Covenant Month 2023 (Tonga)

MWEEZI WACHIZUMINANO MUMWAKA WA 2023

Click or tap on the day number of your choice to jump down the page to the notes for that day:

Mubuzuba bwamakkumi obilwe aalamusanu (25) mumweezi wa Nalupale mumwaka wa 1747 John Wesley wakaambila ma Methodist woonse chamanguzu kuti beelede kubusilizya chizuminano chabo a Leza. Nsondo yakwe yakusanguna yachizuminano wakiinjizizya kubusena butegwa Spitalfields mubuzuba bwakkumi alimi mweezi wa Itwi 1755. Kuzwa chiindi nchikalecho, ma Methodist bakabika nsondo yakutanguna mumweezi mutanzi wamwaaka kuti libe zuba lyakubusilizya chizuminano chabo a Leza alubo akunjila muchizuminano chipya a Leza wabo. Kunjila muchizuminano mukutalika kwamwaaka nchintu chipati loko mulweendo lwamuya lwama Methodist nkaambo bachita boobo nkabajisi kumvwisisisya kuti bantu bobilwe tabakonzyi kweendamwi nkabatazuminene kuti bachite oobo (Amosi 3:3).

Nkazizwa mukumunikilwa amutwe wamakkani ngutulawo mumwaaka wa 2023 (MWAAMI WALUBUSILIZYO AKUBOOZYA– Ntembawuzyo 85:6) aka kabbuku kakalembwa kuti kabe chibelesyo kukutuyeezya kuti tuyanda kubusilizigwa akuboozegwa, alubo akutugwasya kubona busena bwesu kukuba balondoli bechizuminano mukusyomeka. Awo mputubelesya kabbuku aka, tulajana kutontwa kuti tuyanduule busyu bwa Leza mukukkomba akulyiimya chakulya awo mputulikutalika mwaaka.

Kabbuku aka kakabikwa munzila yakuti katugwasye kuyeesesya aatala ajwi lya Leza alubo nkatujana kunanikwa kuti tukonzye kwiiminina buyumuyumu bulikunembo lyesu. Naa kunanikwa ooku kwajanika aatala andiswe, nchobeni tuyoowuluka aatala azezyo ziteyedwe aasatani munzila zyesu. Kuti twajana kunanikwa kuliboobo, tatukoyozunda masukuusyo eesu luzutu pesi tuyowayanika aantanganana akajane kunyansigwa kupati. Kunanikwa kwakali kuli Jesu mpukuchili ambulisunu. Kunanikwa ooku kulabusilizya mulilo wesu wamukkati. Ndilikupedekezya Bbuku eli lyachizuminano kuma Kkilisitu woonse, ikapati bembungano ye Methodist munyika yaZimbabwe, aabo balikuyeya bupya aatala akulipeda kwabo mukubusilizigwa akuboozegwa, akutaba kwabo kuluzyalo lwa Leza muli Jesu Kkilisito awo mputubika menso eesu kuli “LEZA WALUBUSILIZYO AKUBOOZYA”

Leza alongezye boonse bantu bategwa ma Methodist.

Rev Dr E. Mashonganyika (Uujisilidi chuno cha Mission Director).

KULUMBA

Kabunga kemfunkununo akugwisigwa kwamalembe (Research and Publication) kalikupa kulumba kumbungano yoonse kukupegwa mweenya wakulemba mabbuku, kwakuti alilawo bbuku eli muchelo wamulimu wakulembwa kwamabbuku ayo. Bbuku eli lilikusika nkalizuzikizya simpe lyakuti ma Methodist mbantu bayandisya kubala. Kuchita kuloobu kwakabwezwa kuzwa kuli John Wesley. Pesi muntu ukonzya luzutu kubala eezyo zyakalembwa. Mulaamwi majwi, ‘Naa nkaatakwe kulemba, taakwe kubala’. Tuyanda kupa kulumba kuliba Rev B. Chinhara (former Mission Director) bakalemba bbuku eli ikuti imbungano ibelesye. Bbuku eli lyakabikwa mumulaka wachiTonga a Rev T. Mleya, Rev L. Mudenda, Rev D. Muleya, Mr B. Moyo aantomwe aba Miss M. Sibanda lyasikupupululwa a Lucy Ngosolo.

Twiinkilila kunembo akulumba buzuluzi bwembungano yesu kuzwa kuli Presiding Bishop Rev G. T. Mawire, Connexional Lay President Mr G. Hanyane, mulembi mupati wambungano Rev Dr M. Mujinga, Mission Director Rev Dr. K. Paradza, ma Bishop aama Bbooma esu woonse ama lay Presidents, ma Superintendent abafundisi boonse bayinkilila kunembo akuchita mulimu mubotu oyu. Bantu balimukabunga ka Research and Publications muma seketi amuma Bbooma eesu bajisi mulimu mupati wakuba linso akutwi kwembungano, bajisi mulimu mupati loko. Twiinkilila kunembo akulumba be Connexional Bookshop bajisi mulimu wakubona kuti zilembwa ziloobu zyasika kumasena woonse kujanika bantu bategwa ma Methodist. Tulakkumbilisya kuti umwi awumwi awule kakwe kabbuku kuchitila kuti kabunga kiinkilile kunembo kukuchita mulimu mubotu oyu, mulilo wiinkilile kunembo nkulokuyaka.

Leza alongezye bantu boonse bategwa ma Methodist.

Rev O. Chagudhuma (Wakabunga kamfunkununo akugwisigwa kwazilembwa)

^ back to top of page ^

BUZUBA: BUTAANZI. MUTWE WAMAKKANI: MWAAMI WALUBUSILIZYO AKUBOOZYA. ZIBALO: Intembawuzyo 85:6

Intembawuzyo 85:6 yakalembwa mazuba mafwiifwi maJuda nkabali baboola kuzwa kubuzike bwa Babylon. Mwiimbi wantembawuzyo eeyi wakamvwa mukati kakwe kuti Leza wakatondeezya luzyalo aluse kubana bakwe. Mwiimbi naakali kubaluuka luzyalo lwa Leza olu, wakanjila munkombyo yakuti bantu babusilizigwe mumanguzu aamuya. Kukkomba oku kweelede kuba kulila kwamyooyo yesu aswebo ikapati muchiindi chiyumu nchitulikupona mulinchicho.

Tuyanda kubusilizigwa nkaambo kazunda ka Covid-19 kakatonta kusyoma kwesu, twakabuzya kuti ‘Leza ulikuli muchiindi chichisa namu?’ Twakaba aankuko kubuzya Leza alubo akubuzya kuti lusyomo lwesu lulaali. Kubusilizigwa tulakuyanda nkokuti tuzibe lubo zipati zyeelede kujatisisya mulusyomo lwachiKkilisitu.

Tuyanda kubusilizigwa nkaambo basyomi biingi balikubwezwa nkabatobelezya zyanyika, bafundisi biingi balikuti Bbayibbele lilako kuleya mukulembwa kwalyo. Bbayibbele eeli lyakajisi zyiingi zijatika kwamyaaka amyaaka pesi sunu kwategwa lilaatumpenda lyayanda kulembwa lubo mukubona kwabantu. Leza uutasanduki alubo akuleya munzila zyakwe ukkede nkaleesimpe kujwi lyakwe.

Kubusilizigwa kulayandikana muchiindi eechi aawo bantu mpubalikukkomba zilengwa nkabaleka kukkomba mulengi. Leza uutakonzyi kubonwa tukonzya kumubona mukwiindilila muzintu nzyaakalenga, takukwe muntu weelede kwaamba kuti Leza tamwizi. Kusyoma kuteensi kulibotu kupesya kuti bantu bapone buumi bubi. Ikuti twazwa musimpe lyakuyiisya kwa Jesu Kkilisito tulaako kujanika kukukkomba zibumbwa, bumambi akutila bulowa nkakuchitwa zipayizyo kulibaleza bamudima.

Tuyanda kubusilizigwa mumbungano ya Leza ikapati lino aawo majwi aaJohn Wesley nkaali kutondeezya kuzuzikizigwa aaya aawamba kuti, “Tandikwe kuyoowa kuti mbungano ye Methodist iyoleka kubawo munyika, pesi ikuti iyoopona nkitakwe manguzu”. Kuzwa muchiindi Jesu Kkilisito nakatanta kuya kujulu akuzooboola kwakwe kwabili kwiitwa kutegwa nchiindi chamuya uusalala.

Ngwani uunga ulakkaka kubusilizigwa awo nsondo yazula zya politiki imbi yeelene ayeyo iichitwa munyika? Kuvwiyana akuchitilana bbivwe kwatola busena mumbungano, luyando taluchiwo aakati kabasyomi. Mulomo womwe uubeleka kutembawula Leza nguwo mulomo waambula zibi zyoonse. Leza takonzyi kwiimikila nkalikweebela mbungano yakwe njaakuula abulowa bwakwe nkilikusofwaala. Ulikwiitilila kulindiswe toonse kuti tusanzye zisamo zyesu mubulowa bwambelele nkukuti tubweede lubo kulinguwe.

Ikuti imbungano yanjilwa muuya wamunyika, zilalitondezya awo basyomi mpubatalika kupona mbuli zyamunyika mukwiindilila muzizwaato, kulibotelezya azichito. Muchiindi chiliboobo, bana bembungano bajanikana nkabawida muchibi chipati loko, nkabapa basinkondo bachiingano mweenya wakuti balibonie. Chasika chiindi chakuti basyomi bakkombe kuli Leza kuti bapegwe manguzu aamuya. Tazigwasyi pe kuti ukonzye kubusilizya bamwi webo nkotakwe bulyidilano a Leza. Busena bubotu bwakuyamba kuboola munzila bulimulinduwe. Weelede kukkomba nkofugeme aabusena mbotatale webo lwako, nkokkombela kuti Leza atalike kukubusilizya. Naa kuti nkotakonzyi kuba aabulyidilano a Leza, tazikonzekani pe kuti ugwasye bamwi.

Tuleelede kuziba aatala abwami bwa Leza sansiina nkokuti bumi bwesu buzyotololwe. Ziyoolitondeezya munzila njitupona aanjiyo abukkale bwesu kuli umwi awumwi. Tazigwasyi alubo tazikwe manguzu kuyiisya bamwi kukkomba webo lwako nkotakonzyi kukkomba, alubo tokonzyi kuyiisya bamwi kulyiimya chakulya webo nkotakonzyi kulyiimya. Tulokwiitililwa kuti tulipede kuli Leza kuti tuzyotololwe mbuli mbayanda lwakwe. Mulengi weelede kutulenga mbuli mbayanda pepe kuti twaambe mbutuyanda kubumbwa.

Muli 1Samuyele 17, Mwaami Saulo walikuzulwida basilumamba ba Israyeli nkabalwana amaFilisitiya. Mwaalumi utegwa Goliati waku Filisitiya wakiitilila Israyeli kuti ngiiyandule mwaalumi uunga ulalwana aanguwe. Kwamazuba makkumi one basilumamba ba Israyeli wakaselezegwa kuba tuntu tunini loko tutakwe lugwasyo. Davida wakalituminwe a Leza mukwiindilila muliwisi Jesse kuti ayete kubusilizya kulibasilumamba ba Israyeli. Bakkulana bakwe aantomwe aMwaami Saulo bakabonaanga Davida takwe nchanga ulachita bakamutukila bamulangila aansi. Pesi chipati nchitweelede kuziba nchakuti Leza ulanyampula baalumi abanakazi, basimbi abalombe muchiindi nchayanda kubusilizya kabunga kakwe.

Ikuti nkatutakonzyi kusyoma Leza ngutukkomba, tulaako kulangila aansi manguzu aakwe. Leza ukkala nkali Leza uukonzya. Bana ba Israyeli nibakalangene aaGoliati, eli simpe lyakuti Leza ulaanguzu tensi lyakalisimpe kulimbabo nkaambo Leza tabamubwene nkali Leza uukonzya. Davida nguwe wakiimikila mukusyoma munguzu zya Leza akutondeezya Israyeli kuti ninchoonzyo Leza ulaamanguzu. Mubuzyo uusika kulinduwe sunu ngoyu: Ulasyoma na kuli Leza ngokkomba ulaamanguzu kana kuti anga wasika mpoti manguzu aakwe Leza alagola?

Nkombyo Leza wakujuulu tulamulumba akutupa mwaaka mupya. Mwatupa alubo umwi mweenya wakuti tuzyotolole nzila zyesu. Amutugwasye kukutalika lubusilizyo mubuumi bwesu amumubili wa Kkilisito. Amujate lubo myooyo yesu mubusilizye buumi bwesu muli Jesu Kkilisito. Amen.

Zyeelede kuchitwa Buzuba bwasunu mbuzuba bwachizuminano aLeza mbuli mbutuchita akutobelezya mabambe aachi Kkilisitu. Tweelede kunjila muchizuminano a Leza. Tukumbile kubusilizigwa akuti swebo tulipede kulizezyo ziyandwa akubusilizigwa oku.

^ back to top of page ^

BUZUBA: BWABILI. MUTWE WAMAKKANI: YIISYA MWANA WAKO. CHIBALO: BaKolose 3:18

Buzuba bwabili oobu bwapedekezegwa kuti bube buzuba bwakukkombela bana munyika yoonse. Tulachita chizuminano aLeza chileetala abana besu. Mubbi satani mbabo mbalangide kuti abamwayuule. Tulalila kuli Leza nkatuyanduula luzyalo lwakwe.

Inyika njibalikupona mulinjiyo bana aba yasiyana enyika yalikuponwa chiindi. Buntu akulijata kwabana kwakasowegwa. Misobaano yamuzipekupeku izwide nkondo zyakulwana. Kulijata takuchiwo mumasena ngitukkala. Bapati tabachilemekwi mbuli mbukwakabede chiindi.

Leza wakalenga bana mpawo wabiita muchindi chilinchicho nchibalikupona sunu. Kupona kwabo tensi kwakachitika muntenda pesi Leza wakakubamba. Bana aba beelede kukkomezegwa nkabazibisigwa kuti balikupona mumanguzu aaLeza. Ngabayiisigwe mumanguzu aajwi lya Leza. Ngabayiisigwe kweenda mukusyoma nkabazi kuti Leza ujisi nguzu zyakuzyotolola. Ngabayiisigwe kuti kupona kwachi Kkilisitu takukoyobbulubana pe.

Bachikkomena aba beelede kupegwa manguzu aakuziba kuti balakonzya kusandula nyika pepe kuti bonya basandulwe anyika. Tabeelede kutobelezya ziyanda nyika. Batayiisigwi kuyowa akulengwana nkambo kazezyo zichitikana munyika.

