiseleni elizweni lakibo, uqhamuka ngomthandazo wokuvuselela amandla kamoya kibo. Lokhu kukhala yikho okufanele sikwenzele inhlinziyo zethu ikakhulu ngesikhathi lapho sibona izehlakalo ezesabekayo phakathi kwethu.

Sifuna imvuselelo ngoba igciwane leCorona laphazamisa ukholo lwethu saze sazibona sesibuza sisithi, “Ungaphi uNkulunkulu nxa sisizwa ubuhlungu kangaka?” Sasimbuza uNkulunkulu saze sazibuza ngokholo lwethu lathi kuye. Imvuselelo iyadingakala ukuze sinanzelele ubuqotho bokholo lwethu njengamaKhristu.

Sidinga imvuselelo ngoba amakholwa asecabanga ngokomhlaba ukwedlula okomoya njalo lezinceku zeNkosi sezikholwa ukuba ibhayibhili lilamaphutha athize. Abaselakholo ngokuphelela lobungcwele bebhayibhili. Ibhayibhili ebeliqakathekile lisetshenziswa okwamakhulu lamakhulu eminyaka selibonwa ngombono womuntu kufanele liguqulwe. UNkulunkulu ongenzi maphutha njalo ongaguqukiyo umi ngeqiniso elizwini lakhe. Sijaha nje ukuguqula, besesibambelela emhlabeni ekubeni sibambelele kuNkulunkulu ongaguqukiyo oma lathi laloba umhlaba ungajikajika.

Imvuselelo iyadingeka ngesikhathi lapho abantu bekhonza okwadalwa nguMdali kulokuba bakhonze yena. UNkulunkulu esingamboniyo ubonakala ngezinto azidalayo lokhu kusitsho ukuthi akekho ongathi kamazi. Kubalulekile ukuthi izenzo ezimbi zilandela lokho okubi ongabukholelwa kukho. Nxa siphambuka endleleni yeqiniso esiyikhokhelwa nguJesu singazibona sesingabakhonza izithombe, senze konke okubi okungekho emlayweni, sinikela leminikelo yegazi kuzithixo zobumnyama. Sidinga imvuselelo kubandla likaNkulunkulu ikakhulu ngalesisikhathi lapho amazwi kaJohn Wesley engani ayagcwaliseka khona athi, “Angesabi ukuba ibandla lamaWisili lingekela ukuba khona kodwa ukuba lizabakhona lingelamandla”. ITestamente elidala liqinisa kakhulukazi ngesikhathi sikaBaba kantike ukuza kukaKhristu kwakuqala kungabizwa ngokuthi yiskhathi seNdodana. Kusukela ekwenyukeni kukaKhristu kusiya ekuzeni kwakhe kwesibili kuba yisikhathi sikaMoya Ongcwele. Sisesikhathini sikaMoya Ongcwele kodwa usesenqatshelwa ebandleni likaNkulunkulu.

Ngubani ongala imvuselelo ngesikhathi ukuqhutshwa kwenhlelo zokukhokhela ebandleni zingcole kangaka zingelamahluko lezelizwe. Inzondo lokunyeya sekukumqoka kantike lothando lokuba ngabazwalwane alusekho. Sekuqhela izenzo zokusuthisa inyama ngitsho lakunceku zeNkosi. Umlomo odumisa uNkulunkulu yiwo njalo osetshenziswa ukukhuluma amagama amabi.

UNkulunkulu ngeke abukele engenzi lutho ibandla alithenga ngegazi leNdodana yakhe ligconwa lokwembeswa izembatho ezingcolileyo. Usibiza sonke ukuzageza izembatho zethu egazini lemvana ukuze sibuyelelanane laye.

Lapho umoya womhlaba okhona ebandleni, lowomoya ubonakala ngendlela abantu abagqoka ngayo, ngendlela abazilibazisa ngayo langendlela abenza ngayo nje.Ngezikhathi ezinjengalezo abazalwane bawela esonweni esikhulu kakhulu besipha abomhlaba ithuba lokuhlambalaza ibandla.

Nxa izoni zikhulelwa yisono zingananzelele kubake yisikhathi samakholwa sokucela amandla kamoya kuNkulunkulu. Kuyize leze ukuvuselela lokugoqa abanye nxa obakho ubudlelwano loNkulunkulu bungalungile. Ngakhoke wena kuqala ngawe ukuguquka lokuvuselelwa. Zidwebele isigombolozi, uguqe ubusukhuleka kuNkulunkulu ngeqiniso ukuze uqalimvuselelo yakho uphakathi kwalesosigombolozi. Leli liqiniso elinzima ukwamukela kodwa ngaphandle kokuba uzibone uphila loNkulunkulu ngokuthula, kunzima ukuba ukhuthaze abanye.

Thina ngokwethu sifanele sinanzelele intando kaNkulunkulu kuqala siyivumele ibuse izimpilo zethu. Kube sekuzabonakala ngezimilo lezenzo zethu okuyikho okuzadala umahluko kwabanye. Ngeke kuthinte inhliziyo kumbe kube lokutsho ukufundisa abanye ngokuthandaza nxa ukuthandaza wena kungasikwakho kumbe ukufundisa ngokuzila ukudla uthandaza nxa wena ungazili. Dinga eyakho imvuselelo kuqala. UPawuli waze wakutsho laye ukuba akadingi ukulunga kwakhe kodwa ukulunga kuNkulunkulu okuza ngokukholwa kuye. Sifaneleke ukuzehlisa kuNkulunkulu asibumbe kutsha ngentando yakhe. Umdali kufanele asibumbe ngendlela afisa ngayo hatshi ukuba thina sitsho ukuthi asibumbe njani.

Okukhuthaza ukuba sivuselelwe kuyikuba sibonise ukuthi uNkulunkulu esithi uyelapha ngempela uyakwenza lokho. Kuvezwa njani lokhu? Nxa eselapha kufanele kubonakale ngamandla esiphambano njengoba wakwenza uKhristu ukuze labanye bakwazi ukuthi ngempela utsho iqiniso njalo ukholelwa kulokho okutshumayelayo. Nxa esindisa, kuveze. Nxa engaguqula impilo zabantu, kasikubone lokho kusenzakala. Sima ngalokho esikholelwa kukho lesingatsho ukuba kungenzeka ngoba sesizingebhezi ezibanga umsindo ngoNkulunkulu esingamthembiyo kumbe ukumkholwa.

KuSamuyeli wakuqala isahluko setshumi lasikhombisa, inkosi uSawulo wayethungamela ibutho likaIsrayeli lisilwa lamaFilistiya. Indoda eyayibizwa ngokuthi nguGoliyathi enkambeni yamaFilistiya yazimisela ukuba kubutho likaIsrayeli kudingwe ongalwa laye. Okwamalanga angamatshumi amane, uIsrayeli wayesethintithwe wenziwa ibutho elingalancedo. Ngoyise uJesse, uDavida wathunywa ke ukuletha imvuselelo kunkamba kaIsrayeli. Abanewabo lenkosi uSawuli babecabanga ukuba uDavida wayeyisitha ngakhoke basebemchothoza bemeyisa. Baphambanisa imvuselelo ngenzondo. Sonke isikhathi nxa ibandla likaNkulunkulu liwelwa ngokubi kumbe lisebenza lingelamandla, uNkulunkulu uyaphakamisa amadoda lamanina, amajaha lezintombi ukuvuselela.

Nxa singakholwa kuNkulunkulu esithi siyamkhonza silakho ukweyisa amandla akhe lokuwa. UNkulunkulu akatshintshi umi enguNkulunkulu owenelisayo, laloba ngesikhathi uIsrayeli emelana loGoliyathi lelo qiniso lingazange lavela ngoba ababonanga uNkulunkulu engenelisa. UNkulunkulu uyenelisa. UDavida owayekholwa kuNkulunkulu kaIsrayeli walithatha ithuba lokuma lokuveza iqiniso lalawomandla. Umbuzo ubususiba yilo; Ngeqiniso uyakholwa kuNkulunkulu omkhonzayo kumbe ubeka umgoqo emandleni akhe wokuvuselela ibandla eselisifa.

Nxa sithandazela imvuselelo, uNkulunkulu angaphendula ngeyakhe indlela hatshi eyethu. Ibandla lamaWisili lingathandazela imvuselelo impendulo ize ngelinye ibandla. Ibandla lamaWisili lingenelisa na ukubonga impendulo yomthandazo lizwisisa ukuba ibandla likaNkulunkulu lingumzimba munye lingakuxubanisi lenzondano.

Uhlupho ngemvuselelo yikuba singaqalwa ngabantu esingabathakazeliyo. Khumbulani ukuba uNkulunkulu usebenzisa abeyisekayo ukuqamula amandla ezinto eziqinileyo. INkosi uSawulo lebutho likaIsrayeli babengakucabangeli ukuthi uDavida engaletha ubuqhawe. Sikhangelela phansi abagcotshiweyo beNkosi ngoba isikhathi esinengi bengasi lokho esibakhangelela ukuthi babeyikho khona.

Umthandazo “Baba wethu osezulwini, siyakubonga ngesipho somnyaka omutsha.Ususiphe elinye ithuba lokulungisisa indlela zethu. Sisize ngokuqala imvuselelo empilweni zethu munye ngamunye emzimbeni kaKristu. Thinta inhliziyo zethu njalo ubuyisele impilo zethu ngegama likaJesu Khristu. Ameni”

Umsebenzi wokwenziwa Lamhlanje yiSonto yeSivumelwano silandela uluhlu lwenhlelo ngokomkhuba wethu wesiKhristu. Sidinga ukungena kuSivumelwano loNkulunkulu. Sicela ukuvuselelwa kanye lokuthi thina ngokwethu siphathise kulokhu okudingeka kumvuselelo yamakholwa.

^ back to top of page ^

USUKU LWESIBILI INJONGO: FUNDISA UMNTANAKHO AbaseKolose 3 vs 18

Sinikela usuku lwesibili ukuthandazela abantwana umhlaba wonke jikelele. Senza isivumelwano loNkulunkulu mayelana labantwana bethu. Usatane uzimisele ukubabhidliza. Sikhala phambi kukaNkulunkulu sidinga umusa wakhe.

Lingabazweli kumbe libesabele abantwana kumbe abazukulu benu ngoba umhlaba asebezakhula kuwo ungaseyiwo lokho owawuyikho khona. Okwalumhlaba sekumemetheka njengomlilo weguswini. Ubuntu sebulahlwe baba yinto engasaziwa. Ubukholo, ukungezwa lokuba zingxenye zamaqembu okuganga sekuyiyo imvamo. Omabonakude sebetshengisa imidlalo yobudlwangudlwangu lokuphinga. Ukuzazi komuntu sekusifa kwelakithi. Inhlonipho efanele iphiwe abazali labanye abanjalo sekuyinto yakudala. UNkulunkulu wadala abantwana wababizela kusonesi isikhathi esinje. Impilo yabo ayizange yadalelwa ukuthi iqondane lalesisikhathi kumbe ukuthi impilo yabo yaza ngengozi. Bondleni bakhule besazi amandla wokuhamba loNkulunkulu njengabantwana abakhethelwe ukusebenzela iNkosi. Bekhula bafundiseni ngamandla elizwi leNkosi. Bafundiseni ukuthi impilo yesiKhristu ayisoze yaphela. Baqiniseni bazi ukuthi bona bangawuguqula umhlaba hatshi ukuthi baguqulwe yiwo. Abafanelanga balandela osekusenziwa kulumhlaba. Lingabafundisi ukuba ngamagwala lokwephuka inhliziyo ngomumo womhlaba kodwa ukuba lethemba lokuthi kukhona abangakwenza ukuze uguquke.

Wonke umuntu ufakwe kusikhathi akiso sona ngamandla ecebo likaNkulunkulu. UNkulunkulu wayesazi ukuthi uDaniyeli anganqoba emgodini wezilwane. Wayesazi ukuthi uDavida angamisana njalo anqobe uGoliyathi. Wayesazi ukuthi uEsta angamnqoba uHamani. Wayesazi ukuthi uPetro angaphuma entolongweni. Uyakwazi ukuthi umntanakho anganqoba loba yikuphi okubi okungamehlela? Wabadalela khonokho. Uhlupho ngabantwabethu yikuthi babuswa ngumumo walokho abahlangana lakho besebesehluleka ukuzazi ukuthi bangobani.

Ungesabeli abantwana bakho kodwa hlonipha ukuthi uNkulunkulu wakhetha WENA ukuba ngumzali wesizukulwana esihlangana lobunzima besikhathi esiphila kiso. Phakamela ubunzima ohlangana labo lobu. UNkulunkulu akathwalanga nzima ngokunakana ngangakwenza ngamanyala la.

Ulebutho lakhe alimisayo nje ukuthi lisuse ubumnyama beselimenza aziwe umhlaba wonke. Thandazela ukuthi umntanakho abeyingxenye yalelobutho. Ungavumeli ukwesaba kuvimba okukhulu uNkulunkulu akufaka kibo. Ngiyazi kunzima ukuthi sibabone ngenye indlela ngaphandle kokubabona bezinsane zethu esizithandayo, besesibavikela kibo bonke ubunzima abangahlangana labo kantike bazalelwa isikhathi esinje ngalesi.

Umthandazo Baba wethu osezulwini, thela uMoya wakho Ongcwele ebantwaneni bethu ukuze bakhanye njengesibane esikhanyisa kakhulu kusizukwalane esesonakele. Bazalelwa isikhathi esinje ngalesi ukuze babelokuhle abangakwenza kulomhlaba. Bembese njalo ubavikele ngegazi likaJesu. Ameni

Umsebenzi wokwenziwa Yibuphi ubunzima abantwana balamuhla abahlangana labo? Singabasiza njani ukuze bakunqobe? Yiziphi indlela abantwana balamuhla abaphakamisela ngazo phezulu uphawu lwesiphambano sikaJesu Khristu.

