Mission Month 2022 – Ndebele

INYANGA YENJONGO YEVANGELI – 2022
Indikimba: Ukulindela eNkosini (uIsaya 40:31)

Click or tap on the day number of your choice to jump down the page to the notes for that day:

ISIMEMEZELO
Ibandla le Methodist labeka eceleni inyanga kaNtulikazi njengenyanga yomsebenzi kumbe injongo kankulunkulu ebandleni. Okutsho ukuthi inkangelelo yethu iyabe ikulo umsebenzi kumbe injongo. Kodwa ke, lapho esiqalela khona njengamaKristu yikuqedisisa ukuthi umsebenzi lo ngokaNkulunkulu. Ngezinye indlela kasikhulumi ngomsebenzi webandla, kodwa umsebenzi kaNkulunkulu ebandleni. Ngalendlela siqedisisa ukuthi singabahlanganyeli emsebenzini kaNulunkulu njalo ukuba khona kwethu kungenxayokholo lwethu. Konke ibandla elikwenzayo ngokukaNkulunkulu, ngakho konke esikwenzayo, lesikukhulumayo, lalapho siyakhona kufanele sigxile kuNkulunkulu. Ukusakaza ivangeli ngenye yezindlela ezimqoka emsebenzini kaNkulunkulu.
Ngalokhoke, njengamalunga esiKristu sithakazelela leyinyanga yomsebenzi sisazi ukuthi silomlandu njengokulotshiweyo kusimemezelo sikaJesu esithi “Hambani ke… (Matewu 28: 16- 20). Omunye lomunye uyanxuswa ukuthi azihlolisise ukuthi ukutshisekela ukwenza abafundi kumbe ukunxusela abantu kuKristu lokhu sisakuzwa phakathi kwethu. Ibandla lisemzileni ofaneleyo ngalowo mlandu, yikho lenze isisekelo sakuqala sokukhula kwebandla (Pillar 1) soGwalo lwezokumiswa kwebandla (Strategic Plan), okuseleyo yikuthi omunye lomunye ahambe phandle kwebandla aze lomphefumlo owodwa olahlekileyo ekhaya.
Linyanga lithuba elikhulu lokwenza lokhu. Ukuze siphumelele njalo sibe lesiqiniseko ekwenzeni lokhu njalo kube lokuphumelela, lolugwalo lulungisiwe ukuze luphakamise ukukhula kusiKristu ngoba kuyilabo kuphela asebekhule emoyeni abangenza lumsebenzi kamoya baphumelele. Lolugwalo lwenzelwe njalo ukuze lonke ilunga lebandla leMethodist lihlanganyele emsebenzini kaNkulunkulu ebandleni. Ukuhlanganyela kulomsebenzi oqakatheke kangaka kungokomuntu wonke. Ngakhoke, omunye lomunye, abadala labancane, kumele azibeke endaweni adlale indima yakhe ayinikezwe nguKristu ukuze inyanga leyi kumnyaka lowu ingabi nje yikudlulisa isikhathi.
Singena kulomsebenzi, senza kanjalo silesiqiniseko ukuthi ukuhlanganyela kwethu kulumsebenzi kaNkulunkulu kuyikubonisa uthando lwethu. Ekuthandeni kwakhe umhlaba uThixo wanikela ngendodana yakhe eyodwa. Uthando ngeke lube luthando lungaphelekezelwanga yikupha. Ngomoya munye, leyinyanga ngeyokubuthanisa indingeko zokusebenzisa emsebenzini kaThixo ebandleni. Ibandla elilendingeko zonke lilesiqiniseko sokuthi lingawenza umsebenzi kaNkulunkulu lingelampazamiso. Lesi yisikhathi sokuthi siphume emaqobolondweni sibonakale egcekeni. Ithuba selisunguliwe, kasiphakameni sibalwe kanye labathembekileyo emsebenzini kaNkulunkulu.
Revd. B. Chinhara
(Mission Director)

ISIBONGO
Uhlangothi lokucubungulwa lokukhutshwa kwezingwalo (Research and Publication) luyabonga iBandla leMethodist ngokulinikeza ithuba lokuqoqa lokukhupha amaphepha lezingwalo zebandla, okugoqela lalolugwalo. Lokhu kuza ngemva kokuba amaMethodist besazakala njengabantu ababalayo; njalo lolusiko baluthatha kumsunguli weMethodism uqobo lwakhe, uJohn Wesley. Kodwa umuntu ubala kuphela lokhu okulotshiweyo, ngezinye indlela ‘Uma kungela ukuloba, kakukho ukubala’. Ngakhoke, sifuna ukubonga (umfundisi) uDokotela Chigova labanye abafundisi abathi; A. Chiyanike, N. Goredema ngokulungisela ibandla lolugwadlwana. Inkosi kayibabusise.
Lolugwadlwana lwatolikelwa kulimi lweSindebele yilaba abathi:
Revd. C. Nunu Ndlovu
Revd. S. Ndiweni
Mrs. Lizzie Tshuma
Mrs. Silibaziso Tshuma
Mr. Albert Mnkandla
Luhlelwe ngu Mrs. Sithembile Ncube
Siyabonga njalo umsebenzi owenziwa ngumfundisi uL. Mtendzwa ngokucubungula ugwalo lolu ekuqaleni kwalo. Yena kanye lababonke abatoliki kababusiwe ngokugcweleyo. Inhlangothi zeziqinti zokucubungula lokukhutshwa kwalezingwalo (District Research and Publications) ziqhubeka zingamehlo lendlebe zethu kundawo zabo ngakho baqakathekile kithi. Okokucinake, sibonga i-Connexional Bookshop ngesiqiniseko sokuthi leligugu lifinyelela kundawo zonke zeBandla leMethodist, kuleli langaphandle kuzingwalo ezibambekayo lezisemoyeni. Kuyisicelo sethu ukuthi omunye lomunye athenge ugwalo lolu ukuze sale silomvutho ngaphakathi kwethu.
uNkulunkulu akabusise abantu ababizwa ngokuthi ngamaMethodist
Revd. O. Chagudhuma
(Research and Publications Coordinator)

USUKU LWAKUQALA

Isihloko: Umhlaba olindeleyo! Ibandla elizimiseleyo
Izifundo: KwabaseEfesu 4:17-18, 2 Petro 2:20
Injongo kaKristu ngeyokuthi ibandla lihambe kuwo wonke umhlaba liphendulele umhlaba ngakuye. Umhlaba, lapho ibandla elithunywa kuwo ubanjiwe, wabotshwa, waphandlwa, uyisiphofu, awazi, njalo uyaphika ubukhona buka Kristu kanye lamandla akhe okubasindisa. Umhlaba esiphila kuwo ulinde ithemba, njalo lelo themba litholakala kuJesu Kristu yedwa. Imimoya eminengi emhlabeni imelele njalo ifuna ukuzwa indaba ezinhle zeVangeli. Abantu bakhetha indlela eziyingozi lempilo ezibenza basuke endleni zikaNkulunkulu zona ezipha impilo, ngokunjalo sebomile, balendlala yelizwi leqiniso.
Kudingeka inhliziyo elesifiso sokuvuma ukusetshenziswa nguNkulunkulu, ukudinga lokusindisa okulahlekileyo. Kudingeka inhliziyo ezinikelayo ukuphumela phandle ngenxa yalabo abangela kukhanya kukaKristu kulo umhlaba wobunyama. Ukukhathazeka kwebandla elilesifiso yikuhlanyela phakathi komhlaba ogcwele inzondano lamanga, benze amakholwa athembeke kukholo lwabo kuNkulunkulu. Ibandla limele libelesifiso sokufinyelela abagulayo lokubasilisa, njalo limele likhathazeke ngempilo eyisinengiso esiyisimo salumhlaba walamhlanje. Ibandla elilesifiso lizinikele ukuhluphekela labo abangakholwayo (2 Timothi 1:11-12), ukuze labo basindiswe.
Ukusebenza kwebandla elilesifiso kulokuzidela, okutsho ukuthi amakholwa amele avume ukulahlekelwa zimpilo zabo ngenxa yosindiso lwabanye njengo Kristu owapha impilo yakhe ngenxa yethu esasiyizoni (KwabaseRoma 5:8). Izingozi, izimpi, indlala, ukubulala lemikhuhlane kwenze umhlaba walahlekelwa lithemba kodwa bama belindele ukusindiswa kwabo. Ibandla limele libe lesifiso sokuphuma phandle kwemiduli liyogcwalisa izikhalazo zabantu abahlulukelweyo. Ibandla elilesifiso kalizikhangeli lona kodwa likhathazeka ngomthwalo lokuhlulukelwa kwabanye.
Ukuba libandla elilesifiso emhlabeni olindeleyo yikulungela ukuphuma lokuya sindisa umhlaba othunjiweyo (1 Petro 2:20); ukuziveza emsebenzini kaNkulunkulu kungela kubanjwa ngamandla kodwa kuvela kuthando lobuntu.
Ingxoxo
1 Ibandla lingaphendula njani kusimo sesono somhlaba? Yisiphi isono esise mhlabeni esidinga ukuba ibandla liphume phandle?

^Back to list^

USUKU LWESIBILI

Isihloko: Yamukeleka ukuba utshumayele iVangeli
Izifundo: 1 KwabaseKorinte 3:12-15, 2 Timothi 2:14-18
Ukuba yingxenye yabatshumayela iNdaba eZinhle zeVangeli ngokuvangela lokudinga abalahlekileyo kulo umhlaba kulithuba elincomekayo. UPaul uchaza ukuthi kuzakuba lokuhlolisiswa kwemisebenzi yethu, lapha, abanye bazaphiwa umvuzo abanye njalo bazalahlekelwa ngumvuzo kusiya ngokuthi bazakhela njani (1 KwabaseKorinte 3:14-15). NgesiGriki ibala,’Approved’ litsho, ‘okuhluziweyo kwabonakala kukuhle’ (proven) lalilsetshenziswa ngabakhanda insimbi (metal smith) ukubona uhlonzi kumbe ukuphuma kuhle kwento yabo. Ngokunjalo ukwethembeka kwethu ezwini likaNkulunkulu kuzakuhlolwa, abanye bazaphumelela abanye behluleke. Abanye bazakuzwa ilizwi lisithi, “Kuhle, Nceku ethembekileyo” kube kanti abanye bazakuzwa ilizwi lisithi, “nceku embi lelivila” (Mathewu 25:23, 26).
Labo abavunyelwe ukutshumayela indaba ezinhle zikaKristu, baqhubeka befundisa imfundiso eqondileyo yokholo. UPawuli ulayela uTimothi ukuba akhumbuze abantu “ngalezi zinto” esitsho imfundiso yeqiniso levangeli. Ekutshumayeleni ivangeli likaKristu, kuba lezilingo ezintsha leziqalayo loba kunjalo kule zinto abantu bakaNkulunkulu abamele bazizwe ngazo zonke izikhathi. Lapho ibandla lisenza imvuselelo yokufinyelela abantu ngendaba ezinhle, limele libelolwazi lokuthi abantu bamele bezwe imfundiso eqotho yeVangeli, ubuntu obugcweleyo bukaKristu lobuNkulunkulu bakhe, ukuhlawulwa kwezono, ukuqakatheka kwempilo elungileyo lokusetshenziswa nguMoya oNgcwele.
Izisebenzi ezivunyelwe ukutshumayela zilobudlelwano obuqinileyo phambi kukaNkulunkulu, njengokuthi bayazi ukuthi uNkulunkulu ukhangele umsebenzi lezenzo zabo. Izisebenzi ezivunyelweyo, zimele zinanzelele ukuziphatha kanye lempilo yazo yonke. Enye into izisebenzi ezivunyelweyo ukutshumayela zimele zitshiyane lakho ukuthukuthela lokuthukana. Umlobi wencwadi kubandla labase Efesu uyaxwayisa ngokusebenzisa amazwi abangela ukulwa, lokhu kungalichitha ibandla ngitsho lalabo abalalelayo. Izisebenzi ezivunyelweyo ukutshumayela bangabafundisi abathembekileyo beBhayibhili, abangadinwayo ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. Bayazama ngendlela zonke ukuba bafundise iqiniso leVangeli beceza imfundiso yamanga. Siyaphiwa isibonelo sabafundisi bamanga ababili, uHymenaeus loPhiletus, abafundisa ukuthi indaba yokuvuka seyadlula ngalokho bachitha ukholo lwabanengi ababazwayo.
Ingxoxo
Yiziphi izibonakaliso ezitshengisa izisebenzi ezivunyelwe ukutshumayela, kuyini njalo okudingekayo kubo ukuze bachaze kuhle izingwalo

^Back to list^

USUKU LWESITHATHU

Isihloko: Phakama, uhambe njalo utshumayele
Isifundo: UJona 1:1-2
Ugwalo luka Jona lwehlukile kwezinye ingwalo zesiphorofitha ngokuba kasila ndaba echaza isiphorofitho, imbali yalo iyindaba ngokwayo. Ugwalo lesiphorofitha sikaJona sichaza ukuba uNkulunkulu uthanda bonke abantu njalo kuyisifiso sakhe ukwabelana labo ukuthethelela kwakhe. Njengo Jona, lathi uNkulunkulu uyasibiza ukuba siphakame singene emhlabeni, umhlaba umelele usindiso lukaJesu Kristu. Kuqakathekile njalo ukwazi ukuthi into yakuqala yikuba sifumane imvumo njengezinceku lezincekukazi zikaNkulumkulu singakaphakami ukuba sitshumayele indaba ezinhle emhlabeni.
Njengo Isaya owaqala wahlanjululwa waphiwa imvumo engakazivezi esithi, ‘Ngilapha ngithume’ (Isaya 6:1-8), kubandla lamaKristu, abantu ngamunye lamunye bamele bamukele imvumo yonale lokuhlanjululwa engakathatheli izindaba zosindiso ezindleleni lasembuthaneni yabanengi.
UNkulunkulu wayelenjongo esobala ekubizeni umphorofitha uJona ukuba aphakame ahambe aye eNiniva. Ngokunjalo lalamhlanje ulenjongo yinye kithi, uyasibiza ukuba siphakame siye kumhlaba olezono. Kutestamente elitsha uJesu ubiza abafundi bakhe ukuba bangene emhlabeni batshumayele ivangeli kuzidalwa zonke, babhabhathize labo abakholwayo njalo bevuma lelivangeli lokuqalekisa labo abangalivumiyo (Marko 16:15-16). Umphorofitha uJona wayesazi lokho iNkosi efuna ukuba akwenze kodwa wala ukulalela. UNkulunkulu uyasincenga ukuba simsebenzele kodwa kwenzinye izikhathi njengo Jona siyala ukwenza lokho asithuma khona lasibekele khona phambi kwethu. Nxa singalaleli amazwi kaNkulunkulu esithuma emsebenzini wakhe, siyasuka phambi kobuso bakhe njengoJona owatshintsha lapho athunywe khona waya eThashishi. Silomsebenzi njengabalandeli bakaKristu. Simele silalele, sivume ukuthunywa sihambe siye siza abantu abasebunzimeni bedinga usindiso lomusa kaNkulunkulu lothando lukaKristu.
Kwezinye izikhathi, njengamaKristu, siyesaba ukuthatha imisebenzi etshiyeneyo uNkulunkulu asibizela ukuba siyigcwalisise ngoba sizizwa singenelanga njalo singalungiselelanga. Kwezinye izikhathi siyesaba umumo esizakuhlangana lawo phandle emsebenzini. NjengamaKristu, simele sizwisise ukuba asizikhetheli ukuba siye emsebenzini, kodwa ukuthi uNkulunkulu nguye osithumayo. Umsebenzi ngowakhe okwedlula ukuba ngowethu. UNkulunkulu usipha amadla, lesibindi lokokusebenzisa ukuba sigcwalisise injongo yomsebenzi asibizele wona.
Ingxoxo:
a Kungani amaKristu lamhlanje esehluleka ukulalela ukubizwa kwabo nguNkulunkulu ukuba baphumele phandle bayesindisa abanye.

