Mission Month 2020 – Ndebele

Click or tap here to see the English language version of the booklet.

Click or tap here to see the Shona language version of the booklet.

THE METHODIST CHURCH IN ZIMBABWE
INYANGA YOKUVANGELA NGO 2020
1 – 31 UNTULIKAZI
INDIKIMBA: “ESIKHATHINI ESINJE”
(Esta 4 vs 13-14)
ISINGENISO: INYANGA YOMSEBENZI KANKULUNKULU
Bathandekayo eNkosini sesihlangana njalo eMoyeni ngemva kweViki yesikhumbuzo sikaWisili (Wesley Week), kule inyanga kaNtulikazi ukuthi senze umsebenzi kaNkulunkulu. Kulento ezinengi ezaguqukayo kusukela lapho esacinana khona nyakenye. Lonyaka umhlaba wonke uvaliwe ngenxa yomkhuhlane.Umkhuhlane weCoronavirus 2019 (COVID-19) ubambe umhlaba wonke wangenela empilweni yesiKristu kuzigaba zonke.Lokhu kwenze ukuthi amabandla lezinkolo zonke ezitshiyeneyo zivalwe. Kwenze ukuthi abantu bangabuthani, bahlale betshiyelane izikhala, sekwenze abanengi bazihlalele ngekhaya. Indlela esenza ngayo ekuvikeleni iCOVID-9 isiguqule indlela esisebenza ngayo njengebandla njalo kuzaguqula indlela esizasebenza ngayo loba umkhuhlane usuphelile. Ibandla liyakhuthaza amalunga alo ukuthi ahlale ezindlini ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVI19.Loba kunjalo, ibandla kumele liqhubeke lisiza abantu balo ngazozonke indlela.Lokhu sekwenze ukuthi ibandla likhuthale kuzithwalamazwi ukuze abantu bangalahlekelwa yilizwi likaNkulunkulu. Ukufikisa Indaba Ezinhle kwabampofu yiyo injongo lenhloso yenkulumo zonke zesiKristu (khangela uLukha 4 v 18). Kusetshenziswa imifanekiso, ukukhombela, amazwi, izingwalo, izithwalamazwi, lazo zonke indlela, ukuthi ibandla lizame ukufikisa imibiko ebantwini ngolimi abaluzwisisayo (khangela Imisebenzi 2 v 11). Ukuze sithembeke ngokuhambisa ivangeli kubantu ababizwa ngokuthi ngamaMethodist sidinga ukusebenzelana ndawonye, ukukhulumisana kuhle, lokubambana loba silemibono etshiyeneyo ukuze senelise ukukhulumisana lenhliziyo kanye lemoya yabantu bonke baseZimbabwe.Sidinga indlela ezintsha zokuba libandla. YiNkosi esithumileyo ukuthi sihambe siyememezela INDABA EZINHLE njalo “senze izizwe zonke zibengabafundi bakhe, njalo sibabhabhathize…..” (Mathewu 28 v 19). UJesu Kristu ukhulumisana labantu bakhe kuzigaba zonke ngokwenjongo yakhe. Inhloso yeVangeli yikulandela umbono kaJesu Kristu ngokwakhe, owokuzama ngazozonke indlela ukuzwisisa abantu ezigabeni zokufunda kwabo, imizwa yabo, lokuzwisisa kwabo ukuze sibakhuphe kuzehlakalo zempilo yabo njalo sibase kuNkulunkulu lasekuphileni okungunaphakade. Kungumsebenzi webandla ukumemezela Indaba Ezinhle loThando lukaNkulunkulu ebantwini bonke.Ubizo lwebandla lokuhambisa iVangeli lokukhuluma limele uNkulunkulu lupha ibandla ingqobe lamathuba okufundisa imfundiso eyiyo lokwehlulela izenzo zabantu baseZimbabwe.
Umsebenzi webandla kumele uzwisiseke njengokuphatheka emsebenzini kaNkulunkulu uBaba awuphe Indodana yakhe kanye loMoya oyiNgcwele ezweni. Lokhu sikubona eVangelini likaJohane 21, lapho uKristu esevukile wazibonakalisa kubafundi bakhe wabelana labo ngokwempilo yakhe engcwele lensindiso yabo esithi “Ukuthula kakube lani”.Wasebatshengisa amanxeba okubethelwa ayezinikele kikho ngenxa yezono zethu ukuthi sisindiswe; Nguye ngempela Imvana kaThixo eyeza ukuzosusa izono zomhlaba kanjalo, isikhulule kuzigigaba zikasathane. INkosi eyavukayo yasisitsho lamazwi aqakathekileyo “Njengalokhu uBaba wangithuma, ngiyalithuma lani”. Ngalolubizo lokuthi baye emsebenzini wabavuthela abafundi bakhe esithi “Yamukelani uMoya oNgcwele”. Njengalokhu impilo yobuThathu Munye iyimfihlakalo yothando lokuzinikela phakathi kukaBaba, Indodana loMoya oyiNgcwele lathi kumele sihambe ngothando olufanayo.“Njengoba ubaba wangithuma, ngiyalithuma lani”; Umsebenzi kaNkulunkulu kasumcabango webandla kodwa uyisizatho esavulelwa ibandla.Ukuthi lomsebenzi wenzeke ibandla lamukela njalo lilokhu liqhubeka lisamukela isipho sikaMoya oyiNgcwele. Yikho umsebenzi kaNkulunkulu uyimvelo yebandla.Umsebenzi kaNkulunkulu ukhombisa ubuyibo bebandla ngokujula kwawo. Yikho-ke uKristu watshiyela abafundi bakhe imfundiso yokubuyisana okuyisiqokoqela asibethelelwayo esiphambanweni: “Nxa lithethelela omunye isono sakhe, uzakuthethelelwa” (Johane 21 vs 19 – 23).
Kwakulesikhathi lapho esasikhengelele ku2020. Ngiyakhumbula sihlezi iConference 2019 sise Hillside Teachers’ College sivumelana ukusebenzisa indikimba ethi “Esikhathini esinje!” ngo2020. Sasihlekelela nsingela ngitsho umkhumbulo wokuthi u2020 angabe esiphatheleni. Yayikhanya ijabulisa kahulu Esikhathini esinje!. Lanxa u2020 esefikile samngena ngentokozo singazi ukuthi umumetheni. Sekusambuleka lakithi ukuthi kungani uMoya oyiNgcwele wasipha indikimba le. Kasilamandla phezu kweCOVID-19 kodwa sithembele eNkosini. Konke okwakuqakathekile akusaqakathekanga ngitsho! Sesavala imihlangano, kasisahlangani emithandazweni, sesibonana gqo. Sicatshile ezindlini sona isitha sigiya sibhodabhoda emigwaqweni, sisethusela, singabonakali kodwa sibulala. Kumele sikhumbule ukuthi uKristu ulathi emkolweni.Ukhuluma lezivunguvungu esithi “Kakube loThula!”Khona kuzakuba njalo.
Busisekani!
Rev B. Chinhara
MISSION DIRECTOR

USUKU LOKUQALA
UKWAMUKELA INJONGO KANKULUNKULU YOKUVANGELA
MATHEWU 28v19 – 20
Amazwi okucina omuntu esesuka emhlabeni aqakathekile kakhulu. UMathewu usipha amazwi kaJesu okuvalelisana labafundi bakhe lapho asithuma khona ukuyakwenza abafundi kuzizwe zonke lokufundisa. Uphetha lamazwi ngokupha isithembiso sokuba lathi kuze kube semkhawulweni wezwe. Ngezinye undlela uJesuuthembisa ukuthi uMoya oyiNgcwele uzaba lathi nxa sizama ukugcwalisa injongo kumbe umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni wonke.
Inhloso yenjongo kaNkulunkulu (Missio Dei) yikubuyisela ubudlelwano njengokuba sekudalweni komhlaba; ukudinga lokusindisa lokhu okulahlekileyo. Isifiso sakhe yikubona abantu bedlelana bona ngokwabo njalo bedlelana laye. Injongo leyi isuka enhliziyweni kaNkulunkulu ibe isifikiswa enhliziyweni zethu. Yimvuselelo yomhlaba wonke, kubantu bonke,nguNkulunkulu womhlaba wonke. UNkulunkulu wethu nguNkulunkulu olenjongo, injongo le kayihlalelwa mhlangano wokubuzana ukuthi ibandla lingayenza kumbe hatshi kodwa iyisizatho esadalelwa ibandla. UChristopher Wright, ebhukwini lakhe elithiwa “The Misson of God” uthi “Umsebenzi kaNkulunkulu kawenzelwanga ibandla kodwa ibandla lenzelwa umsebenzi kaNkulunkulu”. UNkulunkulu uphakathi komsebenzi wakhe yikho ke thina njemakholwa silethamsanqa lokusebenza ndawonye laye.
Abantu emhlabeni bayahlubuka kuNkulunkulu. Ngokwanda kwemitshina ethwala amazwi lokuphucuka kwempilo zabo abantu sebedinga impendulo zenhlupho zabo kuzifundiswa; sebethembele ekuthini abanengi abafundileyo bathini hatshi ukuthi intando kaNkulunkulu ithini. Kambe akusisikhathi sokuqalaukuhluza ukuthi kanti isiKristu vele sithini, sibuyele emuva siyekwenza njengalabo abasandulelayo? (Abasandulelayo bamelana lokusolwa kwesiKristu basichaza sona ngendlela eyenza ukuthi samukeleke njalo sihlonipheke).
Siqala ke linyanga yokunanza ukuvangela siyamenywa njengengatsha zonke zebandla ukuthi kesizinuke amakhwapha ukuthi lokhu esikuqakathekisayo lesikwenza imihla ngemihla kulani lenjongo loba umsebenzi kaNkulunkulu. Senzani ukuthi abantu esiphila labo balazi ivangeli na? UJesu uthi “ukudla kwami yikwenza intando yalowo ongithumileyo”, (Johane 4:34) ngakhoke asijuliseni inqondo ukuthi sibone ukuthi singafinyelela njani abalahlekileyo, abahlukunyeziweyo kanye labasakholisa lumhlaba ukuthi sibasekuKristu.
Ingxoxo
 Nxa UNkulunkulu wadalela ibandla lakhe umsebenzi wakhe, phoke senzani ezigabeni zethu ukufikisa ivangeli ebantwini?