^ back to top of page ^

USUKU LWESITHATHU INJONGO: UKUKHULEKA SEYAME KUMIBHALO Amahubo 94 vs 19

Sesisele lembali yomnyaka odluleyo njalo osuphelile. Semukela umnyaka omutsha ngebizo lika Jesu Khristu sisazi ukuba izolo seledlule, ilamuhla selenzakele sikulo njalo elakusasa ngelokucabangela. Sihlezi nje silingeke ukukhumbula isikhathi esesedlule. Kulusizi ngoba kwabanengi lokhu kusitsho ukuhlala begxile imikhumbulo kulokho okungaphumelelanga, ukwephulwa kwenhliziyo lokunye nje ukusweleka kwenhlanhla. Kusuka kubangele ukukwesaba lokwethuka nxa sicabanga ngesikhathi esizayo.

Ukucabanga ngesikhathi esesedlule kulungile empilweni yakho kodwa kufanele sonke isikhathi kwenziwe ngendlela ekwakhayo. Kufanele ufunde ngamaphutha awenzakale ngesikhathi esedluleyo kungakudonseli phansi. Wenqabele njalo ukuzisola kwakho ngakho okungakuphambanisela insuku zakho zokuphila.

Ungacabangi ngosekwedlule empilweni yakho kodwa cabanga ngalokho uNklunkulu afuna ukukwenzela khona empilweni. Cabanga nje ngekusasa lakho ligcwele izibusiso zikaNkulunkulu. Siba yilokho esiyikho khona ngokucabanga langokutsho nje ngomlomo wethu. Kubeke ngokuthi izolo seledlule usuqala ugwalo lwempilo olutsha.

Ngokunjalo qaphela ungaziqhenyi ngalokho obona usuthiseka ngakho uzitshaya ihlombe ngokuhle okwenzileyo lokutholileyo ngomnyaka owedluleyo. Lokhu kufanele kubeyinkuthazo yokwenza okwedlula lokho ngesikhathi esizayo kumbe njalo ukusebenza nzima lonyaka. Lezi yizinto eziveza umusa kaNkulunkulu ongapheliyo empilweni yakho.

Nxa ukhangelisisa odlule kikho ngomthandazo, kufanele lakanjalo ungene umnyaka omutsha uphelekezelwa nguKhristu, uqhutshwa nguMoya Ongcwele. UKhristu kabe yisibonelo lomthungameli. Ingqondo yakho yenze inanzelele ilizwi likaMoya Ongcwele wenze isinqumo sokuhlonipha intando yakhe sonke isikhathi.

Ungacabanga ngaloluhlobo kuphela uzaba lesiqiniseko sokuthi laloba kuyini odlule kikho ngeskhathi esedluleyo, ikusasa uzayibona ngesibindi, ngeqiniso langokuthula. Lo yiwo umahluko obalulekileyo owenzakala nxa uhlezi duze loNkulunkulu usenza intando yakhe. Ubusuzathola indunduzo yakhe ezaletha injabulo emoyeni wakho.

Ukukhuleka weyame elizwini lakhe lokubona ngelihlo loMoya kutsho njalo ukuqhuba impilo yakho ngentando kaNkulunkulu usima ngelizwi lakhe. Lokhu kukwenza lanxa ukhuleka ngokudingekayo empilweni yakho kaMoya, ucabange wakhekile. Ukhumbule ukuthi awungeke uguqule umuntu wangaphandle kuphela kodwa imizamo yokuguqula umuntu kaMoya onguye ozenza umuntu wangaphandle aguquke kufanele layo yenziwe. Ngingenza ngcono njani ekuthandazeni kwami, ngingalisebenzisa njani kakhulukazi ilizwi nxa ngikhuleka njalo nginganikela njani isikhathi sami esinengi kuNkulunkulu ngomnyaka ozayo? Ngeminye yemibuzo ongahlala phansi ucabangisise ngayo njengengxenye yokuhlola ukusebenza kukaMoya kuwe.

Umthandazo Wena ohlezi usivikele, Nkulunkulu esakhela kuwe, uyisiphephelo sethu nxa iziphepho zivungama, siyazi sithemba Wena. Siyakubonga Baba wethu osezulwini ngomnyaka osuphelile siphinde sikubonge ngelinye ithuba njalo lokukusebenzela kumnyaka omutsha ngebizo likaJesu Khristu, Ameni.

Umsebenzi wokwenziwa Thembisa phambili kukaNkulunkulu khathesi ukuthi uzamlandela loba kungabanjani. Hlela izinto ozanzela uNkulunkulu lonyaka.Yenza isuvumelwano loNkulunkulu.

^ back to top of page ^

USUKU LWESINE INJONGO: BONGANI UNKULUNKULU NGOBUNGANE ELILAB

OUmbhalo: USamuyeli wesibili 1 vs 17 – 27

Lesi yisikhathi esiqhubeka khona labangane abadala lokwenza abangane abatsha abayibo uNkulunkulu asisiza ngabo empilweni zethu. Kulesitsho esiliqiniso sokuthi indlela obumbuke ngayo kuhle kumbe kubi yenziwa ngabangane. Abangane ababi babulala imbeko kanti ke abalungileyo bengabokulungisa impilo yakho. Umngane ngumuntu ofisa ukuhlala uthakazelela ukubakhona kwakhe kuwe ngezithi zonke ongafuna ukuthi abekhona lalapho usifa. Ngumuntu ongamdinga ungacabanganga kabili lapho uhlangana lenhlupho njalo ongajabula lawe ngesikhathi sakho sokujabula.

Udinga usizo lomngane wakho nxa udubekile akwenzele amhlophe lapho udubo selunqotshiwe. Ungamtshela imfihlo yakho engeke wadinga engachayeka kodwa afihle yonke nje. Weyama kuye lapho inhliziyo yakho idabuka engakhangeleli ukubhadalwa. Umngane oqotho uguqa lawe lapho impilo yakho isibamunyu, akhohlwe ngakho nxa sekukulungele. Ungakhala weyame ehlombe lomngane nxa udanile lihleke lonke nxa usuthabile. Uzakhala lawe nxa udubeka athabe lawe nxa sekukulungele. Abangane boqotho babuka okuhle kuwe bakuthande langaphandle kwamaphutha ongabe ulawo. Lapho usitsho iqiniso elingafuneki khona kumbe lapho ufuna kwenziwe umsebenzi ngendlela angayikhangelele yena akazondi kodwa uyahleka nje ngakho abe esezigqaja ngawe usuthole impumela yakho enhle kodwa angayangeki nxa wehlulekile. Umngane uyasuthiseka nxa umenzele kuhle angakusoli nxa ungasagcwalisanga isithembiso. Uzakutshela iqiniso laloba lingababuhlungu kuwe njalo ungamtshela iqiniso ungesabi ukuthi angazonda.

Abangane abaqotho abangeke bathandabuza ukuveza sibili ubungane babo lalapho bungaba sengozini yokuphela. Bayasiza bengakhangelelanga ukubhadalwa. Bazakhuluma kuhle ngawe lapho abanye bekhuluma kubi kakhulu ngawe.

Yikuphi ongabe uphathise ngakho empilweni yomngane wakho. Ubelusizo yini ekuguqukeni kwakhe esibangcono kulalokho abeyikhokhona kumbe wena nguwe omonileyo. Awuhlambalazanga ukukwethemba kwakhe kumbe ume mpo wathola amandla ngokweyama kuwe. Umngane kufanele aphe impilo yakho isisindo kuze kuthi ekuphileni kwakho nxa uhlangana lenhlungu zomhlaba uthole isikhali esibukhali esingakulola.Izandla ziyagezana. Umngane oqotho kubonelwa kuye isithunzi, ukwenyanya amanyala, ukuphakamisa abanye lokuletha inguquko lapho edingeka khona.

Sifanele sehlukane labantu abangasisizi ngalutho, baqeda ukuthaba kwethu basithathele lesikhathi sokucabanga ngoKhristu. Igcikwane lomkhuhlane weCorona lifika latshengisa na abangane abaqotho phakathi kwethu? Labo abama lathi laloba sasesiphethwe ngumkhuhlane othelelwanayo basisiza singakwazi ukuba senzeni. Ukunakekela abanye sebephambuliwe bahlaliswa khatshana lathi kwakuqakatheke kakhulu ukwedlula ukuba ndawonye labo. Umakhukhula lo wasitshengisa ukuthi singenza okukhulu komunye lomunye okuphezu kwezwi lokukhuthazana. Safundiswa ukuba singenza kwenzeke kulokukhuluma ngomlomo, siphe okulutshwana kulokho esilakho kuze kuthi losizwayo angazizwa elomlandu wokubuyisela. Njengokuba uKhristu wapha okungelamkhawulo, abangane abaqotho bapha ngomoya wokuthi imbadalo yabo bazayithola ngaphambili. Nxa ungazuza uncedo lawe nceda abanye kuqhubeke njalo njalo.

Umngane wakho ubekukhuthaza na ukukhuleka ngomnyaka ophelileyo? Ubekukhuthazela kuKhristu na lapho uphelelwa yimicabango ngomumo obusiba kuwo? Lalikhuleka lonke na, lalizila lonke ukudla na likhuleka, lalibala lonke ibhayibhili na lokuhamba ngendlela yokuqonda. Cabangisisa lamuhla ngobungane okibo ukuthi ungaqhubeka ngabo nxa uhlolisisa ubuhle lobubi babo phezu kwempilo yakho, ungasaqhubeka uhambo lokuba ngumKhristu na?

Umthandazo: USamuyeli wesibili 1 vs 17 – 27 Mhlengi wami ongumngane, ngisiza ngomusa wakho ukuba ngibe ngumngane othembekileyo. Ngiyabonga ngokuba ngumngane wami

Umsebenzi wokwenziwa Kuyini okuqakatheke kakhulu kuwe; yikuba lomngane kumbe yikuba ngumngane? Uzaqhubeka na labangane obulabo ngomnyaka ophelileyo? Nika izizatho zokuvuma kumbe ukwala kwakho.

^ back to top of page ^

USUKU LWESIHLANU INJONGO: UNKULUNKULU WAKHULUMA LABANTU ABATSHIYENEY

OUmbhalo: UJohane 10 vs 27

KulamaKhristu athi wona uNkulunkulu ukhuluma kuphela ngebhayibhili. Bakhohlwe ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuqala ibhayibhili laselisiba khona. Okunye ukungakholwa kuthi khona uNkulunkulu akasakhulumi, bakholwa ukuthi wakhuluma labantu basebhayibhilini kuphela hatshi abakhathesi. Akesikhangele izibonelo ezisegcekeni ebhayibhilini. Abantu bakoIsrayeli bathola imithetho elitshumi ngoba uMoses wezwa ilizwi likaNkulunkulu. UMariya wazi ukuthi uzathwala uMsindisi ngoba wezwa ilizwi likaNkulunkulu. UGidiyoni wakhulula amaIsrayeli esandleni samaMidiyani ngoba wezwa ilizwi likaNkulunkulu.

Abaprofethi bebhayibhilini abanjengo Samuyeli baba ngabaprofethi ngoba bezwe ilizwi likaNkulunkulu. UAbrahama wasuka eHarani ngoba wezwa ilizwi likaNkulunkulu. INkosi uJehoshafathi waya empini leqembu lakhe lokudumisa uNkulunkulu phambili kwamabutho lababusi bawo ngoba wezwa ilizwi likaNkulunkulu. Umbuzo ke awungeke ube yikuthi usakhuluma yini uNkulunkulu. Umbuzo yikuba silalele yini na? UMalaki 3:6 uthi yena, ‘NgiyiNkosi angiguquki’.Nxa wakhuluma labanye endulo uzakhuluma lalamuhla. UJesu Khristu nguye izolo, lamuhla laninini.

Kumabandla ayisikhombisa aseAsia, uJesu wayesebenzisa isitsho sokuthi labo abalendlebe zokuzwa bazisebenzise ukuzwa. Silazo yini indlebe zokuzwa? Endulo uNkulunkulu wayekhuluma labokhokho labaprofethi ngendlela ezitshiyeneyo, kutsho incwadi yabaseHebheru yakuqala. Esikhathini sethu lesezizukulwana zethu usebenzisa uKhristu. UNkulunkulu wakhuluma ngelizwi elizwakalayo kuAdamu loEva, kuMosi ngetswaha elalibhebha lakuSawulo endleleni yakhe yokuyeDamaseko. Ilizwi likaNkulunkulu lalisiza ngokwethekela kwezingilosi, lalamhlanje usakhuluma lathi ngamaphupho lezibonakaliso.

UNkulunkulu wathembisa ukuthululela uMoya wakhe kuwowonke umuntu ukuze amajaha aboniswe izibonakaliso lamaxhegu aphuphe amaphupho. UMoya uphezu komuntu wonke kodwa asuye wonke owuvumayo abesewusebenzisa, lokubona iziboniso kuya ngenjongo yomuntu. UNkulunkulu uyakhuluma lathi ngemibhalo, ngelizwi eliphuma emlonyeni (Rhema-ilizwi elikhulumayo lihlabe umxhwele), ukhuluma njalo esebenzisa abaprofethi lababalisi. UNkulunkulu usebenzisa abantu ukutsho amazwi esiprofitha. Indaba zombuso wezulu zizakutshunyayelwa umhlaba wonke jikelele kube yibufakazi kumazwe wonke.

UNkulunkulu uyakhuluma lathi ngemvelo, ngomzwangedwa langoMoya Ongcwele. UNkulunkulu uzakhuluma lathi kakhulu singafunda ukunanzelela ilizwi lakhe. Uhlupho yikuthi sifuna ukumuzwa ngelanga langeSonto sisenkonzweni, yena ufuna ukukhuluma lathi nsukuzonke.

Akesime ukufaka umgoqo wamandla kaNkulunkulu kumbe ukulunga kwakhe. UNkulunkulu kehluleki ngokusweleka kwendawo lesikhathi njalo kumele thina simdinge ngokupheleleyo ngoba wasithembisa ukuthi sizamthola nxa simdinga. Wobani lomkhuba wokuthandaza lokubala ilizwi lidinga ukuzwa ilizwi lakhe. Uzakukhuluma eseduzane kulabo abazinikela ukuba lobudlelwano laye.