Muntu woonse wakabikwa muchiindi eecho nchakapona mulinchicho nkaambo kakubamba kwaLeza. Leza wakalizi kuti Daniyele ulakonzya alubo ulapona mukkomba lyabalavu. Wakalizi kuti Davida ulakonzya kwiimikizyania Goliati. Wakalizi kuti Esta ulakonzya kwiima akulangana a Hamani. Wakalizi kuti Petro ulazunda kupenzegwa. Alubo Leza ulizi kuti mwana wako ulakonzya kuzunda nikuba zilibuti nzyaswaana. Bakalengwa kuti balangane azezyo ziloobo bazunde.

Utayoweli bana bako, pesi weelede kumvwa kusumpulwa kuti Leza wakasala nduwe kuti ube muzyali wabana aba balikuswaana zyiingi zisiyenesiyene. Nyampuka ulangane abuyumuyumu buliwo kubana mumazuba aasunu. Leza tensi ulikkede nkalikukkwezya mutwe nkayeya kuti achite byeeni akusofwala kwabawo munyika obu.

Leza ulaabasilumamba mbalikunyampula kulwana akutanda mudima kuchitila kuti azibinkane munyika zyoonse. Kkomba ayebo kuti wako mwana ajanike nkali umwi wabasilumamba aabo. Kuyowa kwako utakuzumizyi kuti kubbe bupati Leza mbwakabika mulimbabo. Ndilizi nkuyumu loko kuyeya bana aba nkabali mulichimwi chiimo chitali chabana besu banini babotu, mpawo anga tweezya kuyanda kubalwanina kulizezyo zisika kuzobalwana, pesi tweelede kuziba kuti bakazyalwa muchiindi chilinamu.

Nkombyo Leza wakujulu, amutulide Muuya wenu Uusalala aatala abana besu ikuti bakonzye kumweka mbulimumuni munyika yazula kusofwaala. Bakazyalwa muchiindi chilimbuli eechi kuti beete bubotu munyika. Amubafukatile mubakkwabilile abulowa bwa Jesu. Amen

Zyeelede kuchitwa Mboobuli buyumu buswaanwa abana mazuba aasunu? Anga tulabagwasya byeni kuti bazunde?

^ back to top of page ^

BUZUBA: BWATATU. UTWE WAMAKKANI: KUYEESESYA KULAAKUKKOMBA. CHIBALO: Intembawuzyo 94:19

Twasyaala adota lyamwaaka wiinda. Twatambula mwaaka mupya muzina lya Jesu Kkilisito, nkatuzi kuti lyejilo lyasyaala musule, sunu mbubo buzuba bwenchoonzyo pesi lyejuunza ndyakuyeelela. Chimwi chiindi tulasunkwa kuti tulange musule. Pesi kubiingi eezi zinoli nkujatilila kukukkachilwa akusowesegwa mubuumi. Eezi zyeeta kuyoowa akuteketa aatala ejuunza.

Kuyeesesya azyamusule kulaabusena bubotu mubuumi bwamuntu bwakiinda, pesi kweelede kuchitwa munzila yakuyaka. Muntu weelede kwiya kuzwa kulizezyo nzyakachita bubi musule mpawo nkatakonzyi kubweedezegwa musule azintu zilinamu. Tojatilili kulizezyo zyakiinda mubuumi bwako, pesi jatilila kulizezyo Leza nzyalikubamba kweeta mubumi bwako. Weelede kuyeya lyejunza lizwide zilongezyo zya Leza. Eezyo nzituyeya anzitwaamba nzizyo nzituyooba. Zyamusule zyako zyakiinda mpawo ulikujula buumi bupya bwejuunza.

Naa kuti walangisisya nzwakaswaana musule chakukkomba, weelede kunjila mumwaka mupya nkoli aaJesu Kkilisito mukuzulwidwa aMuuya Uusalala. Kkilisito ngabe chitondeezyo amuzulwidi mubuumi bwako. Mizeezo yako ngayikonzye kumvwa kwaambula kwaMuuya Uusalala, mpawo uchite chizuminano chakulemeka ezyo nzyayanda muzyiindi zyoonse.

Kukonzya kuyeesesya kulinamu kutakwe bbazu nkukulemenede, ulabaako kumvwisisya kuti nikuba mpuzili zyakachitika musule kubuumi bwako, ulakonzya kulangana alyejuunza mukusyoma amuluumuno. Eezi ukonzya kuzijana naa wakkala aafwifwi a Leza nkoswiilizya kuyanda kwakwe. Kulizezi uyotambula kubotelwa mumuya wako.

Kuyeesesya oku kulaakukkomba kuti kwabikwa nkakutobelezya kuyanda kwaLeza aantomwe ajwi lya Leza kugwasya kuti muntu ayeye aatala alyajunza anziliyanda mubuumi bwamuntu bwabukkombi. Tokonzyi kusandula zyaanze olike pesi kweelede kuti weezya kusandula muntu wamuuya nkokuti muuya ukonzye kusandula muntu wanyama. Weelede kulibuzya kuti mboobuli mbukunga ndilakkomba? Mboobuli mbukunga ndilapeda chiindi changu kuli Leza mumwaka uuza?

Nkombyo “Webo nootukkwabilila, Leza awo mputuyaka; nduwe mayubilo eesu naa guwo pati lyatusikila-tulizi kuti tulakonzya kusyoma kulinduwe” Twalumba Leza akutupa mwaaka oyu wamana, twalumba lubo akutupa mweenya wakukubelekela mumwaaka oyu mupya muzina lya Jesu Kkilisito Amen.

^ back to top of page ^

BUZUBA: BWANE. MUTWE WAMAKKANI: LUMBA LEZA AATALA ABEENZINYOKWE. CHIBALO: 2 Samuyele 1:17-27

Echi nchicho chiindi nchitulangisiya bweenzuma bwachiindi nkatuyaka bupya mulimbubo Leza mwasumpula buumi bwesu. Kulikasimpe kaliwo kakuti mbobede sunu zyakachitwa mububotu naa munzila imbi abeenzinyokwe. Kukkala abantu babi kumwayuula buntu, pesi kukkala aabachita bubotu kugwasya kuba aabumi bubotu. Mwenzinyokwe nguulya muntu ngoyanda kukkala awe chiindi choonse nkamutaanzani kusikila kulufu. Nguulya muntu ngobika kusyoma kulinguwe kuti takusowesyi nikuba wanjila mubuyumu bulibyeeni, muntu uukonzya kwiizya ayebo kuzibotu abubi boonse buswanwa mubuumi.

Ukonzya kuyandula mizeezo yamwenzinyokwe kuti nkobbide mumiyeyo, ulatambula kubotelwa akubomba kwakwe naa penzi lyalulamikwa. Ulaako kwiizya nsiswa anguwe, pesi tabakonzyi kuyaandula mumoyo wako kujana nsiswa nzyotayandi kuti bazibe. Ulayaama kulimbabo awo moyo nuyanda kutyoka. Mweenzuma wanchoonzyo ulafugama ayebo muchiindi buumi bwako nibwaswaana masukuusyo.

Ukonzya kulila nkoseyeme aakkuko lyamwenzinyokwe kuti nkolemenedwe mubuumi alubo ukonzye kuseka anguwe muchiindi notanoboteledwe. Balaba aamisozi amaseya muchiindi notanolimubuyumu akubotelwa kumenso awo zintu mpuzitanoli zyakubotela lubo. Beenzuma banchonzyo balabotelwa kulizezyo nzochita kabotu nkabakuyanda nikuba nkolaazimwi nzyotachiti kabotu pe. Balaseka awo mpochita zinyemya nkabatatyoki myoyo akuba aansoni atala anduwe. Mwenzuma wanchonzyo ulapa kulumba kuti wamuchitila zikkondelezya mpawo takusoli kuti wamusowesya. Beenzuma baamba simpe chiindi choonse nikuba kuti chimwi chiindi simpe lilachisa, ayebo ukonzya kubabuzya simpe nkaatakwe kuyowa kuti balamvwa kuchisa. Mboobuli bubotu mbuwakakonzya kubika mubuumi bwamwenzinyokwe? Wakakonzya na kubagwasya kuba bantu bakkomena mubuumi naa kuti nduwe wakapesya kuwa kwabo? Wakakkonzya kuba jako lyakusima kwabo kana kuti wakabelesya kukusyoma kwako munzila imbi? Mweenzinyokwe weelede kweeta buntu bulaabulemu mubumi bwako. Insimbi inona imwi nsimbi, alubo mweenzuma wenchoonzyo weelede kukusumpula akweeta kusanduka kubotu mubuumi bwako.

Muchiindi chilwazi cha Covid-19 nichakasika chakatondezya beenzuma basimpe na, abo bakiima aantomwe andiswe nikuba kuti twakajatwa kazunda aka bagwasya kuti tuzubuke buyumu obu mbutwakasweene? Kubbasopa muntu wakaanzanisigwa abamwi kwakali aamanguzu kwiinda kubawo. Kazunda aka kakatuyiisya kuti tulakonzya kuchita zyiingi kuli umwi awumwi akutondezya luyando lwiinda kwaamba majwi aakusungwazya luzutu.

Mwenzinyokwe wakakusungwazya kukkomba na mumwaaka wiinda? Bakakutola kuli Kkilisito na awo chiimo nichakali chilemu? Mwakakkomba na aantomwe, mwakalyiimwa kulya aantomwe na, mwakabala Bbayibbele aantomwe akweenda munzila yabululami na? Langisisya sunu akuzwa aamuzezo wakuti wiinkilile kunembo abenzinyokwe nkolikulanga eezyo nzibakachita mubuumi bwako kuti nzibotu kana kuti nzibi mubuumi bwako bwachi Kkilisitu.

Zyakuchita Nzezili zibotu kulinduwe: kuba aamwenzinyokwe naa kuba mwenzinyina wawumwi? Uliinkilila kunembo abenzinyokwe mbwakalabo na mumwaaka wiinda? Kuti nkoyinkilila kunembo naa kuleka nzezili zipesya kuti kube boobu?

^ back to top of page ^

BUZUBA: MUSANU. MUTWE WAMAKKANI: LEZA WAKAAMBULA ABANTU BASIYENESIYENE. CHIBALO: Johane 10:27

Kulibamwi baKkilisitu baamba kuti Leza waambula luzutu mukwiindilila muBbayibbele. Balaluba kuti Leza wakaambula mpawo Bbayibbele lyakazobawo. Bamwi baamba kuti Leza wakaambuula ababo balembedwe mu Bbayibbele zyiinda kwakuti lino tachaambuli pe abantu. Bana ba Israyeli bakatambula milawu iilikkumi nkambo kakuti Muusa wakamvwa ijwi lya Leza. Mariya wakaziba kuti unonyampwide mufutuli nkambo wakamvwa ijwi lya Leza. Gidioni wakavuna ba Israyeli kuzwa mumaanza aba Midiani nkambo kakuti wakamvwa ijwi lya Leza.

Basinsimi bamuBbayibbele balimbuli Samuyele bakabweza mulimu oyu nkambo bakamvwa ijwi lya Leza. Abrahamu wakazwa kubusena bwa Harani nkaambo wakamvwa ijwi lya Leza. Mwaami Jehoshaphati wakiinka kunkondo nkalaakabunga kakwiimba akutembawula kunembo lyabasilumamba nkambo wakamvwa jwi lya Leza. Mubuzyo weelede kubawo tensi ngwakuti Leza uchaambula na, pesi ngwakuti tuchikonzya na kuswiilizya? Malaki 3:6 yaamba boobu, ‘Ndime Leza uutasanduki.’ Ikuti Leza nkali wakaambula aabantu chiindi chilimusule, ulaako kwaambula ambulisunu. Jesu Kkilisito uchilinguwe jilo, sunu amazuba woonse aachiza.

Jesu wakaambila mbungano zyoonse zilimusanu azibili mubusena bwa Asia kuti boonse balaamatwi aakumvwa ngabamvwe. Tulaawo na matwi aakumvwa? Musule Leza wakaambula akumataata esu aachindi abasinsimi munzila zisiyenesiyene (Ba Hebrayo 1). Pesi mumazuba ngitupona swebo ubelesya Kkilisito. Leza wakaambula nkabelesya ijwi lilamanguzu kuli Adamu aEva, kuli Muusa mukwiindilila muchiteyo chiyaka mulilo akuli Sawulo munzila yakuya ku Damasiko. Makkani aazwa kuli Leza akalikupegwa kubantu kwiindilila mukuswaya kwabangelo alubo ulaambula ambulisunu kulindiswe mumaloto amibono.

Leza wakasyomezya kuti uyootulida muuya wakwe kubantu boonse, baalumi baniini bayoobona zitondeezyo alubo baalumi bakachembaala bayolota maloto. Muuya ooyu ulaatala anyama yoonse pesi tensi njiyo yoonse nyama iikonzya kuutambula akuubelesya. Leza ulaambula aswebo mukwiindilila mujwi lyakwe lilembedwe, ijwi lyaambulwa (Rhema), mukwiindilila mubakkambawusi abayiisyi. Leza ubelesya bantu kusisya majwi aabusinsimi ngayanda kuti asike kubantu. Vangeli lyabwaami bwakujulu liyokkambawukwa munyika yoonse mbulichitondeezyo kumanyika woonse.

Leza ulaambula alubo mukwiindilila muzilengwa zyakwe, mukwiindilila mubuumi bwesu bwamukkati aantomwe amuuya uusalala. Leza ulaambula aswebo chiindi chiingi awo nkatwiiya kujata jwi lyakwe. Penzi ndyakuti anga tuyanda kumumvwa Leza mubuzuba bwansondo muchikombelo pesi wenya uyanda kwaambula aswebo buzuba bumwi abumwi. Ngatulekezye kulangila aansi manguzu aaLeza abupati bwakwe. Leza tajalilwi abusena aantomwe achiindi alubo tweelede kumuyandula chakusimitizya nkambo wakasyomezya kuti uyoojanikana. Weelede kusakwidila chipo chakukkomba akuyeesesya aatala ajwi lya Leza kukuyaandula kumvwa kulinguwe. Leza uyokkala ababo batakalipede kukuba aabulyidilwano anguwe.

Nkombyo Leza nimulikujuulu, muchaambula aakati kesu mubuumi mbutulikupona sunu. Amundigwasye ndimvwe ijwi lyenu ndililemeke. Ndilizi kuti Leza towumwine pesi penzi lilaali ndime kuti nsilikumvwa. Leza nkoyungizya kukkonzya kwangu kuti ndiswiilile kulinduwe.

Zyakuchita Sunu tuyanda kuti tulangisisye nzila Leza njaambula aayo. Zilangisisye akubona kuti nzyenchoonzyo na.

^ back to top of page ^

BUZUBA: MUSANU ALIMWI. MUTWE WAMAKKANI: LEZA ULAACHUNO CHAAJULU. CHIBALO: Isaya 55:8-9

Leza naakalenga julu enyika tensi wakali kujuulu naa aansi nkambo ezi tezyakalinabawo. Wakalenga zintu zyonse nkalimuchiimo changuzu alubo manguzu aayo akalikunze kwazeezyo nzyakalenga. Leza wakaliwo kuzwa kumatalikilo. Leza nguwe wakatalika azintu zyoonse, ezi zyaamba kuti wakapona munzila njitutakonzyi kumvwisisisya. Ezi zyaamba kuti Leza ulaanze, nkalikulanga zintu zyoonse zichitikana eenyika akujuulu. Mulichimwi chiindi Bbayibbele lyaamba kuti inyika mawulu aakwe. Ezi zyaamba kuti inyika ilimunsi lyamanguzu aakwe.