USUKU LWESIBILI
ABAMELI BAKA KRISTU
2ABASEKORINTE 5v20 Ngakhoke, thina njengabameli bakaKristu, uNkulunkulu wenza isicelo sakhe ngathi. Siyalinxusa ke simelele uKristu ukuthi buyisanani loNkulunkulu.
Abameli ngabantu abaqakathekileyo kakhulu abamela uhulumende wabo kwamanye amazwe.Umsebenzi wabo omkhulu yikuthi ilizwe lakibo libonakale kuhle kwamanye amazwe njalo lenjongo kunye lezifiso zikahulumende kumbe umongameli wabo ivezeke kakuhle.Khona kuyinhlonipho enkulu ukuthi umuntu akhethwe abengummeli. Lathike ngokunjalo saphiwa inhlonipho enkulu kakhulu lapho uNkulunkulu asibiza khona wasikhetha ukuthi simlandele (1 Korinte 1 v 26). NjengamaKristu singabameli bakhe yikho kufuze sahlukane labantu bomhlaba kodwa hatshi ukuthi siphume emhlabeni kumbe sizihlalele sodwa. Kufuze siphilisane labanye emhlabeni kodwa singakhohlwa ukuthi singabameli bakaNkulunkulu.
Ubudlelwano bethu loKristu kayisibo bokuthi sizitholele inzuzo kodwa ukuthi umbuso kaNkulunkulu ukhule wengezwe. AmaJuda besebugqilini eBhabhiloni babengasibahlali nje kodwa babengabameli bakaNkulunkulu ophilayo. Yikho okwenza uDanyeli, Shadireki, Misheki loAbedinikho bala ukukhonza isitombe senkosi. UModikhayi wala ukukhonza uHamani. Babambelela kukholo lwabo ukuthi iNkosi uNkulunkulu nguye yedwa owayefanele njalo elelungelo lokukhonzwa. Bama isibindi intando kaNkulunkulu yaze yenzakala. Okwenkulungwane zeminyaka amaJuda lamaKristu bazimisela ukuhlupheka lokufa befela ukholo lwabo.
Ngokuvela kwezithwala mazwi lemikhuhlane enjengeCOVID19 ukukholwa kwethu kuyahlolwa. Kulemibuzo eminengi esihlangana layo esikhathini esinje njalo kumele siphe impendulo ezitshengisa uthando lukaNkulunkulu, amandla kunye lomusa wakhe. Kumele sigxile ekufundeni ilizwi likaNkulunkulu sicela uMoya oNgcwele ukuthi asambulele kusosonke isikhathi nxa ukukholwa kwethu kunyikinywa.
Ingxoxo

USUKU LWESITHATHU
UNKULUNKULU ONGABONAKALIYO
ISAYA 40v28 – 31
UIsaya wayetshumayela ebantwini ababedangele bengaselathemba ebugqililni eBhabhiloni. Wabakhumbuza ukuthi uJehova nguNkulunkulu ongunaphakade. Nguye owadala yonke into esemhlabeni okuhlanganisela amagcikwane angabonwa ngamehlo abantu kumbe imitshina yabomabonakude hatshi emncinyane kodwa emikhulu elamandla. Lo nguNkulunkulu wethu ongasoze adinwe kumbe akhathale. Kaguqulwa yizikhathi lezehlakalo njengathi. Singeke sizwisisise imicabango yakhe, kodwa siyazi ukuthi usipha amandla lapho sizizwa sibuthakathaka njalo sikhathele. Usithembisa ukuthi uzasipha amadla wokuthi sigijime singakhathali sihambe singadinwa.
Ibhuku likaEsta lehlukene lamanye amabhuku ngenxa yokuthi yilo leZingoma zikaSolomoni angela lapho abiza khona ibizo likaNkulunkulu. Kule mibuzo eminengi ukuthi langena njani eBhayibhilini, yikho kumele sinanzelele ukuthi labhalwa amaJuda engaphansi kombuso wamaPersia ababekhonza izithombe. Kutholakala amabizo abantu abanengi kuleli bhuku kodwa sibona ukusebenza kukaNkulunkulu okuchatshileyo. Kasiboni zimanga kumbe amandla akhe amangalisayo engenela kokwenzakalayo. Kodwa iNkosi yabakhulula abantu ngokukholwa njalo isebenzisa abayo abakhethiweyo yabapha isibindi.
Injongo kaNkulunkulu ngeke yancindezelwa,ukubuyiselwa emuva, kumbe ukwenqatshelwa loba yiwaphi amandla. Phakathi kwemikhuhlane, izimpi, ubugqili, indlala, ukuwa komnotho welizwe lokomhlaba wonke, isandla sikaNkulunkulu sisemsebenzini loba singabonakali.
Kulezinye izikhathi empilweni lapho uNkulunkulu angathi akabonakali khona, lapho esiyabe sihlangana lobunzima lenhlupho ezenza ukuthi kubenzima lokubiza igama lakhe. Izikhathi lapho ikusasa ikhanya luvivi njalo izinto ezisigombolozileyo zisisa endaweni ezingayisizo. Kuzehlakalo ezinje uNkulunkulu uyehla abephakathi kwalabo abangabakhe. UPawuli uthi “Njalo siyazi ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi izinto zonke zisebenzelane kakuhle kulabo abamkhonzayo, labo ababizwa ngokwecebo lakhe. Wabazi ngaphambilini, wabahlomisela ukuthi bafuze iNdodana yakhe, ukuze yona ibeyinqabutho kubazalwane abanengi” (KwabaseRoma 8 vs 28 – 29).
Umthandazo
 Khuthazanani ukuthandaza licela isibindi sokubambelela kukholo lwethu kuzehlakalo zonke.
 Khulekela izinto ezikuhlukuluzayo.

USUKU LWESINE
UKONDLA AMAKHOSI LENDLOVUKAZI
ESTA 2v5 – 7
UModekhayi wondla uHadassah (Esta) owayeyintandane engumzawakhe kodwa engasela bazali bonke. Wamondla njalo wamphatha njengendodakazi yakhe. Kulomhlaba esikiwo silahlekelwa ngabathandekayo bethu ngemikhuhlane, ngezingozi longokunye okutshiyeneyo lokhu kusitshiya silentandane ezinengi ezimulini. Silezihlobo ezisebenzela emazweni abasitshiyela abantwana. Siyanxuswa ke ukuthi sibaphathe ngendlela esiphatha ngayo abantwabethu.
Indaba le inxa zonke, abazali akumelanga babelobandlululo kodwa bagcwalise umthetho wothando, labantwana bamele baziphathe, balalele besamukela izixwayiso njalo bengabaphanga ukuzwa kodwa bephuza ukuphendula. UEsta wamukela izixwayiso zikamzawakhe ngokuzithoba waba yiNdlovukazi. Njengalokhu indaba zobudlwangudlwangu sezigcwele elizweni kufanele kube lendlela ezicacileyo zokubona ukuthi kulokuhlalisana kuhle ezimulini. Nxa sisondla lababantwana siyabe sibafundisa ukuba ngaMakhosi leNdlovukazi zakusasa. Kasikhuthazelazo intandane labantwana abaswelayo, ukuthi nxa amathuba evela baphakamele phezulu ukuze bazenzele imbali, njalo babe lembono ebanzi.
Ingxoxo
 Bakhona yini kumuli yangakini abanakekela abantwana bezihlobo na?Bayaludinga yini uncedo losekelo lwamaKristu?
 Nxa singezwa ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kanye lokulwa ezindlini singenzani ngakho?

USUKU LWESIHLANU
ISITHA SIZIQAKISA NGOMBUSO WOBUMYAMA
ESTA 3v 8 – 9
UHamani wathi esepheke icelo lokubulala amaJuda, waya enkosini wayIthembisa inotho enengi kakhulu.USatane kezi emuntwini ukuzombhidliza engaphathanga lutho, uza lokucwebezelayo. Izidakamizwa lokuthunjwa kwabantu besiwa kwamanye amazwe kuyabhadala, ukumemezela imitshado yezitabane kuyabhadala. Abanengi bayatsho ukuthi ungasusa imali lemisebenzi kaSatane kayiselandawo. Ngaphandle kokufundisa ukuthi abantu bazabusiswa nxa besipha okwetshumi leminikelo kufuze amaKristu azwisise ukuthi ukunikela yikulwa impi yokuthi umbuso kaNkulunkulu ume kuze kubephakade.
Ngakhoke, nxa sinikela kayisindaba yokuthi sisele lani. UHamani wathembisa inkosi inotho ezwayo. Bantwana bakaNkulunkulu qaphelani ukuthi isitha esilwa laso siqoqekile ezimalini zaso. Kwakungangiphathi kuhle ukubukela inhlelo ezingaqedakaliyo kuTV, kwaze kwathi dlwe kimi sengizwisise ukuthi ukhona oyabe ezibhadalele lezo nhlelo. Sikhuluma nje inhlelo ezifundisa abantwana ukukholwa ezinjenge Scripture Union sezavalwa ezikolo. Asifakeni inzuzo yethu enhlelweni zebandla ukuze singaphaphami kwenye imini singasavunyelwa ukukhonza. Faka inzuzo yakho embusweni kaNkulunkulu.
Ingxoxo:
Khulumani ngemfundiso kaJohn Wesley lokwenza kwakhe kuqondane lemali.
 Izihloko zendaba kuntshumayelo kaJohn Wesley ngokusetshenziswa kwemali:
a) Zuza yonke ongayizuza – Ngendlela eziqotho njalo zinceda umphakathi.
b) Londoloza yonke oyenelisayo – Qala ubone ukuthi wena lemuli yakho lilendlu yokuhlala, ligqokile njalo lidlile, kodwa lingadlalisi imali ngokuzithokozisa.
c) Nikela yonke oyenelisayo – Kazange azifakele umgoqo ngokunikela okwetshumi kuphela kodwa wanikela konke ayekwenelisa.

USUKU LWESITHUPHA
UKUNIKELA IMPILO YAKHO NGENXA YOMBUSO KANKULUNKULU ESTA 4v16, LUKA 17v33
Ukholo lwesiKristu akusikho kuhlala inhlalo engelanhlupho lezinkathazo. Ezikhathini ezinengi asikutshwa ezinkathazweni kodwa uMoya oyiNgcwele uyasinceda ukunqoba. Kuphakama izehlakalo, lapho ukholo lwethu oluhlolwa khona njengamakristu, besesikhangelelwa ukumela lokhu esikholwa kukho njengabantwana bakaNkulunkulu. UEsta wahlangana lakho okunjalo ukuthi amele ukusiza amaJuda angabulawa kumbe azihlalele abukele abantu bakibo bebulawa. Watsho eqinisa wathi “Uba kuyikufa, kangife”, kodwa uNkulunkulu walondoloza impilo yakhe. Ekuqaleni uModekhayi wayeyalile ukukhonza uHamani (Esta3 vs 1 – 4). UDanyeli labangane bakhe abathathu labo bahlangana lohlupho olufanayo. UShadireki, Misheki, loAbedinikho bala ukukhonza isithombe senkosi uNebhukhadinezari (Danyeli 3 v12). Inkosi uNebhukhadinezari wabaphosela echibini lomlilo, kodwa iNkosi yabasindisa ekufeni (Danyeli 3 vs 13 – 30).
Esikhathini sethu ngubani ozimisele ukulahlekelwa yimpilo yakhe kumbe inzuzo yakhe ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Kumele siqaphele njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi nxa singananzelelanga singalahlekelwa yikho konke okuligugu kithi. Nxa siphatha ibandla njenge bandla lethu hatshi elami kutsho ukuthi lelobandla ngeke laphunyuka ulaka lolu oluphandle. UNkulunkulu ukhangelele labo bantu abazidelayo bathi “Nxa kufiwa, kangife”. Abalahlekileyo bagalule esonweni namuhla, wena qinakulokhu okukholwayo uphume uyedinga njalo ufumane abalahlekileyo.
Ingxoxo
Yabelana labanye ngokomuntu owazinikela impilo yakhe ngenxa yeVangeli. [Izibonakaliso zase Zimbabwe zihlanganisa impilo zabantu abanjengo Mudumedi Moleli (Waddilove), James Anta loJob Mamukwa (Siabuwa).]