Umthandazo Baba osezulwini, lalamuhla usakhuluma lathi kusonesi isikhathi esikiso.Ngisize ukuzwa ilizwi lakho lokwenza elikutshoyo. Awuthulanga kodwa uhlupho lwami yikwenelisa ukukuzwa.Ngenze Baba ngenelise ukukuzwa.

Umsebenzi wokwenziwa Umsebenzi walamuhla ngowokukhangela indlela uNkulunkulu akhuluma ngazo kithi. Zihlolisiseni lizitsho ngeqiniso.

^ back to top of page ^

USUKU LWESITHUPHA INJONGO: UNKULUNKULU UPHAKEME Umbhalo: UIsaya 55 vs 8 – 9

UNkulunkulu edala izulu lomhlaba wayengekho ezulwini kumbe emhlabeni ngoba konke kwakungekho. Wadala konke esesihlalweni samandla amakhulu ayengaphandle kwalokho akudalayo. UNkulunkulu wabakhona ekuqaleni. Ukuba kwakhe ngumphelelisi wezinto zonke kutsho ukuthi wabakhona ngendlela esingeke siyizwisise. Kithi lokhu kutsho ukuthi uNkulunkulu ungaphandle ekhangela konke okwenzakalayo emhlabeni lasezulwini njengomuntu olamandla aphakemeyo. Kwesinye isikhathi ibhayibhili likubeka ngokuthi umhlaba yisihlalo abeka inyawo zakhe ephumula. Kusitsho ukuthi umhlaba ungaphansi kwamandla akhe. UNkulunkulu ulamandla phezu kwakho konke akudalayo kanye lathi. Esipha ithuba lokubusa phezu komuntu wayesipha ekuthathele ekubeni singabakhe ngokungela mkhawulo. UNkulunkulu wasipha ingxenye yoMoya wakhe, wasipha ingxenye yamandla akhe okuyikho okwenza sibuse umhlaba. Abantu basuke bacabange ukuthi nxa thina njengabantu saphiwa amandla okubusa emhlabeni, uNkulunkulu kaselamandla langakutsho ngokwenzakala emhlabeni. UNkulunkulu wasala elamandla wonke. Wasala ebusa izinto zonke. UNkulunkulu wasipha njalo ingxenye yolwazi lwakhe. Ulokhe elolwazi olukhulu esingeke siluzwisise njalo. Esilakho thina kungokulutshwana kwalokho uNkulunkulu akwenelisayo ngakho nxa sifuna ukuphila impilo yeqiniso kufanele simazi njengomnikazi wezinto zonke. Sifanele siphe inhlonipho kuNkulunkulu umqali lomphelelisi wokholo lwethu.

Sifanele sibelokholo olunanzelela uNkulunkulu njengomuphi wezinto zonke. Esilakho wasipha yena, esikufisayo uzasipha njalo. Ngakhoke kasingadingi eminye imphako yesikufunayo ngoba uNkulunkulu wedlula kakhulukazi konke okungamelana lokuthi kungasipha esikufunayo.

Umthandazo Awu Nkulunkulu, vuselela izipho owazibeka kimi. Okuhle empilweni yami akuphile ukuze ngokukholwa ngithathe indawo yami eqondileyo emhlabeni ngibe lokuhle engingakwenza ukuze uguquke.

Umsebenzi wokwenziwa Thandaza ngalokho uNkulunkulu akuhlanyele kuwe. Vuselela kabanzi okuhle okufanele ukusebenzise ususe okungafunekiyo osekuhlanyelwe ngusatani ukuze kungcolise okuhle uNkulunkulu akube kuwe.

^ back to top of page ^

USUKU LWESIKHOMBISA INJONGO: UNKULUNKULU OLOMONA

Umbhalo: UIsaya 42 vs 8

Ukukhonza yikuzotha, wephuke usipha isipho sokuzinikela. Nxa uNkulunkulu esithi kazikupha udumo kuzithombe ezibaziweyo, utsho ukuthi kazikubekwa esiqongweni sinye labonkulunkulu ababazwe ngabantu.

Lapho amaFilistiya esebeke umtshokotshoko wesivumelwano owawumele ubukhona bukaNkulunkulu eceleni kwesithombe sabo uDagoni, athola uDagoni ewele phansi phambi komtshokotsho waqamuka. Ukuqhubeka ngenhliziyo ezilukhuni sikhonza lokuhlonipha izithombe kwephula imimoya yethu kakhulu kusona nsukuzonke.

Umuntu uleqhinga phezu kwalokho okungokukaNkulunkulu, akudale ngeyakhe indlela abesekusebenzisa ngendlela ayifunayo. Nxa sihlonipha imali ukwedlula uNkulunkulu osipha inotho, indawo yakhe isithathwa yizithombe. Nxa sichitha isikhathi sethu ngokulalela umculo othokozisa inyama, sinikela indumiso yethu kuzithombe zabantu njalo sisebenzela isiphathamandla sombuso wobumnyama. Isiphathamandla lesi singcindezela umoya sifuna inyama ibole.

Nxa siphakamisa into eyenziwa ngaphezu kukamdali, sinika udumo kokunye njalo silecala lokukhonza izithombe. Ibhayibhili lifanisa ubuhlamuki lokungazi okungeza, lifanise ubuqholo lokukhonza izithombe kuSamuweli wakuqala isahluko samatshumi amabili lanhlanu, indima yamatshumi amabili lantathu. Lapho amaFilistiya ayephakamisela phezulu isithombe sabo uDagoni phambi komtshokotshoko, babeveza inkani kudalwa kwabo ngokukhonza izithombe. AbakoIsrayeli babesaziwa ngentamo ezilukhuni ngenxa yobuqholo babo labo. UNkulunkulu wadala umuntu ukuze amuphe udumo lobuKhosi, nxa sesisisipha udumo lolo abanye sibuye sikhonze izithixo zokuza nje sephula umthetho wesakudalelwayo.

Nxa siqhubeka sisenza esikufunayo kulapho sisuka kakhulu kuNkulunkulu. Inkani ifana nje lesono sokukhonza izithombe. Saphiwa ingxenye yomoya kaNkulunkulu. Saphiwa njalo umbuso wemhlabeni kanye lengxenye yolwazi lwakhe uNkulunkulu. Ekulondolozeni izipho lezi, kufanele sihlale sixhumane lomthombo wazo onguNkulunkulu. Nxa sisiphuka kuNkulunkulu amandla emoyeni ayaphela siphelelwe yikubusa emhlabeni kanye lolwazi esakuphiwayo, ngenxa yokwala umthombo wamandla lokuphila.

Sifanele sihlale sixhumane loNkulunkulu osipha icebo losindiso ukuze sibuyiselwe kuye lentando yakhe. Nxa sesibuyiselane loNkulunkulu kufanele sime ngokumupha udumo lenhlonipho ayifaneleyo ngoba unguNkulunkulu olomona.

Umthandazo Awu Nkosi, ngisize ngixhumane lawe. Ngidinga ukuhlala lokukhula kuwe ukuze ngingalambisi umoya wakho okimi, ngikhule elwazini lemandleni okubusa umhlaba. Ngisiza ekuchitheni isikhathi sami lawe ngikhuleka ngebizo likaJesu, Amen.

Umsebenzi wokwenziwa Asenzeni uluhlu lwezinto esiziqakathekisayo empilweni, besesikhangela ngeqiniso kumbe ngeke zithathe indawo kaNkulunkulu, ngezinye indlela seziqakatheke ukwedlula yena. Sichitha njani isikhathi sethu? Singenza imisebezi yethu nanxa kungathiwa sikhethe phakathi kokusebenzela uNkulunkulu lokwethu.

^ back to top of page ^

USUKU LWESITSHIYA NGALOMBILI ISIHLOKO: UKWENGEZA INHLAKANIPHO

ISIFUNDO: LUKA 2 vs 52, DANYELI 5 :12

Siyaqiniseka ukuthi uNkulunkulu usabele ingxenye yesimilo sakhe, ubeke umoya wakhe kithi, usiphe ukuhlakanipha lamandla ukuze sibephezu kwakho konke okusemhlabeni. Nxa sinanzelela izipho esilazo ngoba uNkulunkulu esidalile kumele sihlale kuye.

Konke esilakho okuvela kuNkulunkulu kunganda kuphela nxa seyame kuye. Konke okuhle esakuphiwayo nguNkulunkulu kwancipha ngenxa yeso lapha emhlabeni, kodwa icebo lokusindiswa likhona ukuthi sibuyisane loNkulunkulu. Nxa singahlala empilweni yokuthandaza lokucabangisisa ngelizwi kikaNkulunkulu ubuntu bethu bungakhwka. Ukuhlakanipha ke kunganda nxa sizandisa ukuhamba loNkulunkulu.

Siyafunda ngempilo ka Enoki ukuthi wayehamba loNkulunkulu waze wamthatha akaze esabonakala futhi.Nxa silokuhlakanipha kukaNklunkulu impilo yethu iba banzi.Samukela izibusizo ezinengi.Sibalazo izibusiso lapha emhlabeni lakwelizayo.UDaniel labangane bakhe babehlakaniphile belomoya kaNkulunkulu ngakho belokuhlakanipha kuka Nkulunkulu.

Siba lengondo kaNkulunkulu nxa sizinikela kuye, sihamba eziisweni zake ukuze izipho zethu ziphakanyiswe. Ukucela ukuhlakanipha kungumlandu wakho. Khumbula ukuthi uSlomoni wahaba ngokuzinikela kuNkulunkulu waze wagcwalisa isithembiso sokwakha ithempeli ngokulaywa nguyise uDavid. Wazinikela ekukhonzeni uNkulunkuly engakambuzi ukuthi ufunani.

Kuyini esesikwenzile okutshengisa ukuthi singasebenzisa isipho sokuhlakanipha njengabantwana baka Nkulunkulu. Ukuhlakanipha asingeke sikuthole ngaphandle kokuthi siphile impilo yokuthandaza lokukhonza. Kumele njalo sibesendleleni yokuguqula impilo yabanye abantu. USolomon kazange acele inotho kodwa ukuhlakanipha ukuze abuse abantu bakaNkulunkulu ngoba wayesazi ukuthi ukuhlanipha kuqakathekile kulenotho. UNkulunkulu usipha izipho nxa enanzelela ukuthi sizazisebenzisa ngendlela eqondileyo. Kumele sibengabantu abalokwenza empilweni zabanye abantu, singagodli esilakho, lokhu kuzakwenza uNkulunkulu asiphe ukuhlakanipha esikudingayo.

IBhayibhili liyakhuza ubuwula ngoba budiliza impilo youmuntu kanye labanye abaseduze lawe. Okuphambene lalokhu kuliqiniso. Nxa umuntu ehlakaniphile ufaniswa lesihlahla isikhulu esiba ngumthunzi ebantwini abanengi. Ukuhlakanipha kukaSolomon kwenza ukuthi abantu abanengi bamethekelele ukuze labo bathole ingxenye yenhlakanipho leyo. Nxa singathola ukuhlakanipha kwasezulwini silakho ukukusebenzisa ukuze sihugele abanye kuKristu.

Ulwazi esiyabe siluphiwe nguKristu lwenza sihlale sikhulisa umbuso kaNkulunkulu. Silakho ukukhuthaza lokuhlomisa abanye ngendlela eqondileyo. Ukuhlakanipha kuphiwa abalesineke, abangadeliyo labangazicabangeliyo bona bodwa, ngoba kungumlandu omkhulu ukuba lokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Nxa umuntu ezinikela ekubaleni lokucabangisisa lelizwi lika Nkulunkulu kanye lokuthandaza uyabe efanele ukwamukeliswa ukuhlakanipha. Nxa ilizwi selisibumbile sazinekela kulo sizakwamukeliswa ukuhlakanipha okuyibuwula kulabo abangakholwayo. Kodwa kuyikuphila kulabo abazi uKristu ngoba ukwazi uKristu yikuhlakanipha.

UMTHANDAZO Nkosi ngisize ngikwzi njalo ngikulambele ukugcwaliswa yikuhlakanipha ngoba kuyibuwula kulabo ababhubhayo kodwa kuligugu empilweni. Kuyikuhlakanipha kwakho okuzasiphilisa susisize ekuguquleni impilo zabanye bakwazi Kristu.

OKOKWENZA Zinikele ekufundeni ilizwi lokuthandazeni lokwenza ukuze ugcwaliswe ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu mihla ngeihla nxa udinga ukufinelelwa lokufinyelela abanye.

^ back to top of page ^

USUKU LWESITSHIYA NGALONYE INDIKIMBA: UZWELO LWENZA SIPHE ESEBENZINI KANKULUNKULU

ISIFUNDO: LUKA 8 VS 1 – 3

Uzwelo kwakuyinto emqoka enhliziyweni kaKristu. Konke lapho ayehamba khona wayesiba lozwelo azizwe efuna ukwelapha abagulayo lokuhkulula lababotshiweyo. Wabala ilizwi encwadini yemilayo ukuzwe agcizelele ngomsebenzi wakhe. UKristu uthi wagcotshwa ukuze asize abadinga usizo aguqule lempilo zabantu ayehlangana labo. Akekho owayehlangana loJesu aphenduke enjalo.

Umbuso kaNkulunkulu udinga abaphayo. Hatshi abazakupha impahla yabo kuphela kodwa abazazinikela ukuze basetshenziswe nguNkulunkulu. Akulanto enhle njengokuba lenhliziyo elozwelo kwabanye. Kwenza umuntu aphe engakhangeleli lutho.

Kwesinye isikhathi ubufakazi buhle nxa impilo yomunye isithi yaguquka, lokuguquka lokhu kwandise abantu ensimini yeNkosi. Nxa sisemukela uKristu sebelamandla akhe, kumele sizinikele ekubuyiseni abanye kuKristu. Kumele sizinikele kakhulu, ikakhulu isikhathi sethu emsebenzini kaNkulunkulu.

Ibandla limelwa ngabantu abanjengo Maria Magadalene, uJoana loSusana abahamba indlela yokuzinikela ukwenzela ukuthi kungabi khona okusilelayo emsebenzini weNkosi. IBhayibili liyatsho ukuthi nxa sihlangana labalezidingo akwanelanga ukuthi sibakhuthaze kuphela, kumele selule izandla zethu sibasize.