Leza ulaamanguzu aatala ezintu zyoonse nzyakalenga, aswebo tobantu mutuli mukati. Aawo nakapa manguzu kubantu, wakalikwaamba nkaleechiimo chakuti ngonguwe mwani zintu zyoonse. Leza wakatupa chaabilo chamuuya wakwe, wakatupa chaabilo changuzu zyakwe, manguzu ngitulaawo anyika. Bantu anga basweeka kukuyeya nkababonaanga mbulikuti bantu bakapegwa manguzu aataa azintu zyoonse, Leza tachikwe chakuchita aatala enyika azilengwa zilimulinjiyo. Leza ukkede nkalisinguzu zyoonse nkali ngonguwe mwani zilengwa zyoonse, Leza ujisi luzibo loonse. Leza nguuzyotolola zintu zyoonse. Leza wakiinkilila kunembo akutupa chimpanzi chabusongo bwakwe. Ujisi busongo bwiingi loko bwiinda mbutujisi swebo. Ezyo nzitujisi akubaazyo nziche biyo kumanguzu aaLeza, tweelede kuzumina manguzu aaLeza chiindi choonse. Tweelede kupa bulemu kuli Leza mulengi wazintu zyoonse uujisi matalikilo amagolelo aalusyomo lwesu.

Tweelede kuba aalusyomo lulemeka Leza uupa zintu zyoonse. Ezyo nzitulaazyo twakazipegwa aLeza, ezyo nzitulangilila kuzoobazyo uzootupa Leza. Takukwe kumwi nkutunga tulalangila kujana lugwasyo nkaambo Leza wesu uliinda zyoonse nzitukonzya kuyeelela kuti zitupa lugwasyo.

Nkombyo O’ Leza, busilizya mukati kangu zipo nzwakabika mulindime. Muuya wakukonzya ngawusike mubuumi bwangu ikuti mukwiindilila mulusyomo, ndibweze busena bwangu munyika nkeyeta kusanduka mulinjiyo.

^ back to top of page ^

BUZUBA: MUSANU AABILI. MUTWE WAMAKKANI: LEZA SIMUNYONO. CHIBALO: Isaya 42:8

Kutembawula nkukkonzya kupa chipayizyo chakulibombya. Awo Leza nakaamba kuti takoyopa kutembawula kuzibezwa, ulikwaamba kuti takonzyi kubikwa aachimo chomwe azintu zibezedwe abantu nkazitegwa mbaaleza. MaFilisitiya muchiindi nibakabika bbokesi lyachizuminano lyakalikutondeezya bube bwa Leza aafwifwi achibezwa chabo Dagon, bakajana Dagon wawida aansi watyoka. Kulemeka zibezwa akuzikkomba kutyola myuuya yesu buzuba abuzuba.

Muchiindi nitusumpula zintu zyakalengwa kwiinda mulengi, anga tulikupa bulemu kulibamwi baleza nkokunjila muchibi chakukkomba zitombe naa kuti zibezwa. Muchiindi baFilisitiya nibakali kubusya Dagon kunembo lye bbokesi lyechizuminano, bakalikutondeezya kutamvwisisisya kwabo akuyandisya kukkomba zibezwa. Bana ba Israyeli bakategwa mbantu balaamikkosi iiyumine nkaambo kakutaswiilizya kwabo. Leza wakalenga bantu kuti bamukkombe, nkinkakaako kuti twatola kukkomba ooko twakupa bamwi baLeza tunoli tulikutyola nzitwakaanzilwa.

Kuti twiinkilila kunembo akulemeka zitombe ezi, tunoli tulikuya kule aLeza. Twakapegwa chaabilo chamuuya waLeza. Twakapegwa manguzu alubo aatala enyika achaabilo chabusongo bwa Leza. Kuti tukonzye kujatilila kuzipo zyesu, tweelede kujatisisya kuchisiko echo chitupa zipo ezi nkali nguwe Leza. Kuti twazwa kuli Leza, myuuya yesu anga yafwidilila, tusweekelwa amanguzu abusongo bwakapegwa kulindiswe nkambo tunoli twasiya chisiko chesu. Tweelede kukkala nkatujisilidi kuli Leza oyo uubika mabambe aalufutuko lwesu kuchitila kuti tubweedezegwe kuli Leza. Naa kuti bulyidilwano bwesu bwabweeda kuli Leza, tweelede kupa Leza bulemu bwakwe boonse akutembawula nkaambo ngu Leza sibuzuba.

Zyakuchita Ngatulembe aansi zyoonse zintu nzituyandisisya mubuumi akulanga kuti tensi zilikubweza busena bwa Leza na. Chiindi chesu tulikuchibelesya kabotu na?

^ back to top of page ^

BUZUBA: MUSANU AATATU. MUTWE WAMAKKANI: KUYUNGIZYA BUSONGO. ZIBALO: Luka 2:52, Daniyele 5:12

Twalitwalanga kale kuti Leza wakatupa chaabilo chakwe, wakabika muuya wakwe mulindiswe, wakatupa busongo akutupa manguzu awo mpaakatuzumizya kuti tube aamanguzu aajula azintu zyoonse. Kuti twalanga zipo Leza nzyakatupa nkambo Leza wakatulenga, tweelede kukkala nkatutobelezya nzyayanda.

Zyoonse nzitujana kuzwa kuli Leza zilayungizigwa akuzwidilila kuti twatobelezya kuyanda kwakwe Leza. Zibotu nzitwakalaazyo nkatusika munyika eyi zyakamwayuulwa achibi, pesi mabambe aalufutuko lwesu mpaali kutuboozya munzila iilinjiyo. Buumi bwakukkomba akutobelezya ijwi lya Leza buyaka buntu amachitilo eesu. Busongo bulayungizigwa awo mputuyungizya kweenda aaLeza.

Tubala aatala abumi bwa Enoki akuti wakeenda byeni aLeza kusikila wakabwezwa takwe nakazoboneka pe. Muchiindi nituba aabusongo bwa Leza, tupona buumi butakwe kutalilwa mpubugolela. Tukonzya kujana zilongezyo zyiinda nzitulangilila. Tulaazilongezyo nzitwakapegwa munyika iino ayeyo iyobuza. Daniyele abeenzinyina bakali baalumi bajisi lwiiyo luleejulu, kapati bakajisi muuya wa Leza mpawo bakazwide busongo bwa Leza.

Tukonzya kujana mizeezo yaLeza awo mputuyamba kulipeda kulinguwe nkatweenda mukuyanda kwakwe, mpawo tatukonzyi kukachilwa kweenda muzipo zyakwe zibotu loko. Kukkumbila busongo kuzwa kuli Leza kulizilangililwa kuti muntu abe aazyo. Yeya kuti Solomoni wakeenda byeeni munzila yakulipeda kuli Leza anzila njaakazuzikizya aayo kuyaka tempeli lya Leza mbuli mbakalayililwa awisi Davida. Wakanjila mukokkomba Leza nkapa zipayizyo mpawo Leza wakazomubuzya kuti niinzi nzyayanda kuchitilwa.

Niinzi swebo nzitwakachita zitondezya Leza kuti tulakonzya kubelesya chipo chabusongo munzila yabana ba Leza. Busongo obu tabusiki luzutu nkatutajisilidi kukukkomba akutembawula Leza. Alubo tweelede kuba inzila eyo iigwasya kusumpula buumi bwabamwi. Solomoni taakwe nakakkumbila buvubi pesi wakakkumbila busongo kuti akonzye kuzulwida kabotu bana ba Leza nkambo wakaziba kuti busongo mbupati kwiinda buvubi. Leza ulapa zipo awo najana kukkutisika kuti zipo ezyo tulazibelesya munzila iilinjiyo. Tweelede kujanika nkatukonzya kusandula buumi bwabantu munzila imbotu pepe kulilanga lwesu atulike, Leza awo uyootupa busongo mbutuyanda.

Bbayibbele lilanyansya kuchita kwabufubafuba nkambo bulajaya akuzwidilila kwamuntu lwakwe akukkachilwa kwababo balaafwifwi anguwe. Naa kuti muntu nkalimusongo, ulakkozyania amusamu mupati uupa mweenzule kubantu biingi. Busongo bwa Solomoni bwakapesya kuti bantu biingi baswaye kubusena bwakwe kuti bakajane kampanzi kabusongo oobo. Kuti twajana busongo aatala azintu zya Leza, tukonzya kubelesya busongo obo kujana bantu biingi basika kuli Kkilisito.

Luzibo abusongo mbutupegwa aKkilisito ninzila yakujana kwesu bwaami bwa Leza. Tukonzya kuyaka bamwi akubasumpula munzila imbotu. Busongo obu bupegwa babo bakonzya kwiimina ababo bataliyeyi lwabo luzutu nkambo mukkuli mupati loko kunyampula busongo bwa Leza. Kukkomba akubala ijwi lya Leza chiindi choonse nzizyo zipesya kuti muntu ajane busongo. Ijwi lya Leza awo lyatuzyotolola akutupa nzila yakutobelezya, tulatambula busongo bwa Leza munzila iilinjiyo. Kuziba Leza mbubo busongo bupati kubuumi bwamuntu.

Nkombyo O Leza amundigwasye kuti ndimuzibe alubo ndizuzigwe abusongo bwenu oobo bulangika aanga mbufubafuba kulibabo bamwayuuka pesi nkabuli buumi kulibabo balimulindinywe. Mbusongo bwenu Leza butasanduki butandipe manguzu akukkonzya kweeta bamwi kuluzibo lwa Kkilisito.

Zyakuchita Lipede kukubala ijwi lya Leza akukkomba nkokuti ujane busongo bwa Leza buzuba abumwi abumwi naa nkoyanda kugwasya bamwi munzila mbotu.

^ back to top of page ^

BUZUBA: MUSANU ATUNE. MUTWE WAMAKKANI: LUZYALO LULASUNDA KUTI TUPE KUMULIMU WALEZA. CHIBALO: Luka 8: 1 – 3

Luzyalo lwakali aakkati kabuumi bwa Jesu. Koonse nkwaakalikuya wakalikujatwa aaluzyalo kasilika bachiswa akwaangununa bakaangidwe. Chimwi chiindi wakabala bbuku lwamulawu munsondo kuzuzikkizya zyakalikuchita. Jesu wakaamba kuti wakazida bafwaba abalangilwa aansi kuti baangununwe. Taakwe wakaza kuli Jesu wabweda mbulimbakazide.

Bwami bwaLeza buyanda bantu bapa alubo kabalipedekezya lwabo kukuchita mulimu waLeza. Takwe chiinda kujatwa aluzyalo mukubona bamwi bantu. Chitupa kupa amoyo uuyanda katutalangilili kujana mpindu kulinzizyo. Chimwi chiindi bukamboni busandula muntu akulipeda choonzyo kumulimu waLeza kuyungizya bajatila Leza mulimu. Nitwalipeda kuli Leza tweelede kulipeda kusandula bamwi kuti bazekuMwaami. Tweelede kujanika nkatupa nzitujana akupa chiindi kumulimu waLeza

Nsondo sunu iliimininwa abantu bali mbuli Maria Magadalini, Joanna aSusanna bakiindilizya kulipeda kwabo kumulimu waLeza akubona kuti takwe chakalikubulika kuti mulimu weendelele kunembo. Bbayibbele lyaamba kuti naa twaswanana amuntu uyanda lugwasyo pele twamusiya kaatakwe nchitwamugwasizya taakwe nitwakkambawuka pe.

Nsondo ilaabantu bamvwisisisya kugwasya bamwi. Ilangililwa kuzuzikkizya kulya kwamuuya akwanyama kubantu bayo. Muciindi chankondo kanakuti buyumu bwakunze miduli yanganda yasondo anga yajulwa kukugwasizya bantu balangana apeenzi elyo. Tatwelede kulindila peenzi kuti tukagwasizye pesi twelede kupa Luzyalo kulibabo mbituswananabo mazuba wonse.

Tensi mbabo balaazezyo luzutu balangililwa pesi abo balaluzyalo kuti batandabike maboko nkabapa. Tulakkonzya kulyela luzyalo ndutulalo akubala kupa nkutwakacita kugwasya mbituswananabo. Zilatupa kuziba kuti luzyalo lwa Jesu lulimulindiswe ndwingi buti. Kuti katutagwasizyi tutalangilizyi kutambula batugwasya andiswe. Kutikatulyaamba kufanana aKkilisito tweelede kubweza luzyalo mbuli Jesu ndwakalalo. Leza ulikuyandula bantu bafanana a Koneliyasi balipeda amoyo woonse kumulimu waMwami.

Moyo uuyanda nguwo ngwayandula Leza, uluubelesya kwenzya jwi lyakwe luzutu naa twalipeda chakumaninina.

Inkombyo Leza taata ndalipeda azezyo zyelazyo kuti mundibelesye ndifutule biingi baze Kwanu.Bwaami bwanu ngabwendelele akambo kakulipeda nkundaciita sunu. Amen.

Zyakuchita Lilange naakuli nzila nzwakatola kwenzya bwami bwaLeza nkotaswiilili bantu pele Leza mwini.

^ back to top of page ^

BUZUBA: KKUMI. MUTWE WAMAKKANI: KUCHENJELA KUZA AAZIPATI ZYEELEDE KUZUZIKIZIGWA. ZIBALO: 1 Makani 12: 23, 32; Matalikilo 49: 14 – 15; Deuteronomo 33: 18 – 19

Chilongezyo cha Jakobe kuli Isakka kuti akanyampule bubeleki abuzulizi. Wakazyalwa nkali boobo Pele Jakobe wisi wakabona kuti ulakkonzya kubweza zyakwe alimwi zyabamwi. Akaambo Kaako baana bakwe lsakka bakapegwa manguzu kubweza zyabamwi abusongo kubamba jwii lyaLeza nzizyonya zyalangilila Leza mulindiswe.Na twakkonzya kuchitoobu, akubamba nsiswa zyaLeza, Leza ulatusyoma akutupa nsiswa zyakwe. Busongo tabukwe kuliyanda pele bulijisi kulifwiinsya akujatana. Muntu uubeleka alike tajisi busongo buzwa kukujatana. Leza wakatondeezya kulipeda awonakapa Jesu simuzyalwa alike. Zipo zyesu zyeelede kwabwa kubantu. Tuyeye lubo kuti taakwe nitulazipo zyoonse pe anu kuti tulamisyobo isiyene yezipo.