USUKU LWESIKHOMBISA
UKUZILA LOKUKHULEKA
ESTA 4v16
Imibhalo igcwele ngezibonelo zokuzila ukudla lokukhuleka ezinjengokuthi; abaseNiniva bazila kuJona 3v5, uNehemiya wazila kuNehemiya 1v 3– 4, loDanyeli wazila kuDanyeli 1v 12. Loba nje umthandazo ungakhulunywanga ebhukwini likaEsta, ngenxa yokuthi babesebugqilini, abanengi siyakholwa ukuthi wenziwa. UJesu wazila ebonisa ukuthi lathi kuzakuba yingxenye yempilo yethu (“Nxa uzila………” Mathewu 6vs16–18). Imvuselelo ezinkulu zasendulo zazisandulelwa yikuzila lomkhuleko. UJohn Wesley, loGeorge Whitefield, loJohn Calvin, loJohn Knox, loAndrew Murray kanye labanye abanengi babezila izikhathi ngezikhathi becela ukuhlakanipha kanye lamandla kaNkulunkulu ukuthi amemetheke kundawo zabo. Ukuzila okwenziwa kuEsta 4v16 kuhambelana lokukaNehemiya, lapho ayedinga ukuhlakanipha lomusa kaNkulunkulu engakabonani lenkosi.
Ukuzila sindawonye bekungasaqhelanga kunsuku zalamuhla. Kanti kulapho esilezizatho eziqinileyo zokudinga ubuso bukaNkulunkulu esikhathini esinje lapho ezombangazwe lomnotho welizwe kungacaci, lalapho ilizwe lingaphansi kwezijeziso zomnotho, lalapho imisebenzi ingatholakali, lobugwelegwele busanda, lalapho sihlangana lengozi ezitshiyeneyo lemikhuhlane ejakadisa umhlaba wonke. Ukuzila kuyasinceda ukuthi sizinikele thina ngokwethu kesibeke okuhluphayo eceleni sihlole imibhalo ngokujulileyo. Funda kuIsaya 58v6 – 9 ukuze uzwisise imfundiso eqondileyo ngendaba yokuzila njalo ukuthi ungazuzani kukho.
Ingxoxo
Qathanisa uMathewu 6 vs 16 – 18 lo Isaya 58. Uzwisisani ngendaba yokuzila na?

USUKU LWESITSHIYANGALOMBILI
UNGANCINDI UKHOHLWE ABAMPOFU
Ibhuku likaEsta libhuku lamadili. Kusahluko sokuqala kwathatha inyanga eziyisithupha ibutho ndawonye lenkosana zeziqinti ezilikhulu lamatshumi amabili lasikhombisa (127) besidla njalo benatha (Esta 1 vs 3 – 4). Lokhu kwalandelwa khonapho nje zinsuku eziyisikhomibisa zokuthi abahlali bonke besigodlweni senkosi badle njalo banathe kwelinye idili (Esta 1 v 5), leli lalehlukene ledilli labo mama (Esta 1 v 9) – elabomama lalingelokuphakamisa iNdlovukazi uVashti. Inkosi yenza njalo elinye idili lokuphakamisa iNdlovukazi uEsta (Esta 2 v 18). Kwathi lapho icebo lisambuleka inkosi loHamani babehlezi phansi besidla njalo benatha (Esta 3 v 15).
Loba nje kumele sikholise impilo, lemizimba yethu siyijabulise kumele sikhumbule ukuthi silabampofu phakathi kwethu. Kumele sihlolisise indlela esiphila ngayo. Kasikho yini engozini yokuphila njengalabo abaphila ngesikhathi sika Xerxes? Amadili lokudla okungela mkhawulo kutshengisa ukuba ngabantu abazinanzayo ngokwabo. UNkulunkulu, kuTestamente endala, walaya amaJuda ukuthi nxa sebevuna bangakhukhuli ukwenzela ukuthi abampofu basizakale ngensalela (Duteronomi 24 v 19 – 22).
Ivangeli esilitshumayelayo kumele likhuphe uJesu ebhayibhilini limfake empilweni zabantu njengokuthi; Kuyini okungaba yindaba ezinhle kusibotshwa na, kungaba yikwengezelelwa ingubo kumbe ukuxolelwa? Yikho uJesu wathi “Ngangilambile alingiphanga ukudla, ngangomile langincitsha amanzi….” (Mathewu 10 vs 25 – 37). Njengo muntu, kumbe imuli, kumbe inhlanganiso, kumbe ibandla kumele siyefika kwabampofu sidle ndawonye labo lokhu esiyabe silakho.
Ingxoxo
 IChristian Social Responsibility iyinsika yesibili kunsika ezine ezibumba ibandla leMethodist Church kuleli. Kambe senzani kumphakathi yethu ukuthi sincede abampofu?

USUKU LWESITSHIYA NGALONYE
UKWESABA KUYASILIMAZA, UKUKHOLWA KUDINGA UKUSINQOBISA
ESTA 4 v1 – 3, KWABASEFILIPI 1v12
Nxa sihlangana lenkathazo empilweni, zingasilimaza ngokwesaba kumbe zisenze sidinge uNkulunkulu sicine sibona ukusebenza kwakhe empilweni zethu. UModikhayi wathi esehlangane lohlupho lokubulawa kwamaJuda wakhumbula uNkulunkulu kaAbrahama, loIsaka loJakobe onguye owakhipha abantwana bakaIsrayeli ebugqilini eGipite ngesandla esilamandla. Wazizwa elamandla njalo wakholwa ukuthi uNkulunkulu lowo uzabalwela abantu bakhe.
Inkosi uDavida layo yahlangana lenkinga ezazingathatha impilo yakhe, wabalesibindi lamandla okumelana lazo, kazange ahlehlele muva kodwa wama waze wanqoba. Into ayiphindaphindayo nxa inhlupho zazisiza yikudinga uNkulunkulu ngomthathandazo. Kwakuthi nxa sekulenkinga uDavida abuze uNkulunkulu ukuthi kumele enzeni, uNkulunkulu athi angamphendula laye enze njalo (2 Samuyeli 5 v 19).
Ukulandela uJesu kakutsho ukuthi impilo zethu kazila nhlupho lenkathazo. Kutsho ukuthi sileNkosi uSomandla phakathi kwezinhlupho zethu, esenelisa ukweyama kiyo, siyethembe, siyicele uncedo yena asiphe kunswelo zethu njalo asiduduze kukho konke esihlangana lakho.
Nxa sihlangana lenhlupho empilweni zethu silamathuba afanana lamathuba inkosi uDavida eyayilawo. Singavumela inkinga zisilimaze ngokwesaba kumbe sethembe uNkulunkulu, simcele uncedo lokuhlanipha ukuze sibe lempumela. Nxa sikhetha ukuthemba uNkulunkulu kuzasilethela ukuthula emoyeni lokubona isandla seNkosi empilweni zethu. Mawungakhulelwa zinhlupho zakho kodwa zibone njengemathuba okubona uNkulunkulu esebenza empilweni yakho.
Ingxoxo
 Yiziphi inhlupho esihlangana lazo empilweni zethu namhlanje?

USUKU LWETSHUMI
IMPI NGEKANKULUNKULU
2 IMILANDO 20v14 – 15, ESTA 3v8 – 9, AMAHUBO 105v12 –15
UNkulunkulu uyanakekela abantu bakhe.Lokhu sikubona kuGenesisi 20vs 1–2, lapho uAbrahama wayehlala eGera. Inkosi yalapho yazithathela uSara ukuba ngumkayo, lokhu kwasenza ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu sokuthi uzakupha uAbrahama loSara indodana sife, kodwa uNkulunkulu wasivikela isithembiso sakhe. Ebhukwini likaEsta sibona uHamani eseluka iqhinga lokubulala amaJuda, kodwa kazanga ukuthi uNkulunkulu ongabonakaliyo wayekhona ndawonye loModikhayi loEsta kunye lakwamanye amaJuda.
Labo abakholwa kuKristu ngabakhethwa nguNkulunkulu njalo behlaselwa yisitha kodwa yena uNkulunkulu uyabalwela. Njengomtaka Nkulunkulu indaba ezinhle yikuthi kakumelanga uzilwele izimpi zakho. Inhlupo lezikhathi okhangelane lazo zingakhanya zinkulu kumbe ukuba lamandla kodwa iqiniso yikuthi lowo ongaphakathi kwethu mkhulu kulalowo osezweni (1 Johane 4 v 4).
Engxenye umbuzo omkhulu esingabalawo yikuthi, singenzani ukuthi uNkulunkulu asilwele? (1) ngokunanzelela ukuthi impi kayisiyo yethu kodwa ngekaNkulunkulu; (2) ngokunanzelela ukuthi njengabantu asenelisi konke, besesivumela amandla kaNkulunkulu ukuthi asebenze kithi anqobe ukwesaba lobuthakathaka bethu; (3) ngokuba leqiniso ukuthi yimpi kaNkulunkulu hatshi izifiso zenhliziyo zethu; (4) ngokunxusa uNkulunkulu ukuthi asisize imihla yonke ezimpini zemihla ngemihla.
Ingxoxo
 Yiziphi izimpi esifanele ukuzilwa empilweni zethu njalo singazilwa njani? UNkulunkulu ungenela njani ezimpini zethu?

USUKU LWETSHUMI LANYE
UKUPHUZA KAKUSIKWALA
ESTA 2v 21 – 23, 6v1 – 3
Siyake sibelesikhathi lapho esibalemibuzo ngokuqiniseka kwesithemiso sikaNkulunkulu sokusipha imivuzo nxa sisebenza ngokuthembeka ensimini yakhe, kodwa yena engumlondolozi wezithembiso zakhe. UModikhayi wathi ehlezi esangweni lenkosi wezwa uBigthana loTresh beqoqa ukubulala inkosi uXerxes. Wabacebela njalo iqhinga labo lehlula bahle bayabulawa. UModikhayi kazange abongwe kumbe ukuphiwa umvuzo. Kodwa umsebenzi wakhe omuhle wabhalwa emabhukwini embali zenkosi uXerxes. Umutsho othi “ngemva kwalezi zehlakalo”, (Esta 3v1) usipha umbono wokuthi kwedlula iminyaka. Ibhuku likaEsta libhuku lokulungiselela, kwafika isikhathi lapho ikusasa labantwana bakaNkulunkulu lalimnyama kakhulu kodwa inkosi yayiswela ubuthongo yaze yacela ukubalelwa amabhuku embali lezehlakalo. Lapho eyabalelwa khona kwakungasi kunqondana kwendaba nje (Esta 6 vs 1–3) njalo ukuphakanyiswa kukaModikhayi kwabonisa ukubihla kuka Hamani egubuzele (Esta 6 v 12).
Isifundo lapha kwakuyikuthi uNKulunkulu uyagcina izithembiso. NjengamaKristu siyakhuthazwa ukuqhubeka sisenza kuhle ukuze ngesikhathi esifaneleyo sivune lokhu esakuhlanyelayo uma singadinwanga sayekela (kwabaseGalatiya 6 v 9). Abanengi bethu sesiyisebenzele iNkosi senza izinto ezinhle ezimangalisayo kodwa asikamukeli imivuzo esasiyikhangelele. Khuthazeka ngokuthi uNkulunkulu uyagcina izithembiso zakhe, ukuphuza kakusikho kwala!! Uyabapha imivuzo labo abamdinga ngobuqotho (amaHebheru 11 v 6). Njengomtaka Nkulunkulu qhubeka umsebenzela njalo umkhonza ezintweni zonke. Indlela zakhe kazisizethu, ekufikeni kwesikhathi sakhe, uzasipha imivuzo esifaneleyo.
Ingxoxo
 Yiziphi izithembiso zikaNkulunkulu ozikhangeleleyo empilweni yakho?