Ibandla ke limele abantu abazimisele ukusiza abanye. Likhangelelwe ukuthi ligcwalise izidingo zikamoya lezempilo zalabo abeza ebandleni. Ngezikhathi zempi loba ubunzima, izindlu zokukhonzela zuvulelwa labo abangela ndawo. Akumelanga simelele ubunzima ukuze sivule iminyango ethu loba inhliziyo zethu kodwa kumele shlale singabasiza abanye mihla mengihla.

Kayisibo labo abanothileyo okumele baphe kodwa labo abalozwele enhliziyweni kabelule izandla. Bazalwane, asipheni isilinganiso sozwelo ngalokho esilakho enhliziyweni ngendlela eselula ngayo izandla zethu ukuthi ibambe ohluphekileyo. Isilinganiso lesi sizakwenza sinanzelele ukuthi silozwelo lukaKristu olungakanakani enhliziyweni zethu. Nxa singasizi abanye asingakhangeleli usizo. Nxa sisithi sifuze uKristu kumele sibe lozwelo njengaye. UNkulunkulu ukhangelele abantu abangaba njengo Coneliasi, abantu abanazikikela ngokugcweleyo emsebenzini weNkosi.

UNkulunkulu udinga inhliziyo evumayo, uzajabulela ukuyisebenzisa ukuze ahelelise umbuso wakhe ogcwalise lezidingo zethu esinga zikhulumanga. Alubana singazinikela ngokugcweleyo kuKristu.

UMTHANDAZO Nkosi ngiyazinikela uqobo lwami lalokho engilakho ukuze kusetshennziswe nguwe kube lokwenza implweni zabanye. Umbuso kaNkulunkulu kawuqhubeke phambili ngokuzinikela kwami. Amen.

OKOKWENZA Nanzelela okwenzileyo ukuze umbuso kaNkulunkulu uqhele ungadinganga udumo lwabantu kodwa udumo lukaNkulunkulu.

^ back to top of page ^

USUKU LWETSHUMI INDIKIMBA: UKUHLAKANIPHA KUZA LEMISEBENZI

IZIFUNDO: 1 IMILANDO 12 vs 23; 32; GENESISI 49 vs 14 – 15; DEUTERONOMY 33 vs 18 – 19

Lokhu kwaba yisibusiso sikaJakobe phezu kuka Isaka ukuthi abe ngumthwalo lomalusi, ngakho ke uIsaka wazalwa eyisigqili, kodwa uJakobe wakunanzelela ukuthi nguye awayengathwala imithwalo emibili, eyakhe leyabanye.

Ngexa yokuthi abantwana baka Isaka babesenelisa ukuthwala imithwalo yabanye, babelokuhlakanipha kokugcina ilizwi leNkosi enhliziyweni zabo, okungumkhuba uNkulunkulu awakhangeleleyo kithi. Nxa singathwala imithwalo yabanye, sigcine lemfihlo zikaNkulunkulu, yena uzakuba elokhu esethemba ngemfihlo zakhe.

Ukuhlakanipha akuzicabangeli khona kodwa kuyazehlisa kusebenzelane labanye. Umuntu osebenza yedwa kalakho ukuhlakanipha kokusebenzelana labanye. UNkulunkulu yena ngokwakhe wasitshengisa ukuzidela ngokunikela indodana yakhe uJesu, ezelwe iyodwa. Ngakho-ke kumele sabelani labanye izipho zethu. Ukuze izipho zethu zibe lokutsho kumele sisebenze sisebenze ndawonye ukuze kube lezithelo.

Omunye uhlakaniphile, omunye ngophayo omunye ngosebenzayo. Ngakho zonke lezi zipho kulezize endlini yeNkosi. Nxa silethe zonke lezi izipho siyaphumelela. Umsebenzi wethu yikuthi sihlanganise zonke emsebenzini wokuletha abanye abantu kuKristu.

UZeblon lo Isaka bahlanganiswa ukuze kubonakale ukubambana lokusebenzela ndawonye. UIsakac wayegumntwana wesihlanu koLiya, uZeblon ongowesithupha. Bonke babethanda injabulo, bethaba eNkosini. Uphawu lwesizwe sako Zeblon babedume ngokuthengisa. Olunye lwezimpawu zika Isaka kwakuyithente. Abantwana bakaIsaka babemisa amathente ukuze bafunde ilizwi lika Nkulunkulu.

Omunye wayedume ngokwenza izingubo omunye izipho zika Moya. Ukuhhlanganyelana kwabo lokubambana kwaletha izibusiso kwabanye. Phezu kokubala ilizwi emathenteni amadodana ka Isaka ayelandelela ukuhamba kwelanga lenyanga ukuze bamemezele izikhathi zikaNkulunkulu.

Amadodana ka Isaka babelolwazi lokuhlakanipha okweLizwi. Babelesiprofitha beqondile njalo. Babesazi lapho okulokudla khona elwandle, batshela abafowabo amadodana kaZeblon, ukuthi bangakuthola njani ngaphi. Babedingisisa ngenotho eyayisemhlabathini. Amadodana kaZebloni ayigebhe. Ngakho siyabona ukusebenzelana kolwazi lokuhlakanipha kukamoa kuhambelana lenotho ebambekayo. Lokhu kwakuyikuphila kuhle lokukhokhela kuhle.

UMTHANDAZO Nkosi thululela ugcobo lukaIsaka phezu kwami, ukuze ngazi okumele ngikwenze. Ngicela ingisebenzise embusweni wakho ukuze ngiqhube umsebenzi wakho ngisize abagcotshiweyo bakho ngegama lika Jesu,

OKOKWENZA Nanzelela, ucubungule izipho owaziphiwa nguNkulunkulu udingisise lapho ongazisebenzisa khona usebenzisana labanye ekuletheni abantu kuKristu.

^ back to top of page ^

USUKU LWETSHUMI LANYE INDIKIMBA: UNGEKELI UKUNGAHLALISEKI KUBHIDLIZE INGQBEBEKELA PHAMBILI YAKHO

ISIFUNDO: EXODUS 16 vs 1

Okukhona yikuthi ilizwi olikhulumayo liyisprofitha njalo ucina usiba yilokho okukhulumayo. Siba yilokho esikucabangayo lesikukhulumayo. Ulimi lulamandla phezu kokufa lokuphila, abaluthandayo bazakudla izithelo zalo. Yikho ukukholwa kusiza ngokuzwa, lokuzwa ngezwi likakhulumeni kuyabhidliza abanye. Ngakho, zimisele ukuhlangana lokungakuzwisa ubuhlungu kodwa ujonge ukuphumelela okukhulu. UJesu ukhona entabeni yakho uphezulu kanye lezikhathi uhlulukelwe.

Batshela uJairo ukuthi umntanakhe usefile ngakho kwakungasadingakali ukuthi ahluphe uJesu. Kodwa uJesu watshela uJairosi ukuthi akholwe ngoba lokho ayekucele kuJesu wayezakwenzelwa. Bathandekayo asibeni lalo ithemba.

UMTHANDAZO Baba wethu osezulwini, ngenze ngikholwe kuye lanxa ngihlulukelwe. Lanxa ngidideka kangingaphelelwa ngenxa yobunzima engidlula kibo. Kusukela lamuhla ngizakuba kuJesu Kristu. Amen.

OKOKWENZA Lamhlanje sifuna ukupha ubufakazi bokuthi ukubekezela kuqakathekile nxa simelane lobunzima. Labo abanqoba usathane benza njalo ngobufakazi babo egazini likaJesu Kristu.

^ back to top of page ^

USUKU LWETSHUMI LAMBILI INJONGO: UKUBA YISINENGISO KUBANYE ABAZALWANE

ISIFUNDO: UMARKO 14 VS 3 – 5

KuGenesisi 22 siyatshelwa ukuthi uAbrahama kazange anxuse umkakhe uSara ukuhamba laye entabeni yomkhuleko lapho abezanikela khona indodana yakhe uIsaka. Lapho esefikile entabeni kazange avumele inceku zakhe ukuhamba laye emqongweni wentaba. UAbrahama waye kwazi ukuthi izinga lakhe lokukhonza ayeselinikela kuNkulunkulu lalizaba yisinengiso kuSara lakunceku. Abantu abanengi abalesiphiwo ebandleni likaNkulunkulu abazondwa ngabantu abaphandle kwebandla kodwa ezikhathini ezinengi ngabantu abaphakhathi ebandleni.

Kulabantu abazondiswa yizinto ezingelani labo. Ufica umuntu omdala umama kumbe ubaba eqhumbile ngezondo ngenxa yento engelani laye nje. Kuyazwisiseka nxa umuntu ezondile ngoba kulokuthile okubi akwenziweyo, kodwa uzondiswa ngabantu abenza kuhle kakhulu. Umona usuka ubeyisono esisavukuza naphakathi komzimba kaKristu.

Empeleni, abantu abanengi lezinsuku abakhathazeki lelapho ukhonza uNkulunkulu ngendlela engaphelelanga. Nxa ubudikidiki esontweni abantu abacabangi njalo abakhulumi ngawe. Kodwa ungaba lomfutho eNkosini, abantu abanengi bazazonda. Bayaqala ngokungunguna becatshile bacine bekuqonda bexabana lawe njengalabana abazondela umfazi owathela uJesu Kristu ngamakha anukelelayo enyaweni. Njengoba kulotshiwe ukuthi “Kwathi eseBethani endlini kaSimoni olobulephero ehlezi ekudleni, kwafika owesifazana ephethe umfuma wamagcobo awenadi, elibiza imali enengi; waphahlaza umfuma, wathela amagcobo ekhanda likaJesu.”

Abanye babantu ababelapho bakhulumisana bodwa ngokuthukuthela, besithi, “Achithelwani lamagcobo na? Ngoba lamagcobo ngabe athengisiwe ngemali edlula amadola angamathsumi amathathu, kwanikwa abayanga.” Bamthukuthelela kakhulu (UMarko 14 vs 3 – 5). Ungesabi ukuthukuthelisa abantu lapho ukhonza uNkulunkulu ngomoya langeqiniso. Ubunzima obukhona yikuthi amakholwa amanengi ayahlala nje emuva bakhangele lapho behlukuluzwa ngokusebenzisa isipho sabo ekuqhubeni umsebenzi kaNkulunkulu. Nxa usazi ukuthi uJesu Kristu ngubani kuwe lokuthi ukwenzelani, qhubeka umkhonze ngendlela eqhakathekileyo kuwe. Akula ndaba ukuthi ngubani kumbe njani abanye abantu abazonda ngakho, ngoba iloba yini abakwenzayo kumbe abakutshoyo yintengo yakho yokukhonza. Umfundi kakho ngaphezulu kombalisi. UJesu wayamukelwa na ngesuku zakhe esemhlabeni?

Nxa ukukhonza kwakho kungazondisi abantu abaseduze lawe, kulesizatho sokuthi ukukhonza kwakho akumangalisi. Ungadumisa ugide njengoDavide, kumbe ukhuleke njengoDaniyeli kumbe ukwele isihlahla njengoZakewu kumbe wenze iloba yini kuphela udumisa uNkulunkulu. Ye, ungabe ungajwayelekanga kulabo abaseduze lawe, kodwa, ukukhonza okuqotho akudingi ukuba labakhangeleyo. Ngesikhathi uJosefa ebatshela ngephupho lakhe, abafowabo bazonda kodwa ngelanga elilandelayo wabatshela elinye. Yenza lokhu iNkosi ethi ukwenze umsebenzele kusesemini.

(Ngifuna ukubonga uDokotela F. Mawunguze olomsebenzi obukuDaily Metro Bulletin lapho esithole khona ingxenye yesifundo lesi ethethwe khona.

UMKHULEKO Ngifundise Baba Osezulwini ukuthi nxa kusibanzima ngabaqinileyo abaqhubeka behamba. Ngizasebenzisa isipho sami ukukudumisa ukuze umsebenzi wakho uyephambili lokhu ngizakwenza noma abantu bangathini, ngiyamemezela ukuthi ngizaqina kuJesu lapho ngihlangana lokuhlukunyezwa ngokwenza okuhle.

UMSEBENZI WOKWENZA Landisa ngokuthi wahlukunywezwa esontweni ngokusebenzisa isipho sakho osiphiwe nguNkulunkulu. Wanqoba njani kulesisimo? Kuthazanani ukuqhubekela phambili phathi kokuhlukunyezwa’

^ back to top of page ^

USUKU LWETSHUMI LANTATHU INJONGO: NIKELA IMITHWALO YAKHO KUKRISTU

ISIFUNDO: UMathewu 11 vs 28

Singayenza ukungena kukusasa, sithwele imithwalo yethu. Isifundo lesi esiphezulu singesinye sezifundo eziduduzayo kakhulu, kodwa njalo esikhathini siyiselele enkulu kakhulu kuThestamente Elitsha. Eminyakeni edlule iletha indunduzo lamandla ebantwini abangelakubalwa. Kanengi impilo yokugogobala, ukudinwa lobunzima, iyenelisa ukuletha ithemba elitsha logqozi ukusuka lapho. Uyayamukela na isimeme somusa lesi?

Abantu abanengi baqhubeka bethwele imithwalo yabo noma bengela mandla okuwuthwala. Loku kuthelela ukulahlekelwa lithemba lokuphelelwa. Kulabanengi asebele mzimba ebuthakathaka ngenxa yokucabanga kakhulu nxa imithwalo ikhanya isihlala kokuphela. Khepha emehlweni kaNkulunkulu akula mumo ohlala kokuphela.

Ukuthatha inkinga zakho lemithwalo kuJesu lokuthola ukuthula okunikwa Nguye kuphela ngokunye kolwazi olukhulula iloba ngubani angathembela kulo. Ngeshwa abantu bayavilapha nxa kumele batshiye imithwalo yabo. Batshela umphathi okubahlukululuzayo, bathi lapho besukuma ekuguqeni, bayadobha njalo imithwalo leyo lenhlupho, bakuthwale emahlombe abo baqhubeke behlupheka.