^Back to list^

USUKU LWESINE

Isihloko: Ukubizela izizwe zonke phambi kwesihlalo sobukhosi.
Isifundo: Isambulelo 7: 9-17
Ibandla liyakhuthazwa ukuba ligoqele wonke umuntu kule inqola yeVangeli. Lifanele lidinge ukusiza lokubuyisa bonke kuKristu; ngaphambi kwesihlalo sika Baba. Ubizo lokulandela uJesu lubizo lomuntu wonke; abancane labadala, izinothi labayanga, obaba labomama, abakhonzayo labo mhlaba, ukuze batshiye izindlela zabo bakhonze uNkulunkulu munye weqiniso esimaziswe nguJesu Kristu. UNkulunkulu webandla lamaKristu uyavula elule izandla ukuba amukele bonke abantu kungenani ukuthi ngobani kumbe bavela ngaphi. uJesu waqeda isikhathi labantu bonke engela bandlululo. Wahlala lalabo okuthiwa ngabangaphandle njalo waba ngumngane wabo bonke abebefuna. Ngitsho labantwana abancane, abanye ababecatshangelwa ukuthi bancane kakhulu, babesenela ezinyaweni (emathangazini) akhe. UJesu waye saziwa njalo ngokuhlanganyela labantu abangamukelekiyo esigabeni, abagulayo, izoni, engela esinye isizatho ngaphandle kokuthi wayebanakekela.
Isifundo esifunyanwa kuSambulelo 7:9-17, sesisiya ekucineni kwenhlupho, ikhuluma ngenani elingebalwe muntu lamaJuda labezizwe abakholwa kuKristu. Ixuku leli limela izizwe zonke, imihlobo yonke, abantu bonke, amaqembu onke lendimi zonke. Loludaba luyisikhumbuzo kubandla lamaKristu ukuthi bonke abantu baligugu kuNkulunkulu, akula bala lamuntu, umhlobo kumbe imbali emehlukanisa lothando lwakhe (KwabeseGalathiya 3:28). Indaba yeVangeli kayivumelani lakancane lokubandlululana ngombala kumbe umhlobo (1 Johane 4:20). Ixuku elichazwa kudaba lolu lipha indumiso kuNkulunkulu leMvana. UJohane akachazi ukuthi leli xuku elikhulu livela ngaphi, kodwa umphathi ubona bengabantu abasindisiweyo basinda ekuhluphekeni okukhulu, uqhubeka njalo echaza ukuthi sebevikelekile phambi kukaNkulunkulu, kabasoze babe lendlala kumbe ukoma kumbe ukutshiswa ngelanga. Akusobala ukuthi lelixuku lisezulwini kumbe emhlabeni, kulalabo abakholwa ukuthi ixuku lisezulwini, khangelani ukuthi isihlalo sikaNkulunkulu sisezulwini laphambi kwemvana (Isambulelo 5:6).
Injongo yethu njengamaKristu yikuletha bonke kuKristu. Simele senze isimemezelo sokuletha bonke kuKristu leVangeli esilitshumayelayo limele lidinge ukusindisa abalahlekileyo. Kwezinye izikhathi njengamaKristu siphatha abanye njengabantu abalahliweyo, abangafanelanga, njalo abangela ndawo ebandleni. Isifundo salamhla sidinga ukukhumbuza ibandla ukuthi injongo yalo ngeyokudinga abalahlekileyo kungela bandlululo ngoba uNkulunkulu unakekela bonke. Izikhathi ezinengi njengamaKristu, senza abantu abanengi bazizwe bengayamukeleki njalo bengafanele ukuba senkonzweni. Sithunyelwe phandle ukuba siyedinga abalahlekileyo, umnikazi nguNkulunkulu, obafuna ekhaya. UNkulunkulu usithumile ukuba siye tshumayela iVangeli lothando hatshi ukwahlulela.
Ingxoxo:
a Ibandla lingenzani lamhlanje inkonzo igoqele bonke?

^Back to list^

USUKU LWESIHLANU

Isihloko: Asiphetheni umsebenzi wethu sisaphila
Isifundo: Johane 9:4
UNkulunkulu owasidalayo njalo wasibiza wasipha okokwenza okunengi, wasipha umthwalo omnengi, imisebenzi eminengi lokusithuma okunengi. Ingxenye enkulu yempilo yethu ibunjwe ngemisebenzi, imisebenzi esimele siyiphethe sisaphila, sisese lempilo lamandla. Isizukulwane sinye lasinye sibizelwe ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, ukugcwalisa izidingo zabantu ngesikathi sempilo yaso. Abanye babizelwe ukusebenza ngezikhathi zengozi yemvelo, impilo zabantu zisengozini. uNkulunkulu ukhangelele ukuthi lezizinto ziphethwe abantu beseselamandla. Ibandla lamhla libizelwe ukuba litshumayele phakathi kwengozi yesifo seCovid 19, ukutshumayela uthando lukaKristu phakathi kwezimpi ezesabekayo lendlala emhlabeni wonke. Ukuphakamela ukubizelwa lumsebenzi kumele kwenziwe njalo kuphethwe yilesi sizukulwane sethu.
UJesu wazikhethela abafundi bakhe emsebenzini wokusindisa kwakhe, okutshiwo ‘thina’. Abafundi babehlangana lemisebenzi yamandla kaSatani. UJesu labafundi bakhe bona babebizelwe ukuveza amandla kaNkulunkulu, ukunyathezela phansi amandla kaSatani lobunyama. Babemele bahlomele izembatho zomsebenzi lowo. Impendulo kaJesu kubafundi yokuthi, ‘ngubani owonileyo, abazali kumbe isiphofu?’, itshengisa ukuthi injongo yakhe yayingeyokukhangela okumele kwenziwe, ukusindisa umuntu kulokuqeda isikhathi kudingwa ongetheswa icala. Injongo yethu njengamaKristu alamhla imele ibengeyokusindisa abantu kumumo lo omubi njalo lokhu kumele kwenziwe sisaphila.
Nxa uJesu esithi, “Simele senze umsebenzi walowo osithumileyo, kusakhanya, ngoba ubusuku buyeza lapho kungela msebenzi owenziwayo”, lapho wayesebenzisa nje ‘ubusuku lokukhanya’ okujwayeleke ukusentsheziswa kufaniswa ukuphila lokufa. Ukufa kuqeda konke okumele kwenziwe ngumuntu emhlabeni. Ilanga elitshona entshonalanga liyisikhumbuzo sokuthi ukukhanya kuyadlula lokuthi ubusuku buyasondela. UJesu wakhunjuzwa ngosuku lwempilo, lobusuku bokufa, wayengasela sikhathi eside emhlabeni (Johane 9:5). Ubusuku obabusiza babuzavala umsebenzi wakhe njengomuntu, njalo kuye ithunzi lokufa laselimembesa. Siyakhuthazwa njenge bandla lalamuhla ukuthi sisebenzele uNkulunkulu sisenelisa, ngoba isikhathi siyeza lapho singeke senelise ukumsebenzela, lapho ubusuku buzosembesa (Johane 21:18).
Ingxoxo:
a Ukubalisela kulisela lesikhathi. Sitshoni lesisaga?
b Kungaba yini isizatho sokubalisela nxa sekumele kugcwaliswe esikuthunywe nguNkulunkulu njengamaKristu?
c Kasixoxisane ngabantu asebezisola ngokudlulwa ngamathuba ngenxa yokubalisela.
Umnakano wosuku
Sekungani uNkulunkulu angangisiza ngenze okufaneleyo ubusuku bungakafiki.

^Back to list^

USUKU LWESITHUPHA

Isihloko: Tshumayela inkazimulo yakhe kuzizwe
Izifundo: 1 Imilando 16:23-24, Amahubo 96:3-13
Ibandla likaNkulunkulu liyasabalala lapho abasindisiweyo betshumayeza abangakholwayo emhlabeni ngobuhle uNkulunkulu abenzele bona. Ukwabelana labanye ngalokhu esikwenzelwe nguNkulunkulu kuyabakhuthaza ukuba bathande ukukhonza uNkulunkulu wethu. Ukutshumayela inkazimulo kaNkulunkulu kubantu emhlabeni kayisikho kuthunywa kuphela kodwa kuyikuphuphuma kwentokonzo yokukhonza. Lapho uNkulunkulu ebusisa njalo esiphakamisa, ukhangelela ukuba sabelane indaba ezinhle lomhlaba, lokhu kuyasiza labo abalokhu bekusimo esasikuso kubaphe ithemba lokuthi labo bazakusindiswa kunhlupho zomumo abakuwo. Ubukhulu bukaNkulunkulu esabelana ngaye kumhlaba buvezwa nsuku zonke phansi lapha, emagcekeni, elwandle, ngitsho lase zulwini. UNkulunkulu uyasebenza phansi lapha emhlabeni njalo wenza izimanga phakathi kwabantu, njalo limisebenzi emangalisayo imele itshunyayelwe emhlabeni. Kungumlandu wamaKristu njengabameli bakaKristu ukuba batshele umhlaba ngamandla ezenzo zakhe.
Ngokutshumayela inkazimulo kaNkulunkulu emhlabeni, siyabe sibatshela ukuthi unguNkulunkulu weqiniso lokuthi akula omunye, unguMdali wezulu lomhlaba njalo nguye othethelela izono. Sifanele sitshumayele igama lakhe kuzizwe ngalokho ayikho, lakwenzileyo, lomangaliso lwakhe, lakho konke okubukekayo. Sitshumayela ubuhle bukaNkulunkulu emhlabeni lapho sivuma izono zethu, nxa sisenza njalo sichaya inkazimulo yakhe sichaza ukulunga kwakhe. Simele sithethelele abanye bethu abasonelayo, ukwenza njalo yikuvuma ukuthi lathi sithethelelwe okwethu ukona. Ngokunjalo siyabe sichaza ukuthi owethu uNkulunkulu uyathethelela. Ngaphandle kokutshumayela udaba lokusindiswa kwethu kwabanye, simele sithele izithelo, siphile impilo etshengisa ukuthi sisindisiwe njalo lokuthi asisaphili esonweni. Ekutheleni izithelo kulapho umhlaba ukhangela kithi ukuba uthole indlela etshengisa ukuthi impilo yesiKristu injani.
Sifanele ukupha ukubonga kuNkulunkulu kukho konke; ngokubonga uNkulunkulu sitshumayela ubuhle bakhe kulabo abazwayo. Ukukholwa kuNkulunkulu sikuwo wonke umumo esizifumana sikuwo kuyibufakazi bokuthi uNkulunkulu ubemuhle kithi ngokunjalo sizathembela kuye singanyikinywa yilutho. Ukukholwa kuNkulunkulu kutsho ukuthi kasilamahloni ngokubizwa ngaye, ukukholwa esikutshengisa umhlaba kuvela kulokhu esikubonileyo, ngesikhathi silaye sadlula esigodini sethunzi lokufa, lapho asisiza ukuba singagaluli phakathi kwezihlupho zomhlaba lokudliwa njalo ngumlilo wakulo umhlaba. Simele sivele sobala ngokholo lwethu ngoba sisazi uhambo esiluhambe laye njalo akazange asitshiye. Ngokuphila impilo yomthandazo, sitshumayela inkazimulo lobuhle bukaNkulunkulu phambi komhlaba. NjengamaKristu sifanele ukuthandaza kuNkulunkulu ngoba sileqiniso lokuthi impendulo zethu zivela kuye. Kasiphepheli kumandla ethu kodwa kumusa wakhe wosindiso.
Kwezinye izikhathi njengamaKristu sitshengisa ubuhwaba, umhawu, ukuncitshana, ubufebe, ubutshapha, inzondo, ukutshaphaza amandla, lokunye okubi endaweni yenkazimulo kaNkulunkulu. Lokho esikukhulumayo lesikwenzayo ekutshumayeleni inkazimulo kaNkulunkulu, kuzaletha abantu abanengi ukuzokhonza uNkulunkulu, ngasikhathi sinye lokhu esikukwenzayo lesikukhulumayo okubi njalo okungachazi ubuhle bukaNkulunkulu, kuzafuqela abantu khatshana lomua kaNkulunkulu osindisayo.
Ingxoxo:
a Sithembekile yini sonke ngalokho uNkulunkulu asenzele khona?
b Siyatshumayela yini usindiso lwakhe kumbe ukulunga kwethu?
c Simele senzeni ukuze ubufakazi bethu bufinyelele hatshi ngamazwi kodwa ngamandla oMoya oNgcwele?
Umnakano wosuku
Impilo yami iyaveza yini ukwethembeka kukaNkulunkulu? UNkulunkulu angisize.

^Back to list^

USUKU LWESIKHOMBISA

Isihloko: Injabulo yomfakazi
Izifundo: Imisebenzi 20:23-24, Imisebenzi 26:16-18
UmKristu wonke ungumfakazi kaNkulunkulu ngoJesu Kristu, lobanje abanye bethunywe ukufakaza okusobala. Sonke simele sifakaze ngoNkulunkulu ngazo zonke izikhathi, kunto zonke, lezindaweni zonke. UNkulunkulu uyenelisisa ababuthakathaka labantukazana ukutshumayela iVangeli lakhe. Kuyikuthanda kukaNkulunkulu ukuba wonke umuntu akhulume ngegama lakhe leleNdodana yakhe uJesu Kristu. Umfakazi ngumuntu owabona into zisenzakala njalo ukhona ukutshela abanye lokho akubonayo. Sonke sibizelwe ukuba ngofakazi bakaKristu, sichaza ubufakazi beqiniso ngalokhu esakubonayo lesakuzwayo. Sonke sithunyiwe ukuba sabelane iNdaba ezinhle lokudinga abalahlekileyo (Mathewu 28:19). UJohn Wesley wayebambelele kukholo lobuPrisiti bamakholwa wonke, njalo lamhla bonke abantu ababizwa ngokuthi maWisili/Methodist, umhlaba wonke, babambelele kumfundiso, ethi wonke umuntu angaba nguMprisiti kaNkulunkulu kungenani ngesimo sakhe, ukholo, kumbe ukuhlolwa kwebandla lakhe lezombangazwe akulo.
Njengabafakazi bakaKristu sikhangelelwe ukuqhubeka singabafakazi abathembekileyo kungenani lobunzima lokwethusa okuza lomsebenzi lo. Sesithunyiwe njengabofakazi bakaKristu, uPawuli uthi akalandaba njalo kanyikinywa yikwehluleka kwakhe kodwa ukhangelele ukuhamba komsebenzi wakhe njengofakazi olentokozo (Imisebenzi 20:24), umsebenzi awuthunyelwe ukuba awufeze ngoKristu ngokwakhe (Imisebenzi 26:16-18). UNkulunkulu ufuna sibe ngabafakazi bakhe ukuze abantu esibafakazelayo bezwe amandla akhe, amandla aguqula impilo zabo. Abantu esibafakazelayo baqala ukuzwa ukuthula lothando lukaNkulunkulu; bayafumana indlela zikaNkulunkulu lesizatho sempilo zabo, njalo babe lesithembiso sempilo engapheliyo. Esengikubalisileyo kuyinzuzo yalabo esibafakazelayo nxa besamukela ukulandela izindlela zikaNKulunkulu njalo injongo yethu ngeyokuthi bafumane linzuzo, lokuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu lokuthi njalo bazagcina imizimba yabo njenge thempeli likaNkulunkulu.
UPawuli uthi yena uyathokoza nxa abantu abatshumayezayo befumana inzuzo leyo ngokukholwa kuNkulunkulu. Ulungiselele ukujabula nxa imimoya isindiswa ngentshumayelo zakhe. Njengo mfakazi akala ndaba ngobuhlungu ahlangana labo kodwa ufuna abantu basindiswe njalo uzizwa ephumelele kakhulu. Ibandla lalamhla alimelanga likhathazeke ngezinhlungu zalumhlaba lokweyiswa ekuphatheni umsebenzi njengofakazi abathembekileyo bakaKristu, kodwa ukukhathazeka kwalo kuyi kuphenduka kwabalahlekileyo besiza kundlela zosindiso zikaNkulunkulu. Singajabula kuphela njengofakazi nxa silothando kulabo abalahlekileyo, nxa betholakala sibalenjabulo, nxa abalimeleyo beselatshwa siyajabula futhi nxa izoni ziphenduka siyathokoza. UPaul njengofakazi othembekileyo wayelothando lozwelo kumhlaba ayethunywe kuwo ukuwufakazela. Wayengela mhawu ngokuza kwabo ekhaya. Abanengi bethu sigcwelwe ngumhawu nxa amakholwa amatsha engena ebandleni. Senza iphutha lokuba bona njengabantu abazoncintisana lathi ezikhundleni zebandla laphansi. Lokhu kuphikisana kakhulu lomqondo kaPawuli, yena owayebamukela ngentokozo laba bantu.
Ingxoxo:
a Siyajabula yini nxa amalunga amatsha engena ebandleni ngokufakaza kwethu ngoKristu?
b Siyakhululeka yini nxa amalunga amatsha ekhuthala ukusidlula ebandleni?
c Lake labona yini amakholwa amatsha esethusela ngokusebenza okwendlula labo esithi ngabanikazi bebandla?
d Singenza njani ukuqeda umoya wokuzwa sikhulelwa ngamakholwa amatsha?
Umnakano wosuku
Nkosi Nkulunkulu, ngisize uhlanyele umkhuba wokujabula nxa kulo yedwa, umoya owodwa osindisiweyo.