USUKU LWETSHUMI LAMBILI
UKUBA LENHLIZIYO YESISEBENZI KUQAKATHEKILE EMSEBENZINI
KANKULUNKULU
1 ABASEKORINTE 10 VS 23 – 24
UPawuli wayengazikhathazi ngalokhu akuthandayo kodwa wayekhathazeka ngalokhu okwakuthandwa ngabanye bakhe. Ngitsho loKristu watsho ukuthi uze ukuzokwenza intando yalowo omthumileyo (Johane 5 v 30). Kulusizi ukubona ukuthi kayisiwo wonke amaKristu alenhliziyo yesisebenzi kumbe umoya onjengo kaPawuli. Abanye kabalandaba lokuthi lokhu abakwenzayo kwenzani kwabanye abantu loba kungabe kubalimaza bayaqhubeka kuphela. Umlayo omkhulu owesibili njengokutsho kukaKristu yikuthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena (Mathewu 22 vs 37 – 38). Kulusizi ukubona ukuthi amanye amaKristu enza okuphambene lalokhu, kabalandaba lokuthi abanye bavele bephila njani, okwabo yikuzizuzela udumo ebantwini kungenani loNkulunkulu.
UPawuli wayetsho ukuthi kumele siqale ngokunakekela inhlalakahle yabanye. Khumbula ukuthi uKristu wakubizela ukuzophilela abanye. UPawuli wathi esehlangane lezilingo ezinengi wema isibindi ngenxa yeVangeli; wabhala izincwadi esentolongweni njalo wemukela abantukazana engaziqakathekisi njengomJuda. UJesu walaya abafundi bakhe ukuthi omkhulu phakathi kwabo kwabeyisisebenzi sabanye (Mathewu 20 vs 25 – 28). Amabizo alodumo ngawabantu abasiza abanye. NjengomKristu dinga ukusiza abanye abantu njalo uphe abanye intshukutshu yokwenza okuhle ungakadluli emhlabeni.
Ingxoxo
 Abakhokheli bamabandla bangakwenza njani ukuzibona njengezisebenzi ebukhokhelini babo?

USUKU LWETSHUMI LANTATHU
UKUVUMA IZONO KUHOLELA KUNGUQUKO UKUZE KUBE
LOMSEBENZI KANKULUNKULU OLOHLONZI
AMAHUBO 51, 1 JOHANE 1v 8 – 9
Ibhayibhili isifundisa ukuthi uNkulunkulu kalahli bantwana bakhe (KwabaseRoma 8 v 1). Sonke isikhathi lapho abantu ababesona khona babesiza bezokhala eNkosini yena abesebathethelela. Njengabantwana bakaNkulunkulu ababizwa ngokwecebo lakhe kuqakathekile ukulungisisa ubudlelwano bethu singakaqalisi umsebenzi wakhe. Lowo ofihla isono sakhe kasoze aphumelele kodwa lowo osivumayo njalo asilahle uyafumana umusa (Izaga 28 v 13). Ukuvuma izono ngeqiniso kutsho ukulahla ubuminamina kodwa uvumelane lokwehlulela kukaNkulunkulu ukuze uvuselelwe amandla okusebenza. Yikho ke ukuphenduka kakupheleli emazwini kuphela – kungabi ngamazwi nje angatsho lutho. Kumele kusiholele ekuguqulweni kwendlela esiziphatha ngayo njalo esibona lokwamukela ngayo izinto zonke. Ungona njalo uzisole ngeqiniso ngokwenzileyo, ungavuma isono sakho kuNkulunkulu njalo utshiyane laso, ucele ukuxolelwa uyamkeliswa umusa kaNkulunkulu.
Imibhalo igcwele ngezibonelo zabantu abavuma izono zabo. KumaHubo 51 sibala umthandazo kaDavide ngemva kokwenza ubufebe lokubulala. Umphorofita uNathani wamqonda. Waphenduka wathi “ngempela uNkulunkulu ngimonele”, njalo uNkulunkuluwamvuselela. Ungahlukuluzwa ngokwedlulayo, vuma izono zakho kwabanye njalo wehlukane lazo. UNkulunkulu uthembekile njalo ulungele ukusithethelela (1 Johane 1 v 9). Into okumele sihlale siyazi ngoNkulunkulu yikuthi ngeNdodana yakhe uJesu Kristu, uhlala elungele ukuqalisa kutsha lomuntu wonke ophendukayo ngeqiniso kungela mgoqo.
Ingxoxo
 Kunzima kanganani ukuthethelela labo abasizwisa ubuhlungu? (Mathewu 6 v 12)

USUKU LWETSHUMI LANE
UKUPHUMA ESIGODINI USIMA ESIQONGWENI KUYATHOLAKALA
KUBO ABATHEMBA UNKULNKULU
1 AMAKHOSI 19v3 – 18
UElija wahlangana lokudangala lokuchothozwa lokudonselwa phansi ngemva kokwenza izimanga ezimbili ezinkulu; ukunqotshwa kwabaphorofitha bakaBhali lokuphendulwa komthandazo wakhe wezulu. Esikhathini esinengi umuntu uzizwa eswela inkuthazo ngemva kokuthi kwenzakele isehlakalo esikhulu sikaMoya kodwa abantu bonke baphange bakhohlwe ngakho. Imfihlo bantwana bakaNkulunkulu yikuthi akulanto esiphelile ngoba isiKristu yimpi njalo lapho impi isitshisa kakhulu kakula sikhathi sokuphumula. Ukunqoba esakwenza izolo kufuze kusikhuthaze kuzimpi zakusasa. Lapho uDavida ayekhangelane loGoliyathi, wakhumbula uJehova owamkhipha emlonyeni wezilwane lamabhere egangeni (1 Samuyeili 17 v 37). Ngenye indlela ubufakazi bakho kabukuphe amandla lesibindi sokuqondana lezimpi ezizayo.
Enye into okumele siyinanzelele yikuthi isitha kasiphumuli, ngenxa yokuthi uke wanqoba uphezu kwentaba. UJezebheli wayemelele ukubulala uElija!!! Ngitsho lokulingwa kukaJesu kweza kulandela ngemva kokubhabhathizwa kwakhe. Kungakwethusi nxa sekusenzakala empilweni yakho. Nxa uqansa ngezigaba uyahlangana lezinye izigaba eziphezulu, kungakwesabisi ngoba uNkulunkulu wesigaba esiphansi lokhu enguye uNkulunkulu wesigaba esiphezulu. Izimpi zikaElija zazingaphelanga ngokunjalo lezakho zisatshisa njenge zikaElija. Kusese lomsebenzi okumeleleyo. Nxa uzizwa udeliwe ngemva kwezehlakalo zikaMoya khumbula ukuthi injongo kaNkulunkulu ngempilo yakho kayiphelanga. Izehlakalo ziza ukuzosikhuthaza ukuthi sikhangelele ezinye izimpi ezizayo ezinkulu.
Ingxoxo
 Kabekhona omunye asabele isehlakalo sikaMoya ahlangana laso. Impilo yafana yini ngemva kwaso?
 Kwakupha isibindi yini sokuqondana lokunye okwakuza landela?

USUKU LWETSHUMI LANHLANU
UKUGUQULA INGXAKI ZIBENGAMATHUBA
JAKHOBE 1v 12 – 16 KUBALE KONKE NJENGENTOKOZO
“Ngihlezi ngizama ukuguqula zonke ingxaki ukuba ngamathuba”. Ungabona indlela engelamigoqo kayikusindawo. Imigoqo iqakathekile ekuphumeleleni ngoba njengakuyo yonke imisebenzi, impumela iza ngemva kokudubeka okukhulu. Umuntu kulolu hambo lwempilo uhlangana lezinto ezingathatha impilo yakhe, kumbe zimbisele emuva kumpumelelo yakhe. Ulezinto ezimbili ongazikhetha nxa sekunje, ungayekela ingxaki zikuhlalise phansi kumbe uziguqule zibe ngamathuba okuyaphambili.
UModikhayi loEsta babelendlela eyisifundo kithi abenza ngayo nxa besizwa ngecebo likaHamani lokubulala amaJuda. Kwaba lithuba lokudinga ubukhona bukaNkulunkulu. UModikhayi wahlubula impahla yakhe wagqoka amasaka wazila kuyindlela yokuzehlisa kakhulu. Kamanga lapho kodwa wathumela imibiko kuNdlovukazi eyalaya ukuthi amaJuda wonke kawazile. Kwakuyisikhathi hatshi esokusondela kuNkulunkulu kodwa esokunxusa ubukhona bukaNkulunkulu enkingeni zabo. Kwakulithuba lokukhumbuzana ukuthi kenje bangobani loba babesebugqilini bazila bakhuleka.
Abantu abanengi ezikhathini ezinengi bayahlala phansi bakhale, babubule, bacabange ngezinto ezingabaphi mpendulo kunhlupho abayabe behlangana lazo. UPawuli uthi elokucina -ke bazalwane qinani eNkosini lasemandleni ayo (kwabaseEfeso 6 v 10). Nxa kufika izehlakalo ezizakutshiya ungasela msebenzi, kumbe umuzi wakho usuchithekile kumbe ungasela mali memeza uqinisa lumbhalo empilweni yakho uthi “ususa okwakuqala ukuze ulethe okwesibili”, (amaHebheru 10 v 9). NjengamaKristu kumele sicele uNkulunkulu ukusibonisa amathuba kuzehlakalo zonke esihlangana lazo yena uhlezi emelele ukusivula amehlo.

USUKU LWETSHUMI LASITHUPHA
ABAFAKAZI BEVANGELI
IMISEBENZI 1v 8
“…. libe ngofakazi bami eJerusalema, lakulo lonke elaseJudiya lase Samariya kuze kube semikhawulweni yomhlaba.”
ITestamente Elitsha liyagcizelela ukuthiwonke umuntu ongokaKristu ungumfakazi. ‘Kumabandla azimisele ukuqhuba ivangeli, amalunga alethemba kulokho akufundayo ebandleni njalo awesabi ukunxusa abantu kunkonzo zawo. Amabandla akhulayo yila athatha ukubangofakazi belizwi kube yinto emele yenziwe.’ (Calvin C Ratz). Ukufakaza ngobuqotho bevangeli kungaphumelela nxa wonke umuntu okholwayo engaguqula indlela akhangela ngayo ukubangumfakazi weLizwi.
Ukunxusela abantu enkonzweni akumelanga kube ngokwabantu
abathile, iqembu elithile kumbe labo abazikhethelayo ukwenza lokho. Umlobi uRalph Waldo Emerson uthi, “Imisebenzi yakho ikhuluma kakhulu okwenza ngingezwa ilizwi olikhulumayo.” Kumele sonke sibengofakazi bothando, intokozo lamandla eVangeli ngazozonke izikhathi. IBandlalakuqala lathenjiswa amandla, hatshi awokwenza izinto ngokufuna ukuthabisa abantu kumbe ukugcwalisa okufunwa libandla kodwa awofakaza ivangeli. Namhlanje amandla ebandla aqathaniswa lezakhiwo zawo, lokuthi libandla likabani, hatshi ngoMoya oNgcwele oyiwo osinika amandla okubangofakazi.
Amalunga ebandla angasitholakanjani isibindi sokunxusela abanye enkonzweni kumbe kumaqembu ethu axoxa ngezeBhayibhili? Yenza ibandla lakho libe yindawo lapho omele ubekhona njalo indawo othola khona ubufakazi ngempilo yakho ugxile kuJesu. Lokhu ngeke kugcwaliseke ngesipho somuntu oyedwa; kungumlandu wakhe wonke umuntu okholwa kuNkulunkulu. Amalunga ebandla angofakazi abaluleke kakhulu ngoba wona ahlala emphakathini okuhlangene khona abantu abaphendukileyo labangaphendukanga. Ukutshumayela kungaba ngokomuntu oyedwa mhlawumbe esicabanga ukuthi nguye oyingcitshi kumbe nguye okwazi ukukhuluma labantu siyabe sesibulele ivangeli. Ngokunjalo-ke, sonke esikholwayo silomlandu, kumele sibelesibindi sifakaze ngevangeli. UPhawuli ku 2 Timothy 4 v 2 uthi kumele sitshumayele ilizwi ngezikhathi zonke. Ngesikhathi senkonzo, imisebenzi enjengokwamukela abantu, lokugcina indawo yokukhonzela ihlanzekile, kungenza umehluko.
Lonke ilunga kumele lenze umzamo wokuxoxa lomuntu omutsha kuviki ngeviki. Lokhu kuthiwa “livangeli lokubumba ubungane.”
Injongo yomKristu ngamunye akumelanga ibeyikuthola ibandla olithandayo ubusuhlala nje ungenzilutho. Injongo kumele ibe yikuphatheka ngokugcweleyo kumsebenzi webandla.
Ingxoxo
 Xoxani ngabantu elibaziyo abalempilo ezibonisa ubuqotho, intokozo lamandla kaMoya oNgcwele. Bangofakazi abangcono yini kulalabo abakhulumayo kuphela ngoJesu kodwa bengaphili impilo etshengisa uJesu?
 Kungani inengi lethu lingathandi ukuxoxa ngokholo lwethu?