Leza wakasiyanisya zipo ezi mukuziba kwakwe. Twelede kujatana akubelekela aamwi kuti tuswanizye nzitulazyo kuti tukajane michelo. Umwi wakapegwa busongo, umwi kupa kumulimu waLeza, umwi ulabeleka. Zyoonse zipo zyeelede kwetwa munganda yaLeza nkokutegwa tulukane mbuli luubi. Nitweeta zyoonse antomwe zilatupa michelo. Chipati nkweeta aamwi zipo zyesu nkokuti tukeetee bantu kuli Leza.

Zebbuluni a lsakka bakaswanizigwa kuzilongezyo zyaMuusa kutondezya kujatana akumvwanana kwabo. Isakka mwana wachisanu kuli Liya aboobo Zebbuluni kaliwa musanu akamwi. Boonse bakalikuyandana nkabasekaseka amwi kuliLeza. Bana baZebbuluni bakali kubelesya bwaato kabawuzya. lsakka walikubelesya tende. Balikwimika matende aabo nkabayiya jwii lyaLeza.

Umwi walikweeta zyanyama umwi nkayeta zyamuuya. Kujatana kwabo mbuli baana bomwe kwakketela mukkowa wabo wonse zilongezyo zyaLeza. Bakalikulanga zuba a mweenzi kutibambe zyayanda Leza.

Bana ba Isakka bakalijisi luzibo busongo bwejwi. Bakalikusinsima kazichitika. Bakalizi lwiizi mpulwakala zyiingi kabaambila bana ba Zebbuluni nkubayojana akuti bayochita buti. Balikuyandula zyakasisidwe mumuse mponya baana bakwa Zebbuluni bazoosya. Tulabona kubeleka amwi kwabantu aba kuti bajane zibalikuyanda. Ayeyi nzila bakapona kabotu.

Inkombyo Leza taata kondipa muuya wa Isakka ndikazibe zyeelede kuchitwa. Mundibelesye mubwami bwenu ndikeendelezye ijwi lyenu akuba aababo mbimwakatuma mumunda wenu muzina lya Jesu. Amen.

Zyakuchita Langa chipo chakabikwa aalinduwe ubone mweenya mponga ulachibelesya mukujatana abamwi nkamuzuzikizya kweetwa kwabantu kuli Leza.

^ back to top of page ^

BUZUBA: KKUMI ALIMWI. MUTWE WAMAKKANI: UTALEKELELI KUTAKKALINKANA KUJAYE KUZWIDILILA. CHIBALO: Kulonga 16: 1 – 3

Chindi chiingi nitubuzya bantu chiimo chabuumi bwesu tweelede kulibuzya naa kulinchitujana. Taakwe chibi mukulula lwaano lwabuumi mbuli mbububede. Tensichibi pe pesi zilagwasya kwaambula nzila mbotu zyakuzwa muchiimo chako. Libuzye kuti nkoli umwi wabana bakwa Israyeli bamwi kabali basanguna kulila nzala. Muchiindi chiloobu uliimvwa kwanyanya nzala nikuba kuti walilijisi. Zitondezya kuti muntu ulajatana abamwi kulinzyachita.

Bbayibbele lyaamba kuti, “luundu loonse lwabana ba lsrayeli bakkazwa ku Elimu nkabaya kunkanda ye chibi iijanika akati akati kwe Elimu aSinayi mubuzuba kkumi amusanu mumwezi wabili nkabazwide ku Gipite. Bantu boonse bakalila kuli Muusa a Aaron nkabati nikuli twakafwa mumaboko a Leza muGipite! Oko twalikukkalila mipika yanyama akulya chakulya chamisyobo iisiyene, Pele watweeta okuno kuti tufwe anzala” Kulonga 16: 1 – 3. Ndiyeeya kuti tazikwe kulemeka pe mukati kwaamba majwi aya nikuliboobo bakalikuyowelanzi kufwa nzala munkanda. Kufwa nkufwa kulikkozyenie, pele abo bapona balasyoma kuba aajunza bbotu loko. Ndendilyo penzi naa bantu bayungizizya kupenzi lyabo.

Chinyanyikizya loko nchakuti ijwi lyaambulwa lilakonzya kuba businsimi akubumba mbubonya mbulyambwa. Tulimpindu yazezyo nzituyeya akwaamba. Lufu na buumi bujanika mumanguzu alulimi (Ntembawuzyo 18:21). Lusyomo luza aakumvwa ijwii lyaLeza. Kumwi kubbazu kuyungizya akunyasya kubweedezya musule. Kuti nkoyanda kuzwidilila lipede luzutu muzintu zinyansya ubeleke aanguzu chiindi choonse. Jesu mpali kulinduwe chiindi choonse.

Bantu bakaambila Jairos kuti mwana wafwa asiyane kukkatazya Jesu pesi Jesu wakaambila Jairos kuti ulachijana nchaamwitila. Nobayadwa ngatubelesye lusyomo chiindi choonse.

Inkombyo Taata nimulikujulu mundigwasye ndikayande akusyoma kulinduwe muchindi chakuyuminwa. Ndilakkonzya kutayeesesya akambo kakuyuminwa pele kuzwa sunu ndiyobelesya lusyomo lwangu muliJesu. Amen.

Zyakuciita Tupe bukamboni bwakutondezya kukkakatila akuzunda. Boonse bakazunda bakazwidilila mumanguzu aabulowa bwaJesu.

^ back to top of page ^

BUZUBA: KKUMI AABILI. MUTWE WAMAKKANI: KUKOMBA KUCHITA KUTI BAMWI BABIJILWE. CHIBALO: Marko 14: 3 – 5

Kuli Matalikilo 22 Abrahamu takiita mukayintu Sarah nakaya kookkomba amwana musankwa kuchilundu kayoyanda kupayizya mwana. Nakasika kuchilundu wakabasiya babeleka. Wakalizi kuti Sarah ababeleki tensi balikuyokkonzya kwendelezya aamwi anguwe. Chiindi chiingi bantu balaazipo balazondwa mumbungano ababo balimumbungano pepe bakunze.

Kulibantu babijilwa nikuba kuti zyachiitwa tazilangene aanguwe. Muntu mupati loko ulanyemena zintu zitalangene anguwe. Zilimbubo naa muntu wafwiluka akaambo kazintu zibi zyachitwa pesi lino tujana bantu banyema nkakuli kwachitwa zibotu. Munyono nchibi chipati loko mumbungano yaLeza.

Kasimpe nkakuti bantu tabachikwe ndaba amuntu uutapyi ejwi balabotelwa na kokkasaala. Wajana mulilo luzutu balasanguna kunyema. Basanguna kuvwiya vwiya nibatazodombole mbuli mbubakabijilwa mwanakazi nakatila mafuta aadula amutwe waJesu.

Bakazibona bakalilya mumoyo kabaamba kuti, “basanisizyanzi mafuta miingi alibobu aadula lubo. Balekelayi kuuzya nkabajana mali yamufolo wamunyaka kakupegwa bachete.” Bakamunyasya loko. (Makko 14:3 – 5). Utayowi kunyemesya bantu muchiindi nkokkomba Leza mumuya achakasimpe. Ipenzi lilaakuti biingi babwedela musule nibasekwa akubelesya zipo zyabo mukweendelezya mulimu waLeza. Kuti kozi kuti Jesu ngwani aboobo wakabona nzyaakakuchitila weelede kuya kunembo akumukkomba. Tazikwe ndaba kuti ngwani wanyema, nkaambo nzibacita kana kwaamba ngumuulo wakukkomba kwako. Mwiiyi tayindi umuyiisya. Ani wenya Jesu wakatambulika na muchiindi chakwe munyika omuno? Kukkomba kwako naa kakutanyemyi bantu tensi nkookuya kugambya nee. Ulakkonzya kukkomba akuzyana mbuli Davida, naa kukkomba mbuli Daniyeli, nikuba kutanta musamu mbuli Zakhewu nikuba kuciita chimwi chitazibilidwe mukukkomba kwako. Bantu biingi balakonzya kutakuziba, kukkomba tensi kuyanda kuzibinkana. Josefa naakalota wakabaambila bakulana nzyakalota pesi bakabijilwa. Nakalota lubo tensi wakuumuna pe wakabaambila. Chita mbuli mbakwambila Leza umubelekele mansiku kaatanakusika. (Chiyo echi chabwezegwa kuzwa kukulemba kwa Dr F Mawunganidze mu Daily Metro Bulletin)

Inkombyo Mundiyiisye O’ mwami kuti naa zyabija andime ndiyungizye manguzu. Ndiyobelesya chipo nchimwakandaabila mukweendelezya ijwii lyanu kanditaswiilizyi kuti bantu batyeni. Ndalipeda kusima muli Jesu awo mpubayondinyasya mukuchitila Leza zibotu.

Zyakuchita Pandulula mbuwakaswanana aapenzi lyakusekwa akambo kakubelesya chipo chako mumbungano. Wakazunda buti. Simya bamwi kuti abalabo bazude naa balangana epenzi liloobu.

^ back to top of page ^

BUZUBA BWAKUMI AMAZUBA OTATWE. MUTWE WAMAKKANI: ZIPEDEZYE KULI KKILISITO ZYOONSE ZIKULEMENA. CHIBALO: Matayo 11:28

Kumyaaka amyaaka bantu biingi bajana kusimisigwa mumajwi aaya. Bantu biinji alimwi balajana kubusilizigwa mumapenzi ngibaswaana alimwi akujana bulangilizi kuzwa kumajwi aaya. Sena wakali watambula na oku kutambwa kuluzyalo lulimbuli boobu?

Bantu biinji balanyampula mitolo yabo nikuba tabakwe manguzu aakunyampula. Pele, eezi zilabachita kuti bapengaane mumyoyo yabo akulitakata. Mpubali bantu biingi balaamibili iitakwe manguzu nkaambo kakuyeya kuti mapenzi aabo taakozomana, pele, mumenso aa Leza taakwe chitamani.

Ikutola mapenzi aako akulemenwa kwako kuli Jesu akuyoojana luumuno olo ndwakonzya kupa kuti tujane kusimisigwa zitondeezya bulangilizi kumuntu woonse. Mulicimwi chiindi, ibantu biingi balamvwa kukkatala muchiindi nchibeelede kugwisya mitolo. Pele, balaambila Silutwe eezyo zibapenzyaania alimwi muchiindi nchibanyampuka kuzwa mukukomba kwabo, balabweza lubo mapenzi aabo, akwaanyampula aamakkuko aabo alimwi akwiinkilila kunembo mukupenzegwa.

Bamwi bantu balalengwaana ikuti babike mitolo yabo aali Jesu, sena niinzi bantu nchibanga balabagwasizya akubafwida luzyalo? Pele, bamwi bantu tabakonzyi Sena ngatulalangilila na kunjila kubuumi bwajuunza katubwezede mitolo yasu iilemena? Malembe ngitujana mubbuku lya Matayo ngamwi majwi aakonzya kutuumbulizya pele ngamwi majwi mayumu muzyiiyo zyachizuminano chipyakupona kakutakwe eezi. Ikubika mitolo yako kuli Leza tawuli mulimu waciindi cisyoonto biyo pe. Chimwi chiindi wakanyampula mutolo wako muchiindi chilamfu alimwi mutolo wako wakaba mbuli buumi bwako. Alimwi, tokonzyi kuyeya buumi butakwe mapenzi aalimbuli ngayaaya. Eezi zintu ziliboobu zileelede kugwisigwa mubuumi bwako alubo akuziluba mumizeezo. Nkabela, muntu uleelede kuzumizya Muuya wa Kkilisito kuti ujane busena muchiindi mitolo iilemena niigwisigwa mumuntu. Pele, eezi zilakonzekana naakuti luumuno lukonzekana kujanika mukwiindilila muli Kkilisito ooyo ukonzya kupa (Matayo 11:25-30).

Nkombyo O’ Muuya waKkilisito, mukakkale mubuumi bwangu zizwide alimwi ikuti ndikaangununwe mumitolo yamunyika. Amundigwasye ikuti ndizwe mulusyomo lunini alimwi akuya mulusyomo lupati alimwi na ndapedekezya kulindinywe mitolo yangu ndileke kwiibweza lubo alimwi akweendayo.

Zyakucita Amwiizye akulanga ikuti nkaambonzi niziliziyuumu ikuti tupedekezye mitolo yeesu kuli Kkilisito chakasimpe. Pele, ngatwapedekezya mitolo yeesu, alimwi tulayibweza mukiindi kanini akwiinyampula lubo.

^ back to top of page ^

BUZUBA: KKUMI AMAZUBA OONE. MUTWE WAMAKKANI: NDILAAYEBO NJOOKUBAMBA KOONSE NKOYA. CHIBALO: MATALIKILO 28:15

Sunu mbuzuba bubotu mulweendo lwako lwajuunza. Pele, zilakkonzekana na ikuti wazumina ikuti buzuba bumwi abumwi ulakonzya kuliyakila buumi bwajuunza munzila imbotu. Alimwi uuleelede kuba aabulangilizi aatala azintu nzobelekela. Pele, ikuti kube kuzwidilila mulizezyo nzitulangila, tuleelede kulibambila kabotu ikuti tutamaninsyi chiindi amanguzau aakubelekela zyabuyo. Alimwi ikuti zyakabambidwe zyakachila kuzwidilila, zyaamba kuti wakalibambila ikukachilwa.

Pele, ikuti koyanda kupona buumi buleempindu, uleelede ikuba ezilangililwa zikupa buyumuyumu. Zyeelede kukusungwaazya ikuti uubone zitakonzekani kolikuzikonzya. Alimwi baalumi abanakazi bazundi, mbantu bakabeleka eetala aazintu zipati kwiinda eezyo nzibakonzya. Pele, bakagwisya iijwi lyaamba ikuti tazikonzekani alimwi akubika majwii aamba ikuti zintu zyoonse zilakonzekana mukwiindilila muli Leza. Alimwi, towelede kuyowa kana kulengwaana kutalika chintu chipya, Pele mukuchita oobo ujana kubotelwa, kuchenjela kumuuya alimwi akukomena kumuuya.

Mulichimwi ciindi, zilagambya ikuti bulangilizyi oobu bujanika byeeni. Ikuti tukajane mupanduluzi, tuleelede kulangisisya kumulimo umwi aumwi ngwabeleka. Chintu chipati chilangililwa nkuchita kuyanda kwaLeza muzyiindi zisiyenesiyene. Leza bakakubika kuti uube mwiiminini wabo. Pele, ikuchita kuyanda kwakwe kulaleta kubotelwa kupati alimwi akusyomezeka. Kuli aabo ibatakwe luzibo, eezi tazikonzekani. Inzila yabuumi ilalisandula munzila iigambya, alimwi eezi zileta kuchenjela akuyakika mubuumi bwako. Alimwi tuleelede kuyeya aatala abaalumi bone ibakajisi chilwazi chechipeele mubbuku LyaBaami baabili aabo bakalipeda ikuchita eezyo nzibakatalina kuchita mubuumi bwabo.