^Back to list^

USUKU LWESIFICAMINWEMIBILI

Isihloko: UNkulunkulu uyawuthanda umhlaba
Isahluko: Isaya 4:29-31
Umhlaba wethu ugcwele izindaba ezimbi, isihluku, izimpi, izifo, izinhlungu, inhloni, imfazo lokufa. Ngokwanda kobubi obunje abantu abanengi kanye lamaKristu imbala bayamangala ukuthi ngabe uNkulunkulu usasithanda yini. UNkulunkulu wakuveza ukusithanda kwakhe ngokufa kukaKristu esiphambanweni njalo wachitha igazi lakhe ukuze asisindise thina. Ubani lobani angasitshela ngomlomo ukuthi uyasithanda kodwa uNkulunkulu wasitshengisa uthando lwakhe. UNkulunkulu usithanda ngothando olungelamkhawulo. Abanye abantu bazizwa bekhatshana kakhulu loNkulunkulu kodwa yena uNkulunkulu abesebabuyisa, abanye bazizwe besindwa kodwa uNkulunkulu uyenelisa ukubuyisa injabulo yabo kanti abanye bazizwa bedabukile kantike uNkulunkulu ukubutha izicucu yiwo umsebenzi wakhe. Abantu abanengi sebelahlekelwa ngumbono wezithembiso eziligugu zikaNkulunkulu ngenxa yezimfazo lokudana okubagombolozeleyo. Bahlala bewubuza umbuzo othi nxa uNkulunkulu eluthando, phoke kungani evumela ububi obunje buhlasela abantwana abathandayo?
Abantu bangaba lenhlupho ezedlula izixazululo basuke babungabaze ubukhona kanye lothando lukaNkulunkulu kubo. UIsaya 40:12-31 uchasisa ngamandla kaNkulunkulu okudala. Ukupha kwakhe kanye lokulondoloza. UNkulunkulu unguSomandla wonke. Uyasinakekela yena ngokwakhe. Kakulanto kumbe umuntu ongalinganiswa loNkulunkulu. Ngitsho umuntu oqine ukwedlula bonke uyadinwa ngezinye izikhathi kodwa amandla kaNkulunkulu kawafiphali lakancane. Ukuthembela kuNkulunkulu yikukhangelela ukuthi amandla kaNkulunkulu azasisiza ukukhulela izingxaki lokukhohlisayo kwalomhlaba. Lanxa abantu bengabaza ngothando lukaNkulunkulu nxa besebunzimeni, uJohane 3:16 wenza ivangeli libesobala. Uthando lukaNkulunkulu kalumanga lwathi mpo njalo kalusilwakhe yedwa, lufinyelela bonke njalo lusondeze abanye bangene phakathi. UNkulunkulu wamisa uhlelo lothando oluyiyona nsika yakho konke ukuthandana lobudlelwana. Nxa uthanda omunye ngokupheleleyo uzimisela ukwenza noma yini, uzinikele ngempilo yakho. UNkulunkulu wahlawula kabuhlungu ngempilo yeNdodana yakhe, okwaba yinhlawulo eyedlula konke. UJesu wasamukela isijeziso sethu wahlawulela izono zethu njalo wasipha impilo entsha ayezelayo kithi.
Nxa sisabelana ivangeli labanye, uthando lwethu kalube njengolukaKristu, kasizimiseleni ukudela ubunandi esikubo kanye lokuvikeleka ukuze abanye labo beze ekwamukeleni uthando lukaNkulunkulu. UMartin Luther indoda yaseGermany, eyayisazi iBhayibhili yathi, “Ngabe ngangingu Nkulunkulu abantu laba bengamahlongandlebe kanje ngangizawubhidliza umhlaba.” Kodwake uNkulunkulu uyawuthanda umhlaba. Wawenzela konke lanxanje umhlaba ubulawa yisono abantu beyizikliwi. Ukuthi uNkulunkulu usithanda njani thina siyilokhu esiyikho yena enguNkulunkulu, kakuzwisiseki, kuthi ngabe uyasenyanya engasondeli phansi kwethu. Uthando lwakhe lungeke lwalinganiswa lalutho. Usithanda lanxa okomhlaba kuphambana lathi.
Ingxoxo
a Ungakuveza yini ukuthi uNkulunkulu akathuli nxa abantu bakhe behlupheka?
Umnakano wosuku
Phakathi kwazo zonke imfazo uhlala enguNkulunkulu njalo uthando lwakhe ngolwaphakade. Indumiso kuNkulunkulu. Aleluya!

^Back to list^

USUKU LWESIFICA MUNWEMUNYE

Isihloko: Sengilenze isibane sezizwe
Izahluko: Isaya 49:6, Mathewu 5: 13-16
Njengamakholwa singunembeza womhlaba esikuwo. Amakholwa kawangawuvumeli umhlaba uwethesa izindaba zawo. Ngokubiza abafundi bakhe ngesibane emhlabeni, uKristu uthi ngaphandle kokufihla ubufakazi bethu sisehlisa isibane sisifihla, kasikhanyiseni ezindaweni lezikhathini zobumnyama sibuxotshe ubumnyama. Ukukhanya okusuka kumakholwa akusikwabo. UNkulunkulu kalindelanga ukuthi thina kube yithi esixazulula izindubo zabantu. Ukukhanya kwethu kusuka kokunye ukukhanya sona isibane somhlaba uqobo uJesu Kristu (Johane 9:6). Nxa siphila izimpilo zethu sixhumene leNkosi uJesu Kristu labo abasigombolozileyo bazakubona ukukhanya kuka Jesu Kristu kithi, hatshi okwethu thina. Nxa abantu balomhlaba besibona, kababone uKristu oyikukhanya. Njengamakholwa silitheku elikhokhelayo likaKristu.
Nxa siphilela uKristu siyavutha njengezibane, sitshengisa abanye ukuthi uKristu unjani. Singathula khona kumele sikhulume, sifihla ukukhanya kuka Kristu. Singavumelani lenengi labantu lona elilandela ezomhlaba. Njengamakholwa kwezinye izikhathi sike sivumele isono ukufiphaza ukukhanya kwezibane zethu. Singaphila izimpilo ezingcoliswa yisono isibane sethu siyafiphala besesisehluleka ukukhanga ukuze abantu bezekuKristu. Kasichasiseni ukukhanya kwethu ebantwini. AmaKristu kawabatshele abanye ngoku khanya okungu Kristu lokuthi okwabo ukukhanya kusuka ngaphi. UKristu ungumthombo wempilo yokulunga njalo umhlaba kawuwazi umthombo wokuhlanzeka lokulunga. Isibane sekholwa siyafiphala nxa engazinaki izidingo zabanye abantu. Izenzo zethu ezinhle ziyabonwa ngabanye abasebunyameni, abaphakathi kwezomhlaba esihlalakuwo. Labo abemukela ukukhanya okunguKristu bazakudlulisela phambili bahugele bonke abanye kuKristu.
Singaphila izimpilo zethu silandela ababusisiweyo bakaKristu, sikhanyisela isibane sethu sempilo kwabanye. Amadoda labafazi bokulunga bangamela iqiniso, abanye labo bazakuba lezibindi zokumelana lobumnyama. Ngokukhula kobuhlobo bethu loKristu nsukuzonke, sinyathela ezinyaweni zakhe, simanyana laye ekuhambiseni iqiniso levangeli. Isibane singalethwa sixotsha bonke ubumnyama, sanelisa abantu ukubona abakwenzayo. Singabameli bakaKristu emhlabeni sikhanyisa lanxa singakwazi thina. Abantu babona imisebenzi yethu emihle ekhanya njengesibane, besebemdumisa uNkulunkulu. Isibane samaKristu sikhanyisa kuze kuthi izoni ezisibonayo zicine sezitshiya ukona ziphendukela ngakuKristu zimlandele.
Ingxoxo
a Kambe ungabelana njani labanye ukholo lwakho uphakathi kwezakho?
Umnakano wosuku
Kambe ngiyakhanyisa yini? Nkosi, ngisize ngixhumane lomthombo wokukhanya.

^Back to list^

USUKU LWETSHUMI

Isihloko: Umkhuleko uvula izivalo ekuvangeleni
Izahluko: KwabaseKolose 4:2-4, KwabaseThesalonika: 3:1-2
Umsebenzi wevangeli likaNkulunkulu yikuhamba kuyiwa lapho okulabantu bakaThixo khona. Ekuhambiseni ivangeli kubantu, labo bantu abalihambisayo bahlangana lokungemukelwa lokwenqatshelwa ngakhoke bayawadinga amandla okuma baqine. Sikhonza uNkulunkulu wokuvula ezivaliweyo njalo angavula isivalo usathani angeke avala. Ngomthandazo siyakucela ukuvikelwa lamandla okuvangela. Umkhuleko uyakuxotsha ukwesaba kulabo abaphuma besiyahlangana labantu kulokho okwahlukeneyo abakukho. Umthandazo uthambisa izinhliziyo uhlolisise izinjongo zethu ukuze umbuso ubonakale ngemisebenzi yethu esiyenza emiphakathini. Iminyango ekhamisileyo yedlula ukwamukelwa emakhaya lakwabanye abantu, lezinhliziyo zabantu ziyakudinga ukuvulwa. Ukuvulwa kweminyango ekuvangeleni kakungeke kwathathwa mahlayana njengokutshiwo ngaphambili. Abantu abasebenza ukuvangela basebenzela ebunzimeni obokhulu njalo ngezinye izikhathi kulokuphikiswa kusenqatshelwa izindaba ezinhle zevangeli.
Ngaphansi kokwenza imisebenzi yevangeli yansukuzonke kulezimpi ezilwiwayo ezesabekayo zemimoya engabonwayo. Ihawu lethu elikhulu ngumthandazo othi uNkulunkulu uzakusivikela komubi lokuthi asiqinise. UPawuli wacela umthandazo wokuthi afakaze kamhlophe izindaba ezinhle ngoKristu njalo lathi singawucela umkhuleko wokwenzenjalo. Kakukhathalekile ukuthi sikhetha ndlela bani yokuhambisa ivangeli, kungaba yikuqonqosela izimpilo zabantu kumbe ukwakha ubuhlobo kasinga lokothi siwufihle umbiko wevangeli. Ibandla lamuhla kalikhulekele isibindi sokunqoba ukwesaba lenhloni zokwahluleka, sithandazele ukunqoba imimoya emibi eyenqabela ukuqhela kokuhanjiswa kwevangeli. Imigoqo yonke kayisuswe ukuze ilizwi likaNkulunkulu lihambe masinyane ngokukhululeka. Isibindi esingaphezu kwawethu amandla siyadingeka kulabo abahambisa Izindaba Ezinhle. Isibindi yiso esivula izinhliziyo.
Kasithandazeleni amandla okumelana lokulwiswa, khona osekubhahile. Amasango azavuleka kuphela nxa labo abahambisa Izindaba Ezinhle belamandla okuphikelela lanxa impumelelo ingakhanyi. Ukuphikelela kuphathisa ukuvula amasango, ngakhoke ibandla kalikhuleke. Ibandla kalikhulekele ukuthi uThixo akhulule bonke abase bumpumputheni bomoya, beze ekukhanyeni kweVangeli. Lanxa bekhulekela ukuncibilika kwezinhliziyo zalabo abezwa iVangeli njalo bazamukele Izindaba Ezinhle. Ibandla kalithandaze ukuze yonke imigoqo eyenqabela abantu ukulandela uKristu isuswe. Imigoqo le ngeqondana lomuntu, umndeni ngitsho lomphakathi. Izinhliziyo ezilahlekileyo, izinhliziyo ezilukhuni ezingemukeli ilizwi lika Nkulunkulu zingaguqulwa ngomkhuleko.
Ingxoxo
a Kambe ngabe ibandla leMethodist kumbe thina ngamunye singamaKristu, siyakuthandazela yini ukuvuleka kwamasango ekuVangeleni?
b Singazikhulisa njani izindlela zokuVangela ukuze amasango avuleke.
Umnakano wosuku
UNkulunkulu angavula isango ngubani ongavala? Ngitsho loyedwa. Nkulunkulu ngisize ngiwabone amasango akhamisileyo ngasosonke isikhathi.

^Back to list^

USUKU LWETSHUMI LANYE

Isihloko: Ukufinyelela isizukulwana esitsha.
Izahluko: Johane 4: 1-26, Jeremiya 1: 7-8
Izindaba Ezinhle zensindiso kazibe ngezomuntu wonke lezizukulwana zonke. Njengoba ibandla lesiKristu liqhubeka, kubakhona izikhala esibangelwa yikwahlukana kwezizukulwana lokhu kubangelwa yikungezwani kwabadala labancane. Abadala bethesa abatsha icala lokuba lemikhuba engamukelekiyo kanye lokukhonza kwabo. Ibandla lalamuhla kalamukele okutsha kodwa kungabi lokuqhudelana lokusolana. Abatsha balendlela zabo zokukhonza, bathanda izingoma (amakhorasi) ezihlatshelwa ngesiqubu hatshi ezabadala ezidonsayo, bafuna ukuvunula okwabatsha, balungise amakhanda abo ngendlela entsha njalo bakhulume ngolimi lwabatsha ikakhulu islang. Abatsha sebefaka amabhayibhili lezihlabelo kumafoni abo. Sebe funda bahlabele ngamafoni. Ibandla lezolo liyakuxeka konke lokhu kukanti abatsha kumele bafinyelelwe leZindaba Ezinhle zeVangeli lapha abakhona.
Ngemuva kokunqotshwa koBukhosi BeNyakatho lesigodlo sabo iSamaria, ngamaAsiriya, abakwaJuda abanengi bathunjelwa eAsiriya kwathi abemzini kwaba yibo abangena koIsrayeli begcina ukuthula (2 Amakhosi 17:24). Ukuthathana kwabantu abezayo lamaJuda ayesele muva kwabangela ukubakhona kwesizwe sokuhlangana kwegazi. Isizwe esingcolileyo ngokubona kwamaJuda lawana asala kuMbuso weZansi. Ngakhoke amaJuda oqobo asizonda lesisizwe esasixubene okwakuthiwa ngamaSamariya, ngoba bafica angathi abanye babo besiJuda babathengisa ngokuthathana labazizwe. AmaSamariya ayekhethe enye indawo yokukhonzela entabeni iGerizim (Johane 4:20) AmaJuda azama ngezindlela zonke ukungaqumi eSamariya kodwa uJesu kakubonanga kukuhle ukulandela imikhuba eyayimenqabela. UJesu wayidela yonke imikhutshana ababeyithi ilisiko kanye lezimpi zokubanga ukholo kwalezo nsuku. Yena wafuna ukuguqula abantu. Umfazi ahlangana laye emthonjeni wayengumSamariya, kanti futhi eyisifebe kodwa uJesu kakubonanga lokho, yena wayebona lokho umfazi lo angaba yikho. UJesu wabona isoni esingaba ngcwele kungakho kazange achithe isikhathi ephendulana labafundi ababebuza ngokunganaki kwakhe isiko lobuntu balomfazi.
Nxa ibandla lilentsha, kuyadingeka ukuthi kube lokubuyisana hatshi ukulwisana. UJesu uthi thintanani liguqule, linganqobi lidilize labo abangavumelani lani. Kuntsha ibandla kalibone abantu abalokukhula babe ngamaKristu amahle. Ekuxoxisaneni kukaJesu lomfazi weSamariya, indlela yokukhonza lalapho kukhonzelwa khona zindaba ezathintwayo. Sikhonzele etempelini kumbe entabeni? (Johane 4:22). Ibandla lalamuhla kalenze konke okufaneleyo ukugcwalisisa izifiso zentsha, ngithi kalibekezele ukuze libalethe kuKristu. UKristu kamsolanga umfazi ngokuba ngumSamariya lokuba yisifebe kodwa yena wafuna ukumguqula abe ngumuntu ongcono. Abatsha balemibono eminengi ephambana leyabadala ezintweni ezinengi kodwa kabangaxekwa kodwa batshengiswe uthando lukaKristu. UJesu uyiNkosi yezizukulwana zonke.
Ingxoxo
a Ekuboneni kwakho ngabe ibandla liyafinyelela yini kwabatsha, njalo yona intsha isizimisele yini ukwamukela uKristu iguqule izindlela zayo?
Umnakano wosuku
UJesu uyasithanda sonke. Pho-ke kungani ngikhangelela abanye phansi ngenxa yeminyaka yabo emilutshwana? Ngisize Nkulunkulu ngithathe bonke njengesitsha esiqakemeyo endlini yakho.