Abanye abantu bayathikaza ukutshiya imithwalo yabo kuJesu, bayabe belani okusola ngakho njalo abantu bangabazwela na? Abanye abantu abenelisi ukuphila bengelakho lokhu. Ukutshiya imithwalo yakho phambili kukaNkulunkulu akusinto umuntu akwenza masinyane. Kwesinye isikhathi ubuthwele imithwalo le okwesikhathi eside kakhulu okokuthi sekuyingxenye yempilo yakho. Uyabe ungeke ucabange impilo ungelayo. Kuyabe kumele ikhintshe kancane kancane empilweni yakho uzewenelise ukutshiyana layo kokuphela. Ngokunjalo, kumele unanzelele ukuthi uyagcwalisa isikhala esitshiywe yimithwalo le, ngoMoya kaKristu ozahlala kuwe. Kulapho ozathola khona ukuthula ungakunikwa nguJesu kuphela, indodana yokuthula, angakunika.

UMathewu 11 vs 25 – 30

UMKHULEKO Moya kaKristu, gcwalisa impilo yami ngokupheleleyo ukuze ngikhululwe kumithwalo yonke yomhlaba. Nginceda ngikhule ngisuke kukholo oluncane ngiyekukholo olukhulu ukuze ngasonke isikhathi lapho ngitshiya imithwalo yami ngomkhuleko ngingayithathi kuwe ngiqhubeke ngiyithwele.

UMSEBENZI WOKWENZA Xoxani ngesizatho sokuthi kungani kunzima ukutshiya imithwalo yethu kuKritsu ngoba sonke isikhathi sitshiya siyamtshiya masinyane sithwale futhi.

^ back to top of page ^

ILANGA LETSHUMI LANE INJONGO: NGILAWE NJALO NGIZAKUKHANGELA KONKE LAPHO OYAKHONA

ISIFUNDO: GENESISI 28 VS 15

Namhla kuqhakathekile ukunanzelela ukuthi uyasuka lapho oqala khona uhambo lwakusasa. Kuphela lapho unanzelela ukuqakatheka kwelanga linye ngalinye ungayakha ngalo ikusasa lakho ngokucolekile. Kuqakathekile ukuthi ubelenjongo yalokhu osebenza ngakho. Ukuze ufike lapho, ukulungiselela okuqondileyo kuyadingeka, kumbe uzadlalisa amandla amanengi lokuzinikela kungaphumi lutho. Nxa wehluleke ukulungiselela kwakho, okutsho ulungiselele ukwehluleka.

Nxa ufuna ukuphila impilo elenjongo, injongo yakho kumele ikunike ubunzima. Kumele ikunike ugqozi lokuzama into ekhanya okwakhathesi ikhatshana lalokhu okwenelisayo. Amaqhawe lamaqhqwekazi ngamadoda labafazi abenze okungaphezulu kwalukhu abakukhangelelweyo ekwenzeni ulutho oluthile. Basusile obekungenzeki emhlabeni njalo bakholelwa ukuthi zonke izinto zenzeka ngoNkulunkulu. Ungesaba kumbe ukuthikaza ukuqala ulutho olutsha kumbe olunzima. Kulapho kuphela ongathola khona injabulo, ukusuthiseka, ukuhlakanipha lokukhula emoyeni.

Ungamala ukuthi injongo ephakeme kangaka itholakala ngaphi. Ingxenye yempendulo itholakala emsebenzini wakho kumbe owafundela ukukwenza. Nxa impilo yakho ilesizatho, uzazama ngasonke isikhathi ukuthola indlela ezingcono zokwenza imisebenzi yakho yansuku zonke ngenjabulo langomdladla. Umthwalo wakho omkhulu ngokunjalo, yikwenza intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi lapho akhetha khona ukukwenza umeli Wakhe. Ukwenza intando yakhe kuhle kuzakunikeza injabulo enkulu lokusuthiseka.

Kulabo abangela lwazi, lokhu kungazwakala kulobungcwele obukhulu njalo kungafezeki. Kungenani, yibuhlakaniphi njalo lokwakheka ongakwenza ngempilo yakho. Indlela ephambili izakukhanya phambili kwakho ngendlela eyisimanga. Cabanga ngamalepero amane ogwalweni lwamaKhosi esibili kusahluko sesikhombisa. Bazisisa ngesimo sabo ngokucabanga ukwenza okungajwayelekanga.

UMKHULEKO Moya Oyingcwele, ngicela unginike isifiso lenhlakanipho yokwenza intando kaNkulunkulu ngikwazi ukuthi ngisazi ukuthi ulami ngasosonke isikhathilapho engiqondisa. Ngifundise ukuthi ngivume ukuthi loNkulunkulu konke kwenzeka.

UMSEBENZI WOKWENZA Xoxani ukuthi umutsho lo uliqiniso kumbe qha:- ukuthi “UNkulunkulu uhlala elathi kodwa thina singabe singekho Kuye“

^ back to top of page ^

USUKU LWETSHUMI LANHANU INDIKIMBA: KHUMBULA UKUTHI UNGUBANI

ISIFUNDO: 1 PETRO 2 VS 9

Ungomunye walawo amakholwa angela qiniso ngokholo lwawo ngokunjalo besebesiba lezikhathi zokuthandabuza lokudangala? Ezikhathini ezinjalo ufikelwa yikulingeka ekutheni ukhalale ukuzama ukuba nguMkristu ongumfundi kumbe oxoxisana labalandeli bakhe.

Bakithi ngivumeleni ngilikhumbuze leliqiniso lamhlanje ukuthi kulamacele amabili angafananiyo empilweni yenu yobuKristu: icele likaNkulunkulu lelakho. Kusivumelwano sakho lasekuzalweni kutsha kwakunguNkulunkulu owakubizela ukuhlala ngokuthula laye. Wakwenza waba nguMfundi ongumKristu. Khonokhu kodwa yisizatho eseneleyo ukuba ume ekholweni lwakho njalo uphile impilo yomoya ngesibindi langokukuthazeka. UngokaMsindisi ophilayo: Wakuthenga ngegazi lakhe njalo wakwamukela njengongowakhe. Nxa uqala ukuthandabuza kumbe ukudangala eqinisweni ayisuye omele asolwe, ngoba iqiniso yikuthi awuselabo lobubudlweno obuseduze laye njengalokhu wawulabo.

Hlala ukhumbula inoto yakho eyelifa lohlobo lwempilo uNkulunkulu akubizele yona. Okukho okungamela ubudlelwano obuhle loBaba wakho wasezulwini. Lomhlaba ungakupha izilingo ezikhangayo eziphose zikhangeleke zingcono kulalokhu uKristu akupha zona. Thathisisa ingqondo yakho kuhle okwesikhatshana ukhumbule ukuthi ungubani njalo uyini. “Ukhethiwe”, “ungowasesikhosini” njalo “uhlengiwe”. Nanzelela onke amandla olawo aqiniseke kulolubizo lwakho oluphezulu lolubalulekeleyo. Lanxa kwesinye isikhathi ungakubona kunzima ukuthi ubambelele ethembeni likaNkulunkulu – bana laso isiqiniseko sokuthi Akasoze akuyele uhambe!

UMTHANDAZO Nkulunkulu Olomusa, ngiyabonga ngobizo lwami oluphakemeyo, kungoMoya oNgcwele, amandla angaphakathi ukuthi ngiphile ngokufaneleyo. Angisoze ngiyekethise ubuntu bami kusukela lamuhla ebizweni lika Jesu Kristu, Ameni.

OKOKWENZA Bhala izenzukuthi zobuntu bakho njengokhethiweyo lanjengelunga lemuli kaNkulunkulu.

^ back to top of page ^

USUKU LWETSHUMI LESITHUPHA INGQIKITHI: CABANGA UNGAKAKHULUMI

ISAHLUKO: IZAGA 15 vs 28, KWABASEKOLOSE 4 vs 5 – 6

Ukuphongukukhuluma nje umuntu engacabangisisanga kuyabe kungaqondwanga ukweyisa kumbe ukuzwisa omunye ubuhlungu kanti kucina kubenjalo. Abantu abanengi sebadlula kubo ubuhlungu obukhulu bokuthi umuntu aphongukukhuluma eveza umbono wakhe engazange acabangisise kumbe akhulume okukhubayo kodwa ahle azisole ngakho masinyane. Kodwa ilizwi nxa selithelaphuma kalisabuyeli emuva.

IBhayibhili liyasitshela ukuthi umhlaba wadalwa ngelizwi lika Nkulunkulu. UNkulunkulu wakhuluma izinto zenzeka. Wadala umhlaba omuhle. Thina sabunjwa ngomfanekiso kaNkulunkulu ngakhoke ngasosonke isikhathi nxa sikhuluma sidala umhlaba wokuhle kumbe owengxabangxoza. Izinkulumo zethu kazibe ngezigcwele uthando. Indoda ehlakaniphileyo yake yathi zine izinto ezingaphendukiyo: yilizwi eselikhulunyiwe, ngumtshoko osuvuthelwe, impilo eseyedlule kanye lamathuba angananzwanga.

Uzwa umuntu esithi, “Mina ngingumakhuluma ingqondo yakhe; ngikhuluma engikucabangayo ”. Kuliqiniso ukuthi ungaba ngumuntu okhuluma okwengqondo yakhe, kawukhekhelezi nxa ubeka umbono wakho ngabanye kodwa kambe uthando empilweni yakho ngabe kalutshekanga yini? UMpostoli uJakobe uyasiyala ethi kasiphangise ukulalela kodwa siwabale amazwi ethu empendulo. (Jakobe 2 vs 19) Khona ukulalela kuyinto enhle etshengisa ulimi oluzithibayo.

Umuntu ngamunye kabe ngumhleli omkhulu womlomo wakhe. Umsebenzi womhleli omkhulu wephephandaba yikufunda iphephandaba lonke andubana lifundwe nguzulu. Umlandu wakhe yikukhupha konke okungahlabusiyo ebantwini. Sonke sizahlala ngokuthula lenjabulo nxa singahlela izinkulumo zethu ikakhulu nxa sicaphukile. Ukulalelisisa kwandulela amazwi ahlakaniphileyo. Loyo muntu okanye loMoya Ongcwele uyazithiba awenqabele umoya wokukhanya ehlakaniphile lokho okukhuba omunye umuntu. Ukuhlala umuntu eqaphele ukuphendula yisiboniso sengqondo engahlezekanga elokungazithembi.

Njalo kasifundeni ukungaphangisi ukwahlulela. Thandazela imibono yakho. Tshela uNkulunkulu nxa kumele wenze isinqumo ngokuphangisa. Ngalokho uzakwanelisa ukubona ubunzima kabanzi. Ukuthula kuzakwanda kukwenze ukhulume usenza okulusizo, okwakhayo. IZaga 15 vs 23 – 33

UMTHANDAZO Ngincede ngingami ukukhuleka Nkosi ukuze ngikhulume okuhlakaniphileyo njalo okulothando. Ngiyawubonga usizo lukaMoya wakho Ongcwele. Kuqala lamuhla sengizakhuluma okukhuthazayo ngegama likaJesu Khristu.

OKWENZIWAYO Qala ukwenza lesi seluleko esaziwayo, ukubala kuye kutshumi umuntu engakakhulumi. Kuliqiniso ukuthi ukuphambana okunengi kubandla lenu lasemindenini kubangelwa yikuphokuphutsha kwethu singacabanganga.

^ back to top of page ^

USUKU: LWETSHUMI LASIKHOMBISA INGQIKITHI: AWUNGEKE UKWENZE WEDWA

ISAHLUKO: JOHANE 15 vs 4

Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi wena unguMKhristu uthole ukuthi amandla akho wonke aphelele ubala. Kungenzeka ukuthi usebenze ngokuzimisela lokuthembeka kodwa usebenzele ize. Nxa udlule kulokhu uyakwazi ukudangalisa kwalokhu kukholo lwakho. Nxa kuyikuthi uphakathi komumo onje ngalesi sikhathi, sekumele ume cabange.

Kukhona imibuzo emilutshwana okumele umuntu azibuze yona uzibuze yona ukhangela lapha wehluleke khona. Walandele izifiso zomoya wakho kumbe wacela intando kaNkulunkulu ungakaqalisi? Wazipha yini isikhathi sokukhuleka, ngeqiniso umbuza uNkulunkulu ukuthi ngabe lokhu yikho yini akukhangeleleyo kumbe yinto nje eyaphokuthi sice lezifiso zakho? Ungaba lobudlelwana obuzikileyo loNkulunkulu nsukuzonke, ubeka inhlelo zakho zonke lemibono yakho kuye ukuze akukhokhele, uzaqala ukuzwa ukuthi uMoya Ongcwele usekwethule usekukhokhela endleleni okumele uyithathe. Ungagxilila ngamandla kuNkulunkulu uzayazi intando kaNkulunkulu ngempilo yakho. Kawusoze ugijimele ngobuwula ukwenza izinto zengqondo yakho engela kukhalipha okungela mbono oyangaphi. UNkulunkulu usumtshelile yini?

Ukulalela luphawu lwempilo yokuzimisela. Injabulo isekuhlaleni entandweni kaNkulunkulu. Umuntu anaghlala elalela uNkulunkulu, efuna kuphela inkazimulo yeGama lakhe kuphela, yonke imizamo yakho iphiwa umqhele wempumelelo. Ngaphandle kwalokho yonke imizamo yakho iyize ngoba ulandela izifiso zakho. Khumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi Yena Ulivini leqiniso, wasixwayisa ngokuthi, “Ngaphandle kwami kakukho elingakwenza” (Johane 15 vs 5). JOHANE 15 vs 1 – 8

UMKHULEKO Nxa ngizithola ngibuthakathaka, Nkosi, ngikudinga ngamandla, ngibophele kuwe. Ngixolele ngokuzama ukwenza izinto ngawami amandla, Konke lokhu ngikucela ngegama lika Jesu Khristu. Ameni.

OKWENZIWAYO Nhlelo bani olazo lonyaka? Ukufunda? Ukwethekela, Ukukhulisa ibhizinisi lakho. Umsebenzi omutsha? UNkulunkulu usumtshelile yini ngenhlelo zakho lezi? UNkulunkulu usumtshelile yini ngenhlelo zakho lezi? UNkulunkulu usumtshelile yini ngenhlelo zakho lezi?