USUKU LETSHUMI LASIKHOMBISA
IBANDLA ELIGOQELA WONKE UMUNTU
ESTHER 4 v16 “HAMBA UYEBUTHANISA BONKE ABAJUDA…….”
Umlayo lo wokugoqela amaJuda wonke wawutshengisa ukuphelela; lo ngumthetho wokuba kungabikhona otshiywa phandle kwebandla ngenxa yobulili, umhlobo, isimo sakhe kwezenotho, kumbe ngokudalwa okwahlukileyo kokwabanye (ukukhubazeka). Lokhu ngokunye ibandla lethu elikuqakathekisayo njalo kulotshwe kwaba yinjongo yebandla.
Ibandla lamaWisili likholelwa ebuvangelini bamakholwa onke. Lesi simiso asipheleli kubafundisi labebandla kodwa sisusa ngitsholemigoqo yokubandlulula ngobulili kumbe ngeminyaka yokuzalwa. Bonke abakholwa kuKristu balelungelo elifananayo kumithetho lamalungelo ezevangeli, njalo bahlanganela ubusiso lomusa ngokufanayo.
Akula kuthi ngenxa yokuba ngowesilisa kumbe owesifazana ngakho ukusimo esingcono sosindiso, (AbaseGalathiya 3 v 28). Lokhu sikubona njalo ngokuba lengantsha ezikhangele abatsha labantwana, obaba labomama, abathetheyo/abathethweyo labangakathathi/abangakendi.
Isimemezelo sikaEsther sasigoqela wonke umJuda ukuba alwe lokubhidlizwa kwawo. Umzamo womJuda ngamunye wawusitsho okukhulu. Ngokunjalo-ke umsebenzi kaNkulunkulu udinga ukuba wonke umuntu ayisebenzele iNkosi.
Akumelanga kubekhona ababukeli kumbe kubekhona isipho kumbe umbono okuthiwa umncinyane kumbe umkhulu, ngulowo lalowomuntu kumele athole angakwenza.
UPaul ku 1 Corinthians 12 v 12 – 27 uthi, “umzimba munye lanxa ulezitho ezinengi, asikho isitho esiqakatheke ukwedlula esinye.” Kusuka kubenzima kumakholwa ukuba enze indima yawo kulo umzimba kaKristu kule indlela yokholo.
Ingxoxo
 Inkonzo zethu ziyayagoqela yini abantubendimi ezitshiyeneyo zakwelakithi, njalo abantu bonke bayathola yini ukubangabaphathi ebandleni? Abelungu? AmaTonga?
AmaKhalanga, AmaNambiya, layo yonke eminye imihlobo?
 Siyamukela yini omama abangendanga kumaqembu ethu? Abantu abake bahlaselwa ngumkhuhlane we COVID-19 ke?

USUKU LWETSHUMI LASITSHIYANGALO MBILI
UKUTHUTHUKISA INDLELA ZOKUKHULISA IBANDLA
IMISEBENZI 6v1 Kwathi ngalezonsuku abafundi sebandile, kwavela ukusola phakathi kwabaJuda
Abakhuluma isiGriki lamaHeberu, ngoba abafelwakazi babo babencitshwa
ekwabelweni kwensuku ngensuku.”
Okwakusenza ibandla lakuqala lehluke kwezinye inkolo yindlela emangalisayo elalikhula ngalo langendlela elalilolwazi ngayo ngoKristu.
Namuhla ibandla leWisili kweleZimbabwe likhula kancane.Ngomnyaka ka 2009 belilamalunga azinkulungwane eziyisithupha lasithupha, ezilamakhulu amathathu lanhlanu
(66,305). Ngomnyaka ka 2018 inani lamalunga likhwele kancane lafika kunkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lambili ezilamakhulu ayisitshiyagalolunye lamatshumi amahlanu lasikhombisa (72,957). Lokhu kutsho ukuba ibandla lithole amalunga angamakhulu ayisikhombisa, lamatshumi amane (740) ngomnyaka.
Ibandla asilogatsha kodwa lingumzimba, kumele likhule! Kumele lande ngokuphindaphindiweyo! Ugwalo olusetshenziswa ngamaMethodist lulensika ezine. Insika yakuqala ithi ‘Indlela engcono yokwenza ibandla likhule.’
IBhayibhili liyakhuthaza ukukhula kwebandla. Abacubunguli beBhayibhili bayatsho ukuba injongo emqoka yokuza kukaJesu kwakuyikuba afe esiphambanweni ukuze abantu bonke, emhlabeni wonke bahlengwe. UJesu ngokwakhe wathi, “Indodana yomuntu ize ukufuna lokusilisa okulahlekileyo.”
(Luke 19 v 10)
Ibandla kumele likhule ngenani langokuzwisisa kwalo ilizwi. Abantu akumelanga basuthiseke ngokungena enkonzweni kungabi khona abakhonzi abatsha abazimiselayo ukungena kulelobandla.
Ibandla lethu liyakhula yini kumbe inani lamalunga liyehla? Ukukhulisa ibandla kunzima! Akuzenzakaleli! Kwenzakala nxa amalunga engasebenza ndawonye ebambene!
Sekuyisikhathi sokuba amalunga ajonge kakhulu ukukhulisa iBandla. IBandla lingabalenhloso yokuvangela ngokutshumayela langokwenza, impumela yakho lokhu izabonakala ngokukhula kwebandla.
Ake ukhangele ngelihlo lengqondo ibandla lakho. Zikhona yini ingatsha okungathi nxa zingasetshenziswa kuhle zincedise ekukhuliseni iBandla; ingatsha ezinjenge (Evangelism and Discipleship, Pastoral and Fellowship le Christian Social Responsibility). Zonke ingatsha ezikusibaya ngasinye zingasetshenziswa ukuhlanganisa amalunga lokulandelela lawo asebuyela emuva. Abantu abatsha ebandleni labantu bemzini kumele baphathwe ngonanzelelo.
Ingwalo zethu ezilamabizo amalunga ebandla kumele zigcinwe kuhle ngoba yizo ingwalo ezisipha ulwazi ngesimo seBandla.
Ingxoxo
 Thina samukela njani abantu abatsha ebandleni lethu? Siyenza yini isiqiniseko sokuba kubekhona ozakhuluma labantu abaqala ukungena lathi ekupheleni kwenkonzo? Siyabanxusa yini ukuba babelathi kumisebenzi ethile eyenziwayo ebandleni?
 Amalunga kawaxoxe ngendlela akhuthaza ngayo abangane, omakhelwane, abangane besikolo, abemsebenzini, ukuba beze enkonzweni kumbe kweminye imibuthano yeBandla.

USUKU LWETSHUMI LASITSHIYANGALONYE
UKWELUSA AMALUNGA AMATSHA EBANDLENI
IMISEBENZI 14v21 –22
“Sebetshumayele ivangeli kulowomuzi, bezuzile abafundi abanengi, babuyela eListra, lase Ikoniyuma, lase Antiyoki, beqinisa imoya yabafundi bebalulekaukuba babambelele ekukholweni, besithi: Simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngenhlupheko ezinengi.”
Umsebenzi wokunxusa abantu ungezake uphumelele nxa ungenziwa into elula kumbe utshiywe ezandleni zomuntu oyedwa kumbe ababili. Kumele siwubone ungumthwalo wethu sonke. Ibandla kalibunjwa yikuba khona kwabantu kuphela endlini yokukhonzela kodwa libunjwa layilokho umuntu ngamunye akwenzayo ebandleni. Ibandla lethu kumele lizame ubungcono kundlela yokwelusa abatsha ebandleni labantu abasivakatsheleyo.
Ukwelusa abatsha ebandleni kubenza bagxilise ingqondo yabo ekukholweni uNkulunkulu. Njengoba kwakunjalo kubandla lakuqala, batshumayela indaba ezimnandi bathola abalandeli abanengi (Imisebenzi 2 v 46 – 47). Basebebuyela eListra, Ikoniyuma le Antiyoki, beqinisa ubudlelwano bebakhuthaza ukuba bahlale ekholweni.
Phezu kwakho konke, ukwelusa amalunga amatsha kwenzelwa lokhu:
Ukuthola isiqiniseko sosindiso lokwamukelwa kubandla lika Nkulunkulu.
Ukukhulisa ukuthembeka kumpilo yokukholwa – Ukuzwisisa okumqoka ngokuphila impilo yobuKristu.
Ukwelusa amalunga amatsha kwenzelwa njalo ukuba bazizwe bekhululekile ukuphatheka kumisebenzi yebandla kusibaya abangena kuso, lokuba bakhululeke ukwabelana labanye ngezenkolo. Kungayekelwa ukuqapheliswa indlela abatsha ebandleni abamukelwa ngayo, ‘abatsha bangaqabuka sebelinyazwe ingqondo’, sebethenjiswe ukwembathiswa amabhatshi kumbe sebesele bodwa kungela obananzayo. Isiphetho sakho lokhu yikuba ilunga leli libuyele emuva lingabe liseza njalo enkonzweni.
Ngokunjalo lanxa silazo indlela okumele zilandelwe ekweluseni amalunga amatsha, kuqakathekile ukuba ilunga ngalinye lalo lizeluse. Lokhu yikuqalisa kobudlelwano mathupha obenziwa ngumuntu osezwisisa kwezokholo kulowo osasemutsha ukuze amkhuthaze laye akhule.
Ingxoxo
 Kuzibaya zethu ezinkulu, asithi lakulezo ezincinyane, siyake sinanzelele yini ukuba bakhona abathi nxa besivakatshele batsho ukuba sebebuye kokuphela? Kubo bonke abatsho njalo, siyasizibuze yini ukuba siseselabo yini labobantu ekupheleni komnyaka?
 Kumele sicabange njalo ngentshumayelo lemvuselelo esasibelazo. Yikuphi esikwenzayo ukulandela labo abazinekela ngesikhathi sale imibuthano?
 Asixoxeni ngendlela esingazenza ezokulandelela amalunga amatsha esibayeni sethu abahlala kundawo ezitshiyeneyo.