^Back to list^

USUKU LWETSHUMI LAMBILI

Isihloko: Inkuthazo yobuvangeli
Izifundo: 1 KwabaseKorinte 6:19; Jeremiya 20:9
Uthando lukaNkulunkulu lokusindisa lubonakala ngesenzo sakhe sokunikela ngeNdodana yakhe inye ngokuzalwa kanti layo iNdodana ivume impilo yokuzinikela kuphethe ngokufa esiphambanweni, efela uluntu (Johane 3:16, KwabaseRoma 8:32). Kuyini okufuqa umKristu ngamunye ukuthi aphume ayofuna abalahlekileyo. IVangeli likaNkulunkulu luhlelo lwakhe yena lokutshengisa abantu bemihlobo, izindimi, izizwe zonke ngobukhulu bakhe lobukhulu bomusa wakhe. Labo abaphuma bayevangela kukhona okubafuqayo ukuthi bayezinikela, imizimba yabo kanye lenotho yabo besenzela umbuso kaNkulunkulu.
Okufuqa amaKristu amanengi lamabandla ngumyalo kaKristu (Mathewu 28:18-20). AmaKristu lawa angaliwa emsebenzini, kubelobunzima, bazaqhubeka kuphela ngoba balandela umthetho. Umyalo wodwa ungeke ufuqe, iBandla kalifuqwe luthando kuzoni labalahlekileyo, kungabi yikulandela umthetho kodwa. IBandla likaKristu kalikunanzelele ukuthi abantu abanengi, kabakafinyelewa kanti bafuna ukwazi kabanzi ngobuhle bothando lukaKristu.Ukufunda iBhayibhili ngelihlo likaKristu kukhuphukisa ibandla lomunye lomunye umKristu ekuthandeni ukuvangela abangakasindiswa. IVangeli lenziwa ngokufuqwa luthando kubomakhelwana bethu. Nxa amaKristu elothando lukaNkulunkulu lolweNdodana yakhe uJesu Kristu bangawufakaza njalo bawenze umsebenzi kaNkulunkulu ekuyangisweni, ebuhlungwini, egazini lasekudinweni. UJesu waqhubeka ngomsebenzi wakhe emhlabeni ngoba wayelothando lukaYise.
Ukukhula kwebandla yinto ekhathazayo, kodwa amaKristu kawangahlutshwa yikukhula kumbe ukuphumelela kwebandla, kayisiso isibonelo sokuba libandla leqiniso. Ibandla kalizihluphe njalo lifuqwe yikwenza umsebenzi wokuthi abalahlekileyo bazaphetha ngani, ngoba nxa bengalethwanga kuKristu ngomsebenzi wethu, silecala (Hezekeli 33). Inhliziyo yomKristu kayivuthe nxa ecabanga ngokulahleka koluntu esizwa njalo ngobunzima bokuswela kwabantu. Lokhu kwedlula ukwazi lokwamukela ukuthi ukuvangela ngumlandu wawo wonke umKristu. Intshukuntsha yokuvangela kayilumathiswe yikufuna ukugcwalisa izidingo zokuswela kanye lokonelana esikubona emhlabeni okugoqela ukuthunjwa kwabantu bethengiswa, ukuswela okukhulu, ukuyatha kanye lokuswela amathuba okufunda.
Ingxoxo
a Kuyini okunye ongakucabanga okungafuqa ukuhambisa kweVangeli?

^Back to list^

USUKU LWETSHUMI LANTATHU

Isihloko: Umbuso wakho mawuze
Isahluko: Mathewu 6:9-15
Umbuso kaNkulunkulu wawuyindabamlonyeni kuzindatshana ezinengi zikaJesu, eyiqonda indaba ngqo kumbe ize ingumzekelisoAbafundi bakhe bakuzwisisa ukuthi umbikowawungowokuza koMbuso kaNkulunkulu. Amazwi athi, “Umbuso wakho mawuze” atholakala kwesikuthi nguMthandazo weNkosi. Lo ngumthandazo uJesu awupha abafundi bakhe ebafundisa ukuthi bakhuleke njani. Amazwi lawa kasikho kulangazelela kuphela ukuza kuka Kristu, yikulangatha okungumthandazo wabafundi bakaJesu wokubona uMbuso kaNkulunkulu uqhela njalo ugcwala umhlaba wonke khonamanje. Ekutheni “UMbuso wakho mawuze” sithandazela ukusindiswa kwemimoya. AmaKristu acela uNkulunkulu ukuthi avule izinhliziyo zalabo ababathandayo, abangane, abasebenza labo labomakhelwane ukuthi bemukele isipho sensindiso kuKristu.
Abantu abanengi emhlabeni badabukile ngoba badela uhlelo lukaNkulunkulu ngezimpilo zabo. Ukulahla uhlelo lukaNkulunkulu kuphethe ngokwanda kwezimpi, imikhuhlane, ukungabikho kokulunga, konkenje okubi. UMbuso kaNkulunkulu ulungile, ulesisa, njalo ugcwele ukuhlakanipha kanti njalo uphambana lokudubeka okwehlele abantu ngokudela uhlelo lukaNkulunkulu lwensindiso. Inhloso kaNkulunkulu yikuthi bonke basindiswe, imendo lezimuli kunethezeke lokuthi umphakathi uhlale ngokuthula. Amazwi lawa aveza ukuthi abantu kabanxuse umbuso lamandla kaNkulunkulu ezimpilweni zabo. NjengamaKristu kasiceleni umbuso kaNkulunkulu ungene ezimpilweni zethu; kasivulele intando yakhe. Kasiceleni uncedo kuNkulunkulu ezimpilweni zethu ukuze sithembeke, silalele sibemqotho sibengama Kristu alezithelo. Siqhelise uMbuso kaNkulunkulu ngezenzo hatshi amazwi kuphela lobuhle obubonakala kithi.
IBandla lesiKristu lilomlandu wokuthandazela ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ugcwale umhlaba wonke, njalo baphile impilo ekhombisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ukhona lapha. Nxa sikhuleka sisithi uMbuso kaNkulunkulu mawuze emhlabeni siyabe simcela uNkulunkulu ukuthi asisilise ubuhlungu, asuse izingxabano njalo alethe umbuso wakhe wothando, ukulunga, ukuthula lengqubela phambili kubantu bonke abasemhlabeni. Sithandazela zonke lezo zinto ezingalunganga emhlabeni, ezingakasiliswa. Sicela uNkulunkulu ukuthi eze akhulule umhlaba esonweni, asihlambululele ingcekeza esesiyigcwalise emhlabeni. UMbuso kaNkulunkulu uzaqhela ngokuza kwabantu kunsindiso kaKristu. Yisifiso somKristu wonke ukuthi umhlaba ugcwale ngoMbuso kaNkulunkulu wona oletha konke okuhle. Nxa sikhulekela ukuza koMbuso wezulu, ngempela sifuna ukubona abantu besindiswa, bephilisana ngokuhloniphana lothando, umhlaba ungelachuku lokudubeka.
Ingxoxo
a Yizinto bani ezimbi ezenzeka emhlabeni ezikhombisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu kawukafiki?
b Kuyini esingakwenza njengeBandla kumbe umKristu ngamunye ukuze siwulethe uMbuso kaNkulunkulu emhlabeni?
Umnakano wosuku
Kambe ngiyayidlala yini eyami indima ukuze uMbuso kaNkulunkulu uze?

^Back to list^

USUKU LWETSHUMI LANE

Isihloko: Thakazelela udumo lwakhe
Izahluko: Ihubo 24: 7, 145:11, 1 Samuweli 2:8a
Umsebenzi womuntu yikuthanda iNkosi, ukuyipha udumo lokubonisa udumo lwakhe emhlabeni. Ilizwi elithi ‘udumo’ litsho ukubona umuntu umazi ngayikho. UDumo lukhuluma ngobunengi benotho, ukuphakanyiswa lokuhlonitshwa lenkazimulo lobuhle bokulunga okusuka kuye. Udumo lutsho konke uNkulunkulu ayikho lakho konke alakho. Yikumchaza ngokugcweleyo konke ayikho, isidima sakhe lokwahluka kwakhe, lokuba khona kwakhe. Udumo lugoqela ubukhosi lakho konke okuhle ngaye, ukuba ngum’mangaliso kwakhe. Kudala kwakuthi abantu bakaNkulunkulu bangaba phakathi kwenkazimulo, baziwisele phansi bathandaze (1 Amakhosi 8: 10-11). Umbuzo ngothi, “Kuwe ngubani iNkosi yenkazimulo?” Ungubani, uyini kuwe yena obakhona phakathi kwemizamo yakho, emndenini, kwezempilo lokungahlaliseki komhlaba.
UHana uthakazelela udumo lukaNkulunkulu ngemuva kokuba esehlale impilo yobuhlungu ngokuswela inzalo, iNkosi yamkhumbula yambusisa ngendodana. Uthi angakhangela impilo yakhe iNkosi ingakamhambeli, azilinganise lesiceli esimpofu. Abantu abayiziceli ngabantu abalobuyanga obesabekayo, abahlala othulini becela bengela lutho baze baqamele ubulongwe ekulaleni ngenxa yokuswela kanti uNkulunkulu uyenelisa ukumphakamisa umuntu kokunje. Sijabulela inkazimulo kaNkulunkulu ezimpilweni zethu kasihlale sikhumbula esasiyikho uNkulunkulu engakasiphakamisi. Ekujabuleni kwakhe uHana kazange ake akhohlwe ubuhlungu abuzwayo ngokuba ngumfazi ongelanzalo kubangelwa ngunyanewabo owayelokhu emgolomba emhleka. Ekujabuleni kwakhe upha udumo kuNkulunkulu ngoba kungasiNkulunkulu ngabe kaphumanga kuloludubo. Abanengi bethu sisindiswe kuzimo ezibuhlungu yinkazimulo kaNkulunkulu. Ekuthakazeleni kwethu, kasikukhumbule ukuthi siyilokhu esiyikho ngenxa yomusa kaNkulunkulu, kasimuphe udumo.
Ukubona inkazimulo kaNkulunkulu yikwazi ayikho lobukhosi bakhe obungela mkhawulo esenza umsebenzi wakhe phakathi kwethu. Nxa sesikubona ukulunga kwakhe kakukho okunye esingakwenza ngaphandle kokukuthakazelela. UmJuda wahlabelela iNkosi yakhe, wabhala amahubo lezinkondlo edumisa ibizo lakhe. Ekunqobeni kwabo kuzimpi bayibonga iNkosi. Ngokubona izimanga zemvelo, bayidumisa. Kungumlandu waye wonke umKhristu ukudumisa uNkulunkulu ngesikubona nsuku zonke. Ukujabulela inkazimulo kaNkulunkulu yikwamukela amandla akhe sivuma ukuthi ngaphandle kwakhe kasizinto zalutho. Ukulunga kuka Thixo kukhanya lanxa sekumnyama.
Ukumdumisa uNkulunkulu sithakazelela ukulunga kwakhe kusifundisa ukususa imicabango yethu kuzinhlupho zomhlaba simangaliswe yikulunga kwakhe okungapheliyo lesisa sikaNkulunkulu wothando.
Ingxoxo
a Ubukhulu bukaNkulunkulu sibuthakazelela nini kumbe nxa kutheni?

^Back to list^

USUKU LWETSHUMI LANHLANU

Isihloko: Ngubani umakhelwane wakho?
Izifundo: Izaga 3:28, Marko 12:28-34
AmaKristu amanengi akhuluma ngokuthanda uNkulunkulu lokuthanda abanye, lokhu kuqondile kakhulu, ngoba ngitsho uJesu wachaza lokhu ukuthi kungumlayo omkhulu kuyo yonke (Marko 12:28-34). Ingqondo yokuthi kasibathande abanye kwezinye izikhathi iqonde ngqo ukuthi sithande umakhelwane njengokuzithanda kwethu. Umbuzo olandelayo ngothi, “Umakhelwane wami ngubani?” AmaJuda esikhathi sikaJesu babesithi umakhelwane wabo ngamanye amaJuda. UNkulunkulu ukuchasisa kwakhe kubanzi ngomakhelwane, ukuthanda unakekela labo abafana lawe. KuJesu umakhelwane ugoqela ingqe ngumuntu omaziyo esingabelana labo uthando lukaNkulunkulu. Kuthiwa kasithande iloba ngubani, hatshi labo abaseduze lathi, kasithande bonke uNkulunkulu asixhumanisa labo.
Ukuthanda omakhelwane bethu kutsho ukunakekela abanye kuzidingo zabo ezomoya lezomzimba. Siyabe sibathanda omakhelwane bethu nxa sisenza njengomSamaria olungileyo kundatshana kaJesu. Sisiba lozwelo njalo sibasize kwabakudingayo, esikwenelisayo. Siyabathanda omakhelwane bethu ngitsho lalabo abakhanya beyizitha zethu nxa sibenzela ngenhlziyo eqala ngokuthanda uNkulunkulu. Omakhelwane sibathanda ngenhliziyo ephuphuma uthando lukaNkulunkulu kithi, kanti futhi kuyindlela yokutshengisa uthando lwethu kuNkulunkulu. Ukuthanda kwethu omakhelwane njengokuzithanda thina kugoqela ukwabelana labaswelayo labemzini. Uzwelo leqiniso elipheleleyo lokulunga kubudlelwano bethu labanye, ukungakhethi hlangothi, ukwala ukunyeya lokugcona, ukungabi lomona kwabanye kanye lokwala ukugcina isikhwili, ukunanzelela ukungafaki impilo yomunye engozini kanye lokungaphindiseli. KuZaga 3:28 sifundiswa ukuthi umakhelwana odinga usizo kancedwe masinyane kungela kuthandabuza.
Ukuthanda umakhelwane njengokuzithanda kwethu thina kutsho ukuthi lowomuntu siyamazi, sichitha isikhathi laye njalo sizama ukumzwisisa lowomuntu. Kusobala ukuthi singeke sathanda kumbe sinakekele umuntu ngaphandle kokuthi sizimisele ukumzwisisa njalo simenzele lokho iNkosi eyasenzela khona. Uthando lwethu kumakhelwane kalungabi lemingcele njengokutsho kuka H.W. Hunter ethi, “Kuyadingeka ukuthi sikhumbule ukuthi lanxa singazidingela abangane, uNkulunkulu usidalele omakhelwane kundawo zonke. Uthando kalungabi lomngcele; kasingabi lokuthembeka okunciphileyo”. AmaKristu atshumayela uthando lukaKristu nxa betshengisa uthando kumakhelwane wabo njalo lokhu kulamandla amakhulu ukwedlula uthando lomlomo olutshunyayelwa kuphuluphithi, kuyabaphendukisela bebanengi kuKristu. Kasizameni ukwenza okulungileyo, ikakhulu ukwenzela abampofu ngabakuswelayo. Ekubenzeleni kwethu uthando babona umusa kaNkulunkulu.
Ingxoxo
a Kambe iBandla lenza okweneleyo yini ukusiza omakhelwane abahluphekileyo.
Umnakano wosuku
Kambe sengimazi yini umakhelwane wami?