^ back to top of page ^

USUKU: LWETSHUMI LESITSHIYANGALO MIBILI INGQIKITHI: QHUBEKA USEBENZA NGOKUTHULA

ISAHLUKO: UHAGAI 2 VS 4

Kanengi abantu bezizwa bengeke baqhubeke. Ubunzima bokusindwa yimisebenzi yabo yansukuzonke bubakhulela. Ukungabongwa kwenza abantu badele ekungaphathwiyo ngokulingana lapha amandla abo ephela bona bengabongwa. Lanxa kuyinto enhle njalo etshengisa inhlonipho ukuthi abantu babonge ukwenza kwakho, ukungabongwa kakungabi yisizatho sokuyekela ukuqhubekela phambili.

Inhloso yakho empilweni kayibe ngeyokuthabisa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi emsebenzini wakho kanye lokufuna intando yakhe. Lo kungaba yiwo umoya wakho ekuqediseni imisebenzi yakho yansuku zonke, woba yisisebenzi esiqotho seNkosi njalo uthole ukukhuthazwa ngazikhathi zonke. Kakukhathalekile ukuthi udangale okunganani, ungaze wakukhohlwa ukuthi uJesu ulawe kukhokonke okwenzayo. Kokukudelisayo kakhulu, khumbula umzekeliso yena uJesu awubekayo. Wayenqoba angangena angangena kokudelisayo lencindezelo waze wayakufa esiphambanweni.

Nxa usulingwa ukuthi udele, buyela kuMsindisi wakho lezikhalazo zakho. Uyasisiza ekuhlulukelweni lasekudangaleni. Wathembisa ukuthi uzakubalawe ngaso sonke isikhathi. Ukwazi kamhlophe konke odlula kukho ngoba laye walingwa kanje njalo laye wadlula kukho konke lokhu okukho wena, okuphambili kakhulu futhi! Emandleni akhe, uzanqoba njalo uzakukhulela lokhu kudangala. Hlala phansi kweNkosi njalo uyithembe. Kuye uzathola ukukhuthazwa kokuqhubeka usebenza ngokuthula lanxa ukhangelane lobunzima obukhulu bezikhubekiso njalo uzwe ubunandi bokuphutsha komsebenzi wakho owenziwe kuhle.

UMKHULEKO Ngibeka ithemba lami lonke kuwe, Nkosi yami ukuze ngikukhulele ukudaniswa kwami njalo ngidaniswe ngabanye abantu. Moya oyiNgcwele ngisize ngikhangele kuNkulunkulu angivumele, ngoJesu Khristu Ameni.

OKWENZIWAYO Kambe ngabe usuyekethiswa yikungabongwa? Kanti ubongwa ngubani? Ngabantu kumbe nguNkulunkulu? Khulumani ngezizatho zokuthi kungani amaKhristu amanengi esala ukuthatha izikhundla ebandleni kanti lanxa bengazemukela, kungani bengajuli kulezo zikhundla njengabakwenza emisebenzini yabo.

^ back to top of page ^

USUKU: LWETSHUMI LASITSHIYA NGALONYE INGQIKITHI: AMANDLA OMTHANDAZO

ISAHLUKO: IMISEBENZI: 16 VS 24 – 26

Kusahluko salamuhla sihlangana loPawuli loSailasi abathelwa ejele besetheswa amacala amanga yizitha zesiphambano ababebona angathi bayingozi embusweni wabo. Ekusebenzeleni kwethu uNkulunkulu ngeqiniso sizadibana lokuphikiswa okukhulu njslo lokho kuzadinga ukuthi sikhuleke singami. Bathe befakwe ejele, izivalo zakhiywa bona babotshwa ngamaketane. Kwakhanya sibili ukuthi kayisekho indlela ababengaphunyuka ngayo.

Kwathi labo ababebavalele ejele basuthiseka sibili ukuthi kukhiyiwe njalo baqiniseka ukuthi bangeke baphinde bamemethekise Izindaba Ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu ababethi uyingozi kubo. Into eyodwa abangayazanga yikuthi ungam’bopha umtaka Nkulunkulu kodwa umkhonzi ungeke uhlale umvalele. Nxa umlomo lenhliziyo kungabotshwanga kuba lokukhulumisana loNkulunkulu lasejele.

OPawuli loSayilasi basifundise ukuthi kawukho umumo owenqabela ukumkhonza uNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu baqinile ngoba bayamkhonza lasesithandweni somlilo ovuthelwe kasikhombisa. Abantwana bakaNkulunkulu baqinile, bayam’biza uEsta nxa besongelwa nguHamani.

IBhayibhili lithi phakathi kwamabili BABETHANDAZA njalo bemculela izingoma uNkulunkulu ezinye izibotshwa zisizwa. Khangela isikhathi: phakathi kwamabili. Sonke isikhathi silungele ukumkhonza uNkulunkulu. Phakathi kwamabili izimanga zaqala ukwenzeka ngoka izinsika zenjele zaqala ukunyikinyeka. Izivalo zavuleka amaketane akhululeka. Bafowethu labodadewethu, akhona amandla emthandazweni. Impilo yakho ingabe ibotshelwe ngezinye indlela, kungaba ngezemali, impilo, umkakho, abantwana, ezomsebenzi kumbe ukuthengiswa, vuka ukhuleke. Ukuthandaza kakubeyimpilo yomtakaNkulunkulu

Ungavula amehlo akho omoya njalo ubone ukuthi usuhlaselwe, hloma ngothandazo. Uyakwazi yini ukuthi abapostoli laba uPawuli loSayilasi kwakuthiwa ngababebalwisa, baphendula umhlaba bawubhekisa phezulu? Sinye isikhali abasisebenzisayo- ngumthandazo. Umkhuleko uyazunguza ubumnyama, uthele ukudideka embusweni kasathani.

Ekupheleni umgcini wejele losapho lwakhebamemukela uKhristu, waba nguMsindisi wabo. Amaketane akho kawakhokhelele omunye ekuphendukeni. Kawabayibufakazi.

UMKHULEKO Moya Oyingcwele ngisize ngime ngomthandazi njalo umthandazo ube yimpilo yami. Yenza lamuhla owakwenzela abantu bendulo. Bakhuleka wena wabaphendula. Ngifuna amandla okuthandaza empilweni yami. NgoJesu Khristu Ameni.

OKWENZIWAYO Lamuhla sabelana ngokukhuleka imithandazo iphendulwa. Njalo sifuna ukuxoxa ngokuthi kuyini okuvalela imithandazo ukungaphendulwa.

^ back to top of page ^

USUKU: LWAMATSHUMI AMABILI INDIKIMBA: ESAKUZWAYO LESAKUBONAYO

ISIFUNDO: IMISEBENZI 4 VS 20

UJohane 1:1 – 3 uqala ngokuthi, “Siloba lokhu kinu ngoKristu esezwa ngaye, ngokuya kwesikhathi sambona, samthinta njalo sahamba laye. Ngalokhu-ke siyafakaza kini ngesakuzwayo, sakubona njalo sambingelela. Nxa sifakaza kini ngoKristu kuya ngokuthi wazibonakalisa njani kithi. Abanye bafakaza ngoKristu abamzwela kwabanye kodwa abanye bafakaza uKristu abamzwayo bambona. UKristu elimuzwa esiqongweni sokutshumayelela loKristu elamzwayo, lanxa befana, behlukene.

Ukuphambanisa okwenziwa nguSatani nje yikuzama ukusimisa ekutshumayeleni ngalokhu esakubonayo lesakuzwayo. Kunzima kakhulu ukuthulisa umuntu olobufakazi obubambekayo ngalokhu akubonayo. Abapositoli ababelenhlala ukuthola ithuba lokuhamba loJesu okweminyaka emithathu babona ukuthi uJesu wayengayisuye umuntukazana nje. Babona ukuthi wayelamandla okuguqula amangalisayo, loba ngubani owayehlangana laye wayeguqulwa.

UPetro ngokwakhe wayengumgoli wenhlanzi nje, kodwa lopho uJesu efika endaweni lapho ababeqede ubusuku bonke bengabambanga nhlanzi, lapho wenza isimanga somdabu lokugola kwaba ngokwamandla angayisiwo asemhlabeni. Bathi bekunanzelela lokhu, uPetro wazibona eyisoni njengokwakuchazwa yinkulumo, “Suka kimi Oh Nkosi, ngoba ngiyindoda eyisoni. Khumbula ukuthi uPetro wayethethwe wasiwa entabeni yokuguquka kwesimo kanye loJakobe loJohane (amadodana esikhosini). Bathi bephezu kwentaba, oMosi lo Elija kwabonakala kibo iyezi labembesa. Bakhuluma ngokusuka kuka Jesu ayezakugcwalisisa eJerusalema. UPetro wabonisa ukuthi amadumba amathathu ayemele enziwe, elinye lawo libe ngelika Mosi, elinye elika Elija lelinye elika Jesu. Lesi sibonakaliso sasingejwayelekanga. Ngemuva kokwenyuka kukaJesu, babecalwa ngamaSanhedrin ngokutshumayela ngebizo lika Jesu. Batshumayela ngoJesu benganaki lanxa impilo zabo zazisengozini yokufa. Kibo kwakungela kubuyela emuva ngoba babekubonile konke okwenziwa nguJesu.

Majaha lezintombi, silobufakazi obutshiyeneyo esingabupha ngalokhu uJesu akwenzileyo empilweni zethu. Sesedlule kuzibonelo lezi loNkulukulu, usatani kathesi sefuna ukuthi sikutshiye lokhu siphile ngaphandle kuka Kristu. Lokhu kumele likwazi bazalwane ukuthi usathani uyeza ukuzokweba lokubulala lokubhidliza. Khumbulani ukuthi uSanballat loTobiah banxusa uNehemiha kucebo lika Ono lapho wayephatheke ngokwenza umsebenzi omuhle, ukuzamlinga ukuze aphambane lomsebenzi wakhe omuhle. Lingakhothameli kumbe lidele ngokubandezelwa okuvela kusatani. Ungumqambi wamanga njalo isehluleki esidangeleyo ngenxa yempi eyanqotshwa eCalvary. Usatani ulwa impi eyanqotshwayo. Siqhubeka sijolozele amehlo ethu kuKristu ngoba ungumlombi lomlolongi wokholo lwethu.

UMTHANDAZO Baba wethu osezulwini, akukuthokozise ngami ukuthi ngibe yisibonelo sokuguqulwa komzimba nguKristu kusizukulwane sami. Ngifuna ukufakaza ngoKristu engimuzwe ngambona. Ngithandaza lokhu ngebizo lika Jesu Kristu Ameni.

OKOKWENZA Sisagconwa yini ngensuku zethu ngenxa yokufakaza ngoKristu? Siyaqhubeka sisilwa yini kumbe siyadela ukufakaza nxa besisola? Ukuhlukuluzwa lokhu kuvela ngaphandle kumbe ngaphakathi kwebandla?

^ back to top of page ^

USUKU: LWAMATSHUMI AMABILI LANYE INDIKIMBA: DINGA UBUSO BUKA NKULUNKULU.

ISIFUNDO: 2 AMAKHOSI 20 VS 1 – 5

Inkosi uHezekiah wamukela ilizwi likaNkulunkulu elalisithi wayeselungise indlu yakhe njengoba wayeseseduze lokufa. Ibhayibhili lithi waphendulela ubuso bakhe emdulwini, wathandaza eNkosini, (2 AmaKhosi 20 vs 2).

Lapho sikhangelane lenhlupheko, abesikhathi sethu baphendukela imidulwini ye ‘facebook’ yikho lapho esithumela khona inhlupho zethu umuntu wonke abale azi ngokwenzakala empilweni zethu. Nxa abanye bekhangelani lenhlupheko, bagijima batshintshe isimo se’whatsapp’ ukwenzela ukuthi batshele abantu bonke ngalokhu abadlula baphakathi kwakho. Abanye baya ku’twitter’,abanye bagijima batshele abangani babo.

Angitsho ukuthi lezizigaba zemisakazo zimbi. HATSHI! Ngibuza ukuthi kuyinto enhle yini kithi ukuthi sichaye inhlupho zethu kulezizigaba. Ungabalakho ukuthola impendulo ebantwini abalenkolo ezitshiyeneyo loba kulabo abangakholwa kuNkulunkulu.

Kungani singathathi isifundo kuNkosi uHezekiah. Whathi lapho ekhangelene lenhlupheko, kazange abhode edinga ukunanzwa ezindaweni okwakungeke kumncede kodwa waphendulela ubuso bakhe emdulwini wathandaza eNkosini njalo waphendulwa khonapho khonapho. Wayesazi ukuthi uNkulunkulu uyimpendulo yethu izikhathini zenhlupheko.

Ithemba lethu alikho ku ‘face book’, ‘whatsapp’kumbe ezinye indawo zokuxhumana. Usizo lwethu aluveli ebantwini, ngoba kwesinye isikhathi sikhangelana lenhlupheko ezingeke zalungiswa ngumuntu. Ithemba lethu likuJesu Kristu. UJesu ungumngane kulabo abangela bangane. Ungumthunzi kulabo abangela mizi, ungubaba kwabangela baba, umelaphi kwabagulayo, ukhulula ababotshiweyo, abeyimphendulo kulabo abalemibuzo empilweni. Isikhathi lamandla asetshenziswa ekuthumeleni inhlupheko ku ‘internet’ kumbe ekutsheleni abantu kumele kusetshenziswe ukutshela uNkulunkulu ngomthandazo. Kuse kuNkulunkulu ngomthandazo ekwazini ukuthi akulamthandazo ongaba yize.

UMTHANDAZO Amahubo 121 vs 1 – 2 “Ngizakuphakamisela amehlo ami ezintabeni, lapho usizo lwami luvela khona? Usizo lwami luvela eNkosini, eyenza izulu lomhlaba.” Ngifundise Nkosi ukuthi nginikele kuwe okusenzikini yempilo yami ebizweni lika Jesu Kristu Ameni.