Inkombyo O! Muuya uusalala, amukandipe manguzu aakuchita kuyanda kwenu amukuziba Leza alimwi akusyoma ikuti uyonditondeezya nzila muzyiindi zyoonse. Amukandiyiisye ikuti zintu zyoonse zilakkonzekana mukwiindilila muuli Leza.

Zyakucita Amukiizye aatala amajwi aaya ikuti ngakasimpe na kana ikuti ngabuyo: ‘Leza ukkala kalaswebo, pele, iswebo tukkala katutakwe Leza’

^ back to top of page ^

BUZUBA BWAKUMI AMUSANU. MUTWE WAMAKKANI: ULEELEDE KUYEYA KUTI NDUWENI. CHIBALO: 1 Petro 2:9

Sena uli uumwi wabana Kkilisito uutakwe kasimpe alusyomo lwakwe alimwi uuswaana kutasyomezeka akupengaana mumoyo? Muzyiindi zilimbuli zezi, pele aamwi ngawasikilwa muzezo wakuti ulekezye kweezya kuba munaKkilisito biyo akutobela bazumini muli Kkilisito.

Mubuzuba bwasunu ndiyanda kukuyeezya ikuti kulimabazu obilwe mubuumi bwabuna Kkilisito: Kulibbazu lyakuli Leza alimwi ebbazu lyako. Pele, akusanduka akuzyalwa kwako bupya, ngu Leza wakakwiita ikuti ukakkale mukukkamantana aanguwe. Alimwi wakazumina akuba mutobeli waKkilisito. Nkabela, eezi nzizyo zikucita iikuti ukiime chamanguzu aakutayowa mulusyomo alimwi akupona buumi bwamumuuya. Pele, iwe uli waMufutuli uupona. Nkabela wakakuula abulowa alimwi aakukutambula mbuli wakwe. Muchiindi nobula kasimpe aakupengana mumoyo, taweelede kumusampawula, nkaambo muchiindi chili mbuli eecho, ulanyonyona bulyidilano bwako aanguwe.

Nkabela, uleelede kuyeeya bwaami mbwaakakwiitila Leza alimwi abuuya bwakwe mbwaakakwiitila. Pele, takukwe cheelede kubweza ibusena bwabulyidilano bwako aaTata weesu uulikujulu. Pele, eeyi nyika ilakonzya kuchita aanga ilikukupa ziboteezya zyakukusunka kwiinda eezyo Kkilisito nzyatupa. Nkabela, uleelede kuboola kumizeezo yako alimwi akuyeeya ikuti nduwe ni. Pele wakasaligwa, ulimusyobo musale, mupayizi bami, chisi chisalala. Alimwi uuleelede kulangisisya manguzu ngopedwe ikuti ngakwiitwa kwamuli Leza na. Nikuba mulichimwi chiindi ulakonzya kunvwa kukachilwa kuba muzumini kulinguwe, takonzyi kukuleka ikuti uzwe mumaanza aakwe ikuti wiinke!

Inkombyo O! Mwaami, ndilalumba nkaambo kukundiita kwako kwaampelampela. Amukandipe manguzu aakusima mukwiindilila muMuuya uusalala ikuti ndikakkale buumi bubotu. Nsikoyoba simuchita zibi aatala abuumi bwangu ikuzwa sunu, amuzina lya Jesu Kkilisito Amen.

Zyakucita Lemba zintu zikonzya ikubisya chiimo chako mbuli musalwa mumpuli yamuli Leza.

^ back to top of page ^

BUZUBA: KKUMI AMUSANU ALIMWI. MUTWE WAMAKANI: YEEYA KOTANA KWAAMBUULA. CHIBALO: Tusimpi 15:28. Ba-kolose 4:5-6

Nkabela, ikwaambuula mpukuli pele, takweelede kuleta kuchisa akufwaba. Ibantu biingi balakonzya kuswaanana ezyiindi zibachisa mubuumi bwabo eezyo zikonzya kubachita kuti baambuule majwii aatalikabotu pele bakonzye kulibeteka aatala amajwii aabo. Nkabela, naa ikuti majwii aambuulwa kale taakonzekani kwaabweedezya.

IBbayibbele lilatwaambila ikuti inyika yakalengwa aaLeza. Leza bakaambuula nkabela zintu zyakabawo. Leza wakalenga inyika iimbotu. Nkabela, iswebo twakalengwa muchikozyanio cha Leza, pele, chiindi choonse nchowambuula ulenga inyika mbotu na inyika yalupyopyongano. Zyaambo zyasu zileelede kuba aabuuya. Umwii musankwa ucenjede wakaambuula aatala azintu zyone zitakonzekani kuyeegwa: ijwii lyakwaambuula, lilimbuli kaavwi kabwaalwa, pele mbuumi bwiinda azyoolwe zilekezegwa. Mulichimwi chiindi ulamvwa umwi kaamba ikuti, ‘ndilimuntu uululeme, ndaambuula nzeyeeya’. Nkabela ninchobeni ikuti aanoli masimpe pesi mulichimwi chiindi tazichitikani mukuupaupa? MuPositoli Jakobo ulatwaambila ikuti,’uleelede kufwaambana kumvwa, alimwi akunonoka kwaambuula’ (Jakobo2:19). Ikuswiilizya ninzila iilemezeka alimwi iitondezya lulimi lulibombya.

Muntu umwi awumwi uleelede kukonzya kulangisisya zilembwa na zyaambuulwa bwiime bwazyo kazitanaa kusika kubantu biinji. Mumulomo wamuntu kweelede kuba inzila yakulangisisya zyaambo kazitana kusika kubantu biinji. Pele, ababo balemba makkani aakubala balajana ooyo ubeleka kulangisisya makani naa ikuti alembedwe kabotu na naa kuti pepe. Mulimu mupati wababo balangisisya zilembedwe ngwakugwisya eezyo zitayandikani kumvwigwa abantu biinji. Nkabela tulakonzya kupona buumi bwaluumuno naa ikuti twagwisya mabala aatalikabotu katutanaa kwaambula ikapati muchiindi nitunyemene.

Ikuswiilila kabotu kulagwasya kuti muntu aaambuule majwii mabotu. Pele, ooyo uulabulyidilano aMuuya Usalala ulazunda kumasunko alimwi ulalibombya kunembo lyabamwi. Ikukala katuli eensandulo zyakusandula bamwi munzila iitaluleme zitondeezya ikuti tatuna kukomena kuMuuya. Alimwi eezi zitondeezya lupyopyongano lulimumuntu.

Alimwi tuleelede kusosoloka kuzwa kufwaambana kubeteka na kuyeeya zitali nzizyo eetala awumwi mweenzinyokwe. Pele, uleelede kulipa chiindi chakulangisiya kuyeeya kwako mukwiindilila akukkomba. Nkabela, naa ikuti wasika eechiindi chabuyumu chiyanda kuti usandule chakufwambaana, uleelede kulipeda kumizeezo yako, pele, ulakonzya kubona ipenzi munzila yakuchenjela. kuli Leza. Moyo wako ulaleta luumuno akukalinkana, abobo eezi zilakugwasizya kwaambuula akucita munzila ilikabotu alimwi iiyaka. (Tusimpi 15:23-33)

Inkombyo Mwaami, aamundigwasye ikuti ndiikonzye ikukomba zyiindi zyoonse, pele ikuti ndikonzye kwaambuula majwii aluyando mabotu. Ndilalumba akundigwasya mukwiindilila mu Muuya uuSalala, ikuzwa buzuba bwasunu ndiyoowambuula majwii akuyaka mu Zina lya Jesu Kkilisito.

Zyakucita Talika kukonzya kubala kuyoosika kukkumi kotanaa kwaambuula mbulikusungwazigwa kwamazuba woonse. Nincobeni na ikuti mulizimwi mpuli amumambungano lupyopyongano luletwa abamwi besu baambuula majwii kabatalipi chiindi chakuyeya?

^ back to top of page ^

BUZUBA: KKUMI AMUSANU ULAAMAZUBA OBILWE. MUTWE WAMAKKANI: TOKONZYI KUZICHITA EZI OLIKE. CHIBALO: Johane 15:4

Nchintu chichisa loko kuziba kuti manguzu aako woonse mbulimuKkilisitu alikwiinka zyabuyo. Ulakonzya kuti walikubeleka chakusyomeka pesi mpindu nkakuli kukachilwa chiindi choonse. Naa wakaziswaana ezi ulizi kuti zipa kulengwana kulibyeeni mukusyoma kwako. Ikuti nkolikubona ziloobu asunu, kweelela kuti wiimikile uyandulisisye mukati kamoyo.

Kulimibuzyo miche njowelede kulibuzya kubbazu kumasena ngotanoli wakkachilwa. Wakatobelezya mizeezo yamoyo wako yoofweede na? Wakakonzya na kuyanduula kuyanda kwa Leza nkotanaatalika nzwakalikuchita? Wakajana chiindi chakukkomba na nkobuzya Leza kuti nzizyo na nzyakalangililide kuzwa kulinduwe? Ikuti wakonzya kuswena aafwifwi a Leza mazuba woonse, nkobika mizeezo yako yoonse kulinguwe kuti akuzulwide, uyootalika kubona kubeleka kwaMuuya Uusalala mubuumi bwako. Naa kuti walipeda kuluyando lwa Leza, tokoyolibika chabufubafuba kumizeezo yako iifwambana kugola.

Kuswiilizya nchitondeezyo chabuumi bwakulipeda. Kukkala aakati kaluyando lwa Leza kweeta kukkondwa kupati kubuumi bwamuntu. Ikuti wakonzya kuswiilizya kuli Leza nkoyanduula bulemu bwazina lyakwe, zyoonse nzyoyandisya kuchita zilazwidilila. Choonse chiindi weelede kuyeya kuti wenya musaansa wesimpe wakaamba kuti, “Kunze kwangu taakwe nchokkonzya kuchita” (Johane 15:5, 15:1-8).

Inkombyo “Muchiindi nejanika nketakwe manguzu O’Mwaami, mpampawo mpekuyanda loko aafwifwi ambebo”. Nchekaka ndilekelela mukweezya kuchita zintu alwangu amanguzu aangu. Ndikkomba eezi muzina lya Jesu Kkilisito. Amen

Zyakuchita Njiili mizeezo yako mumwaaka oyu? Kweenda na? Nkwiiya na? Kuyungizya bbizimusi yako na? Kujana mulimu mupya na? Waliwabika na mizeezo eyi kuli Leza?

^ back to top of page ^

BUZUBA: KKUMI AMUSANU ULAAMAZUBA OTATWE. MUTWE WAMAKKANI: INKILILA KUNEMBO NKOLIKUBELEKA CHALUUMUNO. CHIBALO: Hagayi 2:4

Bantu anga basikilwa kumvwa kuti tabakonzyi kweenda kuya kunembo. Kulilya akuvula kwaziyeyegwa anga kwabweza busena. Bantu anga basikilwa muzeezo wakutakata nkaambo kabuyumu mbubaswaana munyika iino alubo akutalumbwa naa wachita chibotu. Nchibotu iyi kuti bantu balumbe naa wachita zintu, kuleka kwabo kulumba takweelede kukupa kutakata.

Eezyo nzyoponena mubuumi zyeelede kuba zyakutembawula Leza. Ikuti wakkonzya kujatisiya zezi mukupona kwako ulaba mulanda wa Leza wanchoonzyo. Nikuba wabaamawuse alibyeeni utalubi kuti Jesu ulaayebo muzintu zyoonse nzyochita. Mulichecho chiindi chikupa mawuse mapati, yeya chikkonzyanisyo cha Jesu nchaakabika: wakazunda naakaswanana amasukuusyo akupenzegwa koosikila aakufwa achiingano.

Nosikilwa muzeezo wakutakata, chebuka ulange kumufutuli wako azeezyo nzyoyanda. Ulatufutula toonse kuzwa kukusowesegwa akuusa. Wakasyomezya kuba aayebo muzyiindi zyoonse. Ulizi nzyolikuswanana anzizyo nkaambo alakwe wakasunkwa wasikwiinda mumasukuusyo aalinamu chimwi chiindi kwiinda nzosweene. Mumanguzu aakwe ulaako kuzunda kuusa oku. Kkala aafwifwi aLeza usyome mulinguwe. Mulinguwe uyojana kubusilizigwa kwiinkilila aanembo akubeleka chaluumuno.

Inkombyo Ndibika kusyoma kwangu koonse mulinduwe, Mwaami nkokuti ndikazunde eezyo zindilengwania akusowesegwa. Muuya Uusalala nkondigwasya kulanga kuli Leza muli Jesu Kkilisito Amen.

Zyakuchita Wakalengwana na mukulipeda kwako nkaambo kakutalangwa akulumbwa? Ngwaani weelede kukupa mpindu, bantu naa Leza? Yooma kuti nkaambonzi maKkilisitu nibatayandi kubweza zyuuno mumbungano, chimwi chiindi kuti babweza zyuuno ezi tabayinki kunikide anzizyo mbuli mbubachita kuliimwi milimu yabo.

^ back to top of page ^

BUZUBA: KKUMI AMUSANU ULAAMAZUBA ONE. MUTWE WAMAKKANI: MANGUZU AAKUKKOMBA. CHIBALO: Inchito 16:24-26

Mulugwalo lwasunu tulikuswaanana a Paulo a Silasi bakabikwa muntolongo nkambo kakubejelezegwa ababo basinkondonyina bechiingano bakayeya kuti Paulo a Silasi tabakoyoobapa bukkale bubotu. Muchiindi nitubelekela Leza, tuyooswaana amasukuusyo miingi, ezi ziyopesya ikuti tukakkombe chakutaleka. Awo nibakabikwa muntolongo, milyango yakajalwa mpawo bakabikwa makketani. Tekwakali kutondeezya ikuti kulaba busena bwakuzwa aambubo.

Aabo bakabaanga bababika muntolongo bakalyaambila kuti bakkonzya kubiimikizya kukuya kunembo nkabakkambawuka makkani mabotu aabwami bwa Leza. Chintu chomwe nchibakataziba nchakuti, ulakkonzya kwaanga mwana wa Leza chaanze pesi tokonzyi kwaanga sikutembawula. Ikuti moyo amulomo nkazitaangidwe kunoliwo kwaambula aLeza choonse chiindi nikuba muntu nkalimuntolongo Paulo a Silasi bakatuyiisya kuti taakwe chintu naa chiimo chikonzya kutwiimikizya kutembawula Leza. Bana ba Leza mbayumu aakuti balakkonzya kumutembawula mumulilo ulaabbila lyiindululwa zilimusanu atubili. Bana baLeza mbayumu nkaambo balakkonzya kwiitilila kulyiimya kulya mbuli kwa Esther muchiindi Hamani naakalikubachita kuti babule bukkale.