^Back to list^

USUKU LWETSHUMI LESITHUPHA

Isihloko: Singawenza umahluko omkhulu
Izifundo: 1 Petro 4:10, AmaHebheru 13:16
Amakholwa akhangelelwe ukuthi athinte izimpilo zabantu ahlangana lawo ukuze aguqule izimo zabo zibengcono. Isichazamazwi seMerriam-Webster sichasisa ukwenza umahluko ngokuthi, “ukudala inguquko; ukuqakatheka ngenye indlela; ukwenza ulutho oluqakathekileyo; ukwenza ulutho olunceda abantu kumbe olwenza umhlaba ube yindawo engcono”. Ngengcazelo engaphezulu inhloso yomKristu ngamunye kakube yikuguqula umphakathi wakhe ngokwenza lokukhuluma okumenza abeyisibonelo esihle. Ukholo lwamaKristu kalugcwale umhlaba wonke, luphe inengi labantu indlela yokubona ukulunga. AmaKristu kawaphile impilo ethi labo abangasimaKristu babone imisebenzi yabo emihle lobuntu babo njalo bawubone umahluko. Nxa njengamaKhristu singaphila njengalabo abangamaziyo uKhristu, siyamonela kakhulu uKristu. AmaKristu kawangaphatheki kulokho okuqakathekiswa yilumhlaba kumbe axhotshane lenkanuko zomhlaba nxa efuna ukudala umahluko emhlabeni.
UNkulunkulu uphe umKristu ngamunye isipho esiyinqaba okumele sisetshenziselwe ukuthuthukisa izimpilo zabantu kanye lomhlaba jikelele. UPetro uthi lowo lalowo kasebenzisele abanye isipho asiphiwenyo. Abanye abantu bayazazi iziphiwo zabo kodwa bacabanga ukuthi bangazisebenzisela zona santando. Abanye bazibona bengelazo iziphiwo ngitsho abangazisebenzisela abanye. Ngokunjalo uPetro uthi umuntu ngamunye kachwayisise azazi iziphiwo zakhe azisebenzisele ukusiza abanye hatshi ukuzikholisisa. Iziphiwo lezibusiso uNkulunkulu asiphe zona kasizo zokusijabulisa thina ngokwethu kodwa ngezokukhulisa ubuhle bebandla likaKristu. Iziphiwo zethu zehlukile ngokuphiwa ngomusa kaThixo njalo kuthiwa kasizisebenzise ngesilinganiso sokholo lwethu. Amazwi kaPetro ku 1 Petro 4:10 anceda ibandla lakuqala lamaKristu ukuthi bayazi inhlalo ukuze izimpilo zabo ngamunye kumbe bengumphakathi zibeludumo kuNkulunkulu.
Umlobi wencwadi yamaHebheru utshela abalaleli bakhe ukuthi ukumdumisa ngemilomo kuphela kakwenelanga (AmaHebheru 13:15), kakube lezenzo ezinhle kanye ngamazwi ukuze kwabelwane umusa. Umlobi unanzelela njalo enye indlela yokunikela, yona engeyokusiza abaswelayo. Lolusizo kaluphiwe wonke umuntu oswelayo ngitsho lezitha zethu, izihlobo labangane. Umlobi uyakugcizelela lokhu. Nxa amaKristu esizana, kujabulisa uNkulunkulu kanye labemukelayo. Lokhu kuletha inguquko yokulunga ebantwini. Kulabazali abehluleka ukubhadalela abantwababo esikolo bona abantwana bekhaliphile. Kungaba lomuntu ongahlawula leyo mali lokhu kuletha umahluko kuleyo muli lakumphakathi. Abantu abanengi bayalamba njalo bakhangelele usizo kulabo abenelisa ukupha. Nxa amakholwa engapha kungadala umahluko omkhulu kwabaphiwayo. Amandla okwenza umahluko ukithi makholwa.
Ingxoxo
a. Kuqakatheke ngani ukwenza umahluko empilweni yomunye muntu?

^Back to list^

USUKU LWETSHUMI LESIKHOMBISA

Isihloko: Ukufinyelela abangakafinyelelwa
Isahluko: KwabaseRoma 10:13-14
Ukuhambisa ivangeli kuyikumsebenzela uNkulukulu. Nxa sifakaza iVangeli kuzizwe zonke siqhelisa uMbuso kaNkulunkulu. Lapho abafundi baka Jesu bembuza ngokucina komhlaba, wabaphendula ngokuthi iVangeli kumele liqale litshunyayelwe njengobufakazi kuzizwe zonke. (Mathewu 24:14). Ibala elithi isizwe lisuka kwelesiGriki ‘Ethnos’, lisitsho abantu abendimi ezehlukeneyo hatshi abehlukaniswa ngendawo zokuhlala. Kanengi abantu bacabanga ukuthi ngokusebenza kwabanali lolwazi lwezemitshina umhlaba wonke usulitholile ithuba lokuzwa iVangeli, kukanti akunjalo. Abanye abantu bathi kungani sizihlupha ngabangakalizwa iVangeli wona emanengi kangaka amaBhayibhili aphiwayo kanti njalo izindlela zokuxhumana sikhonza emoyeni zinengi. Izizwe okumele sizitshumayeze zilahleke okokuthi kazikuboni ukuthi sezidukile njalo ziyawudinga umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu ungabafinyelela kuphela ngokuvangela kwalabo uNkulunkulu ababiza nsukuzonke ukuba ngabafundisi. Ukuvangela kumelele kufikise ilizwi emizini yabalahlekileyo ukuze uNkulunkulu asebenze ezinhliziyweni zabo. Kukade ibandla lichitha isikhathi lizihlupha ngokukhulisa inani liphakathi kwendlu yebandla lingaphumeli ngaphandle.
AmaKristu ayehluleka ukufinyelela umphakathi wawo; aqinisa ukwenza izinhlelo zebandla kodwa esehlueka ukungena ebantwini abakhelane labo. Abangakafinyelelwa yilabo abangamaziyo uKristu njalo abangasuthiswa libandla. Abanye balaba bantu kungenzeka ukuthi sebake balizwa ibizo likaKristu likhulunywa kodwa kabamazi ukuthi uJesu ungubani, akwenzayo endulo lakwenzayo manje. Bakhona njalo abantu abangaxhumani ngitsho lamakholwa ngenxa yendawo abahlala kuzo kumbe ngokungabi lebandla lapha abahlala khona. Abantu abanengi baswela yona imfundiso yelizwi lenhlalo ecacileyo ngolimi lwabo. Bakhona njalo abanengi abalizwayo ivangeli kodwa baswela ithuba lokukhulisa ukholo lwabo lwesiKristu.
Kasihambiseni ilizwi lensindiso kwabanye ukuze labo bazamukele izindaba ezinhle. UPawuli uyababuza abalaleli bakhe ukuthi elibathandayo benu kanye labomakhelwana bazakuzizwa njani izindaba ezinhle zosindiso nxa lina lingazisi kubo? UPawuli utsho ukuthi kakulakukholelwa kuKristu nxa ungezwanga ngaye njalo kakulakuzwa nxa kungelakutshumayela. Kakukho ukuzwa ngoKristu lensindiso yakhe nxa kungatshunyayelwanga ivangeli lakhe.
UPawuli uqala ngokuqinisa ukuthi usindiso lwamukeliswa bonke abavuma iNkosi. Kodwa phela abantu bangeke bayivume iNkosi nxa bengakholwa yiyo. Bangeke bakholwa yiyo bona bengezwanga intshumayelo ngaye uKristu njalo ilizwi kalisoze lizwakale lingatshunyayelwanga. Lingalivumeli ilizwi ukuthi lililahle, ngoba inengi yethu sicabanga ukuthi umuntu oledegree ngezeBhayibhili angama ngemuva kwephuluphithi eklabalala sekwenele. Ilizwi yikufakaza izindaba ezinhle. Ubani lobani bangakwenza lokhu, kakudingi zicoco zemfundo, inhliziyo efisayo kuphela. Sonke siyizithunywa zikaKristu.
Ingxoxo
a Ngabe kuyini okusivimbela kumizamo yethu yokuVangela?
b Singayisusa njani imigoqo leyi?

^Back to list^

USUKU LWETSHUMI LESIFICAMINWE MIBILI

Isihloko: Umzimba munye izitho zinengi
Isahluko: 1 KwabaseKorinte 12:12-27
UPawuli ufanisa uKristu lomzimba owodwa olezitho ezinengi; wala ungumzimba munye lanxa ubunjwa yizitho ezinengi. Kufana lathi, sonke kungaba ngumJuda, abezizwe, isigqili kumbe okhululekileyo, sabhabhathizelwa emzibeni womoya munye. Isitho ngasinye silomsebenzi waso ukuze umzimba usebenze. Izitho zahlukene ngesizatho kanti ekwahlukaneni lokhu kazisebenzisane ukuze kubelempumelelo. IBandla libunjwa ngabantu abanengi abasuka endaweni ezehlukeneyo beleziphiwo ezinengi kakhulu. Iziphiwo lezi kakusizo kwahlukanisa abantu, kakungabi ngokwaseKorinte. Lanxa kulomahluko, wonke amakholwa anjongo yinye, ukholo kuJesu Kristu. IBandla lithola ukubambana kuleli qiniso. Kasilahlekelwa ngesiyikho kodwa sithola ubunye obedlula konke kuJesu Kristu. Njengamalunga emuli kaNkulunkulu, sileziphiwo ezahlukeneyo kodwa inhloso yethu yinye. Ngaphandle kokuzilinganisa labanye, kasisebenziseni iziphiwo zethu ngokwahlukana kwazo sonke sihambise izindaba ezinhle zensindiso.
UPawuli usebenzisa isibonelo somzimba ukuqinisa ukuqakatheka kwelunga ngalinye lebandla. Isitho esingani asiqakathekanga, umzimba wonke awusebenzi ngemfanelo. Ukucabanga ukuthi esakho isiphiwo singcono kulesomunye kutshengisa ukuziqhenya komoya. Kasingakhangeleli phansi labo esithi kabaqakathekanga kanti futhi kasingabi lomona ngalabo abakhanya bengaphezu kwethu ngeziphiwo zabo. Kasisebenziseni lezo ziphiwo esilazo ukuze sikhuthaze abanye ukusebenzisa ezabo. Amakholwa angumhlaba wonke bebambene, kakukho mpanhla yamuntu oyedwa kusiKhristu. Kasingapheleli ekukholiseni ubudlelwano bethu loNkulunkulu kuphela, kuyadingeka ukuthi siphatheke ngezimpilo zabanye. Kasinqabeleni ukuzigqaja ngokwanelisa leziphiwo zethu ebandleni lokuthi asilakho esingakunikela kulo umzimba wamakholwa. Ngamunye saziwa ngeziphiwo zethu zomoya kanye lemisebenzi esivunyelwa ukuyenza phakathi kwebandla.
Njengomzimba womuntu, iBandla lamaKristu liyinto yinye ebunjwa yizitho ezahlukeneyo ezenza imisebenzi eminengi eyehlukeneyo. Umzimba uyasidinga isitho ngasinye ukuze wenze umsebenzi wawo ngendlela. Kasihloniphaneni, siqakathekisane ngomsebenzi esiwenzayo ebandleni. Ukugcwaliseka komsebenzi kaNkulunkulu kufuna isandla selunga ngalinye lebandla likaKristu. Amavesi akhuthaza ukubambana ekugcwalisiseni komsebenzi kaKristu emhlabeni. Singamalunga eBandla, ngamunye kasiphathisaneni, singancintisani. Umzimba wala umunye lanxanje ulezitho ezinengi kakhulu ezisebenza ngokungafani. AmaKristu kawalondolozane, enakekelana njengezitho zomzimba munye, kasigcinane. Singathandana, sinakekelane njengamaKristu, sakha iBandla eliqinileyo, iBandla elikhangayo ngitsho lasemehlweni omhlaba.
Ingxoxo
a Yimivuzo bani ebakhona nxa isiphiwo selunga ngalinye siqakathekiswa ebandleni?
Umnakano wosuku
Ngilesiphiwo laye ulaso isiphiwo. Sonke leziphiwo zethu sakha iBandla likaKristu eliqinileyo.

^Back to list^

USUKU LWETSHUMI LASIFICAMUNWE MUNYE

Isihloko: Ukuvangela ngokwe nhliziyo kuphuma ngaphakathi
Izahluko: 2 Imilando 25:2, 1 KwabaseKorinte 9:16
Umsebenzi wokuvangela yikwalulela uthando lukaNkulunkulu emhlababeni kuhanjiswa libandla kubantu abathize ngokulandela isibonelo sikaKristu. Ukuvangela kakuphethi ngokuqhelisa umbuso kuphela, ukuphendula, kumbe ukukhulisa ibandla ngamanani. Ukukhula kwenani lebandla lokuqhela koMbuso kaNkulunkulu yizenzo nje eziyikuthakazelela uthando luka Nkulunkulu kubantu bakhe. Kasivangeleni ngoba siyayibona ingozi yegehena ekhangelane lemimoya elahlekileyo kanye lokukhathazeka okulandelana lesoni empilweni yaso yonke. Uthando luka Nkulunkulu kalungene ezinhliziyweni zethu njengamaKristu ukuze lathi sithande labo esifuna ukubafinyelela ngevangeli. Uthando kalusifuqe ukufuna ukuphuma, kalusikhokhele kumizamo yethu yokudinga abantu esingabafundisa lokubatshumayeza. Ukuthanda kwethu iNkosi kanye labantu kakusiphe umfutho wokuphuma singene emhlabeni siyofuna abalahlekileyo. NjengamaKhristu kumele sibathande, sibathethelele abasonelayo. Umlandu wethu omkhulu yikwazisa abantu ukuthi siyabathanda njalo siyabanakekela kungelani lokuthi bakusimo bani.
Encwadini kaJona sifunda ngomprofethi owaya eNiniva elalela umyalo kaNkulunkulu kodwa inhliziyo yakhe yayingaqondanga, waya ngokuthandabuza. Udaba lukaJona lusifundisa ukuthi izinhliziyo zethu kazibe kanye lezinyawo zethu nxa sivangela. Uthando lweqiniso ebantwini luvula iminyango yamathuba okufakaza. Ngenhliziyo yonke kasenzeni intando kaNkulunkulu. UNkulunkulu kalani lemisebenzi yethu kodwa ufuna thina simsebenzele ngenhliziyo yonke kanye lengqondo eqondileyo. Ku 2 Imilando 25:2 uAmazia wenza okuqondileyo ngezandla kodwa emoyeni kanengi engakufuni ayekwenza. Ukulalela kwakhe kwakungaphelelanga. Kasizihlolisiseni izinhliziyo zethu siquphule konke ukuphikisa okukhona silalele uNkulunkulu. Ukwenza ukhonona kakusikulalela.
Ukutshumayela ivangeli kwakuyisipho sikaPawuli, kulubizo lwakhe njalo esithi angeke ayekele ukutshumayela loba efuna. UPawuli wayefuqwa ngumfutho wokufuna ukwenza okufunwa nguNkulunkulu, ukusebenzisela isiphiwo sakhe indumiso kaNkulunkulu. Umfutho kaPawuli kwakuyikufundisa ukuthi insindiso kayizi ngenxa yalokho esikwenzayo kodwa iza ngalokho uJesu Kristu asenzela khona. Inhloso yakhe empilweni kwabayikutshumayela ivangeli, izindaba ezimnandi zokuthi uKristu wasifela. Wayezizwa efuqwa yikufuna ukutshumayela ukuthi uKristu wafela izono zethu, yena owangcwatshwa ngosuku lwesithathu wavuka njalo. Ngakhoke ngokholo kuye siyaxolelwa izono zethu sithole impilo yaphakade. UPawuli kakuboni kuyinto yokuzikhethela, ukuthi atshumayele ivangeli kumbe ayekele. Indima leyi njalo ikhuthaza umKristu ukuthi azidele yena ngenxa yababuthakathaka. Nxa sithanda uNkulunkulu lalabo esibatshumayezayo, siyazidela sizimisele ukudubeka sisenzela abanye.
Ingxoxo
a Kambe inhliziyo yakho ikulungele yini ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu?