OKOKWENZA Lahlela kuJesu yonke imithwalo yakho ngoba uyakunakekela. Silahlela njani imithwalo yethu eNkosini? Xoxisanani ngendlela yokuthumela inhlupheko zethu kundlela zokuxhumana.

^ back to top of page ^

USUKU: LWAMATSHUMI AMABILI LAMBILI INDIKIMBA: ISIBONELO SIKA MARIYA ESOKUPHA

ISIFUNDO: UJOHAME 12 VS 11

UNkulunkulu wabona ukupha kuyindlela yokubuyisana labantu kuye. Wapha indodana yakhe ezelwe yodwa emhlabeni ukuze abuyisane lemuli eyalahla umbuso wayo ensimini yase Edeni, yesiKristu kuyikwenza kukaNkulunkulu. Wayethanda yikho wapha. Sihlangana loJesu esidla labanye eBethani endlini kaMariya loMaritha. UMariya wagcoba uJesu ngamafutha adulayo kodwa ayisibo bonke abakuthakazelelayo lokho. Isenzo sika Mariya siyisibonelo somsebenzi kaJesu kuzizukulwana zonke, Kuyini imfihlo ngalokhu ukupha?

a) Ukupha kwabakhona ngenxa yomoya ozehlisayo. UMariya uqanjwe kathathu eBhayibhilini. KuLuke 10 vs 39 wahlala ezinyaweni zikaJesu. Embhalweni sizwa kuthiwa uhlezi ezinyaweni zikaJesu etshengisa ukuzinikela kwakhe. Akekho ongakhonza uNkulunkulu engalamoya wokuzehlisa, akulani lokuthi singobani, kumele sihlale sizehlisa.
b) Ukupha kwakuyinhliziyo evumayo. Wagcoba uJesu emlungiselela ukungcwatshwa kwakhe. Wayesazi njani ukuthi lokhu kwakungamalungiselelo okungcwaba. Wayengumama welizwi. Imfihlo yakhe yikuthi wayehlala esezinyaweni zikaJesu elalela iLizwi lakhe. Indlela yokuya enhliziyweni kaJesu yikuthi sibelesikhathi sokulalela ilizwi lakhe, ukuze sixhumane laye siqedisise ukuthi njani njalo ngaphi lapho esidingakala ukuthi simsebenzele khona. Phakathi kokutshikatshika kwethu, kumele sibe lesikhathi sokulalela ilizwi lakhe. Abaqotho abaphayo yilabo abalelizwi lika Nkulunkulu enhliziyweni zabo.
c) Ukupha lokhu kwenziwa ngesikhathi esifaneleyo. Umfuma wamagcobo lo wawubekelwe isikhathi sona leso. Aluba wawagcinela esinye isikhathi, ithuba lile lalizadlula. Bakhona omama labo baba khona mhla uJesu evukile ngeNsonto, babuya emathuneni ngokwesiko ukuthi bayegcoba uJesu kodwa bafica ithuma lingelamuntu. Ukupha kudinga ukuthi sisuke emasikweni siye ekwambulelweleni. Akaziwa okungenzakala empilweni kusasa, asenzeni okuhle. Asisebenzeni kusakhanya ngoba ukusuku buyeza lapho esingeke sisebenze. Ukupha lithuba lokukhonza uNkulunkulu.
d) Ukupha lokhu kwasolwa kakhulu. Lanxa uJesu engemukela esikwenzayo, abanye kabasoze bakwenze. Impikiswano ikhona kulabo abalandela umhlaba, ngakho kibo umsebenzi wesiKristu iyikumotsha isikhathi. Ukuphikisana kungaba khona kodwa thina kumele siqine eumsebenzeleni uJesu.
e) Ukupha lokhu kwakungokudlulisileyo. Wapha, wawathela eNkosini yakhe. Uthando asilothando ngaphandle kokuthi uluphe. Emsebenzini kaJesu sikhona isikhathi sokugcina lesikhathi sokupha ukuze kube lodumo kuye ofanele uthando lwethu lokuzinikela. Ukupha okuqinisekileyo kulapho ozwa khona ubuhlungu ukuthi isipho siyahamba.
f) Isipho lesi sabasihle ngoba indlu yonke yagcwala ukunukelela komfuma wamagcobo la. Lalabo ababekuso babusiseka ngokunukelela okuhle. Ukusebenza kokuzinikela emsebenzini kaJesu loNkulunkulu kusipha amandla okuthi sithinte impilo zabanye, lalaba abasolayo lanxa besola kanganani.
g) Izizukulwane zonke zizamkhumbula lo umama. Ukupha kuyindlela yokutshiya imbali lokukhunjulwa. Kwakulisiko ukugcoba izidumbu. Akekho loyedwa owayesola lanxa izidumbu zithululelwa amagcobo. Basola ngoba amafutha athelwa kophilayo. KwabaseFiliphi 1 vs 21 ithi, “Ngoba kimi ukusila kunguKristu, ukufa kuyinzuzo. Nxa sisipha ezintweni ezifileyo siyajabula kodwa nxa sisipha kokuphilayo siyasola siyapha ngezikhathi zokubuyisa abafileyo, ezindlini zemaceleni, lezi yizibonelo zezinto ezifilyo ngoba azila Kristu njalo azisolwa. Ngesikhathi usipha kuKristu, ukusola kuyaqala. Akungabi khona okukususa emsebenzini weNkosi. Ngesikhathi esifaneleyo uzavuna isivuno.

UMTHANDAZO Baba Wethu osezulwini, wapha isibonelo sokuthi kuyini ukupha. Wapha indodana yakho ezelwe iyodwa. Ungisize ngikhumbule emplilweni yokupha ngagama lika Jesu Kristu, Ameni.

OKOKWENZA Umsebenzi wakho wokupha kanye lowebandla kuyakuthokozisa na? Yibuphi ubunzima elihlangana labo ekupheni? Ucabanga ukuthi kuyini okungenziwa?

^ back to top of page ^

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LANTATHU INDIKIMBA: EKUGCWALISEKENI KWESIKHATHI

SIBALE KUMATHEWU 2 VS 1 – 10

Ekufikeni kweNdodana isikhathi seNkosi sagcwaliseka, kwenzakala esikhathini esithile sembali endaweni ekhethekileyo kukhona ukupheleliswa lokugcwaliseka kukhangelelwe ukuthatha umzimba womuntu kaKristu ngalesosikhathi. Umhlaba awuzange usafana ngoba yayigcwaliswe ngobungcwele lobuqiniso obumsulwa. Umuntu kazange anake ukuyangeka kwakhe okukhulu kodwa ukuphakama angabalakho ngenxa kaJesu Kristu. Okunye okumqoka ngempumela yokuthatha umzimba womuntu kuka Jesu yikuthi impilo engcwele ibe yiyo impumela yomuntu kuzo zonke izizukulwane siyabathola abantu abazikhiphayo kuzivunguvungu zempilo yansuku zonke ukuze baphile impilo yokholo. Akuthandabuzwa ukuthi sebefundisile bagcwalisa ibandla baphathisa njalo empilweni zabantu ngokuqhubeka kwesikhathi.

Umbazi waseNazaretha waphila impilo yokuzinikela ngokugcweleyo enkosini phakathi kwabantu lakuzehlakalo lezehlakalo ezitshiyeneyo. Ngesikhathi lapho usondela kuNkulunkulu uyenelisa ukunqoba loba ulenhlupho ezinkulu, lokulingekwa. Ube usuphila impilo yansuku zonke emnene njalo ngokuzimisela. Uma uKristu engena kuwe umahluko omkhulu uyenzeka njalo kuzo zonke inhlupho zakho ukuba lotshintsho okwenzakalayo kuzo zonke inhlangothi zempilo. Impilo yakho ayifani njalo ngoba ukugcwaliseka kwesikhathi sikaNkulunkulu kuyiqiniso empilweni yakho.

UMKHULEKO Baba ohlala ekhaya ezulwini ngifundise ukwamukela ukwehluleka kwami nginanzelele ukuthi ukuphila impilo emnene emhlabeni lokudinga ubungwele kuyinto engenzeka.

UMSEBENZI Kungani abanye abantu bebizwa kuthiwa “ngongcwelengcwele”? Kuyinkulumo enhle na? Yiwuphi umehluko okhona phakathi kokulunga lokubangcwele?

^ back to top of page ^

USUKU: LWAMATSHUMI AMABILI LANE INDIKIMBA: UMTHANDAZO

KUBALWE KUMAHUBO 102 VS 1 – 5

Amakholwa amanengi ayazisola ngokunga chithi isikhathi esinengi emthandazweni kukanti vele ibandla lakuqala kwakulibandla lomthandazo.

Basazi kuhle isimo esingaqondile sentshumayelo zakho njalo nxa bezama ukuzithuthukisa bathola imicabango lemiphefumulo yabo ingahlalisekanga okwenza izifiso zabo zingananzeleleki. Ngokunjalo umthandazo uyindingeko yemvelo kumoya womuntu.

Enzikini yomuntu kulendingeko ezingeke zizwisiseke nxa uNkulunkulu engalahlwa. Lapho ucabangisisa ngezinjongo lefinhlakalo zempilo ngeke uyithole impendulo ungelaye uNkulunkulu. Umphefumulo uyikuphila komoya. Ulakho ukungazwisisi lutho ngemiqondo ebaliswayo ngomthandazo kodwa ngaso sonke isikhathi nxa uthandaza kubuka indingeko eziqotho ngasenhliziyweni ongeke uzichaze. Yikhoke ukumdinga uNkulunkulu kungumthandazo opheleleyo.

Lanxa indlela ezifundiswayo zikhangelelwe ekuthandazeni zingakusa eduze leNkosi kuyikukhala kohlulukelweyo ngenxa yokudabuka okubonakala ngesikhathi esididayo okuthinta njalo okufinyelela eNkosini. Ngaso sonke isikhathi nxa ubiza igama leNkosi ivele ilindele ukuhlangana lawe. Ngakho ungahlulukelwa njalo lapho imithandazo ekuhlanganisa leNkosi elesihawu efuna ukukupha impilo. Empilweni uKristu ungumthambo njalo umthandazo, uyikuphefumula.

Kwenze kubelula hatshi ukudida ingqondo. Qala ngokuyidumisa iNkosi kulandela ngomthandazo weqiniso lonke ngawe. Uzame ukuxhumanisa umoya olaleleyo lokukhangeleyo. Buyela ekudumiseni lekumkhonzeni uvume ukuba uKhristu unguMsindisi wakho. Yenza umthandazo wokuzinikela lokuzimisela ulandela imicijo yomthandazo wakho. Umdumise njalo uphethe umthandazo wokubonga.

UMTHANDAZO ‘Oh!’, Moya oNgcwele kaSomandla, angiqedisisi kanengi indlela okumele ngithandaze ngayo. Ngiyakudumisa ngokusa imithandazo yami kuNkulunkulu. Qhubeka uthela umoya wokuthandaza kimi.

OKOKWENZA Lebandla lakho lizizwa lithandaza ngokwaneleyo na? Kuyini okuvimba imithandazo?

^ back to top of page ^

USUKU: LWAMATSHUMI AMABILI LANHLANU INDIKIMBA: UKHOLO LWEQINISO (UBUNGWELE)

KUBALWE KUMAHUBO 44 VS 18 – 27

Banengi abalemiqondo engaqondanga ngikuthi ubungcwele loba ukholo lweqiniso alutholwa ngumunthu nje. Kibo kutsho impilo engcwele, isithunzi lokwenza umuntu okholwa ngokweqiniso engaqakatheki empakathini walezinsuku. Ngakho ke ukubizwa ngekholwa leqiniso abakhangelwa ngendlela yokuncoma. Umbono oyazakalayo ngokholo lweqiniso yikuthi bude, bugoqeela ukuthandaza okuqotho lokuziphatha ngendlela elobuntu eyikuzilungeselela ezulwini. Ngokunjalo ungelasizo emhlabeni.

Empilweni ukuze ikholwa kuthiwe likholwa eliqotho kudinga okwedlula imithetho elikhani lokulandela inkangelelo zokukholwa. Ezidingakala kulabo abalesikhathi sokuzilandela inkangelelo zokukholwa ezidingakala kulabo abalesikhati sokuzilandela ukuba leqiniso kutsho ukuxola lokwamukela umoya oyincgwele empilweni yakho. Kuyikuvumela umoya ongcwele uzibonakalise empilweni yakho kuyikunxusa uKristu onguye opha ukuphila ukuthi aze kuwe athathe ngokupheleleyo. Ungananzelela ubukhona bakhe uqala ukuphila impilo elokukhululeka ngokugcweleyo. Lapho uveza izono zakho uyakupha inkululeko lokwamukela impilo ngokutsha.

Ukholo lweqiniso ngokwalo lwenza ukuzimisela kuntando kaNkulunkulu. Lokhu kutsho ukuzinika ngokugcweleyo emoyeni langomzimba ukumlandela uKristu. Ukholo lweqiniso luba ngokuqotho kulokho konke lakho lanxa ungakananzeleli.