Bbayibbele lyaamba kuti aakati kamansiku bakali kwiimba akukkomba kuli Leza zyakuti boonse bakaangidwe bakalikumvwa. Langa chindi nchibakali kuchita eezi, aakati kamansiku, ezi zyaamba kuti kufumbwa chiindi nchakutembawula Leza. Aakati kamansiku zigambyo zyakatalika kuchitikana, ntolongo yakayamba kuteketa, milyango yakajulika, makketani akawida aansi. Nobayandwa muli Leza kulimanguzu mukukkomba. Buumi bwako bukkonzya kuti bulaangidwe mulizyamali, buponi, mumakkwatano, mubana, mulimu, akwaabwa, nyampuka ukkombe. Kukkomba kweelede kuba nzila mwana wa Leza njapona aanjiyo.

Muchiindi nojula menso aako aamuya wasikubona kuti buumi bwako bulaachimo chilemu, njila mukukkomba. Ulizi na kuti bapositoli aba Paulo a Silasi bakategwa mbantu bakasandula nyika yapindimuka? Chilwanio nchibakabelesya baalumi aba ninkombyo. Nkombyo ilaako kutonta alitari yamudima akupesya kutakkalinkana mubwaami bwa Satani.

Kumamaninsizyo sikulinda ntolongo ampuli yakwe bakatambula Jesu mbulimufutuli wabo. Kwaangwa kwako kweelede kukutola kukusanduka muchiindi makketani naasanduka kuba bukkamboni.

Inkombyo Muuya Uusalala kondigwasya kubasikukkomba, ndikonzye kuchita buumi bwangu bube buumi bwabukkombi. Kondichitila Mwaami sunu ezyo nzwakachitila bamwi chiindi, bakakkomba mpawo wakabamvwa Leza. Ndiyanda kuba aamanguzu akukkomba mubuumi bwangu muli Jesu Kkilisitu. Amen

Zyakuchita Sunu ndizuba lyakwaabilana bukkamboni aatala amputwakakomba Leza watumvwa. Alubo tuyanda kwiizya ikuti niinzi chikkachizya zimwi nkombyo kuti zisandulwe.

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OBILWE. MUTWE WAMAKANI: NZITWAKAMVWA AKUBONA. CHIBALO: Inchito 4:20

1 Johane1:1-3 utalika aakwamba kuti “Tulamba acheecho ichakaliwo kuzwa kumatalikilo, nchitwakamvwa, ukubona amenso eesu, nchitwakalanga ichakajatwa amaanza eesu, nkokuti ijwi lyabuumi”. Nkekaako tulibakamboni kulizezyo nzitwakamvwa aakubona aantomwe akuswanana aazyo. Awo nitupa bukamboni aatala a Kkilisito kwendelana akuti wakalibonia buti kulindiswe. Bamwi bapa bukamboni aatala a Kkilisito ngubatanoli bakamvwa mpuwo biyo kuzwa kuli bamwi bantu pesi bamwi bapa bukamboni aatala ayooyo ngubatanoli bakamvwa aantomwe aakubona. Kkilisito ngumumvwa kupulupeti aKkilisito nguwakaswanana awe mukupona, nekuba ezi zibaanga zilikozyenie pesi ikasimpe nkakuti zilaandeene. Ibulewusi buchitwa a Sataan awo nayezya kutukasya kuti tukambawuke ezyo nzitwakabona antomwe akumvwa. Eechi nchintu chiyumu, ikumuzya muntu uulabukamboni bujatika kuti awumune. Basikwiiya bakalipedwe ichoolwe chakwenda antomwe a Jesu kwaminyaka iitatu. Eezi zyakapa kuti babone antomwe akuziba kuti Jesu teensi wakali muntu biiyo peesi bakabona kuti wakali amanguzu akusandula alimwi aawo wakali kuswanana awe wakali kubusilizigwa.

Petro ilwakwe wakali muzubi wabaswi, pesi Jesu nakeendendela kubusena nkubakali kuzubila, awo mpubakabeleka busiku boonse nkaatakwe kana yomwe inswi njibakajata, Jesu wakachita chigambyo kwakazula malele mapati alimwi ibazubi bakabona manguzu aaLeza. Petro naakabona chichitiko echii, awo wakali sizibi mupati mbuli mbukwambidwe kuti “kozwa kulindime Mwami nkambo ndilisizibi”. Atuyeeye kuti Petro aJakobe antomwe a Johane bakaliko kuchilundu awo Jesu nakasanduka, muchiindi eechi Mose antomwe aElijah bakaboneka kulimbabo nkabavumbidwe a kumbi. Bakaambula ataala akweenda kwa Jesu echii ichakelede kuzuzikizigwa mu Jerusalem. Petro wakaamba kuti kwakeelede kuyakwa zilayo zyotatwe, chimwi cha Elijah, Mose antomwe a Jesu mwini. Bukamboni oobu tensi bwakali bwabiyo luzutu.

Awo Jesu nakataanta kujulu, basikwiiya bakatalika kupenzegwa abasimulawo nkambo kakukambawuka izina lyaJesu, bakaliku kkambawuka nekuba ibuumi bwabo bwakali angonzi ankambo kakuyanda kujayigwa. Pesi takwe nibakabwedela musule mukambo kakuti nakabona zyoonse zyakachitwa a Kkilisito. Bazyalwama, tulijisi ibukamboni kusiyene aatala azyezyo zyakachitwa a Kkilisito mubuumi bwesu. Nkekaako Sataan alakwe uyanda kutu tusowe bukamboni obuu alimwi akuyanda kutuswenzya kuli nguwe kuti tupone ibumi butakwe Kkilisito. Nkekaako tweelede kuziba kuti Sataan uza nkali mubbi amujayi. Ngatuyeeye Sanballat aantomwe a Tobia awo nibakita Nehemiah kubusena bwa Ono awo nakali kubeleka mulimo mubootu, eyo yakalinzila yakuti aleke oyu mulimo. Tatweelede kuzuminina Sataan kuti atusunke nkambo mubeji pesi tweelede kuziba kuti inkondo eyii twakiizunda kale eechingano cha Kalavari. Nkekaako Sataan ulikulwana inkondo njatazundi. Nkako tweelede kutambika menso eesu kuliyesu nkambo ngumulembi amuzindu walusyomo lwesu.

Inkombyo Taata wesu uulikujulu, ngazikubotezye ikuti buumi bwangu bwakasandulwa aKkilisito mukupona. Ndiyanda kupa bukamboni kulizezyo nzindakabona. Ndilikukkomba muzina lya Jesu Kkilisito. Amen

Zyakuchiita Tuchiswaanana abuyumuyumu na naa twapa bukamboni ataala a Kkilisito? Nituswaana penzi eli, ngatwiinkilila kunembo na kana kuti ngatwabwedela musule muchindi chamapenzi? Ikusunkwa oku kuzwa mukati kembungano na kana mpaanze?

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OBILWE ALIMWI. MUTWE WAMAKKANI: YANDUULA IBUSYU BWALEZA CHIBALO: 2 Baami 20:1-5

Mwami Hezekiah wakatambula ijwi lyaLeza ilyaamba kuti wakeelede kubika nganda yakwe munzila iiluleme nkaambo mazuba aakwe akufwa akali aswena. Bbayibbele lyamba kuti wakafutata busyu bwakwe, mponya wakalanga kulubambo alimwi wakakomba kuli Leza. (2 Bami 20:2)

Nituswanana amapenzi, imukowa weesu uchijila kumabbuku amenso (Facebook) awo mputubuzya bantu imapenzi eesu kuluundu kuti babone antomwe akuziba ezyo nzituswana mukupona. Bamwi nibaswana mapenzi bazibika kuma wasaapu bamwi mbibachijanina kumagubilizi, bamwi mbibaya kubenzinyina.

Tatulikuti imagubilizi mabi pepe. Pesi nkubuzya luzutu ikuti nchintu chilikabootu na kutondezya nyika mbiizulwa mapenzi esu? Awo mputunga tulajana insandulo zisiyene ezyo zizwa kubantu bandeene alimwi bamwi nkabatakombi.

Chili buti kuti twiiye chiiyo kuzwa kuMwaami Hezekiah oyo iwakati mbakaswana mapenzi takasanguna kubuzya ibantu abo ibakatalikukonzya kumugwasya. Pesi wakatambika buusyu bwakwe kulubambo akukkomba kuli Leza alimwi inkombyo yakwe yakasandulwa mpawawo nkambo wakalizi kuti Leza nguutupa nsandulo muchindi chamapenzi.

Lusyomo lwesu taluli agubilizi lya bbuku lyamenso (Facebook), wasaapu kana amwi imagubilizi. Ilugwasyo lweesu taluzwi kubantu nkambo muchiindi chamapenzi nzituswaana tabakonzyi kuzimaninsya pe. Nkekaako lusyomo lweesu luli kuli Jesu Kkilisito. Jesu mweenzinyina wababo ibatakwe benzyina, mweenzule kulibabo ibatakwe busena, nguwisi wabamuchaala, musiliki wabachiswa, mwaangununi kulibabo ibaangidwe alimwi ninsandulo kuli babo ibakeede nkabalamibuzyo aatala abuumi.

Ichiindi amanguzu abeelesegwa mukutumizya mapenzi kugubilizi naa mukwambila bantu, cheelede kubelesegwa kukubuzya Leza mukwiinda mukukomba nkatwizi kuti takwe inkombyo uiakabule kusandulwa.

Inkombyo Intembawuzyo 121:1-2 Ndatambya meenso angu kuzilundu, ilugwasyo lwangu lulazwa kuli? Ilugwasyo lwangu lulazwa kuli Jehovah nkambo ngonguwe iwakalenga ijulu enyika”. Ndiyiisya O’ Mwami kulipeda kulindiwe, ipenzi lyoonse lyabuumi, muzina lyaJesu. Amen.

Zyakuchiita Ngatuwale mapenzi oonse kuli Jesu nkaambo ulatuyanda. Twaabika buuti mapenzi kuMwami? Mukanane ataala abuubi bwakubika mapenzi eesu kumagubilizi.

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OBILWE ATUBILI. MUTWE WAMAKKANI: MARIA NCHITONDEZYO CHAKUPA. CHIBALO: Johane12:1-11

Ikupa kwakalikubonwa a Leza nkilinzila yakukamantanisya ibantu anguwe. Wakatupa simuzyalwa alike munyika nkiilinzila yakuboozya eezyo mpuli ziswekede, ezyo zyakatalikila mumunda wa Edeni. Impuli yabuna Leza ijanwa kuzwa kujula kwa Leza wakatuyanda, nchakatupa. Kuswanana a Jesu kunganda ya Maria a Martha awo nakali kulya chilalilo. Maria wakananika Jesu amafuta aanunkilila pesi tensi mbiboonse pe ibakabootelwa akuchita oku. Inchito ya Maria yiiminina nchitondezyo chamisa ya Jesu kumikowa yoonse. Kulinsiswayi mukupa oku?

a) Ikupa kwakali chitebulo chakuliboombya kwamuuya. Tuswaanana azina lya Maria tutatu muBbayibbele nkali kumawulu a Jesu. Luka 10: 39 “wakalijisi munakwabo uutegwa Maria iwakali kukkala kumatende a Jesu akuswilila makani aakwe. Johane 11:32 “mpawonya awo Maria kwakasika oko kwakali Jesu, naakamubona wakawida aansi kumawuulu aakwe. Mulwano tubala kuti ulikumatende a Jesu, echo nchitondezyo kulipeda. Takwe naba womwe muntu uunga ulabelekela Leza nkatakwe kulibombya. Nekuba twapegwa chiindi chilibiyeni pesi tweelede kukkala nkatulibombya

b) Ikupa chakali chitebulo chamoyo kulipeda. Wakananika Jesu akukuziba wakazibuti kuti akali mabambe alufu. Insiswa ya Maria nkakuti twakakkala amatende a Jesu nkali kuswilizya ijwi. Nkili munzila yamumoyo mwa Jesu mukuti tweelede kukkala nkatuswilizya ijwi. Tutalika kuyeeyesya muyeeyo yaJesu mukuti tweelede kubeleka biyeni alimwi kubusena buli aantomwe anzila zilibiyeni zyakumubelekela. Muchiindi chakujatikana, tweelede kulipa chiindi chakuswilizya ijwi lya Leza. Nisimpe ikuti ibapa mbabo ibala jwi lyaLeza mumoyo.

c) Ikupa chakali chiindi chakubeleka. Kulakonzya kuyeeya kuti tununkilizyo twakabambilidwe buzuba obu. Wakali ba kuli chimwi chiindi nekuba chiindi echo chakazoyinda. Kuli bamakaintu muchindi chakubuka kwa Jesu munsondo bakayinka kuchuumbwe mbuli mutunsiyansiya konanika Jesu pesi bakajana kuchumbwe ntatawo. Ikupa kuyanda kufunkululwa kuzwa mutunsiyansiya nkakuya kuchiyubunuzyo. Ibuumi bulijisi ikutaziba kwiingi nkambo tatuzi ezyo ziyochitika kulindiswe mulilyajunza. Awo mbutupedwe mweenya, ngatweezye kupona akuchita kabootu. Tweelede kubeleka nkakulichili sikati nkambo naa mudima wasika takubelekeki. Ikupa mwenya wakutembawula Leza.

d) Ikupa kwakali kulangililwa aansi. Awo Jesu nayotusyoma bamwi tabakonga batusyoma, kukkazya kuzwa kuli babo batobelezya zyanyika choonse chiindi mulimu abweendelezi bwachiKkilisitu ngabulangika nkabuli biyo, nkekako ikukkazya ngakwaba pesi twelede kutobela Jesu.

e) Ikupa kwakali kwindilila. Wakapa akutulida kumupati wakwe. Iluyando nduyando naa walupa umwi. Mumisa ya Jesu bgakuli chiindi chakulondola achakusowa kuchitila bulumbu bwaLeza akumulemeka oyoo kwelede luyando akulipeda. Mukupa ikwanchonzyo kwelede wamvwa imachise nkambo nchitondezyo chakuti ikupa kulikwendelela kunembo.

f) Ikupa kwakalikuzyala michelo nkambo inganda yoonse yakazula kununkilila kwatununkilizyo. Ababo bakali kukkazya abalabo bakalongezegwa ayununkilizyo. Kubeleka ikwanchonzyo kuli Jesu abantu baLeza kulakonzya kujata akulongezya Bantu. Nekuba bamwi balakazya pesi kulazundwa. 1. Boonse ibamikkowa bayomuyeya oyu amwanakazi nkaambo ikupa mwenya wakusiya impa alimwi akuyeeyesya. Eechi chakali chatunsiyansiya ikunanika mutunta. Takwe naba womwe iwakakkaka awo imafuta nakali kunanikwa ibafu. Bakali kukkazya ibuyo tikwakali kunanikwa ibantu bachipona. Filipo1:21 “nkambo kakuti kulindime buumi nkukuti Kkilisito, alwalo lufu nimpindu”. Lufu naa twapedekezya izichito zifwide ngatwabotelwa pesi natwapedekezya kumapobwe atunsiyansiya nkatupobweda ibakafwa, akumaali, eezi nzitondezyo biyo zyamilimo ifwide nkambo kakuti Kristo ngatamo kulindiswe nkekako nkatakwe kukkazyigwa. Pesi muchiindi netulipeda kuli Kristu akulako kukkazyigwa ngakwatalikwa. Tatwelede kwenwa pesi twelede kubeleka changuzu mumilimo ya Leza nkokuti tukatebule kumamanino.