^Back to list^

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI

Isihloko: Umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni walamuhla
Izahluko: IHubo 102: 25-27, AmaHebheru 13:8
Ekucineni uNkulunkulu uyaphatheka kukho konke okwenzeka emhlabeni. Uzibambile. Kakukho okusalayo emsebenzini wakhe wokuphilisa. Sithi uNkulunkulu usemsebenzini, esebenza kanzima, esenza izimanga, esebenza ngezindlela ezingaqedisekiyo- kodwa kulula kithi abantu ukukhangela sibuze, “Nkulunkulu, kanti sibili usebenza njani?” Lanxa kulula ukubona ukusebenza kukaNkulunkulu ezintweni ezincinyane, okunjengo kuphendula imithandazo yethu eminengi, ngezinye izikhathi kubanzima ukubona imisebenzi kaNkulunkulu emhlabeni ikakhulu nxa uphakathi kobuhlungu lokuhlupheka. UNkulunkulu usemsebenzini emhlabeni njalo ulindele ukupha izimpendulo kubunzinyana bethu kanye lokuguqula izizwe. Ukubhuqa kwesifo okufana leCovid 19, ukuswela, izimpi, kungakhanya kusikhulela njalo kusiyaphambili kodwa kasikhumbuleni ukuthi uNkulunkulu uphethe konke. NjengamaKristu siyakukholwa ukuthi uNkulunkulu wawudala umhlaba njalo uqhubeka ngokuwuphatha ngezandla zakhe. UNkulunkulu uyaphatheka kukho konke okwenzeka emhlabeni nsukuzonke njengokutsho kuka Pawuli, “Yena ungaphambi kwakho konke, lezizinto zonke zimi ngaye” (KwabaseKolose 1:17).
UNkulunkulu uqhubeka ngomsebenzi wakhe wokuhlenga emhlabeni lamuhla esebenzisa amakholwa. Uqhubeka ngokusisebenzisa ukugcwalisa uthando lwakhe emhlabeni. Usebenzisa amazwi ethu. Yithi okumele sivikele amalungelo abasezinhlungwni, abagulayo labalambayo. AmaKristu aphatheka emsebenzini kaNkulunkulu ngakho konke abakwenzayo ezimpilweni zabo okuveza ukusebenza kukaNkulunkulu.Ngokwenza lokhu bakhulisa ukudala kukaNkulunkulu bebambisana lokuhlenga kwakhe. IBandla limele kuphela ukuhambisa umsebenzi kaNkulunkulu, ngakhoke wonke amaKristu ayingxenye yeBandla. Nxa kufika abaphendukileyo abatsha ebandleni lesi yisiboniso sokuthi uNkulunkulu uyaphatheka emhlabeni. Lanxa lokhu kuphenduka kusiza ngemisebenzi yamakholwa, wona avuselelayo, uLuka uthi nguNkulunkulu owengezelela amanani alabo abasindisiweyo. “INkosi yengezelela kunani labo suku ngosuku labo ababesindisiwe” (Imisebenzi 2:47). Nxa sibona iBandla likhula ngamanani kumbe ngezithelo kumbe ngendawo iqhela lezi yizibonelo ezinhle zokuthi uNkulunkulu ulathi
Nxa kungelakuhlaliseka emhlabeni uNkulunkulu uthumela ababalisi, abatshumayeli labeluleki kanye labavangeli lokhu kufakaza ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini emhlabeni odubekileyo. UJesu wathi kubafundi bakhe, “Isivuno sikhulu kodwa izisebenzi zilutshwana. Celani iNkosi yesivuno, ithumele izisebenzi ensimini” Kungumsebenzi kaNkulunkulu ukuthumela izisebenzi nxa kudingeka njalo kungumlandu wethu makholwa ukuthi ngomthandazo sivume ukuthunyelwa ensimini yesivuno. UNkulunkulu usebenza ngezidalwa zakhe. Uyabalungisela ukwenza umsebenzi lowu ongajwayelekanga. Singabe simbona uNkulunkulu ngomsebenzi wakhe oyisimangaliso ofana lokusilisa kumbe ngesandla sikadokotela esibanjwe nguye, uNkulunkulu uphansi kwethu ngoba “kuye siyaphila sihamba njalo siyithi” (Imisebenzi 17:27-28). IBandla kalikhuthazwe yilokho uNkulunkulu akwenzayo ezimpilweni zalabo ababathandayo lakubangane babo lemhlabeni jikelele njalo kuyadingeka ukuthi abantu babelane okuhle okwenzeka kwabanye.
Ingxoxo
a Kambe uNkulunkulu uphatheka njani emhlabeni lamhla?

^Back to list^

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LANYE

Isihloko: Ukwakha uMbuso ngumlandu wemuli
Izahluko: Izaga 6:20, KwabaseKolose 3;20
UJohn Wesley waziwa kakhulu ngokusungula ubuWisili. Walibhoda eleBhilithani efakaza ivangeli lomsebenzi kaMoya lona iBandla likhula ngamandla. Kodwa-ke uWesley waqonqosela ukuthi imvuselelo ayizukubakhona nxa imuli zingakhonzi ndawonye, zithathe isikhathi zithandaza, zifunda iBhayibhili. KuJohn Wesley ukukhonza kwemuli ndawonye kwakuyiyona indlela kaNkulunkulu yokuletha abantwana kukholo. Wayekholwa ukuthi kungela kukhonza ndawonye kwemuli iBandla lalizafiphala. Wayeqondile uWesley ngokuqakathekisa ukukhuleka kwemuli ndawonye. Izimuli zingahlala zingathathi isikhathi ndawonye zifunda iBhayibhili zikhuleka, abantwana kabayi kumthemba uJesu bamlandele. Ukwenza abantwana baphatheke emithandazweni yangekhaya kakusinto entsha. KuTestamente eliDala isivumelwano loNkulunkulu sasigoqela abantwana labadala (Genesise 17), njalo abazali bephiwa umlandu wokusiza abantwana bamthande uNkulunkulu lokuwazi umthetho (Duteronomi 6). Abantwana labadala babephatheka kumicimbi yakoIsrayeli njalo befunda ukuthandaza lokukhonza labadala (Eksodusi 12:21-28). ITestamente eNtsha layo ithi abazali kanye lalo ibandla balomsebenzi wokuletha abantwana kukholo
Umlobi wencwadi kubaEfesu ithi obaba kabakhulise abantwana ngemfundiso yeNkosi (Efesu 6:4), njalo uyakuthinta kwezinye izincwadi ngokubaluleka kokulandela indlela yokukhulisa abantwana (1 Korinte 7:14, 2Timothi 1:5, Tito 1:6). Ukukhonza liyi muli kwakuqakathekiswa lange 16th Century. UMartin Luther wachasisa esithi ukuncedisa abantwana ukukhonza uNkulunkulu lokumsebenzela yiyo into enhle ukwedlula konke emtshadweni. Ukukhonza lonke njengemuli kuqakathekile ngoba kwakha imuli eyazi ngoMbuso. Imuli eyazi ngoMbuso isiza amalunga ayo ukuthi azi njalo azwisise ukuthi umhlaba lowu kawusikhaya lethu lokucina njalo ugcina uNkulunkulu eyinsika yakho konke abakwenzayo. Imizi elengqondo yoMbuso ifundisa amalunga ayo ukwabelana ubufakazi labanye ngalokho abalakho labahlangana lakho. Kabavaleli ngaphandle abanye kodwa bayaphuma bayebafuna. Ukugijimisa okufunwa nguNkulukulu, okwabo kulandele yikho okufundiswa yimuli ebeka uMbuso phambili. Baqala ngokumele kwenzelwe uNkulunkulu.
Ukuze kwakhiwe uMbuso kaNkulunkulu ilunga ngalinye lemuli lifundiswa ukudinga intando kaNkulunkulu kuzinqumo zonke, ezakhe yedwa kumbe ezemuli. Ilunga ngalinye kaliwubuze lumbuzo, “Kambe singaba ngabameli bakaNkulunkulu njani siyimuli?” Ukwakha uMbuso siyimuli kufuna ukuthi sonke sikhonze, abazali labantwana. Langaphandle kokukhonza kumele senze okuhle ndawonye. Sisize abaswelayo njengemuli njalo sikhuthaze abantwana ukwenzenjalo. Imuli ngaso sonke isikhathi kayikhuleke ndawonye, ifunde iBhayibhili, ngalokhu siyabe sisenza okokwakha uMbuso kaNkulunkulu sisebenzisa amalunga emuli. Ukwakha uMbuso kaNkulunkulu kakuqale ngekhaya, imuli esikhulile ngokomoya iba yisibonelo emhlabeni. Ilunga ngalinye lingasetshenziswa nguNkulunkulu ukuqhelisa uMbuso wakhe.
Ingxoxo
a Kambe imuli yesiKristu ingadala mehluko bani emhlabeni wezigigaba?

^Back to list^

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LAMBILI

Isihloko: Khangelani okwenziwe nguNkulunkulu
Izahluko: Duteronomi 6:12, Johane 4:5-30
UNkulunkulu wenza izinto ezimangalisayo ezimpilweni zabantu. Sewaguqula abanye babangcono. Wahlenga abanye ngokuthengwa ngegazi leNdodana yakhe. Inengi lethu sasilahlekile, sesifela esonweni kodwa wasisindisa. Wathatha izintandane wazenza abantwabakhe esipha ithemba kwabangaselalo. Wahlambulula ingcekeza eyayise mpilweni zethu. Isihloko salamhla singokufakaza ngalokho uNkulukulu asekwenzile ezimpilweni zethu. Umfazi womSamariya wakufakaza emhlabeni lokho uNkulunkulu amenzela khona. Wathi wozani lizeyibona indoda engitshele konke engake ngakwenza. Ukukhumbula lokho uNkulunkulu asenzele khona kwengezelela ukholo lwethu, kusisondeze phansi kukaNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi kasikukhumbule lokho uNkulunkulu asenzele khona. Kwandile ukuthi sikukhohlwe lokho uNkulunkulu asenzele khona ikakhulu nxa singeladubo, nxa izinkinga zethu sezilungisekile. Zinengi izinto ezimangalisayo esizenzelwe nguNkulunkulu okunjenge simanga somfazi weSamariya. Ukutshelwa konke akwenzayo.
Ingqondo yokukhumbula lokho okwake kwenziwa nguNkulunkulu yinto eyatshelwa abantu bakaNkulunkulu kuzikhathi zeTestamente Elidala. UNkulunkulu watshela abakoIsrayeli, kudala bentula enkangala ngemuva kokuhlengwa eGibithe, ukuthi baqaphele, bakukhumbule konke abakwenzelwa yiNkosi. Basebengena kulizwe lesithembiso. Kuqakathekile ukufunda ukukhumbula ukuthi sibesilokhu sikhumbula esikwenzelwe yiNkosi. Siyakhohlwa, kanti singakhohlwa sesikhonona. Siyaqala ukukhangela izimpilo zethu besesith uNkulunkulu akalunganga kumbe akezwa, akaphenduli imithandazo yethu. Ukukhohlwa izimangaliso ezimpilweni zethu, kusenza sicabange ukuthi umusa lesihawu sakhe kulilungelo lethu. Ukukhohlwa kungasenza sibe lomona ngalokho uNkulunkulu akwenzela abanye khona kumele sijabule labo.
Nxa konke kuhamba kuhle, impilo imnandi sithi sizenzele. Siyazikhangela thina hatshi uNkulunkulu. KuZaga 19:21 kuthiwa, “Umuntu angaba lamacebo amanengi kodwa yintando yeNkosi ezakuma”. Ivesi leyi isuka ibucitshe ‘ubumina’ besesikubona ukuthi konke esilakho kuvela esandleni seNkosi. Nguye ohlela amanyathelo ethu njalo lokho akutshoyo yikho okwenzakalayo. Nxa siseyama kuNkulunkulu ezimpilweni zethu, siyazibona izibusiso zakhe ezimpilweni zethu besesimdumisela lokho. Ukubonga kakuthululeke kuphuma enhliziyweni ethanjiswe yikulunga kukaNkulunkulu. Khona ukukubona lokhu kulunga kukaNkulunkulu yikhona okulawula ukubonga kwethu. Indlela esikhumbula ngayo ukulunga kukaNkulunkulu yikhona kubonga kwethu kwansukuzonke. Sonke sihlangana lakho ukulunga kukaNkulunkulu nsukuzonke, ngendlela ezahlukeneyo. Kwabanye upha imisebenzi emihle, abanye impilo enhle, abanye ingqondo elungileyo, abanye baphiwe indlu kanti abanye babelemindeni emihle. Bonke labo kabambonge uNkulunkulu bakufakaze ukulunga kwakhe.
Umnakano wosuku
Ekucabangeni kwenu lamuhla khumbulani uNkulunkulu alenzele khona.

^Back to list^

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LANTHATHU

Isihloko: Izulu likhangelele kuwe
Isifundo: 1 Petro 2: 9 – 12
AmaKristu bangabameli bakaKristu lapha emhlabeni, njalo njengabameli bakaKristu, umsebenzi wokuvangela lokufinyelela abalahlekileyo usemahlombe abo. AmaKristu amanengi, kodwa, acabanga ukuthi awaqakathekanga kuNkulunkulu, bazibona bengafanelanga ukusetshenziswa nguye esivandeni sakhe. Kubalulekile ukwazi ukuthi amaKristu onke aqakathekile kuNkulunkulu. Eminyakeni leminyaka edluleyo, abalandeli bakaJesu Kristu bebeyizandla lobuso bakhe emhlabeni. Inzalo ezedluleyo ngaphambi kwethu, lalabo abazalandela ngemva kwethu, siyinzalo ekhethiweyo, njalo uNkulunkulu ukhangelele kithi. Kuqakathekile ukuthi senze umlandu wethu emsebenzini kaNkulunkulu, siyingxenye yetempeli, umzimba kaKristu.
UPetro uthi, uNkulunkulu usikhethile ukuthi sibe ngabantu bakhe ngoba sasingesibo, okwakhathesi sesithole umusa kaNkulunkulu. Sesiligugu phambi kukaNkulunkulu, njalo laye useziqhenya ngathi; sesiyingxenye yemuli njalo uNkulunkulu uyathokoza ngathi. UNkulunkulu ufuna siphile, sizwe ukuhola kwakhe kanye lobukhona bakhe.
Njengezihambi lezivakatshi, uNkulunkulu ukhangelele ukuthi silwe njalo sinqobe impi silwisana lezinkanuko zomhlaba. Kuqakathekile ukubalekela zonke izinto ezisidonsela phansi. Kumele silwele ubungcwele lenhlambuluko ngoba uNkulunkulu ukhangelele kithi ukuvangela lokusindiswa kwabantu abasebumnyameni. UNkulunkulu usibizele ukuba sibe lomahluko, ukuthi sihlale sikhumbula ukuba singobani emhlabeni; sibizwe ebunyameni ukuba size enkazimulweni yakhe emangalisayo. UNkulunkulu ukhangelele ukuba sitshiye inkanuko zenyama, ngokwenza njalo, abangakholwayo labenzi bobubi bazabona izenzo zethu ezinhle besebedumisa uNkulunkulu. Sikhangelelwe ukuphila impilo enhle njalo eyisibonelo kubaphangi bakulo umhlaba. Umhlaba ukhangele konke esikwenzayo, usibukele, njalo ukukhetha kwabo indlela kaNkulunkulu kweyame kulokho abasibona sikwenza loba abasizwa sikukhuluma. Njengenzalo yalesi isikhathi, sizinyawo lezandla zikaNkulunkulu, njengabafundi beBandla lokuqala.
AmaKristu amele anxwanele nsukuzonke ukwenza okuhle besenzela abahedeni labangakholwalo balo umhlaba. Kumele sifunde ukuxolela labo abasonayo, njalo singabambi izikhwili njalo sifune ukuphindisela loba yibuphi ubuhlungu esingabe sabuzwa esikhathini esidluleyo. Kumele sivume izono zethu, ngoba kuyikuhlambuluka kwenhlziyo okuzahuga abangakholwayo. Kukho konke esikwenzayo, kumele sihlale sikhumbula ukuthi uNkulunkulu ukhangelele kithi. Okokuqala, kumele sizambule kuNkulunkulu ukuze laye asisebenzisele inkazimulo yebizo lakhe. Konke esikwenzayo kumele sikwenze ngokuthembeka ngoba uNkulunkulu uthembele kithi. UPetro uthi siyisizwe esingcwele. Njebangalandeli bakaKristu sibizelwe ukuphila impilo ezingafani lezabanye njalo ezilomahluko, ezehlukene lezomhlaba. Usibizele wasikhipha emhlabeni ukuze sibuyele kuwo siphethe ivangeli njengabameli Bakhe. Umsebenzi wommeli uqakatheke kakhulu, ngoba umele esinye isizwe kwelinye ilizwe.
Ingxoxo:
a Uyakholwa na ukuthi uqakathekile kuNkulunkulu?
b Kuyini okwenza kube lokuzikhangelela phansi kwabakholwayo?
c Singakususa kanjani ukuzikhangelela phansi?
Umnakano wosuku
Izulu likhangelele kimi, ngakho kumele lami ngizimise kahle