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI
AMALUNGA ANGENDANGA LOBA ANGATHATHANGA/AMALUNGA
AZIMELE WODWA
ESTHER 1v10 – 21
Lapho esikhuluma khona ngemuli zethu, sivame ukunganaki ukuba ayisizo zonke imuli ezilobaba lomama. Kulabanye obobaba abangathathanga labomama abanengi abangendanga abasebandleni.
Zinengi imbangela zokuba umuntu engathathi/engathathwa; kungenzeka ukuthi vele lowomuntu kakaze athathe/ende, waliwa, sowehlukana lalowo ayemthethe, wafelwa, kumbe waphongutshiywa nje. Kundaba yeNdlovukazi uVashti, asitshelwa okwenzakala ngemva kokuba eseyalile ebizwa yinkosi, kodwa ngokucabanga nje, uVashiti wayesengumama ozimele yedwa ngenxa yokwaliwa. Kungenzakala njalo ukuba uModikhayi wayengubaba ozimele yedwa (Esther 2 v 5 – 7).
Abantu abazimele bodwa balokunengi okufananayo. Bangazizwa belesizungu, bazizwe bekhethiwe kumbe bazizwe bengafunakali. Kumele babelobudlelwano labantu abakuzigaba ezitshiyeneyo. Badinga ubungane lamathuba okujabula ndawonye labanye kumbe ukududuzwa. Kumele bazizwe beqakathekile njalo beluncedo ebandleni lemphakathini. Lezi yizinto wonke umuntu alazo. Labo abazimele bodwa kuyikuthi vele abakaze bathathe kumbe bathathwe balezidingo ezitshiyeneyo. Kujwayelekile ukuba babizwe ngokuthi behlulekile empilweni lanxa bengaze babelemisebenzi emihle njani. Kuthi besalwisana lalezindingeko, abemuli kanye lomphakathi uyabe ubathwalise nzima ngokubatshela ukuba bathathe kumbe bende ngoba umphakathi ulengqondo yokuthi umuntu othetheyo/othethweyo, abelabantwana, nguye opheleleyo.
Kukhanya angani kulomthetho othile owesiko lanxa nje ungaphumeli egcekeni, owokuba umuntu ongathathanga kumbe ongendanga/ozimeleyedwa kangezake anike umbono ongalalelwa ngumphakathi.
Labo abadlule phakathi kobuhlungu bokwaliwa balezidingo
ezibalulekileyo. Ezikhathini ezinengi, ngemva kokwaliwa, umuntu uphila impilo yokuzidela, konke okwakhe kusuka kungahleleki. Kuyabe kungathi uNkulunkulu ukhatshana, njalo umcabango wokwaliwa wephula umoya. Kungasuka kubelezinto ezinengi ezidinga imali, uthole angani abantwana sebengumthwalo onzima. Kuba lemizwa engaphezu kwamandla okumele umuntu alwisane layo, enjengokuzizwa ulomlandu, ulenhloni, uzondile, inhliziyo yakho ingaxoleli, ufikelwa lulaka njalo ubone angani konke okwakho sekuphelile.
Kulabo abehlukana labomkabo ngenxa yokufa, umcabango yokulahlekelwa lokuzizwa ululazekile kungabangela ukulahla ithemba lempilo. Abanjalo bavame ukuzikhetha njalo kwandile ukuba babesenkingeni yokuswela imali kumbe baswele ukuba abantwana bazabathini, bazizwa belahliwe nguNkulunkulu. Kumele sibasekele njalo sibeluleke bedlula phakathi kwalesisigaba sokukhala losizi. Abantu abaliweyo lalabo abafelweyo ezikhathini ezinengi basuka bengazi ukuba bathathe/bende kutsha kumbe bondle abantwana bebodwa. Ebandleni kumele indaba ezinje zixoxwe njalo abantu baphane imibono engabethula umthwalo.
Abafelwayo labaliwayo badinga ithemba njalo ibandla kumbe umphakathi kumele uzwisise isimo sabo. Badinga ulwazi, badinga ukubona baxoxe lalabo asebedlule phakathi kwesimo esifanayo, badinga ukwamukelwa njalo babeyingxenye yomphakathi lapho abangakhululeka khona ukuxoxa ngalokho abahlangana lakho. UJesu kuMatewu 11 v 28 – 29, uthi, “Wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindwayo, mina ngizakuliphumuza….”
Ingxoxo
 Ibandla lakho lenzani ngalabo abazimele bodwa? Liyabaxwaya yini ukuba baphathe imisebenzi ethile ebandleni? Bayathola ukuthandwa lokwamukelwa abakudingayo na?

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LANYE
UKUBAMBANA EKWENZENI UMSEBENZI KANKULUNKULU
1 KWABASEKORINTE 12v12 – 27
Omunye umqondo oqakathekileyo kumaKristu ngowokusebenzelana ndawonye. Njengabantwana bakaNkulunkulu, sidalelwe ukuba sifune uNkulunkulu njalo sisebenzelane ndawonye. Ngulowo lalawo athembe ukuba lolohambo lokukholwa uluhamba ndawonye labanye, akulakuncintisana kodwa kuyaphathiswana.
Kugwalo lukaEsther, sifunda ukuba uModikhayi wondla uEsther kusukela esesemncinyane, wamfundisa ngokuziphatha kuhle waze wakhula. Kuthe lapho isimo siguquka sekumele amaJuda abulawe aphele, uModikhayi wadinga uncedo kuEsther ukuba akhulume lenkosi. Akulamuntu olobuciko bonke, iziphiwo zonke, kumbe ulwazi lonke olungamenza aphumelele empilweni, kodwa siyakhuthazwa ukuba sisebenzise izipho ezivela kuNkulunkulu.
Iqembu libunjwa ngabantu ababili loba abedlulayo abalenjongo efananayo. Banqoba bonke kumbe behlulwe bonke. Eqenjini akula omkhulu kumbe omncinyane, wonke amalunga aqakatheke ngokulinganayo. KwabaseKorinte bokuqala 12 v 12 – 27 uPhawuli uthi kulomzimba munye owenziwe ngezitho ezinengi. Unyawo kaluluncinyane kulesandla; indlebe kayincinyane kulelihlo. Wonke umuntu oseqenjini uqakathekile. KuJohane 17 v 20 – 21, uJesu ekhuleka wacela ukuba abafundi babeyimulinye njengoba Laye loYise bemunye. Siyabona njalo ukusebenzelana ndawonye emsebenzini kaZiqu zintathu (Trinity); uBaba, iNdodana loMoya oNgcwele usebenza ndawonye ekudalweni komhlaba (Genesis 1 v 1 – 3).
Uba kungabakhona ukuphikisana ebantwini bakaNkulunkulu, badabukane phakathi, lokhu kubuyisela umsebenzi weNkosi emuva njalo lebandla kalikhuli. Sonke singabakaNkulunkulu munye, ngokunjalo kumele sizame ukusebenza ndawonye, siphathise ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu uphumelele ngoba yikho esakubizelwayo. Ngokunjalo, kumaxuku ethu atshiyeneyo kuzigaba zethu zonke kumele sisebenze ngokubambana, silwisele ukunqoba isitha sethu esisodwa, usathane.
Kuyadanisa ukuba usathane ujwayele ukuphumelela ekwehlukaniseni abantu bakaJehova. Kungabakhona ukuncintisana lokuphikisana phakathi kwebandla umsebenzi kaNkulunkulu ubuyela emuva. Singabala kwabaseKorinte bokuqala 3 v 1 – 9 uPhawuli ukhuluma ngengxabano phakathi kwebandla laseKhorinte. UPhawuli uthi siyizisebenzi eziqhatshelwe ukusebenza endlini yeNkosi.
Ingxoxo
 Kumele siphathe njani indaba zokuxabana lokungabambani kwebandla?

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LAMBILI
ABANTWANA LABASAKHULAYO BEYIZITHUNYWA ZOMSEBENZI
KANKULUNKULU
1 TIMOTHY 4v12
“Kungabi lamuntu odelela ubutsha bakho, kodwa woba yisibonelo kwabakholwayongokukhuluma, langokuhamba, langothando, langokukholwa, langokuhlambuluka”
Umbono esilawo owokuthi abantwana labasakhulayo bangaba yizithunywa zikaNkulunkulu, benze umsebenzi kaNkulunkulu njalo baguqule isimo sebandla uvela kumfundiso kaJesu mayelana lendawo yabantwana embusweni kaNkulunkulu.
UJesu wenza abantwana babasesidikidikini soMbuso (Matthew 19 v 14). UJesu wabuye futhi wafanisa umntwana njengesibonelo esihle somuntu ofanele ukungena eMbusweni weZulu. Wabuya futhi wafanisa umntwana njengesibonelo somuntu oqakathekileyo, omkhulu eMbusweni weZulu. UJesu wayelandela lokho okwakusenziwa ku Thestamente Elidala lapho abantwana babethathwa njengezipho lezibonakaliso zesithembiso lesibusiso sikaNkulunkulu (Jeremiya 1 v 4 – 8 lo Luke 1 v 11 – 17).
Abantwana labasakhulayo bagegelelwa ngusathane kusukela lakudala. UPharoah wayefuna ukwenqabela ukukhula kwenani lamaHeberu, walaya ukuba bonke abantwana abancinyane abangabafana babulawe (Exodus 1 v 16 – 17). UHerod wayefuna ukubulala uJesu esesemncinyane (Luke 2 v 13 – 15).
KuMatthew 18 v 5 – 6 uJesu ufundisa ngokuba umntwana angabasengozini yemimoya. Isono esenziwa ngumuntu senza abantwana babesengozini. UJesu uzavikela abantwana abancane kodwa uzakwehlisela ulaka kulabo abenza abantwana bone.
Okunye okwenziwa ngabantu njengenjwayelo becabanga ukuba kulilungelo, yinkululeko kumbe yikwamukela amandla, kungcolisa abantwana. Into engajwayelekanga isuka ijwayeleke; ubunyama benziwe ukukhanya. Isitha silwa labantwana ngoba baseselamandla njalo kukhangelelwe ukuba baguqule isimo sezinto kusasa.
Ngakho-ke abantwana labasakhulayo kumele banakekelwe kakhulu. Kumele bafundiswe njalo basetshenziswe njengezithunywa zokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Abantwana labasakhulayo bangayabelana labanye ilizwi ekudlaleni kwabolalapho abahlangana khona labanye. Okuhle yikuthi lababantu abalani lokubanga izikhundla kumbe ukukhangela inzuzo, ngaphandle kokuba abekhona obenzisa lezizinto.
Kumele siphathise ekuthuthukiseni umsebenzi wabantwana labasakhulayo ngazo zonke indlela. Akumelanga ukuba sitshiye lumsebenzi ezandleni zabalutshwana. Kungumlandu wethu ukuba senze abatsha bahambe phambili emsebenzini webandla ukuze bathuthukise injongo kaNkulunkulu. Kabaphiwe ithuba, bengaphambanisa sibaqondise ngesihle. Intsha layo kumele yazi ukuba kufanele ilalele nxa icetshiswa, ifunde kwabadala ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu.
Ingxoxo
 Abantwana bangenzani okungabenza bakhuthalele iNkonzo?
 Asipheni izibonelo lapho abatsha abakhokhela khona abanye eNsindisweni.

