Worship Archive – November 22nd 2020

[Did you miss last Sunday’s services? They can still be found at Worship Archive – November 15th 2020.]

Sunday Services from Connexion for November 22nd 2020:

Audio message for Connexion on November 22nd 2020 in English, with Rev Tawanda Sungai.
Audio message for Connexion on November 22nd 2020 in Ndebele, with Rev Bekithemba Phiri.
Audio message for Connexion on November 22nd 2020 in Shona, with Rev Frank Mafukidze.

Sunday Services from Hillside Circuit for November 22nd 2020:

Theme: The Promise of God

Occasion: 5th Sunday before Christmas
Psalm 100
Old Testament: Ezekiel 34: 11-16, 20-24
New Testament: Ephesians 1: 15-23
Gospel: Matthew 25: 31-36

[Click or tap on a Bible reference above to jump down the page to the Bible reading to listen and/or read it for yourself and then click or tap on Back to top to come back here.]

Songs:

Here are the songs for Sunday morning service. Click or tap on a song to open it in YouTube or go to the Songs for worship webpage to find them embedded.

(These are the) Days of Elijah.
My Jesus, my Saviour.
All people that on earth do dwell.
Dear Lord and Father of mankind.
The King of Love my Shepherd is.
To God be the glory (My tribute).

Prayers:

You can listen and join in with prayers from the Methodist Service Book, they can be found at the Prayers for worship webpage.

Sermons:

Audio message for Hillside Circuit on November 22nd 2020 in English, with Rev Margaret James.
Audio message for Hillside Circuit on November 22nd 2020 in Ndebele, with Rev Nobuhle Sibanda.
Audio message for Hillside Circuit on November 22nd 2020 in Shona, with Mr Shingirai Chifamba (part 1).
Audio message for Hillside Circuit on November 22nd 2020 in Shona, with Mr Shingirai Chifamba (part 2).
Audio message for Hillside Circuit on November 22nd 2020 in Shona, with Mr Shingirai Chifamba (part 3).
Audio message for Hillside Circuit on November 22nd 2020 in Shona, with Mr Shingirai Chifamba (part 4).

[Click or tap here to jump down the page to the text version of this message so that you can read it for yourself.]

Bible readings:

Psalm 100

1 Shout praises to the LORD, everyone on this earth.
2 Be joyful and sing as you come in to worship the LORD!

3 You know the LORD is God!
He created us, and we belong to him;
we are his people, the sheep in his pasture.

4 Be thankful and praise the LORD
as you enter his temple.
5 The LORD is good!
His love and faithfulness will last forever.

^ Back to top. ^

Ezekiel 34

11 The LORD God then said:
I will look for my sheep and take care of them myself, 12 just as a shepherd looks for lost sheep. My sheep have been lost since that dark and miserable day when they were scattered throughout the nations. But I will rescue them 13 and bring them back from the foreign nations where they now live. I will be their shepherd and will let them graze on Israel’s mountains and in the valleys and fertile fields. 14 They will be safe as they feed on grassy meadows and green hills. 15 I promise to take care of them and keep them safe, 16 to look for those that are lost and bring back the ones that wander off, to bandage those that are hurt and protect the ones that are weak. I will also slaughter those that are fat and strong, because I always do right.

20 So I, the LORD God, will separate you strong sheep from the weak. 21 You strong ones have used your powerful horns to chase off those that are weak, 22 but I will rescue them and no longer let them be mistreated. I will separate the good from the bad.
23 After that, I will give you a shepherd from the family of my servant King David. All of you, both strong and weak, will have the same shepherd, and he will take good care of you. 24 He will be your leader, and I will be your God. I, the LORD, have spoken.

^ Back to top. ^

Ephesians 1

15 I have heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all of God’s people. 16 So I never stop being grateful for you, as I mention you in my prayers. 17 I ask the glorious Father and God of our Lord Jesus Christ to give you his Spirit. The Spirit will make you wise and let you understand what it means to know God. 18 My prayer is that light will flood your hearts and that you will understand the hope that was given to you when God chose you. Then you will discover the glorious blessings that will be yours together with all of God’s people.
19 I want you to know about the great and mighty power that God has for us followers. It is the same wonderful power he used 20 when he raised Christ from death and let him sit at his right side in heaven. 21 There Christ rules over all forces, authorities, powers, and rulers. He rules over all beings in this world and will rule in the future world as well. 22 God has put all things under the power of Christ, and for the good of the church he has made him the head of everything. 23 The church is Christ’s body and is filled with Christ who completely fills everything.

^ Back to top. ^

Matthew 25

31 When the Son of Man comes in his glory with all of his angels, he will sit on his royal throne. 32 The people of all nations will be brought before him, and he will separate them, as shepherds separate their sheep from their goats.
33 He will place the sheep on his right and the goats on his left. 34 Then the king will say to those on his right, “My father has blessed you! Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. 35 When I was hungry, you gave me something to eat, and when I was thirsty, you gave me something to drink. When I was a stranger, you welcomed me, 36 and when I was naked, you gave me clothes to wear. When I was sick, you took care of me, and when I was in jail, you visited me.”

^ Back to top. ^

Text version of the message for Hillside Circuit on November 22nd 2020, in Shona, with Mr Shingirai Chifamba:

Zvivimbiso zvaMwari

Mwari vakasiyana nemunhu.Munhu anoshanduka asi Mwari havashanduki.Mwari vanoramba variMwari.Mukomana nemusikana vanodanan kana vachifamba vese apa hamungazvifungiri kuti vacharambana.Kana votukana neshorana mozviramba ndivo vaye vainanaidzana.Asi Mwari havatisiye.Kereke yepaEphius yakaziva kuti Mwari haarasi chdzidzo chake chekupa vanoshandira mubairo vakashanda nesimba munguva yekushungurudzwa kweMakristu zvakaita kuti shoko risvike munzvimbo zhinji dzemuAsia.Asi kereke yanhasi tinoti kana tikasangana nezvipangaiso zvidiki tokanganwa zvitsidzo zvaMwari.
Jesu arikukuvimbisa kuti vanhu vose kuparadzwa kwevanhi vose vapeta maoko vachiona vanhu vanoshungirudzika.Mwari ndiMwari vevakaremera,vanorwara,vakasungwa nevane nzara.Tivabatsira Mwari vakachatiramba.Ngatiedze kufadza vanoshungirudzika
tigokwoka pamuchato wegwayana.

Mwari vanotivimbisa restoration yezvinhu zvose zvisiri panzvimbo.Tinozviona apa Kuna Ezekeil panopera humambo hwevaJuda vachotapwa kuenda Babylion ankvasimbisa kuti mazuva akare ehumambo hweimba yaDavid achadzoka. Nanhasi muupenyu hwedu tinawo marelationship akabva panzvimbo,tanavo vana vane tsika dzakabva panzvimbo.Jesu arikuvimbisa kuti achazvidzorerapanzvimbo

Mwari vanozadzisa zvivimbiso zvavo nenguva.Nguva dzedu nedzaMwari dzakasiyana nekuti nguva dzedu dzakanonokerwa kare uye misi mizhinji kunaMwari yakafanana nenguva yerungwananj munze kusati kwaedza.Nguva yaMwari inowonwkwa neTestimony Amen.

^ Back to top. ^