^ back to top of page ^

USUKU: LWAMATSHUMI AMABILI LASITHUPHA INDIKIMBA: INGCWETHI KWEZOKUBUNJWA NGOMDAKA

KUBALWE KUJOHANE 21 VS 15 – 22

Kubalulekile ukucabangisisa ngendlela eqotho iNkosi eyatshintsha ngayo impilo kaPetro. UPetro wayephumelela, eyakhwe kuhle njalo elolwazi oluqotho ngolwandle langokuthiya. Wayelolwazi kwabanye bakhe abagoli benhlanzi beCarpenoum. Lanxa kunjalo wafunda ukuthi amandla oMoya abalulekile kulamandla enyama. Ungehluleka ngokomoya amandla omzimba awakusizi. UPetro wafunda njalo lungeke lusize impilo yakhe ebhidlizikileyo ngendlela ayengalungisa ngayo amambule abadabukileyo. Kuphela umnikazi wempilo nguye owayengalungisa impilo yakhe. Impawu zakhe zobukhokheli lokuzigqaja kwakhe kwamsiza ekubeni yisisebenzi, esigezisa inyawo zabanye. Kuliqiniso ukuthi lanxa wayelamandla wayebuthakathaka emoyeni. Lapho iNkosi ikhuluma ngobuhlungu lokuhlukumezeka lokufa uPetro wayekhukhumala. Ngemva kwesimanga sokubamba inhlanzi wananzelela ukona kwakhe wancenga iNkosi ukuba isuke kuye. Kuthi esefuna ukuhamba phezu kwamanzi ukholo lwakhe lumehlule waze wasizwa nguJesu. Emasangweni eGethsemane ubaleka kanye labanye abafundi: Phezu kwakho uyamphika uJesu aze amqalekise. Ngakho-ke zoni! Imani isibindi. UNkulunkulu walangazelela okukhulu ngoPetro. Ngemva kokufakaza ngokuthanda Nkosi uJesu wathola isixwayiso sokuthi “Ngilandela “Ngokugabaza kodwa ngokuhlonipha walandela indlela yabalandeli bakaJesu. UPetro wathobela wabuya wagcwalisa inhloso kaNkulunkulu ngempi yakhe. Kodwa mina-ke lawe lbhayibhili lithi yekelani abangelamandla. Amandla ethu avela kuJesu Khristu. Asizeni ke sinjalo inkosi izasiguqula sibe ngabalandeli bakhe beqiniso abazinikele omsebenzini wesiphambano seCalvary.

UMTHANDAZO Siyabonga Nkosi elomusa ngokusibamba izandla. Ngizakulandela ngokuzinikela langomthandazo ngikhokhelwa nguMoya oNgcwele. Ngiyazinikela ekukusebenzeleni impilo yami yonke ngegama leNkosi uJesu Khristu, Ameni.

OKOKWENZA Uyanqoba na umsebenzi wengatshi yokubamba empilweni yakho na? Yiwuphi umsebenzi lemilandu elilayo ebandleni? Uzizwa umsebenzela ngokugcweleyo uNkulunkulu na?

^ back to top of page ^

USUKU: LWAMATSHUMI AMABILI LASIKHOMBISA INDIKIMBA: UKUKHULA NGOBUHLUNGU

SIZABALA: UMAKHEWU 13 VS 1 – 9

Umlilo okhihliza amalahle yiyo ocandula igolide. Zombili zivelela emhlabathini kodwa igolide lilokunye okuzimpawu okuluhlukanisa kumalahle kulenze liqakatheke. Lapho abakholwayo eNkosini bayakuhlanzwa baqiniswe. Bathola umusa wokwamukela inhlupho zaloba luphi uhlobo oluza emphefumulweni lempilo zabo.

Labo abangakholwayo bazokubhilizwa. Amakholwa abenelisileyo ukudlula emlilweni wezulu ngokuzithoba bayaqiniswa ngezilingo ubuntu babo bakheke balungele ukunqoba.

Abangakholwayo bahlangana lokudideka lokulimala inhliziyo bazakubhidlizwa. Ukulingwa okwakoMlimu akungeke kwasilimaza. Indlela oyamukela ngayo izilingo kuqakathekile kulabanye abasola uNkulunkuluu besebemdela. Kube lalabo abasondela kuNkulunkulu ukuze bamukele ububele losindiso. Lapha siqala ukusa inzondo lobuhlungu kuNkulunkulu kulimaza inhliziyo zethu. Uma sizama ngomkhululeko ukwamukela uthando, lobuhlungu buzakwehla sakhe intokozo lokwamukela. Kulabo abakholwayo labamethembayo izikhathi zezilongo yisikhathi sokuhlala ekholweni. Kumele sikubale njengentokozo uJosefa kathengiswanga ngabantukazana kodwa ngabafowabo.

UMKHULEKO Ukulingwa kakungisondeze kuye Msindisi ukuze isimo sikaKristu sibe yimpilo yami. Ngenze ngazi ukuthi ngiyisibonakaliso sikaJesu Kristu Ameni.

OKOKWENZA Zama ukunanzelela izibonakaliso zezilingo. Kungani amakholwa exabana uma esedlula ezilingweni. Nika ubufakazi uma izilingo zikwakhile.

^ back to top of page ^

USUKU: LWAMATSHUMI AMABILI LASITSHIYA NGALOMBILI INDIKIMBA : ISIBUSISO SENHLIZIYO EMNENE

SIYABALA: AMAHUBO 50 VS 14 – 23

Umhlaba lo uyahlaba ngenxa yabantu abahlezi bekhonona njalonje. Ngesinye isikhathi insolo zabo ziba yiqiniso kodwa ukusola okuphindiweyo kuyayifihliza inhliziyo. Insolo yansukunsuku icina isiyimpilo yakho. Sucina ulibala okuhle okwenzeka empilweni yakho. Ukusola uma sekugabhela uthando impilo yakho iyaphela. Kubusisiwe ukuba lenhliziyo emnene lomoya omuhle. Inhliziyo enhle yenza ukuphila labanye kubelula. Kakungedlule ilanga elilodwa ungenzanga okuhle.

Dumisa iNkosi ngokuhle okwenzakala empilweni yakho. Impilo emnene ingezelela intokozo lokusuthiseka. Ukudumisa lokubonga kumqoka kuNkulunkulu.

Kunzima ukuthola umuntu oyidumisayo iNkosi, onguye odangeleyo futhi. Abantu bayakwazi ukuthi uma ukubonga iNkosi ngokuhle ekwenzayo, yona ivele isilungisa esinye isibusiso. Uma uqaphela udumo lokubonga uyamukeliswa imfihlakalo yempilo emnene.

Abathabileyo baba lempilo ende kulabasolayo. UPaulo ukuthi kwabaseFiliphi 4 vs 4 ‘Dumisa iNkosi, ngiyaphinda dumisa’. Inkosi ayisoze ikulahlise.

UMKHULEKO Dumisa iNkosi mphefumolo wami Moya ongcwele ngisize ngihlale ngithabile loba ngensuku ezinzima ngegama leNkosi yethu uJesu Ameni.

OKOKWENZA Dumisa ubonge iNkosi kulokuba usola njalo ububula. Yiziphi izibusiso ozibongayo na? Ikwenzeleni iNkosi okwenza bengabongi na?

^ back to top of page ^

USUKU: LWAMATSHUMI AMABILI LASITSHIYA NGALONYE INDIKIMBA: TSHENGISA UTHANDO HATSHI INZONDO

SIYABALA: UPETRO 3 vs 1-12

Uma umuntu ekuzwise ubuhlungu kwejwayelekile ukuthi uzizwe kuthi yenza impindiselo. Kusanzima kumakholwa ukuxolela. Kuyiluntu ukuthi amakholwa aphindisile lokhu kubhidliza ubudlelwano. Impindiselo iyenzeka lobuhlungu akulula ukuthi unikele langesinye isihlathi kotshayayo. Kuyimvelo ukuthi umuntu uzazilwela azifundele ukuzivikela. Ukuxola kuqakathekile, impindiselo lokubamba amagqubu akuqondanga kwenza ubudlelwano bubemunyu kubazalwane. Ukuxolela akulula kodwa kungokulungileyo kweNkosi. Uthando lwakhe lukhulu iloba izono zakho zisanda. Uma usala ukuxolela ubhidliza ibholoho elikusa ekusindisweni. Kwenze kube ngokumqoka kuwe ukuxola, akube yingxenye yempilo yakho. Ukuthethelela kukutshiya lawe ukhululekile.

UMKHULEKO Moya ongcwele ngincedise ngifunde ukuxolela ukuze ngikhulule umphefumulo wami. Kusukela lamuhlanje senginxwanela uthando kulenzondo, ngegama likaJesu Kristu Ameni.

OKOKWENZA Kuyenzeka yini ukuthi uxolele? Kuyini ukuxola lokukholwa? Kwenziwa yini ukuthi sibone ukona kukukhulu kulokuxolela? Sivunani ngokungaxoleli na?

^ back to top of page ^

USUKU: LWAMATSHUMI AMATHATHU INDIKIMBA : UKUVELA KOTHANDO LUKA NKULUNKULU

UKUBALA: UMATHEWU 12 vs 38 – 42

Abantu abanengi kabalaqiniso ngokholo lwesiKristu. Nxa umuntu ogulela ukufa engatholanga ukusiliswa ukubakhona kukaNkulunkulu akukholwa. UNkulunkulu usolwa ngezimpi, indlala. UNkulunkulu wetheswa icala kuzinkinga ezenzakala elwandle emhlabathini lasemoyeni. Izikhathi ezinengi sizwa abantu bebuza bethukuthele “Kungani uNkulunkulu engakuvikelanga lokh?’ Ukuze abantu bakholwe kusimilo sikaNkulunkulu lobuqotho bothando lokukhathalela abantu laba kholwa kuzinto ezibonakalayo lobufakazi. Abafuna ukubona isandla esigogekileyo siqonda, isigoga sihamba, isiphofu sibona yikho ukuthi bakholwe. Akutsho ukuthi uNkulunkulu kenelisi ukukwenza kodwa ukungabi lokholo yikho okwenza sehluleke.

Umhlaba osigombolozeleyo yiwo oyisikhumbuzo samandla kaNkulunkulu ukwenza izimanga. Aluba kungasikubakhona kothando lukaNkulunkulu sibe singeke sibone ukuphumelela kwesinye lesinye isikhathi lobunono baso. Nga uNkulunkulu kakho nga akula zihlahla, amaluba, izulu, ukukhanya kanye lezinto ezinhle somhlaba. Bala imbali yabantu lokhu kuzakwenza uzisisise ngothando lukaNkulunkulu lamandla akhe. Nguye owanika umuntu isipho lolwazi lobuciko. UNkulunkulu nguye okunika ukholo ezikhathini zokulingwa. Nguye okunika ukusila phakathi komphefumulo ngezikhathi zobunzima. Upha ukuzwisisa ukubekezela isineke lothando. Phezu kwakho konke lokhu wakunika isipho esikhulu esingu Jesu Kristu. [2 Corinthians 9 vs 15]

Uthando lwakhe lwakhanya kundodana yakhe, umsizi lomhlengi wethu uJesu kristu. Yisiphi isibonakaliso esiqotho esivela kuNkulunkulu ebesingacelwa ngumuntu? Ebhayibhilini amaJudah acela isibonakaliso kuJesu ukwenzela ukuthi bamkholwe uJesu wayala ukubatshengisa isibonakaliso. Umbono wakhe kwakuyikuthi sasikhona isibonakaliso sikaJonah weNineveh owahlala phakathi kwesisu senhlanzi insuku ezintathu. Nxa singakholwa izibonakaliso ezikhona akula ezinye eziza zikholwa.

UMKHULEKO Baba wethu osezulwini, uthando lwakho luyisimanga ngoba wathanda umhlaba wanikela indodana yakhe eyodwa. Wathanda umhlaba okhohlakeleyo wasifela thina zoni ungifundise uthando olungapheliyo ngegama likaJesu Kristu Ameni.

OKOKWENZA Khangela impilo yakho ubone isandla sikaNkulunkulu empilweni yakho. Bala izibusiso zakho uzamangala ukuthi ziyedlula inhlupho zakho.

^ back to top of page ^

USUKU LWAMATSHUMI AMATHATHU LANYE INDIKIMBA : UNKULUNKULU UHLALA ETHEMBEKILE

UKUBALA: ABASEROMA 3 vs 1 – 8

Kasigqibe inyanga le ngeqiniso elihle njalo eliduduzayo. UNkulunkulu uhlala ethembekile ngoba unguNkulunkulu othembekileyo. Ukuthembeka kwakhe akulani ngokuziphatha kwethu kuye kodwa kuya ngokuba nguye kwakhe. Uhlala ethembekile kuzithembiso zakhe. Ibhola lisezandleni zethu ukuthi sihlale silobudlelwano obuhle laye kumbe hatshi. Nxa sisizwa uyasilinda ngokubekezela ukuthi sivuke.

Nxa uthembe umuntu engakwephula inhliziyo uzwa ubuhlungu. Uyahle utsho ukuthi kawuphindi ukholwe umuntu. Ngaleso sikhathi uyabe usitsho yonke into oyikhulumayo, ngoba impilo yethu yonke igxile ekukholweni. Impilo yakho yemuli, ubungane, ubudlelwano emsebenzini lobudlelwano kwezombangazwe kudinga ukuthembeka. Nxa kungela kuthembeka umhlaba wonke ungabhidlika.

Njengoba impilo yomuntu ibuthakathaka njalo ingathembeki ukulahliswa yinto ejwayelekileyo ebantwini. Ukungathembeki lokhu akusonto yangabomu kwezinye izikhathi akubalekeki ngenxa yezono zethu njalo yinto okumele siyivume. Into kuphela engaguqukiyo emhlabeni oguqukayo kangaka nguNkulunkulu. Uhlezi enjalo izikhathi zonke. Izithembiso zakhe njengokutshiwo ngumbalo ziliqiniso njalo kaziguquki. Banengi befakaza ngokuthembakala kwakhe. Loba engenzi izinto ngokuthanda lokufisa kwabantu. Ugcwalisa izethembiso zakhe kulabo abemethembayo ngokupheleleyo.

Ngakho ke iNkosi ekukhangelele kuwe yikumethemba lapho iyezi lokungabaza lokuhlulukelwa kusihlasela. Lalapho kubonakala sengathi sidanisa wonke umuntu bambelela enkosini lokuthembakala kwayo. Lawo mayezi azanyamalala uthokoze njalo eNkosini lokwethembeka kwayo. Ngikutsho lokhu ngegama leNkosi uJesu Kristu labo abamethemba ngeqiniso bafana lentaba yaseZion engenyikinywa yilutho. Bazakubona ukulunga kweNkosi elizweni labaphilayo.

UMTHANDAZO Nkosi yami, Nkulunkulu ngingabe ngingazwisisi konke kodwa ngiyathemba ngingangabazi egameni leNkosi uJesu Khristu Ameni.

UMSEBENZI Bhala izibonelo zokuthembakala kukaNkulunkulu kuwe lalabo abasebhayibhilini. Ngena kumithandazo yokubonga uqede inyanga ngokudumisa lokumkhonza. Zama njalo umthandazo wobusuku bonkelemuli yakho.

^ back to top of page ^