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LANTATHU
UKUNQOBA LOKHO OKUNGAKUKHIPHA ENDLELENI
MATTHEW 13v14 – 23
Impilo igcwele izinto ezingasikhipha endleleni; kungaba yimuli, isikolo, ibhizimusi. UJesu watshela abafundi bakhe ukuba ukuphazamiseka ekukholweni kuqala ngenhliziyo ezilukhuni, indlebe ezizwela khatshana lamehlo avalekileyo (vs 15).
Esebenzisa umfanekiso womhlanyeli owahaza inhlanyelo, uJesu wafanisa inhlanyelo eyawela emeveni lomuntu ozwa ilizwi kodwa kubekhona okumlibazisayo ngoba inhliziyo yakhe icabanga ezinye izinto. Ukuphitshekela okomhlaba lokukhohlisa kwenotho kuyaminyanisa ilizwi, lingatheli izithelo embusweni kaNkulunkulu.
Kuqakathekile ukuba sibelesikhathi kulanga linye ngalinye lapho esikhohlwa khona zonke izinto ezibaliswa yingqondo lenhliziyo, sikhangele kuNkulunkulu. Izinto ezisiphazamisayo zingaba ngezibambekayo, ezisengqondweni zethu, esiphila phakathi kwazo kumbe ezemimoya. “Kukhona indlela ebonakala ilungile emuntwini …” (Izaga 16 v 25)
Kuhle ukuba sazi lokho okungasikhipha endleleni. Lokhu kungatshiyana ngomuntu ngomuntu; ngesizukulwane lesizukulwane. Ezinye izinto ezingasiphambanisa lubandlululo ngombala loba ngomhlobo. Isibonelo; AmaJuda ayezigqili eBhabhiloni ayengakhululekanga ukuba akhonze uNkulunkulu ngokugcweleyo.
Kulezinsuku abantu abanengi baphanjaniswa yilwazi lwezemitshina.
Inengi litshona likhangele amafoni kumbe amacomputer kuze kwenze umsebenzi wabo ungenziwa ngendlela, indlela abakhonza ngayo layo iyehla, lezifundo zabo ziyehla kanye lendlela abatshayela ngayo izimota isuka ibeyingozi. Kumele umuntu ngamunye ngamunye ahlolisise indlela aphila ngayo, alwe lalokho okumphazamisayo.
Ingxoxo
 Qambani izinto ezijwayele ukususa ingqondo yomuntu ekukhulekeni kumbe ekudumiseni iNkosi kubandla ongena kilo.
 Tshono izinto ohlangana lazo wena ezikuphazamisayo kumpilo yakho yobuKristu, lixoxe ngendlela zokuqeda lezizinto.

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LANE
UJESU UYANAKA NA?
AMAHUBO 30v4 – 10
Kulendaba yomuntu lomkakhe (Minnie and George Lacy), abathunywa njengabatshumayeli ekuqaleni kweminyaka ka 1900. Bafelwa ngabantwana ngenxa yomkhuhlane okwakuthiwa yi scarlet fever. Indoda yathi isibhalela ababesele ababona ngezobuvangeli kwelakibo yathi, “Kwesinye isikhathi kukhanya angani okusehlelayo asenelisi ukukwamukela, kodwa uNkulunkulu ulathi njalo usisebenzela ngendlela emangalisayo.” Ngesikhathi bephakathi kobunzima obunje, bathola ukuba uJesu wayeseduze labo njalo wayebenza baneliswe kukho konke ababekudinga langesikhathi kukhanya engathi konke nje kwakumnyama. NjengoDavida, labo bafunda ukuhlabelela “Idumiseni iNkosi …. Libonge ibizo layo elingcwele.” (verse 4) Bananzelela ukuba “Inzondo yakhe ayithathi sikhathi eside, kodwa umusa wakhe ngowempilo yonke.” (verse 5)
Inengi labantu namuhla likhangelane lezikhathi lapho abazibuza khona ukuba uNkulunkulu ukhona na? Ngomnyaka ka 2019, iZimbabwe yabona u cyclone idai owatshiya imuli ezinengi zihlakazekile, zingelamizi, zingazi ezingakwenza, inengi lalahlekelwa zimpilo zabo. Ngomnyaka ka 2020, ubhubhane lwe COVID-19 lwenze abantu abanengi kakhulu, emhlabeni wonke balahlekelwa zimpilo zabo, abanye baphelelwe yimisebenzi, ezomnotho kuzwekazi lonke leAfrika lakumhlaba wonke zehlile kakhulu. Esikhathini esesabisayo njengalesi, umhlabeleli uyasikhumbuza ngobukhona ukaNkulunkulu langokuthembeka kwakhe. Lapho ezizwa umoya wakhe wephukile kakhulu, wakhala ngezwi eliphakemeyo wathi “Zwana, Nkosi, ube lomusa kimi; Nkosi, woba ngumsizi wami.” (verse 10)
UJehova uyanakekela abantwana bakhe, ngamunye ngamunye. UJehova uyatholakala, kaguquki. Thina esikholwakuye asiyikuswela, sidinga kuphela ukuba siphikelele ngoba uNkulunkulu uhlala eseduze. (AbaseRoma 8 v 28)
Ingxoxo
 UNkulunkulu wakuncedisa njani kuzehlakalo ezingenhle zempilo owahlangana lazo?

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LANHLANU
THAKAZELELA ISIVUNO!
EKSODUSI 23 v16 – 17. LEVI 23v15 – 21
“Uzagcina umkhosi wesivuno sezithelo zokuqala zomsebenzi wakho, lesokuhlanyelwe emasimini.” “Uzakugcina umkhosi wesivuno ekupheleni komnyaka, lapho usubuthile isivuno sakho ensimini.”
Kumele senze umkhosi wesivuno mnyaka yonke, sibonakalise ukubonga kwethu kuJehova ongumnini wento zonke. Yisikhathi lapho esipha khona endlini yeNkosi sibonga lokho esikwenzelwe yiNkosi ngoba yiyo esipha amandla okusebenza njalo nguye osinika izithelo zokusebenza kwethu.
Lokhu sikwenza ngenhliziyo ezimhlophe ezilomkhuleko wokubonga izipho. KuMilandu yokuqala 29 v 11 – 14, uDavida ufakaza ukuba uNkulunkulu ngumuphi wento zonke, nguye osipha isivuno. Umbhalo ulaya abakoIsrayeli ukuba bangalibali iNkosi eyabakhipha eGibhithe, yabalabo besenkangala baze bayafika eKhenani. Kwakumele bakhumbule ukuba inotho abayitholi ngamandla abo kumbe ngokuhlakanipha kwabo kodwa konke kuvela kuNkulunkulu.
Ngokunjalo-ke isivuno yinkonzo yokukhumbula indlela uNkulunkulu asinakekela ngayo. Kumele abahlengiweyo babelobufakazi ngoJehova ababujabulela bendawonye. Ngokusipha kwakhe iNdodana yakhe, silobufakazi ukuba uJehova wasihlenga elizweni lobunyama. Kodwa-ke, ubunyama buzingela abantwana beNkosi, kubaphuphuthekise ukuze bengaboni lokho uNkulunkulu abenzele khona. Kumele sithakazelele lesisikhathi ngokuzimisela, sikhangele konke lokho uThixo asibusise ngakho. Asithatheni-ke lelithuba sikhumbule ngalamazwi, silungiselele ukuthakazelela isivuno. Konke lokhu sikwenza siphakathi kwembandezelo zomhlaba, kodwa uNkulunkulu uhlala ethembekile kithi.
Ingxoxo
 Kufanele yini ukuba abantu abasemadolobheni baphe kuphela imali ngesikhathi sesivuno kumbe kumele bacecise indlu yeNkosi ngezithelo, imibhida, lamaluba, kube yisikhumbuzo sobuhle bukaNkulunkulu obungapheliyo?

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LASITHUPHA
ISIVUNO SIKHULU …….
MATHEWU 9 V 35-38
Lokhu kwakhulunywa nguJesu kubafundi bakhe. Wasebenzisa isivuno njengomfanekiso ukuze abaphe ingqobe ukuba babone labo abalahlekileyo njengesivuno soMbuso kaNkulunkulu. Wayesebonile ukuba abantu basebediniwe; wabona ixuku labantu ababemlandela linjengezimvu ezingela melusi. Namuhla abantu abanengi bazimele bodwa, kabamdingi UNkulunkulu. Amehlo abo avalekile ukuba abone uthando lukaJehova, bagxilile esonweni. UNkulunkulu udinga labo abazakuma njengo Isaya, bathi, “Ngilapha Nkosi, thuma mina.” (Isaya 6 v 8).
Ivangeli lokunxusela abantu kuKristu ayisilo labafundisi abazinikele ukuhamba lamazwe betshumayela. IBandla lakuqala lalilabantu abanjengabo Lidiya, oPriscilla labo Aquilla abenza umsebenzi kaNkulunkulu waphumelela, ngenxa yabo, uPhawuli wenelisa ukuhamba esiya kundawo ezintsha. Sibizelwe ukuba ngabavangeli kundawo lapho esihlala khona lemisebenzini. Lapho sisenza iVangeli lihambe sithuthukisa injongo kaNkulunkulu.
IBandla leMethodist lilenhlelo zebandla ezibalulekileyo, ezihlelwe zabalensika ezine. Insika yokuqala ikhangela ngokukhula kweBandla. Kukhangelelwe ukuba ngomnyaka inani lamalunga eBandla lande ngokulitshumi lambili ekhulwini (12% ). Kukhangelelwe njalo ukuba kusiqinti (District) ngasinye kube lamabandla (societies) amane amatsha ahlanyelwayo. Lokhu kutsho ukuba lesi yisikhathi sokuphuma phandle kwemiduli, kuhanjiswe intshumayelo ebantwini. Sonke kumele siphathise ekwenzeni lokhu. Isivuno sikhulu, okwakhathesi inani lethu lingaba likhulu lenkulungwane elilamatshumi amabili (120 000) kulizwe elilabantu abayisigidi esilitshumi lambili (12 million). UNkulunkulu uthi kuJoshuwa ngesikhathi eseluphele, “kusasele ilizwe elikhulu ukuba linqotshwe.” (Joshuwa 13 v 1). Sibhekane lomsebenzi omkhulu.
Ingxoxo
 Mizamo bani eyenziwa yiSekethi (Circuit) yakho lesibaya (society) sakho ukufinyelela kulabo abangakamazi uJesu Kristu njengeNkosi loMsindisi na?
 Phanini ubufakazi ngemizamo eliyenzayo ukuhambisa uthando lukaNkulunkulu kulabo abangasibo bebandla.