Inkombyo Taatesu ulikujulu ngamubike chitondezyo chamba ikupa. Mwakatupa mwana wenu simuzyalwa alike. Mundigwasye ndikonzye kupona ibuumi bwakupa muzina lya Jesu. Amen.

Zyakuchita Nga uliboteledwe na akupa kwako mumbungano? Ngaali mapenzi aswaanwa abana Kkilisitu muchiindi chakupa? Niinzi nzitwelede kuchita?

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OBILWE AAMAZUBA OTATWE. MUTWE WAMAKKANI: MUCHIINDI CHIZULILIDE. CHIBALO: Matayo 2:1-10

Awa imwami nakazwa muchiindi chizulilide, awo ichiindi chaLeza chakazuzikizigwa. Eechi chakachitika muchiindi chamulwano kubusena bwakabambidwe. Kuli chiintu chakweelelezya akuzuzikizigwa mubube bwaKkilisito, kuzwa muchiindi eechi inyika takwe niyakaba mbuli chiindi mukambo kakuti kulizwide ibusalali abuntususu butakwe chiibi.

Muntu ikwalino tayeelede kubona kutayandwa kupati pesi ikupona kwindilide oko kwelede kujanwa kuzwa kuli Jesu Kkilisito. Chimwi chiintu chizwa mukupona muli Jesu nkuba musalali. Ezyo zuchitwa luzutu mukubeleka mulimo. Imukowa yoonse tujana ibantu ibalijalila aanze mumisobano iyabuumi muchiindi choonse kuchitila kulipeda kukubala mulawu wabuumi bwakasimpe, nkaatakwe kukkazya bakakomena mumbungano aantomwe akupedekezya mubuumi mukupona. Pesi mubezi waku Nazaretha wakapona oboo buumi bwakulipeda akulibombya kuli Leza, mukati kabantu akulibombya muchiindi choonse. Muchiindi nituliswenzya kuli Leza akunjila mubusyu bakwe tulakonzya ikuzunda masukusyo mayumu aakupona ibuumi bubotu bulabuntu abukovu. Awo Kkilisito nayonjila munyika izintu zyiingi ziyosanduka mubupone. Ibuumi bwesu tabuyokkala nkabuli mbubobo nkambo Leza unoli wazuzikizya muuya wakwe mulizyanchonzyo alimwi imwana uyozyalwa muBethlehem echo chiyopa kubotelwa kapati mubuumi.

Inkombyo Taata Leza ulikujulu ndiyiisye kukkonzya kutambula kulayigwa kwangu alimwi akuziba kuti ndelede kupona ibuumi bulikabootu mukati kenyika antomwe akusandula ibusalali mukupona kwangu koonse.

Zyakuchiita Nkaambonzi nikulibantu balichita basalali kwiinda bamwi? Mbupanduluzi bweelede naa? Musiyanonzi uliwo akati kabululami abusalali?

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OBILWE AANE. MUTWE WAMAKKANI: INKOMBYO: KUSUNGILIZIGWA KWAMUUYA. ZIBALO: Intembawuzyo 10:1-5

Basyomi biingi balaako kulibuzisya akambo kakuti takwe nibamana chiindi chabo chilamfu nkabalikukkomba nikuba basyomi bechiindi bakalizyandamene kukukkomba. Baazi loko akufwabilizya kulikufwabilizya bakkambawusi pesi nibayanda kuba aabongo bwakuti bwakusandula echi chiimo bajana miyeyo yabo nkiipengaana, myuuya yabo nkitakkalinkene alubo nkakuli nziche nzibakabona kuleezyo nzibakalangilide. Nikubaboobo inkombyo njiyo iyandikana mumuuya wamuntu.

Mukusimpa kwabumi bwako nchiyandisyo chitabule kumvwisisika kuti Leza wabulika. Kuti wasimpisya loko boongo amoyo wako aatala achiyanda buumi na kutamvwisisika kwabuumi tokojana nsandulo ilamumpolyo kuti leza nkatawo. Inkombyo nkokupona kwamuuya. Ulakkonzya kutamvwisisya nikuba chomwe aatala azyiiyo zisiyenesiyene zyazikkolo zyenkombyo asi chindi choonse mpoliyeezya azya Leza umwva kupya mukati kwamoyo nkotakkonzyi kupandulula. Mpampawo moyo ulenzala aboongo buyandulisisya akusikilila kulileza munzila yakukkomba inguba.

Nikuba inzila ezi ziliwo zyakukkomba zyamazubaano nkazitugwasisya kuswena akuba munsi lya Leza, nkulila kwamuya wapengaana uuzwide kubula bulangilizi uusika akuchita kuti moyo waLeza uyande kumvwa eezyo nzitulilila. Chiindi choonse nchoyita izina lya Leza wiimvwi kale kuti akuswaanizye. Chiindi choonse miyeyo yako mpiiyeya Leza ulikukkomba. Aboobo utabuli bulangilizi, ubule ngunzu kuti inkombyo zyako zyabonekaanga tazikkwene na kana kuti tazilikusika awo mpwaalangilide. Miyeyo yoonse njoyeya Leza nkukkomba kukuswaanizya aLeza waluzyalo kuti akupe buumi. Alubo mulweendo lwabumi Kkilisito ngomuyanda, inkombyo nkuyoya.

Zichite zibe zyuuba zitabi ziyumu pe. Sanguna akumulumbayizya utobezye nkombyo yakuzumina zibi zyako akuzomaninsizya akutamba Muuya Uusalala. Bweeda lubo kukulumbayizya akuzumina Kkilisito mbulimuponyi wako. Chita nkombyo yakulipeda akulisanga nkotobelezya azezyo nzyoyanda kukkombela. Lumbayizya lubo uzojale enkombyo yakulumba.

Inkombyo O’ Muya Uusalalisya chiindi chingi nsezi pe kukkomba achakukombela. Ndakusumpula kusisya inkombyo zyamoyo wangu kuli ndende. Ndakkumbila kupegwa chiyandisyo chakukkomba chiindi choonse.

Zyakuchita Umvwide kuti webo embungano yako yonse mulikukkomba zyeelede na? Niinzi chitabilila kukkomba?

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OBILWE AMUSANU. MUTWE WAMAKKANI: BUNALEZA BWENCHOONZYO. ZIBALO: Intembawuzyo 44: 18-27

Bantu biingi balaakumvwisisya kutali nkuko kuti busalali nchintu chinga chilajanika nikuba ani. Kulimbabo zyaamba inzila yakupona ibikidwe mukati kwezisamo zitondeezya bulemu nkabachita basalali kuti babe bantu babuyo mumazuba aalino. Aboobo kuti muntu ayitwe kuti musalali tazyaambi kuti ngusimuchita zyoonse. Inzila izibinkene yakwaamba muntu musalali ninzila yakukkomba indamfu ayimizya akutobelezya mulawu chakasimpe chakabikwa mulinduwe achangunzu kuti ubambile buumi bwakujulu pesi muchiindi choonse echi nkolimuntu wabuyo aanyika.

Nikuba boobo kuti muKkilisitu ajane busalali ziyanda kuchita kwiindilide kulaakutobelezya achakutapambuka milawu yabunaKkiiisitu zilinzizyo zibeleka kulaabo luzutu baleechindi achiyandisyo mulinzizyo. Kuti ube musalali wanchoonzyo zyaamba kujula buumi bwako nkojulila Muuya Uusalala akuzumizya kuti utondeezye chakuzulila achakwaangunuka mubumi bwako. Ziswanizya kubuzya Kkilisito uupa buumi kuti anjile mubumi bwako atonge lyoonse. Zyakkalilila muboongo bwako kuti Kkilisito mwali utalika kumvwa kwaangunuka kupati akuubilwa. Awo mpozumina zyoono zyako ukupa lwangunuko akumvwisisya akuziba kuti tuponenanzi munzila impya.

Busalali bwanchonzyo bupa kulipeda kumaninide kuluyando lwaLeza. Alubo ezi zyaamba kulipedekezya kwamuuya amubili mukuswilizya Kkilisito. Busalali bwanchoozyo bujanigwa luzutu kuti waba aachisimizyo kuti Leza wakakulekelela zibi zyako akuti ulikumubelekela amooyo usalede uutakwe kampenda nkolikuzulwidwa aMuya Uusalala ulimuli nduwe. Mpawo busalali buba chintu chibotu loko kuba aabo. Buyumu-yumu mbutuswana abantu bamazuba aalino nkuti tupona mububi alubo tatukwe nyota naa kuti inzala yakuzwa muchibi. Kuti bamwi bapa bukamboni aatala akupona buumi bwabusalali tutalika kubapa mazina nkaambo tulamiyeyo yakuti muntu woonse ulimbuli ndiswe. Kulaakuti tuyande kuziba kuti bazichita byeni tulako kubapengania. Busalali akupona kulomene kulikule alunyungu lwabantu bwamazubano.

Inkombyo Leza uusalala ikaka ndipe kusyoma kutape kuti busalali bwangu bube bwanchoonzyo. Ndizi mumuya wangu kuti zilachita kuti ndipone chabusalali muzina lya jesu kkilisito. Amen.

Zyakuchita Lemba nizicheya biyo ezyo nzyoti nzizyo zilangililwa kumuntu uupona chabusalali. Niinzi chipa kuti lunyungu lwesu lujane buyumuyumu kupona bumi busalala.

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OBILWE ALAMUSANU ALIMWI. MUTWE WAMAKKANI: SIKUBUUMBA MUPATI. ZIBALO: Johane 21: 15-22

Chinoli chintu cheelede kuti sunu tuyeesesye inzila igambya Leza aluboko lwakwe lubotu mbwakasandula buumi bwa Petro! Kumatalikilo Petro wakalimuntu uuzwidilide bwanyanya. Wakalechiimo chibotu abusongo bwalwizi akuzuba baswi alubo nkalemekwa loko abasikuzuba baswi baku Kapenaumi. Pesi kuchikkolo chasikubumba mupati wakasika mpayiiya kuti kusima kwamuntu wamukkati nkupati kwiinda kusima kwamuntu waanze, kuti muntu wamukkati walelwa muntu waanze takwe nchanga ulachita. Petro wakabaako kwiiya lubo kuti lwiiyo ndwakayeede kuti ulaalo lwakali lwabusena boomwe alubo takwe naakalikukkonzya kubozya buumi bwakwe bwakali bwanyonyoka munzila ikkozyenie akukkonzya kuluka tuzamba twanyonyoka.

Sikubumba mupati wabumi nguwe luzutu wakalikukkonzya kubumba bumi bwakwe. Kukkonzya kwakwe kuzulwida akulidunda kwakwe kwakeelede kusanduka akubelesegwa kuti abe muzike uusanzya mawulu aabamwi. Aawo mpakalikunoonga utondeezya buzulwidi bupati wakeelede kuba sikutobela ulipedelede. Mbuli mbongolo wakeelede kutobelezya. Ninchonzyo kuti nikuba kuti wakalikulangika nkali muntu uusimide, Petro wakali muntu utasimine mwalimukati. Awo Kkilisito mpakoomba amachise, koomba akufwa Petro wakabwedela musule. Nakajata inswi munzila iigambya wakabaako kuziba kuti ngusizibi wakkumbila kuti Leza azwe alinguwe. Muchiindi chiboola nakayanda kweenda aatala amanzi lusyomo lwakwe lwakamuchija pesi Leza wakamumununa. Alubo abulyango bwe Getsemani wakachija abamwi basikwiiya mane wanyanyikizya akukkaka Jesu echituuzyo.

Aboobo jana manguzu nosimuchita zibi! Leza wakalangililide bubotu bwiingi kwiindilila muli Petro nakapa bukamboni aatala aluyando lwakwe kuli Jesu wakajana majwi aakumulaya atii “Nditobele!” mukudooneka pesi nkalaakuliboombya wakatalika kweenda munzila yabasikwiiya chenchobeni. Petro wakaswiilizya malayilile aaLeza akuzuzikizya makkanze aLeza, ani iwee ambebo? Malembe alaamba kuti muleke batakwe mangunzu bati “balaawo”. Mangunzu eesu ajanikana muli Kkilisito Jesu. Ngatuze akuba kwesu Leza wesu ulatusandula kuti tube basikwiya bakwe banchonzyo, balipedelede kumulimu wachingano cha kaluvari.

Inkombyo Ndakulumba Leza waluzyalo kuti ujesi luboko lwangu. Ndotobela chakuliyandila achakukkomba akulayigwa aMuuya Uusalala. Ndalipeda kumubelekela kwabumi bwangu boonse muzina lyaJesu Kkilisitu Amen.

Zyakuchita Ulokukkaka na milimo yasikubumba mupati mubumi bwako? Njiili milimo njolayo mubuumi bwembungano? Ulalimvwa na mumuuya kuti ulokubelekela Leza amoyo woonse.

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OBILWE AMUSANU ULAATUBILI. MUTWE WAMAKKANI: KUKKOMENA KWIINDILILA MUMACHISE. CHIBALO: Zakalia 13: 1-9

Mulilo uutenta malasha nguwo mulilo ubotya ngolida. zyoonse ezi nzintu nzitujana munyika asi ngolida lilanzilililazyo zitajaniki pe kumalasha aboobo ezi nzizyo zichita kuti ingolida ibe aabulemu bupati kwiinda malasha. Akulako kubantu beelede kwiinda mumililo iyoosya eyo isiyene siyene ayabamwi. Abo basyoma chakuzikatizya achamoyo woonse muli Leza balasyuusyigwa akusimisigwa. Bapegwa luuse lwakutambula akukkonzya kwiiminina bulanglilizi bupati buchitidwe aatala akupona kwabo kuzwide machise. Abo bantu batasyomi kuli Leza balaako kuniomenena mukunyema kupati abukkali chiindi choonse. Basyomi bakkonzya kwiinda mumulila waLeza chabuuya basimisigwa amasunko ngibiinda mulingawo buponi bwabo naa kuti inchitilo yabo ibumbwa mukwindilila muluyando lwaLeza aboobo bajana kuzunda alyonse.

Basikudoneka kululimwi luboko bazwide kupengaana akuusa alubo buumi bwako butondezya kuya kumamanino. Masunko aazwa kuli Leza taakkonzyi kutumwvisya machise pe pesi ziyanda kuti twaleka kuyuma myooyo, twaabe myooyo iichisa kana kutafwambaana kusyoma. Inchitilo yako kumasukuusyo ngoswanana aangawo njenjiyo mpati. Kulaabo basyola akupa mulandu Leza mpawo akuzwa kubusyu bwakwe. Wazoba aabo baswena aafwifwi aLeza kuti bapegwe akubelesya buntyantya aluuse lwa Leza.