^Back to list^

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LANE

Isihloko: Umlayo wakhe wokucina, okumele sizihluphe ngakho
Isifundo: Marko 16:15-20
Umlayo wokucina kaJesu uKristu umele ube ngokokuqala esizihlupha ngakho, njalo ibandla elicabangisisa ngakho kakhulu. Umlayo, ukutshumayela ivangeli njalo senze abafundi ezizweni zonke, awusoze waphela ukufezwa. Uyisizatho lanamhla ibandla lilokhe likhona njalo uyisitshengiselo sokuqhubeka komsebenzi owaqalwa nguye uJesu. Isifiso loba umlayo wokucina kaJesu utholakala emazwini awatshoyo engakenyukeli ezulwini, ukuyatshumayela kwaba yiyo injongo yabafundi impilo yabo yonke. Omunye usengakhetha uMathewu 28:18-28, kodwa kuyafana lalokhu okutshiwo kuMarko 16:15-20 inkulumo yokuthumela abafundi ukuhamba njalo bevangela ebantwini. Ngumlandu omele uthathwe ngokuqakatheka njalo omele wenziwe ngokutshiseka okukhulu kanye lokholo. Okusikhuthaza kakhulu njengamaKristu kuvelela ekubeni ngabamukela icebo likaNkulunkulu lensindiso eligoqela wonke umuntu, kanye lesifiso sokubona abanye besiba yingxenye yaleli cebo elikhulu. Umsebenzi oyiwo umele uhambisane lokholo olumiyo njalo olunganyikinyekiyo kulowu umlayezo, njalo ekudingeni indlela yokufinyelela ebantwini.
IBandla laphiwa umlandu oqakathekileyo nguKristu engakenyukeli ezulwini. Okokuqala iBandla, lisebenzisa amakholwa, kumele litshumayele iVangeli kuzo zonke izidalwa. Okwesibili, limele libhabhathize labo abakholelwa kuleli Vangeli, okokucina limele lelaphe abagulayo ngokubabeka izandla. Umlandu webandla uyikugola imphefumulo ngokwabelana ngelizwi likaKristu ukuze lanelise ukuguqula umhlaba. Kulesidingo sokulandelela labo asebewile ekholweni lalabo bonke abasebunyameni. Umlayo kaKristu omele wenziwe libandla, yinto eqakathekileyo epha njalo eguqula impilo.
Amakholwa amele atshiye ukuhlala nje bengakhathazwa lutho njalo bakhule babuye bayesindisa abantu ukuze bengafeli ezonweni zabo (KwabaseRoma 6:23). Njengalokhu iVangeli lifakazwa emhlabeni wonke, impilo ezinengi ziguqulelwa ebuhleni, ngakho ukulalela umlayo kaKristu kuyindlela yokuguqula impilo. Kumele siqakathekise umlayo kaKristu ngokunxwanela ukwabelana iVangeli kumhlobo yonke, indimi zonke, lezizwe zonke, ngoba, njengoJesu, sinxwanele ukusindisa lokhu obekulahlekile.
Ngokuloba kuka Hudson Taylor, umlayo wokucina kaJesu asiyonto esingazikhethela ukuyenza, kodwa ngumlayo omele uhlonitshwe. Ukufinyelela kungumlayo kaKristu wokucina eBandleni, njalo umele uhlale uyilokhu iBandla elizihlupha ngakho njalo elikuqakathekisayo. Umlayo wokucina kaJesu usipha umlayo wokusuka senze. Umlayo lo asowokulinda ukuba umhlaba uze kithi, kodwa usitshela ukuba sisukume siye emhlabeni. UJesu aze abuye, iBandla liqhubeka likhangelelwe ukusebenza ngomlayo owatshiyelwa abafundi. Umlandu lo umele uqhuqhuzele ukujaheka okwakukhona ngesikhathi umlayo lo utshiwo emnyakeni eyizigidi eyedlulayo, usigijimisela ekubeni ngabangane kulabo abalahlekileyo, sibabela ngendaba kaJesu eguqula impilo zalabo abaseduze lalabo abakhatshana. Abanye bacabanga umsebezi lo njengokuba segangeni, elizweni abangalaziyo njalo bevangela. Lokhu kungumlandu oqakathekileyo, kodwa lokuvangela kulabo abaseduze lathi lokwenza umsebenzi ngemuva abanye bengaboni. Ukugcwalisa umlayo lo kubalisela ukuxhasa, ukuthandazela, lokukhuthaza labo abavangelayo. Nxa umlandu lo ubungaba ngowokwenza kwamanye amazwe, bekungenza abanye babuyele emuva ekuphathekeni.

^Back to list^

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LANHLANU

Isihloko: Ukuvala umkhandlo
Isifundo: KwabaseEfesu 5:1-33
Imkhandlo iyadaleka empilweni zabantu. Abanye baqala kuhle kakhulu kodwa besekusiba lokudabuka ngendlela okucina kubangele imikhandlo emikhulu empilweni zabo. Umkhandlo ungachazwa ngokuthi yikuqamuka kulokhu obekubambene, loba indawo efuna ukugcwaliswa. Imkhandlo iyabonakala ezintweni zansukuzonke, ezimulini, emitshadwweni kanye lasebantwaneni. Empilweni zabanengi, imikhandlo le ingabe yenziwe yikuqanyulwa kwemitshado, ukugulelwa loba ukufelwa ngabathandwayo, loba umonakalo ongaba yikulahlekelwa umuntu amele amelane lakho ebuhlungwini – umkhandlo empilweni yakho. Abantu abanengi lezimuli zibona sokulemikhandlo ngenxa yemitshado eqamukileyo, ephambanisa labo abebetshadile kanye labantwana. Abazali abazimele bodwa bengela abanye babo kanye labantwababo bayawuzwa umkhandlo obangelwe ngumtshado oqamukileyo. Ukufa kusithathela esibathandayo, kanti njalo abanye abasitshiyayo kungabe kuyilabo abebekhangele impilakahle zethu njangabasiselelayo, ngakho ukufa kwabo kutshiya umkhandlo omkhulu empilweni zethu. Abantu abanengi bayatshaywa yimkhandlo ekhona ngobudlelwano, imkhandlo ebakhona kwabathatheneyo, abazali labantwana, abasebenza bonke, kanye labakhelane labo. Umkhandlo okhona kubudlelwano obukhona namhla kanye lalokho abafisa ubudlelwano bube yikho.
Eminye futhi imikhandlo iyavela egcekeni empilweni zethu, njalo imikhandlo le iphakathi kwabanothileyo labayanga, phakathi kwabamnyama labamhlophe, phakathi kwabomama labobaba, kanti njalo phakathi kwabadala labatsha. Kulesidingo sokuvala umkhandlo lo. Ngaphandle bokudlelana ngokwenyama phakathi kwabantu, kulokudlelana ngokomoya okuphakathi kukaNkulunkulu labantu. UNkulunkulu wathi ebona ukukhula komkhandlo phakathi kwakhe labako-Israyeli, Wadinga indoda eyayingama kugebe, kulowomkhandlo’ (Hezekeli 22:30). Umkhandlo owawukhona ngokomoya phakathi kukaNkulunkulu lathi abantu wahlanganiswa yiNkosi yethu loMsindisi wethu uJesu Kristu (Imisebenzi 4:12). Kulomunye futhi umkhandlo oqakathekileyo odinga ukugcwaliswa, umkhandlo ophakathi kwezulu legehena. AmaKristu abizelwe ukuletha ukuthula phakathi kukaNkulunkulu labantu, bamele basebenzise imibhalo ukugwalisa umkhandlo lowu (Kwabase Efesu 4:11, 12). UNkulunkulu wenza abavangeli, ababalisi, abaprofethi, abapostoli kanye labafundisi ukuze bancedise ukuvala umkhandlo okhona phakathi kobudlelwano bukaNkulunkulu labantu.
Umkhandlo ophakathi kwezulu legehena kumele ugcwaliswe ngamaKristu lapho begola imphefumulo. UJakobe ubhala athi, “lowo oguqula isoni ekwenzeni kwaso okubi usisindisa ekufeni njalo wembesa izono ezinengi” (Jakobe 5:20). AmaKristu amele agwalise umkenke okhona phakathi kwezulu legehena ukuze izoni zisindiswe ngokutshumayela kwazo. Lo ngumkhandlo omkhulu omele ugcwaliswe ukuze abantu abanengi bakhululwe ekubotshweni yisono lokufa. Kuqakathekile ukuba amaKristu axekelane lemsebenzi engela zithelo, yobumnyama nxa bezafanelwa yikuma emkhandlweni ophakathi kwezulu legehena, loba phakathi kwabantu loNkulunkulu. Umbhali wogwalo lwabase EFesu, ulaya ibandla lase EFesu uveza egcekeni izenzo zonke zobumnyama, ngoba ukuthula ngazo kungachazwa njengokuvumelana lazo. UNkulunkulu uswela abantu abazamela okuqondileyo, ngokunjalo, amaKristu amele akhulume ngothando mayelana lalokho okuliqiniso njalo okulungileyo. Silomlandu njengamakholwa okupha ithemba ebantwini abaphakathi kwemikhandlo loba yiphi ezimpilweni zabo, yonke eyenyama kanye leyomoya. Kumele sincedise ukugcwalisa imikhandlo.

^Back to list^

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LASITHUPHA

Isihloko: Ukuba bonke bazi
Isifundo: Johane 13:31-35
UKristu wapha abalandeli umlayo omutsha wokuthi bathandane, njengoba laye wabathanda. Abalandeli kumele bathandane, ngokwenza njalo, abantu abababonayo bazakwazi ukuthi bangabalandeli bakaJesu. UJesu uthwele uthando olungalinganisekiyo. Wasitshengisela ukuba uthando luyini ngempilo yakhe, ukufa lokuvuka kwakhe. Okukhulu esingakwenza njengamaKristu abalandela ngenhlonipho yikuthandana. Siphila emhlabeni lapho umona, umhawu, ukweyisana kubusa phezu kokunye konke; loba ngenkolo, ngokuhlalisana, ngezomnotho loba kwezombangazwe. Indaba yothando, ukuzwelana lesihawu kungathi sokwadlula. AmaKristu amele atshumayele njalo atshengise uthando emhlabeni onjalo, njalo indlela engcono yikutshengisa uthando omunye komunye. Singatshumayela uthando lukaNkulunkulu olwamukelekayo kulabo abezwayo ngokuqala sitshengiselane uthando. Umlobi wogwalo lokuqala lukaJohane uyagcizelela ukuthi ukukhonza okuqotho kuvela lapho sithandana. Uthi; “Umuntu othi uthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umfowabo, ungumqambi wamanga, ngoba umuntu ohlulwa yikuthanda umfowabo ambonayo ngeke enelise ukuthanda uNkulunkulu angakaze ambone” (1 Johane 4:20).
Ukuthandana akusiwo mlayo omutsha-‘tsha’ njengoba kwakugcizelelwe lasengwalweni ezindala zeBhayibhili (Old Testament) (Levi 19:18). Okwakukutsha yikuthanda omunye komunye njengoba uKristu laye wenza njalo. AmaKristu amele atshengise uthando begxile kuthando olungelamkhawulo uJesu asithanda ngalo. Uthando olunjalo alungeke kuphela lulethe abangakholwayo kuKristu, luzaphinda lugcine amakholwa eqinile njalo ebambene kuNkulunkulu kulo umhlaba ongelazwelo. Njengoba uJesu wayeyisibonelo sothando lukaNkulunkulu, lathi siyizibonelo zothando lukaJesu. Uthando oluphezu komuzwa ofudumalayo, kodwa luyisitshengiselo oluziveza obala ngokwenza. AmaKristu lamhla ayenelisa ukuthanda njengoba uJesu wenza, lapho bencedisa abanye lalapho kungelula kibo, lapho besipha loba kubuhlungu, lapho bekhathala ngempilakahle yomunye okudlula eyabo. AmaKristu alothando alakho ukuzwiswa ubuhlungu ngabanye bengazange bakhonona loba ukuziphindisela. Loluthando lungumthwalo ukulwenza, yikho ababukeleyo bezakuzwa befuqeka ukubona uNkulunkulu, onguye yedwa umthombo wothando olunjalo.
UJesu wafundisa abafundi ukuba uthando olufana lolukaKristu yilo oluzatshengisa umhlaba ukuthi ngeqiniso singabalandeli bakhe. Nxa ibandla lanamhla lingatshengisela uthando olufana lolukaKristu, amakholwa amele anikele ngesikhathi sawo, ngenzuzo yawo, loba batshengise umdladla ekuncediseni abantu ukuphucula impilo zabo. Uthando olungela mkhawulo luyinsika yokholo lwamaKristu, njalo loluthando luvela kuNkulunkulu. Kumele sithandaze ukuthi uNkulunkulu asiphe uthando oluthanda okungelamkhawulo. Uthando olunjalo lutshengiselwa lapho sitshengisa uzwelo omunye komunye, ukuhloniphana lalapho singavumelani, lokuhlanganela lezidingo zenyama kanye lezomoya omunye komunye. UJesu wakucacisa, asikho kuqonda kwethu ngokwezwi, kumbe ngokulunga kwethu, loba ngolwazi lwethu olumangalisayo okuzenza abantu bazi ukuthi singabalandeli bakhe. Kungezenzo zethu nje zothando – izenzo zokusebenza ngokuzehlisa, izenzo ezikhombela abantu ethandweni lukaNkulunkulu emhlabeni kwaziwe uJesu uKristu. Uthando olwatshengiselwa nguJesu lwalunganani lokwenza kwalabo abalutholayo, njalo loJesu ulaya abafundi bakhe ukuba bathande ngokufanayo.
Ingxoxo
1 Ibandla lalamhla liyatshengisa na uthando olungela mkhawulo kumhlaba wabantu abangakholwayo?

^Back to list^

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LASIKHOMBISA

Isihloko: Iminyango yamathuba
Izifundo: Imisebenzi 14:27, 2 KwabaseKorinte 2:12
Ugwalo lweMisebenzi (Acts) luloba ngendaba lapho uPawuli kanye loBarnabas abahlanganisa iBandla eAntioch besitsho konke uNkulunkulu akwenzayo lokuba wavula njani iminyango yokholo lakulabo ababengasibo bendlu yokholo. UPawuli uchaza isikhathi esiyiso kanye esokutshumayela ilizwi. Isikhathi esiyiso kanye sichasisa isikhathi loba okwenzakala ngaleso sikhathi okwenza kube yilo kanye ithuba lokwenza ulutho, njalo kule indaba kaPawuli yisikhathi sokutshumayela izwi kanye lokwenza umsebenzi wokuvangela. Amabala ‘ukuvula iminyango’ asetshenziswa nguPawuli kanengi, 1KwabaseKorinte 16:19 uchaza ithuba elamfikela lapho ese EFesu kwaze kwaba yisikhathi sePentekhosti. Uchasisa ithuba njengo – “umnyango omkhulu womsebenzi olamandla”, wayechaza ukuthi lithuba loba isikhathi esihle sokwenza umsebenzi wokuvangela. Imnyango yamathuba ayihlali ivulekile, njalo nxa singehluleka ukuyisebenzisa ngesikhathi esiyiso, singangalitholi futhi lelothuba. UNkulunkulu usipha amathuba amanengi okukhuluma ngoJesu lothando lwakhe ebantwini, lendlela yokutshengisela lolothando ngazo zonke indlela, njalo kiyo yonke imihlobo yabantu.
Umnyango ovuliweyo lithuba elisisa endaweni lapho esenelisa khona ukusebenzisa izipho zethu, njalo sixhase abanye sibuye sibancedise bakhule. UPawuli weyelethuba lokutshumayela phambi kwemiphefumulo eminengi. Abanengi badonseka ukuba balandele umsebenzi wakhe, njalo ngalokho, uPawuli waba lesiqiniseko njalo waba lethemba ekwenzeni okuhle; umnyango wokukhuluma wavuleka ukuze anelise ukutshumayela ngesibindi njalo ngokukhululeka. Ukubona abantu abanengi besiza kwamupha ithemba uPawuli; kungenzeka njalo ukuba wabona ukuba iminyango yenhliziyo zabo yavuleka. UPawuli waba lokukholwa ukuba uNkulunkulu nguye owayevule lowomnyango wamathuba, ngoba lokhu kwakungeke kube yikwenza komuntu. Amavesi ayasikhumbuza lamanje, ukuba uNkulunkulu nguye ovula abuye avale iminyango. UPawuli wananzelela ukuba uNkulunkulu nguye owayelawula konke okwakusenzeka, wakholwa ukuba uNkulunkulu nguye olawula ikusasa lakhe lelalabo abalizwayo ilizwi. NjengeBandla lanamhla, simele siye kuNkulunkulu ngokuzehlisa, simcele njalo ukuba asivulele imnyango yokusebenzisa singenzi ngawethu amandla.
Ngezikhathi ezinengi iminyango yamathuba iyavuleka, kodwa kasingeni ngayo. Kulezizatho ezinengi ezenza singathathi amathuba lapho eziveza kithi. Okokuqala okwenza singawathathi lawo mathuba yikube sibalisa. Asijahanga ukusebenzela uNkulunkulu ngoba sicabanga ukuthi silesikhathi esinengi. UPawuli, ukuhlala kwakhe eAntioch kuze kufike iPentekhosti yikuba wayengazi ukuba ithuba leli lizavuleka okwesikhathi esinganani. Kwesinye isikhathi sizwa singazithembi loba singafanelanga ukusebenzela uNkulunkulu, sizibona singathi siyasilela kokunye ngalokho besesizibona singafanelanga ukusebenzela iNkosi lalapho ithuba livulekile. Kuqakathekile ukuzwisisa ukuba uNkulunkulu nguye opha konke okuswelekayo ukuze umsebenzi wakhe uphumelele, kubalisela isibindi kanye lamandla. UNkulunkulu kabizi labo abakhanya befanele, kodwa wenza labo ababizileyo bafanele. Kwesinye isikhathi siyehluleka ukusebenzisa amathuba ngenxa yokuzikhukhumeza. Sicabanga ukuba umsebenzi esiwubizelwe nguNkulunkulu uphansi kakhulu ukuba siwenze, loba indawo lapho afuna siyemsebenzela khona ngeyabayanga loba isemaphandleni kakhulu. Kasingeni ngomnyango wamathuba ngoba sibuswa yimizwa yethu kakhulu.
Ingxoxo:
a Yiziphi izizatho ezisenza singasebenzisi iminyango yamathuma akhona esikhathini sethu?
Umnakano wosuku
Nkosi, vula amehlo ami ukuze ngibone iminyango ongivulele yona.