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LASIKHOMBISA
INHLIZIYO YESISEBENZI
MARKO 10v45; LUKA 22v47
IBandla kanye lomhlaba wonke jikelele ulabantu abatshiyeneyo; abanye bake baba ngabakhokheli ngesikhathi esidlulileyo, abanye bangabakhokheli kusonalesi sikhathi, abanye balungiselela ukuba ngabakhokheli bakusasa.
Abantu abakuzigaba zonalezi zontathu bangananzelela ukuba bakhona ukuze baqhube umsebenzi woMbuso weZulu, iBandla lomhlaba wonke ungaphumelela. Akulamuntu oqhuba injongo yakhe, ozigqajayo, olivila, kumbe othanda ukuchothoza, ongaba ngumbusi oqotho wabantwana bakaJehova. Indalo kaNkulunkulu idinga ukweluswa ngokunanzelela.
Umhlaba esiphila kuwo uyahlupheka ngenxa yabakhokheli abazikhangela bona bodwa, asebezinothisile njalo bengela ndaba lenhlalakahle yomhlaba wonke, bengela ndaba labantu. UMpostoli Phawuli uthi, “Okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe, lakuso isazela esihle, lasekukholweni okuqotho.” (1 Timothi 1 v 5).
UJesu wasinika isibonelo somsebenzi wakhe. Wafinyelela abantu abanengi abalapho eyezalwa khona ngothando langozwelo lesineke. “Ngoba leNdodana yomuntu kayizanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza lokunika ukuphila kwayo, kubelihlawulo kwabanengi.” (Marko 10 v 45). UJesu wabayisibonelo sempilo yesisebenzi sikaNkulunkulu ngesikhathi sonke esemhlabeni.
UEsther laye watshengisa impilo yomkhokheli ozidelayo. Wafaka impilo yakhe engozini ngenxa yempilo zabakwabo. (Esther 4 v 11; 4 v 16). Ukuze sisebenzele uNkulunkulu kumele sizimisele ukusebenzela abanye njengalokhu okwenziwa nguJesu. Wanikela impilo yakhe ngenxa yethu; lathi kumele sizimisele ukudela isikhathi sethu, lokho esilakho, iziphiwo zethu, lakho konke ngenxa yabazalwane labantu bonke jikelele.
Ngokuhamba kwempilo, sibona ukuba impilo zethu ziphakathi kwenguquko ezinengi. Lapho ohlezi khona namuhla, omunye uzabe esehlala khona kusasa. UJesu weza waguqula isimo sokuhlonitshwa ngezihlalo esikuzo kodwa engazange aguqule umsebenzi wakhe wokuba yinkokheli. “Uyabazi abakhokheli bamaJuda, kakube kubo, kodwa kungabinjalo phakathi kwenu. Lowo lalowo ofuna ukubamkhulu phakathi kwenu kabeyisisebenzi senu, lowo ofuna ukuba ngaphezu kwenu kabe yisigqili senu.
Izaga 6 v 6 zisitshela ukuba sifunde ebunyonyweni, lapho wonke umuntu etholakala esenza lokho okuzaletha impumela enhle. IBandla likaNkulunkulu lidinga abantu abanjalo namuhla, lapho amakholwa angancintisani khona kodwa asebenzelane ndawonye, lapho ngulowo lalowo enakekela omunye ngenhliziyo ezithobileyo.
Ingxoxo
 Kungani abantu bebangisana ubukhokheli, kungaba senkonzweni kumbe ukukhokhela umphakathi nje.

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LASITSHIYA NGALOMBILI
BANA NGUMGUQULI WESIMO
AMAHUBO 139
Inengi labantu likhangela imbali, balutshwana abantu abenza imbali. (Rick Warren) Abenzi bembali yilabo abazinikelayo ukuphuma kokujwayelekileyo bangene lapho abangakwazi khona, lapho abanengi abehluleka khona ukuphuma bengabaphilileyo. Ukuze umuntu aguqule isimo sezinto emhlabeni enze imbali kumele enze izinto ngendlela entsha, amele lokho akholelwa kukho, angesabi ukwenza amaphutha, angazikhangeli yena yedwa, kodwa amele umphakathi.
Yala ukwehlulwa unqobe lokho okukuvimbelayo. UModikhayi lo Esther benze njalo, babalembali. EBhayibhilini banengi abantu abenza imbali; ngaphandle kwabalutshwana ababizwa ngokuthi ‘enye indoda kumbe owesifazane othile.’
Namuhla sibizwa ngokuthi singamaWisili ngenxa yomunye owenza imbali waguqula isimo sempilo yabanengi ngeminyaka ka 1800, igama lalomuntu kwakungu John Wesley. KuMathewu 5 v 13, uJesu uthi, “Lina lilitshwayi emhlabeni….” kusitsho ukuthi lokho okwenzayo usenzela iZulu kumele kubonakale, kumele kuzwakale. Akumelanga udlule emhlabeni kungelanto ebambekayo oyenzileyo; wadalelwa ukusebenzela iZulu. Abantu kumele basale bekhumbula okuhle owakwenzayo okwaguqula impilo zabo.
Ukuze ube ngumguquli womhlaba, kumele wanelise ukwenza izinto ezithile;
 Bana lenjongo – yazi ukuba udalelwe ukuba wenzeni. Abaguquli bezimo bayazi ukuba bangobani, ngakho ungameleli umhlaba ukwenzise okwawo. Kumele ulandele injongo yakho, uyenze, ekwenzeni lokhu uzadala umehluko.
 Bana lomzwangedwa; abaguqula umhlaba kabahlehleli emuva kulokhu abakholelwa kukho. Lokho okholwa ukuba ungakwenza kuzakufuqa ukuthi ubelomzwangedwa. Kumele ukholwe ukuba uJesu uyakuthanda njalo ulecebo elihle ngempilo yakho. UNkulunkulu wakwenza elenjongo afuna uyifeze (Amahubo 139 v 13 – 14). Kumele njalo ube lombono wenze okuqondileyo.
Ingxoxo
 Singaguqula njani isimo somhlaba kusonalesi isikhathi lapho umhlaba ungasazwisise

USUKU LWAMATSHUMI AMABILI LASITSHIYANGALONYE
WENZANI NXA UMUMO UKUHAMBELA KUHLE
KWABASEFILIPHI 4 v11 – 13
Kwathi lapho lokho uHamani ayekulungisile ukuba kubeyizithiyo kuModikhayi lamaJuda sekwehlule, izintozaguquka, kwatholakala ukuba uModikhayi lamaJuda ayezathola okuhle. uModikhayi waphiwa konke lokho okwakuzaphiwa uHamani. Ngezinye indlela, uModikhayi wanotha khonapho khonapho njalo wabalodumo, kanti yena wayesaziwa njengomthunjwa nje ohlala esangweni lomuzi wenkosi. Kwagcwaliseka isitsho esithi, ‘kusuka ezinsikeni kuya ekucwebeni’/ ‘kusuka ebuyangengi kuya ekunotheni.’ (from rags to riches). Inengi labantu liyihambile lindlela, banotha babalamandla, bayeyisa labo abasala besebuyangeni. Abantu balomkhuhlane wokukhohlwa masinyane lapho abavela khona.
UNkulunkulu waqonqosela kakhulu kwabakoIsrayeli ukuthi bangachapha iKhanani kwakumelanga bakhohlwe uNkulunkulu wabo owabakhululayo wabakhipha esandleni sikaFaro. (Deuteronomy 15 v 15). Okunye okutshengisa ukukhohlwa yikuziphakamisa.
Uyezwa umuntu esithi ‘inotho le ngiyisebenzele!’ Ngitsho lasebukhokhelini, abantu bayaphangisa ukuzikhipha ebantwini. Okumele sikwenze yikubonga iNkosi owasidala singelalutho watshintsha impilo zethu. Lokhu esikwenzayo ngenotho yethu kukhombisa lowo esinguye. Siyagcina yini ubuKristu bethu, uthando lozwelo? Indlela esisebenzisa amandla ethu itsho okunengi ngathi.
EBhayibhilini kulotshiwe ukuthi kwasekufika inkosi entsha, uFaro, owayengazi lutho ngoJosefa, impilo yamaHebheru yaqala ukuba nzima. (Eksodusi 1 v 8). Abanye abantu bakhetha ukubuthelela inotho, imota ezibiza imali ephezulu, baphile impilo yemali ephezulu, kodwa besenza abanye baphile impilo ebuhlungu. UNkulunkulu nxa esekubusisile, khumbula labo abaswelayo; khumbula indlu yeNkosi.
Ingxoxo
 UNkulunkulu uhlala esipha inotho lemisebenzi yaphezulu kulabo abamkhonzayo na? (Mathewu 6 v 19 – 21)

USUKU LWAMATSHUMI AMATHATHU
NGESIKHATHI ESINJE!
Siqhubeka sisembula indikimba esihamba ngayo lonyaka siphakathi kobunzima obugoqela ukwehla kwezomnotho osekubuye kwangezelelwa yikuzama ukunqoba umkhuhlane weCOVID-19. Ugwalo lukaEsther lwalotshwa ngesikhathi amaJuda ayengaphansi kombuso wamaPersia. Ngokuhlela kukaNkulunkulu uEsther waphakanyiswa waba yiNdlovukazi yasePersia emva kokuba uVashti esekhitshiwe kulesosihlalo. Ngasikhathi sinye, uHamani wakhethwa ukuba abengumlawuli wombuso wamaPersia. Isimanga savela ngokwala kukaModikhayi ukuba akhothamele uHamani. UHamani wasebumba icebo lokubulalisa uModikhayi, abulale lawo wonke amaJuda.
Lokhu kwenza uModikhayi wadinga uncedo kuEsther njengoba wayeseyiNdlovukazi. Wamcela ukuba alande inkosi acele ukuba umthetho lesimemezelo esasenziwe yinkosi siguqulwe. Kwabangumthwalo onzima kuEsther ngoba ukubona inkosi ingakubizanga kwakulesigwebo sokubulawa khonapho khonapho. UEsther wayeselenyanga angabizwanga yinkosi.
UModikhayi wamupha ingqobe uEsther, eyokuba akhumbule ukuthi ungumJuda njalo ukwenziwa kwakhe iNdlovukazi kwakulesizatho esiphathelene lalesisikhathi.
Indikimba le isinika ingqobe njengebandla lakumuntu ngamunye ngamunye ukuba ame ekholweni lwakhe lanxa sekunzima njani. UmKristu wonke ukundawo eqondileyo ukusebenzela iNkosi kulesisizwe esikhohlakeleyo. Siphila ngesikhathi lapho isiKristu sesihlangana labantu abazenza amakholwa bona bengakholelwa kuKristu.
Banengi abatshumayeli abaphendulela iLizwi leNkosi ukuze benze lokho bona abakuthandayo, babelodumo. Isimo sezinto singaze sibenzima, kukhanye angani akuseneliseki ukukhonza iNkosi, kumele sime, siyephambili, sisebenzise izikhundla esilazo leziphiwo esiziphiwe nguNkulunkulu, siqhubekisele phambili umsebenzi weNkosi.
Kasikhuleke!
 Asicele uNkulunkulu asitshengise ngamunye ngamunye lokho okumele sikwenze ngesikhathi esinje.

USUKU LWAMATSHUMI AMATHATHU LANYE
KUYINI ESINGAKWENZA NGALE INYANGA YOKUVANGELA?
IMISEBENZI 2v37
Ngemva kwentshumayelo kaPeter ngosuku lokwehla kukaMoya oNgcwele, (Day of Pentecost) labo abezwayo babuza ukuthi bangenzani. Siphutsha linyanga yokuVangela, ubizo selukithi ukuba sinikele esilakho emsebenzini weNkosi. UHamani wathembisa ukufaka imali enengi kusikhwama senkosi (ten thousand talents of silver) ukuze icebo lakhe liphumelele. (Esther 3 v 9). UEsther wazimisela ukuphelelwa yimpilo yakhe, uNkulunkulu wamhlenga. Yenza umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili ngokupha langokunika lokho olakho okungasetshenziswa ukuhambisa iVangeli.
Njengebandla, khethani imuli ezingatholiyo okufaneleyo kumbe amaqembu adinga uncedo libaphe elingabanika khona. Khumbulani ukupha indaba ezimnandi lakulabo abasezitaladini, lezibotshwa.
ELwandle lwase Malta, uPhawuli wabuthanisa incwathi ukuba abase umlilo ngoba wayegodola. (Imisebenzi 28 v 3 – 5). Umlilo wawungabaselwanga umuntu oyedwa, kodwa bonke ababephephile olwandle, kodwa khonapho yikho lapho laye ayezathola ukukhudumala khona. IBandla leMethodist yiMalta yethu. Umlilo kawuqhubeke uvutha, kodwa kudingeka wena ukuba ufake inkuni. Phana esakho isipho, sihle emehlweni kaNkulunkulu, njalo sizakwenza umsebenzi kaThixo uqine umemetheke kwelakithi eleZimbabwe.
Ingxoxo
 Kuyini esicabanga ukukwenza okungaphumelelisa umsebenzi wokuvangela kulabo abasesigabeni sethu?