Kuti twasanguna kuwaala masumu aakunyema, kupengaana amyoyo iichisa kuli Leza tulikuchisa myoyo. Awo mputujata nkankamanza munkombyo kuti tujane luyando lwakwe, machise alimulindiswe alaako kubusigwa, zilonda ziponesegwe twasakwida butebuzi bwakukkondwa akuti tutambulike. Mpampawo ngolida mpiitalika kuyeemuka akukkunka kuza mumulilo uyoosya. Kulaabo bayanda Leza akumusyoma zyiindi zyamasunko kulimbabo nzyindi zyakulisanzya zibi akukkomena kuleezyo zijanikana kuti wakkomena mumuya. Tweelede kubona lukkondo awo mputwinda mumasukuusyo nkaambo kumamanino tulotebula butebuzi bwengolida. Masukuusyo miingi aajanika mumubili waKkilisito. Josefa taakwe nakasimisigwa abasimuzwa kule pesi abananyina babulowa boomwe.

Inkombyo Ngakukachitwe kuti masukuusyo ngeyinda mulingawo andiswenzye aafwafwi ayebo O’ Leza nolikujulu kuti nditondezye buna Kkilisitu mulindime. Chita kuti mulindime kusyuukile moyo mulamfu uyandikana kuti ndizunde aawo mpeyinda mumulilo ngwezi loko kuti ndingolida ilimuchikkozya cha Jesu Kkilisito. Amen

Zyakuchita Ezya kuyandulisisya myeenya yakukkomena mumachise amasunko. Niinzi chipa kuti maKkilisitu anyontooke kuti biinda mumulilo mubumi? Zoope bukamboni aawo mulilo wabumi bwako mpuzokupa zizyalo zyangolide.

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OBILWE AALAMUSANU AATATU. MUTWE WAMAKKANI: CHILONGEZYO CHAMOYO UULUMBA. CHIBALO: Intembawuzyo 50:14-23

Inyika eyi ilizwide bantu ibangunguna izintu zyabuyo, pesi ezi zizwa kukutakkutisika. Ibubi bwakukkala nkakungungunwa mbwakuti ngakwazoba kuzibilila. Kuzwaawo ngatwaluba kuti kuli zintu nzitweelede kulumba pepe kungunguna.

Naa wakkala nkongunguna kwiinda kutondezya kulumba, nga upona ibumi bwabuyo nkambo tazichiti kuti ube amoyo uukkondelelwa pesi nkotajisi moyo wakulumba. Moyo uulobu upa kumvwanana kabootu abamwi mukufwambana awo mputujana mpindu. Nkekako ezi zyeendelana akumvwisisya bumi obo bupa kuti upone mukubeleka kulaakukondelelwa mukati. Tatweelede kulibbizya izuba nkatutapede kulumba.

Tweelede kujula menso kulizezyo zibotu zituzyungulukide aantomwe akulumba Leza kulizezyo zintu nzitubona. Kupona kuloobu takunoneezyi bumi akulike pesi kuyungizizya kubootelwa aantomwe akuzulila. Alimwi kubika lukono lwaLeza kulindiswe nkambo kutembawula antomwe akulumba nzizijuzyo kunganda yaLeza yalukono.

Eechi nchitu chiyumu, alimwi tachikonzeki ikujana muntu uukkala nkabotelwa, kutembawula aantomwe akulumbayizya pesi nkakkala nkalilya moyo muchindi chomwe. Ibukkamboni bwabantu bakatondezya kuti naa nkolumbayizya nkaambo kazipego zya luzyalo, Leza wenya nga ubambide kale zimwi zilongezyo zilikumbele/zitobela. Naa twasimitizya mukutobelezya mabambe aakulumbayizya antomwe akutembawula tujana insiswa yakubuumi bubootu.

Ibantu babotelwa bakkala ibuumi ibulamfu kwiinda baabo bakkala nkabanyemene alimwi nkabangunguna. Pawulo mubbuku lyabaFilipi 4:4 wamba kuti “Amusekelele muMwami lyoonse. Ndaamba lwabili eli ijwi lyakuti amusekelele”. Leza takonga watulekelela nkekako ngatube alukondo mulinguwe kwiinda muzintu zyabuyo ezyo zitutyola myoyo.

Inkombyo Muuya wangu lumbayizya Leza amumoyo wangu woonse, lumbayizya izina lyakwe lisalala. Muya usalala ndigwasya kuti ndibootelwe muchiindi choonse chabubotu abubi muzina lyaJesu Kkilisito. Amen.

Zyakuchiita Tweelede kukkala nkatulumbayizya aantomwe akutembawula kwiinda kukkala nkatulila. Nchilongezyo nzi echo nchetubotelwa? Niinzi ezyi nziwakachitilwa a Leza mubuumi nzwakatalumba? Nkambonzi nikuli kuyumu kulumba?

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OBILWE AALAMUSANU AMAZUBA OONE. MUTWE WAMAKKANI: NGATUTONDEZYE LUYANDO PEPE KUNYEMA. CHIBALO: 1Petro 3:1-12

Naa umwi muntu wakunyemya naa kukupa machiise, ziyeyegwa aabantu nkubweedezya machiise aya. I kulekelela akuluba nchintu cheelede kuchitwa akutobelezegwa amaKkilisito. Muchiindi nikusika kulila naa kuyanda kubwedezya bubi zitupa kuba abasinkondoma. Nkekako ezi zitupa kutamvwanana abenzuma. Mulichimwi chiindi zyeeta kutapona kabootu, buyumuyumu antomwe amachise. Tensi nchintu chuuba kupedekezya limwi seeya pesi zikkonzya kuchitika luzutu mukutayanda kubweedezya nkili ninzila yakulitabilila. Ikulekelela tensi nchintu chitanjili kumizeezo naa wanyemetezyania awumwi naa nkolitabilila mukuti utamvwi machiise kuzwa kumuntu utanoli wakubisizya. Ibutebuzi bwazichitiko ezi nkulwana kutamani alimwi ibumvwanane bwabantu babili aba ngabwacheya. Mukulemeka ijwi lya Leza tweelede kulekelela nekuba teensi nchintu chuuba. Pesi luyando lwaLeza lulakonzya kukkalilila mubuumi bwako, nkekako nchintu chikonzya kuchitika.

Naa wayeeya kuti mukuli mupati wakuchiita, yeeya ichiindi chazilongezyo nzyojana mukaambo kaJesu iwakakulekelela. Iluyando lwakwe nchintu chipati nkambo wakabweza busena bwako achiingano- nekuba ulisizibi, pesi nkuko kumunikilwa oku, aswebo tatweelede kuleka kulekelela bamwi. Naa twakkaka kulekelela chaamba kuti ngatuli kumwayuula izubukilo mputweleede kwiinda kuti tukafutulwe. Kuzwa sunu ngachibe chiintu chilimulindiswe ichakuti tatweelede kubweedela musule naa twabisigwa pesi tulekelele alimwi ngabube bumi bwesu bwamazuba oonse. Umwi wakati naa walekelela ngawaligwisya ilwako mubuzike nkambo ikutalekelela kulachiisa nduwe imwini kwiinda oyoo wakakubisizya.

Inkombyo Ooh Muuya Usalala waLeza undigwasye kulekelela aantomwe akuluba ikuti ndikonzye kwangununa muuya wangu. Ndilizi kuti kusuula kuzyala kusuula nkekako kuzwa lino ndisala kuyanda kwiinda kusuula, muzina lyaJesu Kkilisito. Amen.

Zyakuchiita Zilakonzekana na kuti tulekelele antomwe akuluba? Chaambanzi kulekelela akuluba? Nkaambonzi nitujatisya kuli oyo uunoli wabisya kwiinda kulekelela? Tujanayi mukulekelela?

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OTATWE. MUTWE WAMAKKANI: CHIYUBUNUZYO CHALUYANDO LWALEZA. CHIBALO: Matayo 12:38-42

Ibantu biingi balazumbuzya ataala alusyomo lwamaKkilisito. Naa muntu uuchisilwa kufwa taaponesegwa akufwambana mukwindilila mumalele. Ibube bwaLeza ngabwaba amibuzyo. Ngakwategwa Leza nguulikweta nkondo, inzala, yakubula mvula, woonse Imapenzi aachitika ngakwategwa azwa kuli Leza kuzwida mulwizi, munyika aantomwe akumayoba. Chiindi chiingi tumvwa bantu nkababuzya kuti ” Nkambonzi Leza naatakasya ipenzi eeli?” Ikuti bantu basyome kuti Leza ngwanchonzyo, aba bantu ngabayanda zintu ziboneka antomwe azijatika nkambo ngabayanda kubona zilima nkazyenda, iboofu nkababona, nkokuti basyome. Ezi tazyambi kuti Leza takoonga ulazichiita pesi ikuzumbuzya kwesu nkukupa kuti zitazuzikizigwi.

Inyika yoonse yiminina kubona manguzu aa Leza nkabeleka mukwiinda mumalele. Nikutali luyando lwaLeza amanguzu ayiindilide nekuba tatuboni bubootu bwazyiindi zyoonse. Kuti nkakutakwe Leza nekunga takwe misamu, maluba, imvula, izuba naa bubootu boonse bwamunyika. Ngatubale lwano kwabantu mpawo mputunga tulamvwa ataala aluzyalo lwaLeza amanguzu aakwe. Nguwe wakapa muntu zipego zyaluzibo aantomwe akulumba. NguLeza uupa lusyomo olo lutugwasya muchiindi chakusunkwa. Nguwe alimwi uutusilika muchiindi chamachise, utupa kwiminina, akumvwisisya aantomwe aluyando. Ataala azyoonse ezi wakatupa chipo chipati chaJesu Kkilisito (2BaKorinte 9: 15).

Luyando lwakwe lwakaboneka mukwiinda mumwanaakwe, mubumi amugwasyi wesu -Jeso Kkilisito. Ngaali malele mapati aakkumbilwa amuntu kuzwa kuli Leza? Mulichimwi chiindi muBbayibbele ima Juda bakakkumbila chitondeezyo kuzwa kuli Jesu ikuti bamusyome, pesi Jesu wakakkala. Kukkaka kwakwe kwakali aakuti kwakaba chitondezyo kale ataala a Jonah kuNinevah oyoo wakakkala mazuba ataatu amansiku ataatu mubula bwenswi. Naa twakachilwa kusyoma zitondezyo ziliwo kale akati kesu, taakwe chiimbi nchitunga tulakonzya kusyoma.

Inkombyo Taatesu ulikujulu iluyando lwako nchitondezyo nkaambo wakiiyanda inyika kapati nkambo wakipa mwanako simuzyalwa alike. Wakiyanda inyika eyi izwide zibi, wakatufwida nkatulibasizibi. Tuyiisye kuba aaluyando lwiindilide muzina lyaJesu Kkilisito Amen.

Zyakuchiita Langisisya musule ibuumi bwako, ubone luboko lwaLeza aatala abuumi bwako. Bala zilongezyo zyako, ulajana kuti nzyiingi kwiinda masukusyo nguwakaswana

^ back to top of page ^

BUZUBA: MAKKUMI OTATWE ALIMWI. MUTWE WAMAKKANI: LEZA UKKALA NKASYOMEKA. CHIBALO: BaRoma 3: 18

Ngatumaninsye mweezi oyuu akasimpe kiindilide mulindiswe, nkambo Leza ukkala nkasyomekede, alimwi nguleza uusyomeka chiindi choonse. Kusyomeka kwakwe takukwe chintu abube bwesu kulinguwe pesi kweendelana abube bwanyika azyoonse zizwa mulinjiyo. Leza ukkede nkazuzikizya zisyomezyo zyakwe. Ibbola lino lilimumanza eesu kuti swebo lino tulakkala nkatuli munzila yakwe yabululami naa pepe. Awo mputukachilwa ngawatwiiminina chaluzyalo kuti tubwede kulinguwe.

Naa wasyoma kuli umwi muntu pesi chisyomezyo echo nkachitakwe nichazwidilila, nga twamvwa machiise aakuyanda kwaangununwa. Mulichimwi chiindi ngatwakonka kubantu kuti tatuzofwa buunsi twasyoma muntu pe. Muchiindi echii ngatwaambisya mukasimpe pesi ngatatuchiyo zizuzikizyi nkambo boonse buumi buzwa mukusyoma. Kupona mumpuli, mubeenzuma, mulizyakusambala, akupona abantu mbukuzulwa, kuyanda kusyomeka. Ikuti nkakutakwe kusyomeka inyika mbiizulwa ngayafwidilila.

Nkambo ikupona kwamuntu takusimine. Nkekako kutazwidilila kulizwide mubantu. Ikutasyomeka tensi nkwakulichitila pesi chimwi chiindi takuchijiki pe. Pele nkambo kabupone bwesu butaluleme nkambo kazibi zyeesu, tweelede kuzimina antomwe akuzitambula. Chintu chitakonzeki kusandulwa munyika iisandukide ngu Leza nkaambo nguLeza utasanduki, alimwi zisyomezyo mbuli mbukwaambidwe kumalembe nzyanchonzyo alimwi tazisanduki. Ibantu bakkala nkabaamba kuti kusyomeka kwakwe kuzwa chiindi takusanduki. Nekuba mbuli mumabambe aakwe pesi wakazitondeezya muli imwi inzila yandeene yakuti ulasyomeka alimwi ngwakasimpe. Ngawazuzikizya mabambe aakwe kuli baabo bamusyomene kutakwe mwelo.

Nkekako Leza uyanda kuti tube aalusyomo lwanchonzyo, Naa kwazulila kutasyoma awo imawuse netulwana alimwi abantu nibanga batubisizya, weelede kujatilila kulusyomo lwaLeza. Imapenzi woonse ayomwayuuka alimwi uyozulila lukondo aantomwe akutembawula Leza kutamani.

Ndili kwaamba muzina lyaJesu Kkilisito kuti boonse ibasyoma kuli Leza balimbuli chilundu chaZion eecho chitatilimuki. Bayobona bubootu bwaLeza munyika yabaponi.

Inkombyo Leza wangu Mwami nsikonzyi kumvwisisisya zyoonse pesi ndisyoma nduwe zitakwe mweelo muzina lya Jesu Kkilisito Amen.

Zyakuchiita Lemba aansi zitondezyo zyakusyomeka kwaLeza nzuwakabona azezyo zyakabikwa abaabo balembedwe muBbayibbele. Njila munkombyo yakulumba aantomwe akumaninsya mwezi akutembawula akulambayizya. Ulakkonzya kweezya mukukomba kwamansiku antomwe nkamuli mpuli

^ back to top of page ^