^Back to list^

USUKU LWAMATSHUMI ABABILI LASIFICAMINWEMBILI

Isahluko: Ngizakwakha ibandla lami.
Isifundo: uMathewu 16 v 13-20
Kwathi uJesu esefikile endaweni yase Kesariya Filiphi wabuza abafundi bakHe, wathi, “Abantu bathi iNdodana yomuntu ingubani na?” Abafundi baphendula bathi uJesu ngomunye wabaprofethi abakhulu owayesepheduke emhlabeni. Inkolo le ingabe yavelela kuDuteronomi 18 v 18 lapho uNkulunkulu wayethe uzakubavusela umprofethi phakathi kwabantu. USimoni Petro wafakaza uJesu njengongcwele kaNkulunkulu, uMesiya owayelindelwe ngabantu. UJesu wamncoma uSimoni Petro ngoba wayekuqedisisa ukuthi uJesu ungubani njalo lokuthi wayezathola isibusiso esikhulu, idwala lapho okwakhelwe khona ibandla leNkosi leyame ekufakazeni iqiniso. Ubufakazi buka Simoni Petro ngobokuthi, “UJesu unguKristu, iNdodana ka Nkulunkulu ophilayo”, isiKristu sakhelwe phezu kwalobu bufakazi.
Kwaba khona ukuzwisisa phakathi kwabadala bebandla ukuthi uJesu wayesitsho amazwi la eqondanise lokholo lukaPetro hatshi uPetro isiqu sakhe. UJesu katsho ukuthi phezu kwakho Petro kumbe phezu kokholo lwakho, kodwa uthi phezu kwaleli idwala, okutsho ukuthi phezu kwesambulelo lobufakazi bokukholwa kuJesu. UJesu wakha ibandla phezu kweqiniso elinguye lokuthi abantu ngeke ubehlukanise laye. Abafundi baka Jesu babeleqiniso ngoJesu ngendlela engejwayelekanga, ngendlela abatshumayela ngayo iqiniso baba yisisekelo esiqinileyo esebandla. Ibandla lika Kristu alakhelwanga phezu kwamandla omuntu kodwa phezu kobufakazi balabo abakholwayo abafakaza ukuthi uJesu uyiNkosi loMsindisi. Nxa njengabakholwayo, singakholwa sikwazi ukuthi uJesu uyiNkosi loMsindisi womhlaba, singakha ibandla eliqinileyo.
Siyafunda njalo ukuthi umakhi webandla nguJesu Kristu, nguye njalo inhloko, (Kwabase EFesu 1 v 22). Abakholwayo kumele babelolwazi lokuthi ibandla ngelika Nkulunkulu. Kumele sivumelane lomakhi. Abantu babakhona bedlule, baphumelele behluleke, kodwa isambulelo sikaJesu siyinsika yeBandla (Imisebenzi 20 v 25). Ibandla elakhiwe ngomunye umuntu nje alingeke laba libandla uJesu alithembisa ukulakha. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi uJesu wathembisa ukwakha ibandla elilodwa. UJesu kazange athembise amabandla amanengi. Lanxa kulamabandla ehlukeneyo emhlabeni, ngamabandla eBandla linye. UJesu uyilitshe eliyingonsi elikhethiweyo leBandla, (1 Petro 2 v5-7). Amakholwa kumele babe lokholo oluqinisekileyo njalo bathembe uJesu Kristu, kulokhu kwakha ibandla eliqinileyo nxa abakholwayo beqinisekile ekholweni lwabo.
Ingxoxo
a Ucabangani ngabantu abathi ibandla ngelabo? Singatsho yini ukuthi amabandla la ngaka Jesu Kristu?
Umnakano wosuku:
UJesu wakhele iBandla ngobufakazi bokuthi unguKristu, oNgcwele kaNkulunkulu. Ubufakazi lobu bakhiwe ngokukholwa. Ngisiza ngibe lokukholwa.

^Back to list^

USUKU LWATSHUMI AMABILI LASIFICAMUNWE MUNYE

Isahluko: INkosi Yesivuno
Isifundo: UMathewu 9 v 36-38
Phakathi kokuhamba hamba kukaJesu efundisa esilisa, kwaba khona abamlandelayo endaweni ezahlukeneyo. UJesu wakhangela ixuku elalimlandela njengensimu eyayisilindele ukuvunwa. UJesu nxa ekhangele ixuku ubona abantu asebediniwe ngenxa yokuhamba. Kwakungela okhokhelayo, kungela Joshuwa loba ohola abantu ukuba bahambe, badiniwe, abahlelekanga. Lokhu uJesu uyakunanzelela njalo kuthinta inhliziyo yakhe. Indaba le iyafana lale etholakala kuHezekeli 34 v 12 esitshela ngomhlambi osuhlakazekile ngosuku lwamayezi lomnyama omkhulu. Indaba leyi iyasifundisa indlela okumele sikhangele ngayo abantu, ukuba lozwelo kwabahlakazekileyo, sifike ezingeni lokufuqwa ukuthi sisize. Indlela uJesu akhuluma ngayo itshengisa ukutshiseka okungajwayelekanga ngenxa yokuthi isivuno sinengi, kodwa abavuni balutshwana.
Isivuno esingabuthwa ngesikhathi esifaneleyo siyachitheka singabi loncedo. Isivuno ngesikaNkulunkulu, ngakho nguye olawulayo abize izisebenzi, iNkosi njalo iyahlomisa izisebenzi ukuze zisebenze ngokufaneleyo ensimini yakhe. Izisebenzi kumele zibelemvumo. Phezu kobizo, iNkosi iyabahlomisa ukuthi benze umsebenzi ngendlela ephakemeyo. Lanxa singabona isivuno sesilungile, asizithumi njalo ayisiso esethu isinqumo esisebenzayo kodwa eseNkosi. Isivuno ngabantu asebelethwe ekuphileni okunaphakade. Nxa uJesu wayehlangana lamaxuku, wayenanzelela izidingo zabo, lezono zabo, lokuqakatheka kokuthi beze eNkosini. INkosi yesivuno ayisithumi sisodwa ukuyavuna. Uyathembisa ukuba ulathi kuze kube emaphethelweni omhlaba. Nxa singelayo iNkosi asilawo amandla okuthela izithelo, (UJohane 15 v 4).
Kumele sikhulekele ubizo lamandla. Lapho uJesu eqala ukubona isivuno, kazange ale ukuyavuna. Wacela eNkosini yesivuno ukuthi athumele izisebenzi. Lalamhlanje kumele sinanzelele ukuthi umsebenzi wokuvuna awusiwo wethu kodwa ngoka Nkulunkulu. Yikho kuqakathekile ukuthi sicele amandla azasanelisa kuwonalo umsebenzi. INkosi uJesu Kristu upha amandla ensindiso ngokuhlala ebapha amandla okuthela izithelo ezinengi, ebapha lamandla okuthi bahlale bethembekile. Thina njengezisebenzi kumele sibe lenhliziyo ezibekezelayo, sibe lozwelo njengaye uJesu Kristu, ngoba nxa singenjalo sizakhangela abantu ngenhliziyo ezomileyo. UJesu wahlupheka kanye lexuku ebathwalela ubunzima babo. Ixuku ngesikhathi sikaJesu lalidinga ukuholwa emoyeni, ladala isivuno esikhulu. Langesikhathi sethu banengi abantu abadinga ukuthi imphefumulo yabo isindiswe, kumele sikhulekele ukuthi inengi lethu likhuliswe emoyeni libe ngabavuni.
Ingxoxo
a Usuke wabona yini abazithumayo ensimini yeNkosi; bengabizwanga? Kwenzakala njani lokhu?
b Kuyini imbangela yokuthi abantu bazenzele umsebenzi lo?
Umnakano wosuku
INkosi yesivuno iyathumela abantu ensimini yakhe ibathembise lobukhona bayo sonke isikhathi. Ngakho nxa elami, angesabi lutho.

^Back to list^

USUKU LWAMATSHUMI AMATHATHU

Isihloko: Khangelela izinto ezinkulu ezivela kuNkulunkulu. Zama ukwenzela UNkulunkulu izinto ezinkulu.
Izifundo: ULuka 19 v 11-27; KwabaseEfesu
Isitsho esithi ’Khangelela izinto ezinkulu ezivela kuNkulunkulu, Zama ukwenzela uNkulunkulu izinto ezinkulu’, sakhulunywa nguWilliam Carey (1761-1834) ongumBritish owayesebenzela eIndia. UWilliam Carey wayengathokoziswa yikwehluleka kwebandla ekuhambiseni ivangeli. Wayecabanga ukuthi ukuthandaza nje kwakungenelanga. Wayekholelwa ukuthi ababiziweyo batshumayela ivangeli. Ngenxa yokukholelwa ukuthi abalahlekileyo kumele batshumayezwe, uCarey wafinyelela endaweni ezinengi ezingaphandle. Lokhu kweyame emfundisweni etholakala ku Mathewu 28. Inkolelo enkulu ayelayo yikuthi uNkulunkulu uyanelisa ukwenza okudlula imicabango yethu, loba esikukhumbulayo, wayekholelwa ukuthi uNkulunkulu wenza izimanga. NjengamaKristu siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wenza izimanga njalo ulakho ukufinyelela phakathi kwengxaki zethu. Nxa sikhuleka kuNkulunkulu sikhangelele ukuthi asiphendule asiphe esikucelayo. Lanxa sikhangelele ukuthi uNkulunkulu azwe aphendule imithandazo, kulesikhathi lapho esibona sengathi uNkulunkulu kasizwa, kenzi umumo esikuwo ubengcono, ngokunjalo besesilahla ithemba singasameleli ukuthi uNkulunkulu uthini. IBhayibhili liyasinxusela ukuthi singadeli, sihlale sithemba kuJesu Kristu, sithandaza silethemba, sixolela, sisebenza sisabelana labanye ivangeli.
Umfanekiso weNkosi lezisebenzi zakhe uyasivezela sobala ukuthi njengezisebenzi zikaNkulunkulu kumele sisebenze silandele inhloso lenjongo zakhe. Kulo umfanekiso, iNkosi itshela izisebenzi ukuthi zisebenzise imali abayiphiweyo. Umfanekiso lo uyasifundisa ukuthi asibizelwanga ukutshumayela, ukusilisa lokuhambisa ivangeli kuphela. Siyafundiswa njalo ukuthi ayisithi sonke esingasebenzisa imali kuhle, kodwa lo owagqibela isipho sakhe wakhuzwa ngoba kazamanga. Inkosi yabonga labo abenza kuhle ngoba bathatha isikhathi sabo bazama ukusebenza. Indaba nansi, asizameni ukusebenzela uNkulunkulu ingqe yiwuphi umsebenzi esiwenzayo. Kumele sizinikele nxa sivuma ukumsebenzela. Izisebenzi ezasebenzisa izipho zalalela iNkosi njalo zazinikela ukuthi zingadanisi iNkosi.
Khathesi amakholwa ayesaba ukuzama izinto ezintsha ngoba besesaba abanye abantu. AmaKristu ayesaba ukwehluleka bethi bazahlekwa.
Bayesaba njalo yikulahlekelwa nxa bengenza imizamo. uJesu kabafuni abantu abacatsha ngomunwe. Isisebenzi esingenzanga lutho sakhangelwa njengomuntu ongathembekanga. Konke okuhle esikwenzela uNkulunkulu kuyabongeka. Nxa sizama ukwenzela uNkulunkulu izinto ezinkulu sinikela uqobo lwethu lonke ezandleni zakhe. Siphiwe konke ukuthi siqhelise umbuso kaNkulunkulu. UNkulunkulu ukhangelele ukuthi sisebenzise izipho asiphe zona ukuze siqhelise umbuso wakhe. UNkulunkulu ufuna ukuthi sisebenzise izipho zethu.
Ingxoxo:
a Yiziphi izinto ezinkulu uNkulunkulu akubizele ukuthi uzizame?
Umcabango wosuku:
Ukwehluleka ukwenza umsebenzi kuyikwehluleka ngokwakho, ngakho ngimeleleni? Yekela ngiqale khathesi.

^Back to list^

USUKU LWAMATSHUMI AMATHATHU LANYE

Isihloko: Khanya njengenkanyezi emhlabeni
Isifundo: KwabaseFiliphi 2 v 12-16.
Incwadi KwabaseFiliphi yalotshwa ngesikhathi uPhawuli labanye bakhe sebesungule ibandla eFiliphi phakathi kohambo lwabo lwesibili. (Imisebenzi 16 v11-40). Ibandla lalithumele isipho kuPhawuli (4 v 18). UPhawuli wayesenkantolo yamaRoma ngaleso sikhathi, yikho ebhala lincwadi ebonga KwabaseFiliphi isipho ebakhuthaza njalo ekholweni lwabo. AbaseFiliphi kwasekumele bananzelele ngoba uPhawuli wayengasekho phakathi kwabo ukuthi abe ebakhumbuza ngokuqondileyo. UPhawuli uyabatshela ukuthi bangasolani. Amazwi kaPhawuli asikhumbuza akaJesu owasifundisa ukuthi, “Ukukhanya kwakho akukhanye kwabanye, ukuze babone imisebenzi yakho emihle, badumise uBaba osezulwini, (Mathewu 5 v 16) Lathi njengamaKristu kumele sinanzelele ukuthi siphila njani phakathi kwabangakholwayo. Sisemhlabeni kodwa kasisibo abomhlaba, sisemhlabeni kodwa siyizindlalifa zasezulwini.
Nxa sithemba uNkulunkulu kukho konke, sibambelele eqinisweni, ukuze sitholakale simsulwa njengabantwana bakaNkulunkulu. Kumele sibe ngabayehlukanisiweyo phakathi kwesizwe esonakeleyo. Kumele sibengcono kulabanye laba abasemhlabeni ukuze udumo luye kuNkulunkulu. Umlayo wokuthi ‘umuntu aqinise usindiso lwakhe’ kuyindlela yokuthi ukholo lwethu lubonakale ngezenzo. Nxa siphila impilo eletha udumo kuNkulunkulu lokugcwalisa ubizo lwakhe empilweni zethu. Ukuze sibe njengoKristu kumele sizifundise, ukucabanga njengaye siguqule lezifiso zethu zifane lezakhe. Impilo zethu kumele zilawulwe yibungcwele, ukubekezela lokuthula ukuze silethe ukukhanya emhlabeni osemnyameni. Impilo eguqukileyo iyibufakazi bamandla elizwi likaNkulunkulu. AmaKristu kumele abonakale engambathi isono.
AmaKristu angakhazimula njengenkanyezi emhlabeni nxa engacabanga abelobuntu obunjengo bukaJesu. Ingqondo kaKristu iveza ukuzithoba, ukuzehlisa, inhliziyo enhle, uzwelo lokuxolela, (KwabaseEfesu 4 v 32). Nxa amaKristu engamukela ingqondo kaKristu, babenjenge nkanyezi ezikhanyisayo ebusuku labantu babone ubuhle. Impilo zethu kumele zibe lomehluko njengenkanyezi ezikhanyisa ebusuku.
Ngokudlulisela ngamazwi lezenzo, indimi lempilo, kumele sibe ngabehlukeneyo, abakhanyisayo njengenkanyezi ebusuku. Kumele sibe lokholo oluzikileyo olwedlula lokho okubonwa ngabantu. Kumele sifuqwe lukholo esilalo kuKristu, amandla abumba ingaphakathi yethu kanye lokuziphatha kwethu. Ibandla kumele ligcwale ngabo baba labo mama labatsha asebekhulile emoyeni, abajonge ukwenza njengoKristu.
Ingxoxo:
a AmaKristu kumele aphile njani ukuze akhanye njengenkanyezi

^Back to list^